wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język węgierski:

  • kiejtés   
    (Noun  )
  • artikuláció   
  • ékesszólás   

Pozostałe znaczenia:

 
wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 
sposób artykulacji dźwięków mowy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
No i byśmy się zdziwili, gdybyśmy źle zrozumieli wymowę ich obydwu, a jeśli tak, to której?A beszédhez képest, amit az imént tartott.És? És meglátásunk szerint, igazából csak az lehet a gond velünk, hogy ha összevetjük az egyik beszédet a másikkal, akkor hát... melyik?
Wymów moje imię!Mondd ki a nevem!
W skrócie, wymowa rezolucji była przychylna, choć stanowcza i była wynikiem długich negocjacji z różnymi stronami, które wykazały się wzorowym zaangażowaniem w osiągnięcie kompromisu, za co im dziękuję.Röviden: az állásfoglalás pozitív volt, de határozott, és különféle felek között lefolytatott hosszadalmas tárgyalások eredményeként jött létre, akik kiemelkedő elkötelezettséget tanúsítottak az elért kompromisszum mellett, amiért szeretnék nekik köszönetet mondani.
dla parametru Warunki zdrowotne i warunki bezpieczeństwa pracy skreśla się wiersz zawierający Specjalne wymagania dla maszynistów: wzrok, słuch/wymowa, kryteria antropometryczne, wraz z odniesieniem do podpunktuaz egészségvédelmi és biztonsági feltételek paraméter esetében a vezetőkkel szembeni különleges követelmények: hallási/beszédbeli követelmények, testméretek szöveget magában foglaló sort el kell hagyni, a ‧.‧.‧. pontban található hivatkozással együtt
Przyczyną tego, która wzmacnia wymowę sprawozdania, są niewłaściwe warunki pracy a także niesprawiedliwy system wynagrodzeń, który jest stosowany w odniesieniu do niektórych mniej uprzywilejowanych grup.Ennek oka - erősítve a jelentést - a nem méltányos munkafeltételekben és az egyes hátrányos helyzetű csoportok méltánytalan bérezésében rejlik.
Ubolewam, że mimo wszelkich wysiłków sprawozdawczyni Rada osłabiła wymowę dokumentu i usunęła z niego liczne trafne wnioski, uniemożliwiając mi poparcie sprawozdania.Sajnálom, hogy az előadó legjobb erőfeszítései ellenére a Tanács számos intelligens javaslatot felvizezett vagy eltávolított a szövegből, ami által számomra lehetetlenné vált a jelentés támogatása.
Jedz i wymów to!Egyél, és mondd, hogy kurva vagy!Egyél!
Całkowicie zgadzamy się z ogólną wymową przedmiotowego sprawozdania parlamentarnego oraz z większością zawartych w nim propozycji.Teljesen egyetértünk e parlamenti jelentés általános irányával és javaslatainak többségével.
Mają tam poprawną wymowę, w sekcji słownikaBenne volt a rendes kiejtése is, mint egy szótárban
sugeruje, że okres między ‧ a ‧ maja ‧ r. byłby dogodnym terminem na przeprowadzenie zaplanowanych referendów w sprawie Konstytucji lub jej ratyfikacji przez parlamenty w Państwach Członkowskich, ponieważ miałby wymowę symboliczną tak dla pokoju na naszym kontynencie, jak i dla integracji europejskiejúgy véli, hogy a ‧. május ‧-‧-i időszak kijelölése alkalmas lehet a tagállamokban az Alkotmányról való népszavazás megtartására vagy a tervezett parlamenti ratifikációra, mivel ez a dátum szimbolikus jelentőséggel bír, mind kontinensünk békéje, mind pedig az európai integráció tekintetében
W razie potrzeby przedsiębiorstwo kolejowe może opracować dalsze zasady dotyczące wymowyA vasúti vállalkozás szükség szerint további utasításokat adhat a kiejtésre
W zamian w motywie ‧ Rada zdecydowała wzmocnić wymowę deklaracji zawartej w motywie ‧ wniosku KomisjiUgyanakkor a Tanács a Bizottság javaslatának preambulumbekezdésében foglalt vonatkozó nyilatkozat preambulumbekezdésben való megerősítéséről határozott
uważa, że sekretariat może mieć dzięki swojej zdolności operacyjnej i wymowie politycznej swojego składu duży potencjał w zakresie wznowienia stosunków eurośródziemnomorskich; apeluje o włączenie sekretariatu do działania w trybie pilnym, aby wykazać, że możliwe jest pokonanie obecnych napięć poprzez wspieranie rzeczywistych i konkretnych projektów wzajemnej współpracy; z zadowoleniem przyjmuje jednomyślne porozumienie w sprawie siedziby sekretariatu; przypomina, że Barcelona jest miejscem, w którym zapoczątkowano partnerstwo eurośródziemnomorskieúgy véli, hogy a titkárság működési kapacitásának és összetétele politikai értékének köszönhetően jelentős szerepet játszhat az euro–mediterrán kapcsolatok újjáélesztésében; kéri, hogy a titkárság sürgősen kezdje meg működését, bizonyítva azt, hogy a kölcsönös együttműködésre irányuló valódi és konkrét projektek előmozdítása révén fel lehet oldani a jelenlegi feszültségeket; örömének ad hangot amiatt, hogy egyhangú megállapodással sikerült székhelyet találni a titkárságnak; emlékeztet arra, hogy Barcelona városa az euro–mediterrán partnerség bölcsője
