Tłumaczenia na język włoski:

 • Giovanni I di Castiglia   
   
  Jan I (król Kastylii i Leónu)
 • Giovanni I di Napoli   
   
  Jan I (książę Neapolu)
 • Johann Josef I del Liechtenstein   
   
  Jan I (książę Liechtensteinu)

Przykładowe zdania z "Jan I", pamięć tłumaczeniowa

add example
* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady określającej wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- komisja LIBE- Sprawozdawca: Jan Philipp Albrecht (A* Relazione sul progetto di decisione del Consiglio che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- commissione LIBE- Relatore: Jan Philipp Albrecht (A
Głos zabrali: Nicole Fontaine w imieniu grupy PPE-DE, Christa Prets w imieniu grupy PSE, Maria Carlshamre w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Edit Bauer, Martine Roure, Milan Horáček, Johannes Blokland, Christa Klaß, Katerina Batzeli, Carlos Coelho, Edite Estrela i Manolis MavrommatisIntervengono Nicole Fontaine, a nome del gruppo PPE-DE, Christa Prets, a nome del gruppo PSE, Maria Carlshamre, a nome del gruppo ALDE, Margrete Auken, a nome del gruppo Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, a nome del gruppo GUE/NGL, Urszula Krupa, a nome del gruppo IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel, non iscritto, Edit Bauer, Martine Roure, Milan Horáček, Johannes Blokland, Christa Klaß, Katerina Batzeli, Carlos Coelho, Edite Estrela e Manolis Mavrommatis
Głos zabrali: Ilda Figueiredo, Patrick Louis, Udo Bullmann, Marco Cappato, Ryszard Czarnecki, Kyriacos Triantaphyllides, Daniel Caspary, Edite Estrela, Sarah Ludford, Jan Tadeusz Masiel, Georgios Toussas, Robert Sturdy, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Ewa Tomaszewska, Piia-Noora Kauppi, Jan Andersson, Samuli Pohjamo, Corien Wortmann-Kool, Katerina Batzeli, Sharon Bowles, Cristobal Montoro Romero, Enrique Barón Crespo, Jerzy Buzek, Gary Titley, Alexander Radwan, Magda Kósáné Kovács, Georgios Papastamkos, Stephen Hughes, Philip Bushill-Matthews, Miroslav Mikolášik, Tokia Saïfi, Eija-Riitta Korhola, Panayiotis Demetriou, Marianne Thyssen, Zuzana Roithová, Hans-Peter Martin, Manuel Lobo Antunes i Günter Verheugen (Wiceprzewodniczący KomisjiIntervengono Ilda Figueiredo, Patrick Louis, Udo Bullmann, Marco Cappato, Ryszard Czarnecki, Kyriacos Triantaphyllides, Daniel Caspary, Edite Estrela, Sarah Ludford, Jan Tadeusz Masiel, Georgios Toussas, Robert Sturdy, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Ewa Tomaszewska, Piia-Noora Kauppi, Jan Andersson, Samuli Pohjamo, Corien Wortmann-Kool, Katerina Batzeli, Sharon Bowles, Cristobal Montoro Romero, Enrique Barón Crespo, Jerzy Buzek, Gary Titley, Alexander Radwan, Magda Kósáné Kovács, Georgios Papastamkos, Stephen Hughes, Philip Bushill-Matthews, Miroslav Mikolášik, Tokia Saïfi, Eija-Riitta Korhola, Panayiotis Demetriou, Marianne Thyssen, Zuzana Roithová, Hans-Peter Martin e Manuel Lobo Antunes e Günter Verheugen (Vicepresidente della Commissione
Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda i Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSEPasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda e Panagiotis Beglitis, a nome del gruppo PSE
Wśród mówców znaleźli się : eurodeputowany Jan Cremers , sekretarz generalny sieci Solidar Conny Reuter i dyrektor biura MOP w Brukseli Rudi Delarue .Tra gli altri oratori : Jan Cremers , deputato al Parlamento europeo ; Conny Reuter , segretario generale di Solidar ; Rudi Delarue , direttore dell ufficio dell OIL a Bruxelles .
