Tłumaczenia na język włoski:

 • Giovanni I di Castiglia   
   
  Jan I (król Kastylii i Leónu)
 • Giovanni I di Napoli   
   
  Jan I (książę Neapolu)
 • Johann Josef I del Liechtenstein   
   
  Jan I (książę Liechtensteinu)

Przykładowe zdania z "Jan I", pamięć tłumaczeniowa

add example
Głos zabrali: Karl von Wogau w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE i Vladimír Remek w imieniu grupy GUE/NGLIntervengono Karl von Wogau, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, Anneli Jäätteenmäki, a nome del gruppo ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis, a nome del gruppo UEN, Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, e Vladimír Remek, a nome del gruppo GUE/NGL
Wśród mówców znaleźli się : eurodeputowany Jan Cremers , sekretarz generalny sieci Solidar Conny Reuter i dyrektor biura MOP w Brukseli Rudi Delarue .Tra gli altri oratori : Jan Cremers , deputato al Parlamento europeo ; Conny Reuter , segretario generale di Solidar ; Rudi Delarue , direttore dell ufficio dell OIL a Bruxelles .
Pytanie ustne (O-‧/‧) zadali: Csaba Sándor Tabajdi, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Véronique De Keyser, Katrin Saks i Claude Moraes w imieniu grupy PSE, do Komisji: Ochrona tradycyjnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz imigrantów w Europie (BInterrogazione orale (O-‧/‧) presentata da Csaba Sándor Tabajdi, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Véronique De Keyser, Katrin Saks e Claude Moraes, a nome del gruppo PSE, alla Commissione: Protezione delle minoranze nazionali tradizionali, etniche e immigratorie in Europa (B
„ Projekt pole ga głównie na angażowaniu , inspirowaniu i informowaniu organizacji , które mogą wpływać na popyt na biopaliwa oraz ich podaż , jak też rządu i ogółu społeczeństwa ” – mówi Wouter Jan van den Berg z wydziału polityki środowiskowej w prowincji Gronin gen .« Questo progetto mira soprattutto a coinvolgere , ispirare e informare le organizzazioni che possono cambiare la domanda e la fornitura di biocarburanti , il governo e i cittadini in generale » , afferma Wouter Jan van den Berg del dipartimento di Politiche ambientali della provincia di Groninga .
Głos zabrali: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, w imieniu grupy PPE-DE, Jan Andersson, w imieniu grupy PSE, Hannu Takkula, w imieniu grupy ALDE, Marcin Libicki, w imieniu grupy UEN, Eva-Britt Svensson, w imieniu grupy GUE/NGL, Kathy Sinnott, w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, Edit Bauer, Zita Gurmai, Marios Matsakis, Marek Aleksander Czarnecki, Pier Antonio Panzeri, Edite Estrela, Günter Gloser i Vladimír ŠpidlaIntervengono Marie Panayotopoulos-Cassiotou, a nome del gruppo PPE-DE, Jan Andersson, a nome del gruppo PSE, Hannu Takkula, a nome del gruppo ALDE, Marcin Libicki, a nome del gruppo UEN, Eva-Britt Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL, Kathy Sinnott, a nome del gruppo IND/DEM, Irena Belohorská, non iscritto, Edit Bauer, Zita Gurmai, Marios Matsakis, Marek Aleksander Czarnecki, Pier Antonio Panzeri, Edite Estrela, Günter Gloser e Vladimír Špidla
Głos zabrali: Jan Marinus Wiersma, Lydie Polfer, Inese Vaidere, Tobias Pflüger, Bastiaan Belder, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Hanna Foltyn-Kubicka, Árpád Duka-Zólyomi, Josep Borrell Fontelles, Samuli Pohjamo, Bogusław Rogalski, Jana Hybášková, Alexandra Dobolyi, Grażyna Staniszewska, Andrzej Tomasz Zapałowski, Laima Liucija Andrikienė, Jamila Madeira, Marian-Jean Marinescu, Kader Arif, Ioannis Varvitsiotis, Evgeni Kirilov, Manuel Lobo Antunes i Benita Ferrero-WaldnerVicepresidente