" O świetnej wymowie" A szép beszédnek
Chociaż EKES zasadniczo zgadza się z wymową i zaleceniami dokumentu Komisji, to jednak zauważa brak konkretnych stwierdzeń, zwłaszcza w odniesieniu do harmonogramu i terminów realizacjiBár az EGSZB támogatja az európai bizottsági dokumentumot, és alapvetően egyetért az abban foglalt kijelentésekkel és ajánlásokkal, hiányolja az időzítésre és a végrehajtási határidőkre vonatkozó konkrétumokat
Wymów moje imię, ElizabethMondd ki a nevem, Elizabeth!
wzywa także Komisję do wzmocnienia rocznego sprawozdania z działalności oraz procesu syntezy sprawozdania, a także jego wymowy co do zapewnienia, na podstawie którego Trybunał Obrachunkowy może sformułować Oświadczenie o wiarygodności; przyznaje, iż zostały już powzięte pierwsze kroki, aby ulepszyć zrozumienie tego procesu i pogłębić znaczenie rocznych sprawozdań z działalności, zastrzeżeń, i oświadczeń; wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na kwestię ulepszenia sprawozdań oraz wzmocnienia dalszych działań będących wynikiem spostrzeżeń w nich zawartych; zachęca w szczególności Komisję do wyjaśnienia definicji wątpliwości, zastrzeżeń i innych uwag w rocznych sprawozdaniach z działalności, które mogą wskazywać na wyjątki od regułszintén felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg éves tevékenységi jelentési és összesített jelentési folyamatát, valamint javítson azon biztosítékok megjelenítési módján, amelyek alapján a Számvevőszék kialakíthatja igazoló nyilatkozatát; elismeri, hogy kezdeti lépések születtek e folyamat megértésének javítása és az éves tevékenységi jelentések, a fenntartások és nyilatkozatok hasznosabbá tétele érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy fordítson alapos figyelmet a jelentések további javítására és az azokban foglalt megfigyelések nyomon követésének megerősítésére; különösen arra hívja fel a Bizottságot, hogy az éves tevékenységi jelentésekben határozza meg egyértelműen a korlátozásokat, a fenntartásokat és az egyéb megjegyzéseket, amelyek kivételeket jelenthetnek a szabályok alól
Sądzi, że te trzy priorytety składają się na program o wyraźnej wymowie socjalnejkifejezetten szociális menetrendet ismer fel ezeken a súlypontokon belül
Jej naturalna wymowa była największą przeszkodą do pokonaniaMajdhogynem újból meg kellett tanulnia beszélni
Sprawozdanie ma wyraźnie krytyczną wymowę.A jelentés egyértelműen kritikus hangvételű.
(PL) Wymowa omawianej rezolucji jest jednoznaczna - żadnych odstępstw i żadnych derogacji.(PL) Elnök úr, elég világos, mit mond a vita tárgyát képező állásfoglalás: nem lehet sem kivétel, sem eltérés.
Taka jest również główna wymowa sprawozdania i bardzo cieszymy się z osiągnięcia zgody w tym zakresie.Ezt követi egyébként a jelentés általános irányvonala is, és nagyra értékeljük, hogy e pontban egyetértésre jutottunk.
Zgadzam się z wymową przedmiotowego dokumentu, ponieważ traktat lizboński, który wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r., rozszerzył liczbę przypadków, w których do zawarcia umowy międzynarodowej potrzebna jest zgoda Parlamentu.Egyetértek a dokumentummal, mert a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés szélesebb körben tette szükségessé nemzetközi megállapodások megkötéséhez a Parlament egyetértését.
Wnioskowane zalecenie ma podobną wymowę, jako że dla osiągnięcia w pełni wspomnianej mobilności konieczne jest wzajemne uznawanie kwalifikacji i dyplomów, co z kolei wymaga w całej Europie zapewnienia efektywnych i spójnych mechanizmów, obejmujących wszystkie zainteresowane stronyEz a szándék húzódik meg a javasolt ajánlások mögött is, mivel annak érdekében, hogy a mobilitás teljes mértékben megvalósuljon, a diplomák és képesítések kölcsönös elismerése szükséges, ez azonban hatékony, koherens mechanizmusokat kíván meg szerte Európában, minden érintett fél részvételével
Wymowa przedmiotowego sprawozdania została poważnie osłabiona przez członków tej Izby, którzy nie chcą aktywnego dialogu z obywatelami Europy.Ezt a jelentést lényegesen felhígították azok itt a Parlamentben, akik nem akarnak aktív párbeszédet Európa állampolgáraival.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 112 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,375 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.