wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język węgierski:

  • kiejtés   
    (Noun  )
  • artikuláció   
  • ékesszólás   

Pozostałe znaczenia:

 
wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 
sposób artykulacji dźwięków mowy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przepraszam za moją wymowę - ciągle jeszcze uczę się hiszpańskiego.Elnézést kérek a kiejtésemért, folytatom a spanyolóráimat.
Oprócz niniejszej ulotki pacjent otrzyma także Kartę ostrzegawczą pacjenta, która zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, o których pacjent powinien wiedzieć przed rozpoczęciem stosowania leku TYSABRI (wymowa ang.:Tai-SA-bri) i podczas leczenia lekiem TYSABRIEzen a tájékoztatón kívül kap még egy betegfigyelmeztető kártyát, amely olyan fontos biztonsági információkat tartalmaz, amiket ismernie kell, mielőtt TYSABRI (ejtsd tiszabri) kezelésben részesül, illetve a TYSABRI-kezelés alatt
(PL) Wymowa omawianej rezolucji jest jednoznaczna - żadnych odstępstw i żadnych derogacji.(PL) Elnök úr, elég világos, mit mond a vita tárgyát képező állásfoglalás: nem lehet sem kivétel, sem eltérés.
Niezbyt częste działania niepożądane: nieprawidłowe dźwięki w jelitach, zmniejszenie odczuwania lub wrażliwości (zwłaszcza skóry), zwężenie źrenicy, zmniejszenie ostrości widzenia (utrata wzroku), upośledzenie wymowy, suchość jamy ustnej, bezsenność, nudności, zaburzenia zmysłów, skrócony oddech, wolne bicie serca, dyskomfort w żołądku, ból górnej części żołądka, świszczący oddechNem gyakori mellékhatások: rendellenes bélhangok, az érzékelés vagy érzékenység csökkenése (különösen a bőr tekintetében), csökkent pupillaméret, a látásélesség csökkenése (a látás elvesztése), nehézség a beszédben, szájszárazság, álmatlanság, hányinger, érzékelési zavar, légzési nehézség, lassú szívverés, kellemetlen érzés a gyomorban, felhasi fájdalom, sípoló légzés
Jesteśmy z niego dumni i chciałbym jedynie powiedzieć: proszę nie pozwolić, aby dyskusje o negatywnej wymowie zniechęciły pana do kontynuowania tej bardzo pomyślnie przebiegającej pracy.Büszkék voltunk rá, és azt mondom: ne hagyja, hogy a negatív viták eltántorítsák Önt e nagyon sikeres munka folytatásától.
Wymowa japońska OnJapán kiejtés
W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.Teljesen egyetértek azzal, amire a kérdésben is utaltak, mármint hogy átfogó gazdaságpolitika és foglalkoztatáspolitika nélkül nem vehetjük fel sikeresen a harcot a szegénységgel.
Ponadto minimalny wymów objęcia "praktycznie całego handlu” to nie mniej niż 80% handlu pomiędzy partnerami.Továbbá, a "lényegében minden iparágra” kiterjedő minimális követelmény a partnerek közti kereskedelem nem kevesebb, mint 80%-a lesz.
na piśmie. - Cieszę się, że sprawozdanie zostało przyjęte, chociaż niewielką większością głosów (283 głosów za, 278 przeciw, przy 15 wstrzymujących się), zwłaszcza że niektóre głosowania podzielone, których żądała PPE w celu osłabienia wymowy sprawozdania w niektórych punktach - opodatkowania systemu bankowego dla celów globalnej sprawiedliwości społecznej, międzynarodowej opłaty od transakcji finansowych, moratorium i umorzenie zadłużenia - nie powiodły się.írásban. - Örülök, hogy elfogadták a jelentést, még ha kis többséggel is (283 szavazattal 278 ellenében és 15 tartózkodással), különösen mert az Európai Néppárt által kért néhány részenkénti szavazás, mellyel arra tettek kísérletet, hogy gyengítsék a jelentés bizonyos bekezdéseit - a bankrendszer megadóztatása a globális társadalmi igazság érdekében, a pénzügyi tranzakciókra kivetett nemzetközi adó, az adósságmoratórium és az adósságelengedés - nem járt sikerrel.