Sprawozdanie Karl-Heinz Florenz- A‧-‧/‧: Miroslav Ouzký, Jan Březina, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski, Kurt Joachim Lauk i Roger HelmerRelazione Karl-Heinz Florenz- A‧-‧/‧: Miroslav Ouzký, Jan Březina, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski, Kurt Joachim Lauk e Roger Helmer
„ Projekt pole ga głównie na angażowaniu , inspirowaniu i informowaniu organizacji , które mogą wpływać na popyt na biopaliwa oraz ich podaż , jak też rządu i ogółu społeczeństwa ” – mówi Wouter Jan van den Berg z wydziału polityki środowiskowej w prowincji Gronin gen .« Questo progetto mira soprattutto a coinvolgere , ispirare e informare le organizzazioni che possono cambiare la domanda e la fornitura di biocarburanti , il governo e i cittadini in generale » , afferma Wouter Jan van den Berg del dipartimento di Politiche ambientali della provincia di Groninga .
O-‧/‧) Glyn Ford, Giles Chichester, Graham Watson, Arlene McCarthy, Peter Skinner, Nicholson of Winterbourne, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Toine Manders, David Martin, Glenys Kinnock, Claude Moraes, Erika Mann, Alexandra Dobolyi, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Christopher Heaton-Harris, Reino Paasilinna, Marianne Mikko, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis, Malcolm Harbour, Bill Newton Dunn, Catherine Stihler, Sérgio Sousa Pinto, Jan Andersson, Linda McAvan, Luisa Morgantini, Jan Marinus Wiersma, Harlem Désir, Jo Leinen, Zita Gurmai, Caroline Lucas, Brian Simpson, Barbara Weiler, Christel Schaldemose, Neena Gill, Benoît Hamon, Michael Cashman, Udo Bullmann, Corina Creţu i Glenis Willmott, do Komisji: Ochrona przeciwpożarowa w hotelach (BO-‧/‧) Glyn Ford, Giles Chichester, Graham Watson, Arlene McCarthy, Peter Skinner, Nicholson of Winterbourne, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Toine Manders, David Martin, Glenys Kinnock, Claude Moraes, Erika Mann, Alexandra Dobolyi, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Christopher Heaton-Harris, Reino Paasilinna, Marianne Mikko, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis, Malcolm Harbour, Bill Newton Dunn, Catherine Stihler, Sérgio Sousa Pinto, Jan Andersson, Linda McAvan, Luisa Morgantini, Jan Marinus Wiersma, Harlem Désir, Jo Leinen, Zita Gurmai, Caroline Lucas, Brian Simpson, Barbara Weiler, Christel Schaldemose, Neena Gill, Benoît Hamon, Michael Cashman, Udo Bullmann, Corina Creţu e Glenis Willmott, alla Commissione: Sicurezza antincendio negli alberghi (B
Następnym punktem porządku dziennego jest debata nad ustnym pytaniem skierowanym do Komisji w sprawie dzieci migrantów, które zadał Jan Andersson w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych - B6-0014/2009).. - L'ordine del giorno reca la discussione sull'interrogazione orale - B6-0014/2009) presentata dall'onorevole Jan Andersson, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali alla Commissione.
