Tłumaczenia na język włoski:

  • Backgammon su Internet   

Przykładowe zdania z "Internetowy backgammon", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przed zgłoszeniem kandydatury należy dokładnie zapoznać się z przewodnikiem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym C ‧ A z dnia ‧ lipca ‧ r., a także na stronie internetowej EPSOPrima di presentare la candidatura, gli interessati devono leggere attentamente la guida per i concorsi generali pubblicata nella Gazzetta ufficiale C ‧ A dell'‧ luglio ‧ e sul sito web dell'EPSO
Program wchodzi w życie po przesłaniu przez Komisję zawiadomienia o otrzymaniu programu, opatrzeniu programu numerem identyfikacyjnym oraz opublikowaniu przez nią zestawienia informacji na stronach internetowychIl regime entra in vigore nel momento in cui la Commissione spedisce la ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione e pubblica le relative informazioni sintetiche su Internet
opracowanie projektu graficznego – polega na zaprojektowaniu wyglądu stron internetowychsviluppo del design grafico- comprende la definizione dell’aspetto grafico delle pagine web
Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można składać wyłącznie jako wnioski elektroniczne poprzez internetowy Elektroniczny System Składania Wniosków (EPSSI proponenti sono invitati a presentare le proposte di azioni indirette di RST unicamente in formato elettronico, utilizzando il sistema elettronico di presentazione delle proposte [EPSS]
zapewnienie bardzo szerokiego dostępu do danych i materiałów wyjaśniających, dotyczących w szczególności wniosków Komisji, poprzez rozwinięcie strony internetowej, przygotowywanie i zamieszczanie na niej systematycznych publikacji, jak również poprzez organizowanie seminariów informacyjnych i szkoleniowych dla środowisk opiniotwórczychrealizzazione di un accesso molto ampio ai dati e agli elementi esplicativi, in particolare per quanto riguarda le proposte della Commissione, attraverso lo sviluppo del sito su Internet e la realizzazione di una pubblicazione periodica, nonché di seminari di informazione/formazione destinati ai creatori di opinione
Miesięczne aktualizacje wykazu MIF publikowanego w witrynie internetowej EBCAggiornamenti mensili dell
Internetowa sprzedaż elektroniczna według typu klienta: B‧B i B‧Gvendite via Internet per tipologia di cliente: B‧B e B‧G
Dodatkowe informacje, co do sposobu dostępu do bazy danych Celex, prosimy szukać pod podanym niżej adresem internetowym pod tytułem informacja na temat subskrypcjiPer maggiori informazioni sulle modalità di accesso a CELEX, cfr. il successivo link informazioni per gli abbonati
Pani przewodnicząca! Najwyraźniej okazuje się, że zaszła pewna pomyłka w tekście opublikowanym na stronie internetowej Parlamentu.(EN) Signora Presidente, pare che vi sia stato qualche errore nel testo pubblicato in Internet dai servizi del Parlamento.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej EFSA, w dziale kluczowych tematów BIOHAZPer ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del sito web dell'EFSA relativa al gruppo BIOHAZ
Środki te również obejmują koszty związane z monitorowaniem wydarzeń w państwach członkowskich oraz abonamenty do gazet, magazynów i internetowych serwisów informacyjnychLo stanziamento finanzia anche le spese relative alle inchieste effettuate presso gli Stati membri e gli abbonamenti a giornali, riviste ed a servizi di informazione on line
EKES zaleca zbadanie możliwości rozszerzenia zakresu uprawnień istniejących organów wspólnotowych i połączenia ich poprzez wyznaczenie rzecznika praw obywatelskich na szczeblu wspólnotowym zajmującego się kwestiami związanymi z ochroną godności człowieka, prywatności i danych w sektorach komunikacji elektronicznej i audiowizualnej, ze specjalnymi uprawnieniami w dziedzinie społeczności internetowychIl CESE raccomanda di studiare la possibilità di ampliare ed integrare le competenze degli organi comunitari esistenti al fine di creare a livello comunitario la figura di un mediatore (Ombudsman) responsabile di tutte le questioni legate alla difesa della dignità umana, alla privacy e alla protezione dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche audiovisive, con competenze specifiche nel campo degli SN
Agencje interwencyjne zapewniają odpowiednie udostępnianie ogłoszeń o przetargach, w szczególności poprzez wystawianie ogłoszeń w swoich siedzibach oraz przez ich publikowanie na swojej stronie internetowej lub na stronie internetowej właściwego ministerstwaGli organismi d’intervento garantiscono un’adeguata pubblicità del bando di gara, in particolare mediante affissione nella loro sede e pubblicazione sul loro sito web o sul sito web del ministero competente
Adres internetowyIndirizzo web
Laboratorium właściwe dla przeprowadzania badań interoperacyjności prowadzi i publikuje wykaz kodów producenta na swojej stronie internetowej (wymaganieIl laboratorio competente per le prove di interoperabilità mantiene e pubblica sul proprio sito web l’elenco dei codici dei costruttori (requisito
Dokumentacja ta znajduje się na stronie internetowej EuropaTale documentazione può essere consultata collegandosi al sito Internet Europa al seguente indirizzo
Październik ‧ r. (żadna pomoc nie zostanie przyznana przed opublikowaniem niniejszego zestawienia na stronie internetowej KomisjiOttobre ‧ (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione
Strony internetowe agencji płatniczych w państwach członkowskich byłby połączone ze stronami internetowymi Komisji lub ze wspólną siecią stron internetowych w państwach członkowskich.I siti web degli organismi pagatori degli Stati membri sarebbero collegati ai siti Internet della Commissione, o a una rete comune di siti web all'interno di uno Stato membro.
