wymowa: IPA: ˈzɛ̃mʒɛʨ̑  

Tłumaczenia na język francuski:

  • mourir     
    (verb   )

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (3)

Johnny i zmarliJohnny et les morts
zmarlidéfunts; mort
zmarłymorte; décédé; mort; éteint; défunt; feu; trépassé; disparu

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zemrzeć", pamięć tłumaczeniowa

add example
Luciano Pavarotti zmarł dzisiaj rano w Modenie i uważam za słuszne uczczenie pamięci tego wielkiego człowieka sztuki i kultury, który przeniósł muzykę europejską na sceny całego świata.Luciano Pavarotti est décédé ce matin à Modène, et selon moi, il n'est que justice de rendre hommage à ce grand homme d'art et de culture, qui a fait découvrir la musique européenne au monde entier.
Do końca ubiegłego tygodnia zmarło już ponad tysiąc osób.À la fin de la semaine dernière, plus de 1 100 personnes avaient déjà perdu la vie.
A na drugiej: < Jan Antoni Henryk Wit d’Andervilliers de la Vaubyessard, admirał Francji, kawaler Orderu Świętego Michała, ranny 29 maja 1692 w bitwie pod la Hougue-Saint-Waast, zmarł w La Yaubyessard 23 stycznia 1693 >.Et sur un autre: < Jean-Antoine-Henry-Guy d’Andervilliers de la Vaubyessard, amiral de France et chevalier de l’ordre de Saint-Michel, blessé au combat de la Hougue-Saint-Vaast, le 29 mai 1692, mort à la Vaubyessard le 23 janvier 1693. >
Mężczyzn oddzielano od rodzin i zabierano do obozów więziennych, gdzie wielu zmarło lub zostało straconych w egzekucjach.Les hommes ont été séparés de leur famille et emmenés dans des camps de prisonniers où beaucoup sont morts ou ont été exécutés.
W badaniu klinicznym, dwóch pacjentów (z dwóch) otrzymujących dużą dawkę cytarabiny (‧ g/m‧ na dobę) w ciągłym wlewie przez ‧ godziny, równocześnie z daunorubicyną i produktem VELCADE z powodu nawrotu ostrej białaczki szpikowej, zmarło w wyniku ARDS we wczesnym etapie, a badanie zostało zakończoneLors d un essai clinique, deux patients sur deux traités par cytarabine à haute dose (‧ g/m‧ par jour) en perfusion continue sur ‧ heures associée à la daunorubicine et au VELCADE suite à une rechute d une leucémie myéloïde aiguë, sont décédés d un SDRA précocement après le début du traitement et l étude a été arrêtée
Chyba na tym samym oddziale, co zmarłaDans le même service que la décédée, je crois
Byłem, zmarłaOui, mais elle est morte
Wyobraża pan sobie, jak się czuliśmy, gdy się okazało, że Lamarca i Molinelli zmarliQuel choc d' apprendre que Lamarca et Molinelli étaient morts!
To prawda.Jego żona zmarła niedawnoC' est exact, sa femme est décédée récemment
mając na uwadze, że między państwami członkowskimi i na ich obszarze istnieją poważne różnice w zakresie wskaźników dotyczących przeszczepów, źródeł (tzw. żywy lub zmarły dawca) narządów, a nawet rozbieżności w zakresie wymogów jakościowych i minimalnych wymogów bezpieczeństwa dawstwa i przeszczepiania narządów, natomiast podejście organizacyjne do przeszczepiania jest różne w poszczególnych państwach członkowskich, prowadząc do niejednakowych norm w obrębie UEobservant qu'il existe des différences importantes entre les États membres et à l'intérieur de ceux-ci en ce qui concerne les taux de transplantation, les sources d'organes (donneurs vivants ou morts) et même des disparités quant aux exigences de qualité et de sécurité en matière de don et de transplantation d'organes, pendant que l'approche organisationnelle de la transplantation varie d'un État membre à l'autre, ce qui entraîne des normes hétérogènes au sein de l'Union
mając na uwadze, że dotychczas zmarło osiem osób, a około ‧ zostało hospitalizowanych z powodu krwawienia z nosa, biegunki, mdłości, podrażnienia oczu i trudności w oddychaniu; mając na uwadze, że rozrzucenie tych toksycznych odpadów może mieć daleko idące skutki, takie jak skażenie gleby oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowychconsidérant qu'à ce jour, huit personnes sont mortes et que quelque ‧ personnes ont été hospitalisées pour être traitées pour des saignements de nez, diarrhées, nausées, irritation des yeux et difficultés respiratoires; que ce déversement de déchets toxiques peut être lourd de conséquences: contamination des sols, pollution des eaux de surface et des eaux souterraines
Matka Cookie'go zmarła na raka.La mère de Cookie mourut d'un cancer.
Możemy jednak być zadowoleni z faktu, że do tej pory żadna z osób zakażonych tym wirusem w UE nie zmarła.Nous pouvons cependant nous réjouir de ce qu'aucun des patients infectés par le virus au sein de l'UE n'y ait laissé la vie.
W rzeczywistości jednak karmimy sto milionów ludzi, którzy w innym wypadku zmarliby do końca przyszłego roku.Mais ce que nous faisons en fait, c'est nourrir cent millions de personnes qui sans cela seraient mortes avant la fin de l'année prochaine.
Juliet była pielęgniarką, która zmarła w 2008 roku, siedem lat po zakażeniu się wirusem HIV podczas pobierania krwi od zakażonego pacjenta w londyńskim szpitalu.Infirmière, Juliet est décédée en 2008, sept ans après avoir contracté le VIH dans un hôpital londonien, alors qu'elle pratiquait une prise de sang sur un patient infecté.
Jego syn zmarł rok wcześniej.Son fils est mort l'année dernière.
adresat (adresaci) zmarł (zmarlidestinataire(s) décédé(s
Ten człowiek zmarł tydzień temu na raka płuc.Cet homme est mort d'un cancer du poumon la semaine dernière.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 657 zdań frazy zemrzeć.Znalezione w 1,109 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.