Głos zabrali: Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Georgios Papastamkos, Jan Marinus Wiersma, Marco Pannella, Joost Lagendijk, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Borut Pahor, Anna Ibrisagic, Panagiotis Beglitis, Douglas Alexander i Olli RehnIntervengono Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE, Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a nome del gruppo ALDE, Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, Ryszard Czarnecki, non iscritto, Georgios Papastamkos, Jan Marinus Wiersma, Marco Pannella, Joost Lagendijk, Jaromír Kohlíček, Bernd Posselt, Borut Pahor, Anna Ibrisagic, Panagiotis Beglitis, Douglas Alexander e Olli Rehn
Głos zabrali: Godelieve Quisthoudt-Rowohl, w imieniu grupy PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo, w imieniu grupy PSE, Sajjad Karim, w imieniu grupy ALDE, Caroline Lucas, w imieniu grupy Verts/ALE, Jan Andersson, Kader Arif i Peter MandelsonIntervengono Godelieve Quisthoudt-Rowohl, a nome del gruppo PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo, a nome del gruppo PSE, Sajjad Karim, a nome del gruppo ALDE, Caroline Lucas, a nome del gruppo Verts/ALE, Jan Andersson, Kader Arif e Peter Mandelson
Jan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSEJan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna e Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE
Głos zabrali: Roselyne Bachelot-Narquin w imieniu grupy PPE-DE, Jan Andersson w imieniu grupy PSE, Jean Marie Beaupuy w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Alessandro Battilocchio niezrzeszony, Philip Bushill-Matthews, Françoise Castex, Gabriele Zimmer, Georgios Karatzaferis, Guntars Krasts, Jacek Protasiewicz, Emine Bozkurt i Vladimír ŠpidlaIntervengono Roselyne Bachelot-Narquin, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Andersson, a nome del gruppo PSE, Jean Marie Beaupuy, a nome del gruppo ALDE, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Derek Roland Clark, a nome del gruppo IND/DEM, Zdzisław Zbigniew Podkański, a nome del gruppo UEN, Alessandro Battilocchio, non iscritto, Philip Bushill-Matthews, Françoise Castex, Gabriele Zimmer, Georgios Karatzaferis, Guntars Krasts, Jacek Protasiewicz, Emine Bozkurt e Vladimír Špidla
Jan Marinus Wiersma i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, w sprawie stosunków transatlantyckich (BJan Marinus Wiersma e Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, sulle relazioni transatlantiche (B
Hannes Swoboda, Martine Roure, Katalin Lévai, Claude Moraes i Jan Marinus Wiersma, w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji Romów w Unii Europejskiej (BHannes Swoboda, Martine Roure, Katalin Lévai, Claude Moraes e Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, sulla situazione dei Rom nell'Unione europea (B
Głos zabrali: Panagiotis Beglitis (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Gisela Kallenbach w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Salvatore Tatarella w imieniu grupy UEN, i Georgios Karatzaferis w imieniu grupy IND/DEMIntervengono Panagiotis Beglitis (relatore per parere della commissione INTA), Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, Jelko Kacin, a nome del gruppo ALDE, Gisela Kallenbach, a nome del gruppo Verts/ALE, Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, Salvatore Tatarella, a nome del gruppo UEN, e Georgios Karatzaferis, a nome del gruppo IND/DEM
Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin i Józef Pinior w imieniu grupy PSEPasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin e Józef Pinior, a nome del gruppo PSE
Głos zabrali: Maria da Assunção Esteves w imieniu grupy PPE-DE, Maria Berger w imieniu grupy PSE, Daniel Strož w imieniu grupy GUE/NGL, John Whittaker w imieniu grupy IND/DEM, Jean-Claude Martinez niezrzeszony, Timothy Kirkhope, Martine Roure, Ole Krarup, Johannes Blokland, Andrzej Jan Szejna, Patrick Louis i Genowefa GrabowskaIntervengono Maria da Assunção Esteves, a nome del gruppo PPE-DE, Maria Berger, a nome del gruppo PSE, Daniel Strož, a nome del gruppo GUE/NGL, John Whittaker, a nome del gruppo IND/DEM, Jean-Claude Martinez, non iscritto, Timothy Kirkhope, Martine Roure, Ole Krarup, Johannes Blokland, Andrzej Jan Szejna, Patrick Louis e Genowefa Grabowska