Lista zawiera historię wypowiedzianych sentencji. Możesz wybrać sentencję oraz nacisnąć przycisk wymowy, aby ponownie usłyszeć zwrotEz a lista a felolvasott mondatokat tartalmazza. Ha kiválaszt egy mondatot, a gomb megnyomásával ismét felolvasható
No i byśmy się zdziwili, gdybyśmy źle zrozumieli wymowę ich obydwu, a jeśli tak, to której?A beszédhez képest, amit az imént tartott.És? És meglátásunk szerint, igazából csak az lehet a gond velünk, hogy ha összevetjük az egyik beszédet a másikkal, akkor hát... melyik?
Mimo że poprawka ‧ stała się zbędna, ponieważ art. ‧ ust. ‧ zmienionego wniosku nie został zawarty we wspólnym stanowisku, należy zauważyć, że jej istota została uwzględniona w ogólnej wymowie tekstu, który nawołuje do poszanowania różnych praktyk narodowychBár a ‧. módosítás feleslegessé vált, mivel a módosított javaslat ‧. cikkének bekezdése nem került bele a közös álláspontba, meg kell jegyezni, hogy a módosítás tartalma megjelenik azon szövegrész lényegi mondanivalójában, amely az eltérő tagállami gyakorlatok tiszteletben tartására hív fel
Jest zatem oczywiste, że należy pamiętać o trzech wymogach: z jednej strony, należy współpracować z Parlamentem w celu umożliwienia takiego przejścia, z drugiej zaś, nie należy spowalniać gotowych do wdrożenia inicjatyw, co do których panuje konsensus, a jednocześnie nie należy antycypować wymowy czy skutków traktatu lizbońskiego po jego wejściu w życie.Hiszen nyilvánvaló, hogy mindhárom követelményt szem előtt kell tartani, egyrészről hogy az átmenet érdekében együttműködjünk a Parlamenttel, másrészről pedig hogy ne lassítsuk le az alkalmazásra kész kezdeményezéseket, amelyekről konszenzus alakult ki, ugyanakkor pedig ne hozzuk előre azt, amit a Lisszaboni Szerződés mondani vagy érvényesíteni fog hatálybalépésekor.
Wymów moje imię!Mondd ki a nevem!
Zabieram głos, by wyrazić zadowolenie z powodu powszechnego poparcia, jakiego Zgromadzenie udzieliło projektowi przedstawionemu przeze mnie wraz z posłami Pannellą i Onyszkiewiczem. Projekt ten ma inną wymowę niż to, co mówiła tutaj dziś komisarz Ferrero-Waldner, gdyż opowiadamy się w nim po jednej ze stron: po stronie poszukiwania prawdy, poszukiwania prawdziwych powodów zerwania rozmów między Chińczykami a Tybetańczykami, nie zajmując stanowiska neutralnego, jak niestety nadal czynią to Komisja i Rada, jak gdyby wystarczało po prostu mieć nadzieję na dialog między stronami.Az indítvány egy kicsit másról szól, mint amiről ma FerreroWaldner asszony beszélt. Állásfoglalásról van szó: mi amellett az oldal mellett tesszük le a voksunkat, amely inkább az igazságot, a valódi okokat keresi, amelyek miatt abbamaradt a tárgyalás a kínaiak és a tibetiek között, semmint, hogy egy semleges nézőpontból tekintsen az eseményekre, ahogyan ezt a Bizottság és a Tanács sajnos továbbra is teszi, mintha elegendő volna csak remélni a két fél közötti párbeszédet.