Głos zabrali: Albert Jan Maat w imieniu grupy PPE-DE, María Isabel Salinas García w imieniu grupy PSE, Diamanto Manolakou w imieniu grupy GUE/NGL, Filip Adwent w imieniu grupy IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Zdzisław Zbigniew Podkański, Katerina Batzeli, Jeffrey Titford, María del Pilar Ayuso González, Csaba Sándor Tabajdi, Witold Tomczak, Armando Dionisi, Béatrice Patrie, Christa Klaß, Czesław Adam Siekierski, Janusz Wojciechowski i Mariann Fischer BoelIntervengono Albert Jan Maat, a nome del gruppo PPE-DE, María Isabel Salinas García, a nome del gruppo PSE, Diamanto Manolakou, a nome del gruppo GUE/NGL, Filip Adwent, a nome del gruppo IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel, non iscritto, Zdzisław Zbigniew Podkański, Katerina Batzeli, Jeffrey Titford, María del Pilar Ayuso González, Csaba Sándor Tabajdi, Witold Tomczak, Armando Dionisi, Béatrice Patrie, Christa Klaß, Czesław Adam Siekierski, Janusz Wojciechowski e Mariann Fischer Boel
Albert Jan Maat i Simon Coveney w imieniu grupy PPE-DEAlbert Jan Maat e Simon Coveney, a nome del gruppo PPE-DE
Gabriele Albertini, Philip Dimitrov Dimitrov, Giorgio Carollo, Vasile Dîncu, Andrzej Jan Szejna i Lydia ShoulevaGabriele Albertini, Philip Dimitrov Dimitrov, Giorgio Carollo, Vasile Dîncu, Andrzej Jan Szejna e Lydia Shouleva
Jan Kohout udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Avril Doyle, Paul Rübig i Bernd PosseltJan Kohout risponde all’interrogazione e alle domande complementari di Avril Doyle, Paul Rübig e Bernd Posselt
Głos zabrali: Doris Pack w imieniu grupy PPE-DE, Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Gisela Kallenbach w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Anna Ibrisagic, Borut Pahor, Sarah Ludford, Angelika Beer, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jacek Protasiewicz, Ignasi Guardans Cambó, Alojz Peterle, Hans Winkler i Olli RehnIntervengono Doris Pack, a nome del gruppo PPE-DE, Jelko Kacin, a nome del gruppo ALDE, Gisela Kallenbach, a nome del gruppo Verts/ALE, Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL e Jan Tadeusz Masiel, non iscritto, Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, Anna Ibrisagic, Borut Pahor, Sarah Ludford, Angelika Beer, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jacek Protasiewicz, Ignasi Guardans Cambó, Alojz Peterle, Hans Winkler e Olli Rehn
Pytanie ustne (O-‧/‧), które złożyli Glyn Ford, Giles Chichester, Graham Watson, Arlene McCarthy, Peter Skinner, Nicholson of Winterbourne, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Toine Manders, David Martin, Glenys Kinnock, Claude Moraes, Erika Mann, Alexandra Dobolyi, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Christopher Heaton-Harris, Reino Paasilinna, Marianne Mikko, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis, Malcolm Harbour, Bill Newton Dunn, Catherine Stihler, Sérgio Sousa Pinto, Jan Andersson, Linda McAvan, Luisa Morgantini, Jan Marinus Wiersma, Harlem Désir, Jo Leinen, Zita Gurmai, Caroline Lucas, Brian Simpson, Barbara Weiler, Christel Schaldemose, Neena Gill, Benoît Hamon, Michael Cashman, Udo Bullmann, Corina Creţu i Glenis Willmott, do Komisji: Ochrona przeciwpożarowa w hotelach (BInterrogazione orale (O-‧/‧) presentata da Glyn Ford, Giles Chichester, Graham Watson, Arlene McCarthy, Peter Skinner, Nicholson of Winterbourne, Elizabeth Lynne, Sarah Ludford, Toine Manders, David Martin, Glenys Kinnock, Claude Moraes, Erika Mann, Alexandra Dobolyi, Ana Maria Gomes, Robert Evans, Christopher Heaton-Harris, Reino Paasilinna, Marianne Mikko, Stephen Hughes, Stavros Lambrinidis, Malcolm Harbour, Bill Newton Dunn, Catherine Stihler, Sérgio Sousa Pinto, Jan Andersson, Linda McAvan, Luisa Morgantini, Jan Marinus Wiersma, Harlem Désir, Jo Leinen, Zita Gurmai, Caroline Lucas, Brian Simpson, Barbara Weiler, Christel Schaldemose, Neena Gill, Benoît Hamon, Michael Cashman, Udo Bullmann, Corina Creţu e Glenis Willmott, alla Commissione: Sicurezza antincendio negli alberghi (B
Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Jan Tadeusz Masiel, Seán Ó Neachtain i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, w sprawie przyszłości dauhańskiej agendy rozwoju WTO (BCristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Jan Tadeusz Masiel, Seán Ó Neachtain e Ryszard Czarnecki, a nome del gruppo UEN, sul futuro dell'Agenda di Doha per lo sviluppo dell'OMC (B
Głos zabrali: Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Csaba Sándor Tabajdi w imieniu grupy S&D, Michail Tremopoulos w imieniu grupy Verts/ALE, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu niezrzeszony, Zuzana Roithová, Kriton Arsenis, Theodoros Skylakakis i Jan BřezinaIntervengono Richard Seeber, a nome del gruppo PPE, Csaba Sándor Tabajdi, a nome del gruppo S&D, Michail Tremopoulos, a nome del gruppo Verts/ALE, Nikolaos Chountis, a nome del gruppo GUE/NGL, Jaroslav Paška, a nome del gruppo EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu, non iscritto, Zuzana Roithová, Kriton Arsenis, Theodoros Skylakakis e Jan Březina
Głos zabrali: José Manuel Barroso, Philip Bushill-Matthews, Poul Nyrup Rasmussen, Marian Harkin, Johannes Voggenhuber, Konrad Szymański, Bairbre de Brún, Kathy Sinnott, Frank Vanhecke, Alojz Peterle, Jo Leinen, Andrew Duff, Ian Hudghton, Mario Borghezio, Vladimír Železný, Jana Bobošíková, Avril Doyle, Richard Corbett, Marielle De Sarnez, Mogens Camre, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Gunnar Hökmark, Borut Pahor, Íñigo Méndez de Vigo, Bernard Poignant, Stefano Zappalà, Gary Titley, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Tunne Kelam, Libor Rouček i Monica Maria Iacob-RidziIntervengono José Manuel Barroso, Philip Bushill-Matthews, Poul Nyrup Rasmussen, Marian Harkin, Johannes Voggenhuber, Konrad Szymański, Bairbre de Brún, Kathy Sinnott, Frank Vanhecke, Alojz Peterle, Jo Leinen, Andrew Duff, Ian Hudghton, Mario Borghezio, Vladimír Železný, Jana Bobošíková, Avril Doyle, Richard Corbett, Marielle De Sarnez, Mogens Camre, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Gunnar Hökmark, Borut Pahor, Íñigo Méndez de Vigo, Bernard Poignant, Stefano Zappalà, Gary Titley, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Tunne Kelam, Libor Rouček e Monica Maria Iacob-Ridzi
Głos zabrali: Donata Gottardi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Mia De Vits (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Kartika Tamara Liotard (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), José Albino Silva Peneda w imieniu grupy PPE-DE, Ole Christensen w imieniu grupy PSE, Luigi Cocilovo w imieniu grupy ALDE, Jan Tadeusz Masiel w imieniu grupy UEN, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy IND/DEM, i Roger Helmer niezrzeszonyIntervengono Donata Gottardi (relatore per parere della commissione ECON), Mia De Vits (relatore per parere della commissione IMCO), Kartika Tamara Liotard (relatore per parere della commissione FEMM), José Albino Silva Peneda, a nome del gruppo PPE-DE, Ole Christensen, a nome del gruppo PSE, Luigi Cocilovo, a nome del gruppo ALDE, Jan Tadeusz Masiel, a nome del gruppo UEN, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Roberto Musacchio, a nome del gruppo GUE/NGL, Derek Roland Clark, a nome del gruppo IND/DEM, e Roger Helmer, non iscritto
