Tłumaczenia na język włoski:

  • Backgammon su Internet   

Przykładowe zdania z "Internetowy backgammon", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dotyczy: antywłoskiej propagandy wzniecającej nienawiść na tle rasowym na stronach internetowych austriackiej partii FPÖOggetto: Propaganda anti-italiana incitante all'odio razziale sul sito del Partito austriaco FPOE
Dla osiągnięcia tego celu oraz uwzględniając fakt, iż strona internetowa Eurostatu wpływa na wizerunek Unii Europejskiej, konieczne jest, by prezentacja danych i ich lektura była tak prosta i atrakcyjna, jak tylko pozwala na to technologiaPer conseguire tale obiettivo e tenendo conto anche che le pagine web di Eurostat danno un'immagine dell'Unione europea, è necessario che la presentazione dei dati e la loro lettura siano, tecnologicamente parlando, il più semplice e interessante possibile
Państwo członkowskie publikuje pełny tekst programów pomocy wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia oraz poinformuje Komisję o adresie internetowym publikacjiGli Stati membri devono pubblicare il testo integrale dei regimi di aiuti che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento e devono comunicare alla Commissione l'indirizzo Internet della pubblicazione
umiejętności korzystania z Internetu w zakresie zamieszczania wiadomości na czacie, w grupie dyskusyjnej lub na forum internetowym (np. w serwisach społecznościowychpossesso delle competenze Internet per partecipare a chat room, newsgroup o forum di discussione in linea (ad esempio, su siti di social networking
Jeszcze zanim grupa robocza ds. e-prawa zajęła się tą kwestią, pewne prace zostały już przeprowadzone w ramach Unii Europejskiej, np. prace nad zapewnieniem dostępu do informacji europejskich (chodziło o strony internetowe instytucji europejskichGià prima che il gruppo Giustizia elettronica si occupasse dell'argomento erano stati realizzati nell'ambito dell'Unione europea lavori volti in particolare a garantire l'accesso alle informazioni europee (siti delle istituzioni europee
Zwraca się do ‧ % kwalifikowalnych wydatków na katalogi, strony internetowe i inne publikacjeFino al ‧ % sono compensate le spese ammissibili relative alla produzione di cataloghi, siti web e altre pubblicazioni
Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wcześniejszych zobowiązań dotyczących utworzenia systemu internetowego w celu zapewnienia lepszego prawodawstwa i większego udziału społeczeństwaStanziamento destinato a coprire impegni assunti in precedenza connessi alla creazione di un sistema basato su Internet per migliorare la legislazione e aumentare la partecipazione del pubblico
Celem Komisji jest doprowadzenie do takiego stanu , aby do 2013 r. każdy obywatel UE wiedział , że może dokonywać zakupów w całej Unii – od sklepu osiedlowego do portalu internetowego – mając przy tym zaufanie , że jest równie skutecznie chroniony , a także aby wszyscy sprzedawcy detaliczni wiedzieli , że mogą dokonywać sprzedaży wszędzie na podstawie jednego prostego zestawu przepisów .Il risultato desiderato consiste pgnnÓguugtg " kp " itcfq " fk " fkoquvtctg " c " vwvvk " k " ekvvcfkpk " fgnnÓWG " gpvtq " kn " 4235 " ejg " rquuqpq " ceswkuvctg " fc " swcnukcuk " rcgug " fgnnÓWG. " fcn " pgiq kq " cnnÓcpiqnq " cn " ukvq " ygd. " Ýfwekquk " pgn " hcvvq " fk " rqvgt " iqfgtg " qxwpswg " fk " wpc " vwvgnc " wpkhqtogogpvg " ghÝeceg= " nÓWG " fgukfgtc " kpqnvtg " guugtg " kp " itcfq " fk " fkoquvtctg " c " vwvvk " k " fgvvcinkcpvk " fk " rqvgt " xgpfgtg " qxwpswg " uwnnc " dcug " fk " wpÓwpkec " g " ugornkeg " ugtkg " fk " tgiqng0
Można się z nim skontaktować , dzwoniąc na bezpłatną infolinię : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( lub na płatną infolinię dla osób dzwoniących spoza UE : + 32 22999696 ) lub wysyłając e-mail ze strony internetowej : europedirect.europa.euPotete contattare questo servizio telefonando al numero verde 00 800 6 7 8 9 10 11 oppure , dall esterno dell UE , al numero di telefono a pagamento +32 22999696 o ancora per posta elettronica attraverso il formulario accessibile dal sito europedirect.europa.eu
bariery w handlu internetowym: problematyczna dostawa towarów zamówionych przez Internet (np. dostawa trwa zbyt długo lub przysparza trudności logistycznychostacoli al commercio via Internet: consegna problematica dei prodotti ordinati via Internet (per esempio, tempi eccessivamente lunghi o difficoltà logistiche
wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia przez Rzecznika w dniu ‧ grudnia ‧ r. decyzji w sprawie rocznej deklaracji interesów Rzecznika; z zadowoleniem zauważa, że deklaracja ta została opublikowana na stronie internetowej Rzecznikaaccoglie con favore l'adozione, in data ‧ dicembre ‧, di una decisione del Mediatore sulla dichiarazione annuale dei suoi interessi; rileva con soddisfazione che tale dichiarazione è pubblicata sul sito web del Mediatore
Planujemy wprowadzenie na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich interaktywnego przewodnika „ Kto moEe mi pomóc ? ” , kierujÊcego obywateli do odpowiedniego rzecznika praw obywatelskich , czy to na szczeblu europejskim , krajowym czy regionalnym .Prevediamo inoltre di inserire una guida interamiva « La può aiutare ? » nel sito Internet del Mediatore europeo per orientare meglio i cimadini verso il difensore civico competente , sia egli a livello europeo , nazionale o regionale .