Wymowa koreańskaKoreai kiejtés
Sądzi, że te trzy priorytety składają się na program o wyraźnej wymowie socjalnejkifejezetten szociális menetrendet ismer fel ezeken a súlypontokon belül
Dlatego, mimo poparcia dla przedstawionych w komunikacie celów i działań, Komitet apeluje do Komisji o uwzględnienie niniejszej opinii i podjęcie koniecznych działań, które sprawią, że wymowa tego komunikatu będzie bardziej zdecydowanaebből következően, noha támogatja a közleményben leírt célokat és tevékenységeket, felszólítja az Európai Bizottságot véleményének tudomásulvételére és a szükséges intézkedések meghozatalára a közlemény további erősítése érdekében
Taka była prawdziwa wymowa wypowiedzi pana posła Farage.Farage úr beszédével kapcsolatban ez az igazság.
Przewiduję, że w tym roku, na kolejnym szczycie, a także na każdym następnym, powstawać będą teksty o podobnej wymowie.Felteszem, hogy hasonló szövegek születnek majd az idei csúcstalálkozón is, csak úgy, mint az ezt követő találkozókon.
Komputerowy spektogram identyfikujący indeywidulane cechy wymowyOlyan komputer- spektrográf, amely képes az emberi beszéd jellegzetességeinek azonosítására
Wnioskowane zalecenie ma podobną wymowę, jako że dla osiągnięcia w pełni wspomnianej mobilności konieczne jest wzajemne uznawanie kwalifikacji i dyplomów, co z kolei wymaga w całej Europie zapewnienia efektywnych i spójnych mechanizmów, obejmujących wszystkie zainteresowane stronyEz a szándék húzódik meg a javasolt ajánlások mögött is, mivel annak érdekében, hogy a mobilitás teljes mértékben megvalósuljon, a diplomák és képesítések kölcsönös elismerése szükséges, ez azonban hatékony, koherens mechanizmusokat kíván meg szerte Európában, minden érintett fél részvételével
(DE) Panie urzędujący przewodniczący, panie przewodniczący Komisji, panie przewodniczący Parlamentu! Zgadzam się w jednej kwestii z panem Karasem, mianowicie że liczba powtórzeń słowa "społeczny” w tekście nie jest istotna, lecz wymowa samego tekstu.(DE) Soros elnök úr, bizottsági elnök úr, parlamenti elnök úr, egy dologban egyetértek Karas úrral, mégpedig abban, hogy nem az a lényeg, hogy a "szociális” szó hányszor fordul elő, hanem a szöveg szelleme a lényeg.
wzywa także Komisję do wzmocnienia rocznego sprawozdania z działalności oraz procesu syntezy sprawozdania, a także jego wymowy co do zapewnienia, na podstawie którego Trybunał Obrachunkowy może sformułować Oświadczenie o wiarygodności; przyznaje, iż zostały już powzięte pierwsze kroki, aby ulepszyć zrozumienie tego procesu i pogłębić znaczenie rocznych sprawozdań z działalności, zastrzeżeń, i oświadczeń; wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na kwestię ulepszenia sprawozdań oraz wzmocnienia dalszych działań będących wynikiem spostrzeżeń w nich zawartych; zachęca w szczególności Komisję do wyjaśnienia definicji wątpliwości, zastrzeżeń i innych uwag w rocznych sprawozdaniach z działalności, które mogą wskazywać na wyjątki od regułszintén felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg éves tevékenységi jelentési és összesített jelentési folyamatát, valamint javítson azon biztosítékok megjelenítési módján, amelyek alapján a Számvevőszék kialakíthatja igazoló nyilatkozatát; elismeri, hogy kezdeti lépések születtek e folyamat megértésének javítása és az éves tevékenységi jelentések, a fenntartások és nyilatkozatok hasznosabbá tétele érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy fordítson alapos figyelmet a jelentések további javítására és az azokban foglalt megfigyelések nyomon követésének megerősítésére; különösen arra hívja fel a Bizottságot, hogy az éves tevékenységi jelentésekben határozza meg egyértelműen a korlátozásokat, a fenntartásokat és az egyéb megjegyzéseket, amelyek kivételeket jelenthetnek a szabályok alól
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 112 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,801 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.