Wymienione wyżej przepisy ustawowe i wykonawcze są dostępne na stronie internetowejLe disposizioni legislative e regolamentari summenzionate sono reperibili al seguente indirizzo
Działania powinny wspierać tworzenie europejskiej czarnej listy treści niezgodnych z prawem oraz promować jej wykorzystanie przez dostawców usług internetowychLe azioni dovrebbero inoltre sostenere la compilazione di una lista nera europea dei contenuti illeciti e la promozione del suo uso da parte dei fornitori di Internet
Komitet uważa wreszcie, że należy kontynuować i rozwijać doskonale prowadzone prace porównawcze podjęte przez Komisję, regularnie aktualizować informacje o nich na stronie internetowej Wspólnoty, jak również tłumaczyć je na wystarczającą ilość języków, by zapewnić ich ogólną przydatność dla przedstawicieli zawodów prawniczych, urzędników publicznych, administratorów i sędziów zajmujących się spadkami międzynarodowymiInfine, il Comitato ritiene che occorrerebbe proseguire e sviluppare l'eccellente lavoro comparatistico già avviato dai servizi della Commissione, aggiornarne regolarmente la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Unione europea e tradurlo in un numero di lingue sufficiente a renderlo generalmente utile ai giudici, agli amministratori pubblici, ai pubblici ufficiali e agli altri operatori professionali del diritto che debbano occuparsi di successioni internazionali
W stosownych przypadkach akty delegowane mogą przewidywać umieszczenie etykiety na produkcie lub jej wydrukowanie na opakowaniu lub określać szczegółowe informacje dotyczące wymogów etykietowania w katalogach, w przypadku sprzedaży na odległość i sprzedaży internetowejSe del caso negli atti delegati può essere prevista l’apposizione dell’etichetta sul prodotto o la sua stampigliatura sull’imballaggio, o possono essere definiti i requisiti per la rappresentazione dell’etichetta nei cataloghi, per le vendite a distanza o via Internet
Państwa członkowskie utworzą najpóźniej do dnia ‧ stycznia ‧ r. informacyjne strony internetowe służące udostępnianiu w formie elektronicznej innym państwom członkowskim i ogółowi społeczeństwa wykazów następujących zakładów i laboratoriów zatwierdzonych, uznanych lub w inny sposób wyznaczonych zgodnie z dyrektywami wymienionymi w załączniku I (zatwierdzenieEntro il ‧o gennaio ‧ gli Stati membri elaborano la versione aggiornata delle pagine informative su Internet affinché gli altri Stati membri e il pubblico possano accedere, per via elettronica, agli elenchi delle strutture e dei laboratori approvati, riconosciuti o altrimenti designati conformemente alle direttive di cui all'allegato I (riconoscimento
Niniejsza interpretacja ... Ponadto, jeżeli jednostka ponosi nakłady związane z wykupieniem miejsca na serwerze dla witryny internetowej (tzw. web hosting), to nakłady te ujmuje jako koszt zgodnie z paragrafem ‧ MSR ‧ oraz Założeniami w momencie odbioru tych usługLa presente Interpretazione ... In aggiunta, quando un’entità sostiene delle spese per la fornitura di servizi Internet relativi al suo sito web, la spesa deve essere rilevata come un costo in base a quanto previsto dallo IAS ‧.‧ e dal Quadro sistematico quando i servizi sono ricevuti
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6206 zdań frazy Internetowy backgammon.Znalezione w 2,267 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.