Jan Marinus Wiersma i Marek Maciej Siwiec w imieniu grupy PSE w sprawie Ukrainy (BJan Marinus Wiersma e Marek Maciej Siwiec, a nome del gruppo PSE, sull'Ucraina (B
Głos zabrali: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, James Hugh Allister, Daniel Caspary, Edit Herczog, José Javier Pomés Ruiz, Terence Wynn, Simon Busuttil, Inés Ayala Sender, Christopher Heaton-Harris, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Paulo Casaca, Albert Jan Maat, Herbert Bösch, Siim Kallas i Jan Mulder, zadając pytanie, na które odpowiedzi udzielił Siim KallasIntervengono Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, James Hugh Allister, Daniel Caspary, Edit Herczog, José Javier Pomés Ruiz, Terence Wynn, Simon Busuttil, Inés Ayala Sender, Christopher Heaton-Harris, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Paulo Casaca, Albert Jan Maat, Herbert Bösch, Siim Kallas e Jan Mulder, per formulare un quesito al quale risponde Siim Kallas
Delegacja ds. stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem: Jan Olbrychtdelegazione per le relazioni con l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro e il Kosovo: Jan Olbrycht
Głos zabrali: Elmar Brok (przewodniczący komisji AFET), Geoffrey Van Orden (sprawozdawca) i Jan Marinus Wiersma (zastępca sprawozdawcyIntervengono Elmar Brok (presidente della commissione AFET), Geoffrey Van Orden (relatore) e Jan Marinus Wiersma (relatore supplente
Głos zabrali: Giuseppe Castiglione w imieniu grupy PPE-DE, María Isabel Salinas García w imieniu grupy PSE, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Daniel Strož w imieniu grupy GUE/NGL, Witold Tomczak w imieniu grupy IND/DEM, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy UEN, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Giusto Catania, Kathy Sinnott, Zdzisław Zbigniew Podkański, James Hugh Allister, Agnes Schierhuber, Robert Navarro, Andrzej Tomasz Zapałowski, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Mairead McGuinness, Marc Tarabella, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf i Neelie KroesIntervengono Giuseppe Castiglione, a nome del gruppo PPE-DE, María Isabel Salinas García, a nome del gruppo PSE, Jan Mulder, a nome del gruppo ALDE, Daniel Strož, a nome del gruppo GUE/NGL, Witold Tomczak, a nome del gruppo IND/DEM, Janusz Wojciechowski, a nome del gruppo UEN, Jan Tadeusz Masiel, non iscritto, Astrid Lulling, Bogdan Golik, Giusto Catania, Kathy Sinnott, Zdzisław Zbigniew Podkański, James Hugh Allister, Agnes Schierhuber, Robert Navarro, Andrzej Tomasz Zapałowski, Esther Herranz García, Luis Manuel Capoulas Santos, Mairead McGuinness, Marc Tarabella, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf e Neelie Kroes
Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz, w imieniu grupy PSE, István Szent-Iványi, w imieniu grupy ALDE, Gérard Onesta, w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger, w imieniu grupy GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskis, w imieniu grupy UEN, Bastiaan Belder, w imieniu grupy IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel, niezrzeszony, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Rebecca Harms, Jim Allister, Hubert Pirker, Marios Matsakis w sprawie odwołania do Regulaminu (Przewodniczący odebrał mu głos, jego