Głos zabrali: Jacek Saryusz-Wolski w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, István Szent-Iványi w imieniu grupy ALDE, Guntars Krasts w imieniu grupy UEN, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Charles Tannock, Adrian Severin, Grażyna Staniszewska, Jerzy Buzek i Günter GloserIntervengono Jacek Saryusz-Wolski, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, István Szent-Iványi, a nome del gruppo ALDE, Guntars Krasts, a nome del gruppo UEN, Rebecca Harms, a nome del gruppo Verts/ALE, Helmuth Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, Bastiaan Belder, a nome del gruppo IND/DEM, Charles Tannock, Adrian Severin, Grażyna Staniszewska, Jerzy Buzek e Günter Gloser
Głos zabrali: Jan Březina (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Kyösti Virrankoski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE-DE, Szabolcs Fazakas w imieniu grupy PSE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk w imieniu grupy UEN, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer niezrzeszony, Ville Itälä, Herbert Bösch i Mairead McGuinnessIntervengono Jan Březina (relatore per parere della commissione REGI), Kyösti Virrankoski (relatore per parere della commissione AGRI), Ingeborg Gräßle, a nome del gruppo PPE-DE, Szabolcs Fazakas, a nome del gruppo PSE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, a nome del gruppo UEN, Bart Staes, a nome del gruppo Verts/ALE, Derek Roland Clark, a nome del gruppo IND/DEM, Andreas Mölzer, non iscritto, Ville Itälä, Herbert Bösch e Mairead McGuinness
Głos zabrali: Cristina Gutiérrez-Cortines, w imieniu grupy PPE-DE, Inés Ayala Sender, w imieniu grupy PSE, Jan Mulder, w imieniu grupy ALDE, Janusz Wojciechowski, w imieniu grupy UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo, w imieniu grupy GUE/NGL, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis i Czesław Adam SiekierskiIntervengono Cristina Gutiérrez-Cortines, a nome del gruppo PPE-DE, Inés Ayala Sender, a nome del gruppo PSE, Jan Mulder, a nome del gruppo ALDE, Janusz Wojciechowski, a nome del gruppo UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verts/ALE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Françoise Grossetête, Edite Estrela, Neil Parish, Glenis Willmott, Hartmut Nassauer, Csaba Sándor Tabajdi, Ioannis Gklavakis e Czesław Adam Siekierski
Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Carlo Casini i Juan Fernando López AguilarIntervengono Manfred Weber, a nome del gruppo PPE, Monika Flašíková Beňová, a nome del gruppo S&D, Jeanine Hennis-Plasschaert, a nome del gruppo ALDE, Jan Philipp Albrecht, a nome del gruppo Verts/ALE, Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR, Cornelia Ernst, a nome del gruppo GUE/NGL, Mario Borghezio, a nome del gruppo EFD, Andreas Mölzer, non iscritto, Carlo Casini e Juan Fernando López Aguilar
Bronisław Geremek, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Janusz Onyszkiewicz, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Cristiana Muscardini, Grażyna Staniszewska i Jan Jerzy Kułakowski, w imieniu grup PPE-DE, PSE, ALDE i UEN, (BBronisław Geremek, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Janusz Onyszkiewicz, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Jacek Emil Saryusz-Wolski, Brian Crowley, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Cristiana Muscardini, Grażyna Staniszewska e Jan Jerzy Kułakowski, a nome dei gruppi PPE-DE, PSE, ALDE e UEN, sul ‧o anniversario di Solidarnosc e il suo messaggio all'Europa (B
Głos zabrali: Bernhard Rapkay (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Roberto Musacchio (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Luisa Fernanda Rudi Ubeda (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Gabriele Stauner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Edit Bauer (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Iles Braghetto, w imieniu grupy PPE-DE, Jan Andersson, w imieniu grupy PSE, i Sophia in 't Veld, w imieniu grupy ALDEIntervengono Bernhard Rapkay (relatore per parere della commissione ECON), Roberto Musacchio (relatore per parere della commissione ENVI), Luisa Fernanda Rudi Ubeda (relatore per parere della commissione IMCO), Gabriele Stauner (relatore per parere della commissione JURI), Edit Bauer (relatore per parere della commissione FEMM), Iles Braghetto, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Andersson, a nome del gruppo PSE, e Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE
Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan i Iuliu Winkler, w imieniu grupy PPELambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan e Iuliu Winkler, a nome del gruppo PPE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1228828 zdań frazy Jan I.Znalezione w 140,476 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.