Zgodnie z informacjami na stronie internetowej spółki, Alas Slovakia, s.r.o. jest jednym z głównych producentów kamionki w Republice SłowackiejDalle informazioni disponibili sul sito web della società si apprende che Alas Slovakia s.r.o. figura tra i principali produttori di gres della Repubblica slovacca
Informacje dotyczące treści tych środków można otrzymać z Dyrekcji Generalnej Podatki i Unia Celna Komisji Europejskiej (rue de la Loi/Wetstraat ‧, B-‧ Bruksela) lub mogą być pobrane ze strony internetowej tej Dyrekcji GeneralnejLe informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere richieste presso la Direzione generale della Fiscalità e unione doganale della Commissione delle Comunità europee, Rue de la Loi/Wetstraat ‧, B-‧ Bruxelles oppure consultando il sito Internet di questa Direzione generale al seguente indirizzo
Tego typu znak nosi nazwę kodu QR i przedstawia adres internetowy (URL) pojedynczej strony HTMLSi tratta di un “ codice QR ”, un ’ immagine che rappresenta l ’ indirizzo Internet (URL) di una singola pagina HTML
Format i procedury elektronicznego przesyłania ogłoszeń dostępne są na pod adresem internetowymLa forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all
Adres internetowyIndirizzo web
Ponadto konieczne jest rozwijanie kursów tłumaczenia pisemnego i ustnego, w które byłyby zaangażowane nie tylko instytucje (począwszy od zwykłych obywateli, poprzez regiony, aż po Parlament Europejski- dobrą zachętą do używania wielu języków w lokalnych instytucjach jest promowanie i nagradzanie miast, które potrafią zaproponować własny portal internetowy i dokumentację zewnętrzną w różnych wersjach językowych), lecz również podmioty kontaktujące się z ogółem społeczeństwaè necessario, inoltre, sviluppare corsi di traduzione ed interpretariato che sappiano coinvolgere non solo le istituzioni (a partire dai comuni cittadini, fino alle regioni e al Parlamento europeo- il fatto di promuovere e premiare le città in grado di proporre il proprio sito web e la propria documentazione esterna in più lingue è un buon incentivo al multilinguismo istituzionale locale) ma anche gli ambiti di contatto pubblico
Jest on także dostępny na stronach internetowych ParlamentuEsso è altresì disponibile sul sito Internet del Parlamento europeo
promuje stosowanie Europass, w tym także z wykorzystaniem usług internetowychpromuove l'utilizzazione di Europass, anche mediante servizi basati su Internet
Dalsze informacje, łącznie z formularzami oraz wskazówkami dotyczącymi składania wniosków, znajdują się na stronie internetowej LIFEMaggiori informazioni, ivi comprese le linee guida e i moduli di domanda, sono disponibili sul sito Internet LIFE
Produkty, których dotyczy wniosek o rejestrację przywozu, to modemy bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) z anteną radiową, zapewniające łączność z urządzeniami komputerowymi w oparciu o protokół IP, obejmujące routery Wi-Fi zawierające modemy WWAN (routery WWAN/Wi-Fi), pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem) oraz objęte obecnie kodami CN ex‧ i exDetta registrazione riguarda i modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN) originari della Repubblica popolare cinese (il prodotto in esame), attualmente classificati ai codici NC ex‧ ed ex
Mogą także wyposażyć telefony w alarm bezpieczeństwa i zlokalizować telefon ( oraz swoje dziecko ) na mapie internetowej .I genitori possono anche dotare i telefoni di un dispositivo di allarme e rintracciare il telefono ( e il figlio ) attraverso un servizio di localizzazione on-line .
Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocyLink alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto
Pełny tekst niniejszego zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na następującej stronie internetowejLa versione integrale del presente invito a presentare proposte nonché i moduli di candidatura si trovano al seguente indirizzo Internet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7568 zdań frazy Internetowy backgammon.Znalezione w 3,241 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.