wystąpienie nie stanowiło odwołania do Regulaminu), Benita Ferrero-Waldner, Javier Solana, Tobias Pflüger w sprawie o charakterze osobistym, w związku z wypowiedzią Elmara Broka, i ten ostatni w sprawie tej wypowiedziIntervengono José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, István Szent-Iványi, a nome del gruppo ALDE, Gérard Onesta, a nome del gruppo Verts/ALE, Tobias Pflüger, a nome del gruppo GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskis, a nome del gruppo UEN, Bastiaan Belder, a nome del gruppo IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel, non iscritto, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Rebecca Harms, Jim Allister, Hubert Pirker, Marios Matsakis per un richiamo al regolamento (Il Presidente gli toglie la parola poiché il suo intervento non è un richiamo al regolamento), Benita Ferrero-Waldner, Javier Solana, Tobias Pflüger per un fatto personale in seguito alle dichiarazioni di Elmar Brok, e quest'ultimo sull'intervento in oggetto
Głos zabrali: Íñigo Méndez de Vigo w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Joost Lagendijk w imieniu grupy Verts/ALE, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Philip Claeys niezrzeszony, Panayiotis Demetriou, Jan Marinus Wiersma i Andrew DuffIntervengono Íñigo Méndez de Vigo, a nome del gruppo PPE-DE, Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a nome del gruppo ALDE, Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, Konrad Szymański, a nome del gruppo UEN, Bastiaan Belder, a nome del gruppo IND/DEM, Philip Claeys, non iscritto, Panayiotis Demetriou, Jan Marinus Wiersma e Andrew Duff
Głos zabrali: Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Alojz Peterle, Jan Marinus Wiersma, Erik Meijer, Jan Tadeusz Masiel, Timothy Kirkhope, Athanasios Pafilis, Zbigniew Zaleski, Anna Ibrisagic, Bogusław Sonik i Tunne KelamIntervengono Ryszard Czarnecki, non iscritto, Alojz Peterle, Jan Marinus Wiersma, Erik Meijer, Jan Tadeusz Masiel, Timothy Kirkhope, Athanasios Pafilis, Zbigniew Zaleski, Anna Ibrisagic, Bogusław Sonik e Tunne Kelam
Głos zabrali: Johannes Voggenhuber, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Karatzaferis, Jim Allister, Jacques Toubon, Carlos Carnero González, Alexander Lambsdorff, Angelika Beer, Mary Lou McDonald, Jan Tadeusz Masiel, Gerard Batten, György Schöpflin, Jo Leinen, István Szent-Iványi, Cem Özdemir, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mario Borghezio, Paul Marie Coûteaux, Reinhard Rack, Richard Corbett, Ignasi Guardans Cambó, Milan Horáček, Kyriacos Triantaphyllides, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jacek Protasiewicz, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Giorgos Dimitrakopoulos i Inger SegelströmIntervengono Johannes Voggenhuber, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Karatzaferis, Jim Allister, Jacques Toubon, Carlos Carnero González, Alexander Lambsdorff, Angelika Beer, Mary Lou McDonald, Jan Tadeusz Masiel, Gerard Batten, György Schöpflin, Jo Leinen, István Szent-Iványi, Cem Özdemir, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mario Borghezio, Paul Marie Coûteaux, Reinhard Rack, Richard Corbett, Ignasi Guardans Cambó, Milan Horáček, Kyriacos Triantaphyllides, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jacek Protasiewicz, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Giorgos Dimitrakopoulos e Inger Segelström
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1228828 zdań frazy Jan I.Znalezione w 85,616 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.