wymowa: IPA: ˈzdãɲɛ [ˈzdaɲɛ]  

Tłumaczenia na język francuski:

 • phrase     
  (Noun  f) (noun   )
   
  gram. gramatyka wypowiedzenie posiadające orzeczenie (osobową formę czasownika)
 • proposition     
  (noun   )
   
  gram. gramatyka wypowiedzenie posiadające orzeczenie (osobową formę czasownika)
 • expression                 
  (Noun  f) (noun   )
 • avis     
  (noun   )
   
  opinia
 • opinion     
  (noun   )
   
  opinia
 • condamnation   
  (noun   )
 • dire     
  (verb, noun   )
 • déclaration     
  (noun   )
 • jugement     
  (noun   )
 • locution     
  (Noun  f) (noun   )
 • pensée       
  (noun   )
 • période     
  (noun   )
 • sens     
  (noun   )
 • sentence     
  (noun   )
 • à mon avis   
  (Adverb  )

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → zdać

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (8)

moim zdaniemà mon avis
ostra wymiana zdańpasse d'armes
przykładowe zdaniephrase d'exemple
równoważnik zdaniaphrase nominale
szyk wyrazów w zdaniuordre des mots
zdaćpasser
zdać sobie sprawęse rendre compte; réaliser
zmieniać zdanieraviser

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zdanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zdaniem RBN o ile nie ma jasnego dowodu, że jest inaczej, nie ma powodu by sądzić, że pomoc nie została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniemDe l’avis du CNR, sauf preuve irréfutable du contraire, il n’existe aucune raison de penser qu’il y a eu détournement d’aide
Jak często wychodzę, twoim zdaniemPour une fois que je sortais
Znowu mamy zdać się na niebiosa?Je ne sais pas
Zdaniem wnoszącego odwołanie zaskarżony wyrok naruszył zakres prawa do przedstawienia stanowiskaNous soutenons que l'arrêt attaqué a méconnu la portée des droits de la défense
Nie możemy zmieniać zdania w tej kwestii.Nous ne pouvons changer d'avis sur cette question.
popiera zdanie Komisji, że do modernizacji szkół wyższych należy wykorzystać wszystkie źródła finansowania UEestime à l'instar de la Commission qu'il convient d'utiliser toutes les sources de financement communautaires en faveur de la modernisation de l'enseignement supérieur
Po pierwsze moim zdaniem irlandzkie "tak” dla traktatu wynika głównie z kryzysu finansowego, chociaż rok temu banki zostały uratowane dzięki pieniądzom podatników.Premièrement, le "oui" irlandais est, je pense, essentiellement dû à la crise financière, tandis que les banques ont été sauvées il y a un an par l'argent du contribuable.
w art. ‧ ust. ‧ dodaje się zdaniaÀ l'article ‧, paragraphe ‧, les phrases suivantes sont ajoutées
Zdaniem władz belgijskich, w tym przypadku zastosowanie miałby wyjątek od reguły pułapu ‧ % – ponieważ zgodnie z pkt ‧ wytycznych dotyczących TSE oraz art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ o wyłączeniach grupowych państwa członkowskie mogą udzielić pomocy na pokrycie do ‧ % kosztów wywozu i usunięcia padłych zwierząt, w przypadku gdy istnieje obowiązek poddania ich testom na obecność TSELes autorités belges ont fait valoir qu'une exception au plafond de ‧ % était applicable dans leur cas, car, conformément au point ‧ des lignes directrices EST et à l'article ‧ du règlement d’exemption (CE) no ‧/‧, les États membres peuvent accorder des aides d'État pouvant aller jusqu'à ‧ % des coûts d'enlèvement et de destruction des animaux trouvés morts lorsqu'il existe une obligation d'effectuer des tests EST sur ces animaux
Te obiekty, które je zdadzą, mogą dalej działać, a te, które nie - muszą zostać wyłączone.Les centrales qui les réussissent continueront à fonctionner, celles qui les ratent seront fermées.
Moim zdaniem, taki właśnie punkt widzenia musi nam przyświecać przy tworzeniu podstaw tej strategii.Selon moi, cette approche doit impérativement constituer la base de cette stratégie.
Zdaniem Komitetu upoważnienie do połowów wydawane statkowi wspólnotowemu nie powinno ograniczać się do wód Wspólnoty, dlatego też proponuje usunięcie w art. ‧ ust. ‧ nawiązania na wodach Wspólnoty ogólnieLe Comité estime que l'autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche communautaire ne doit pas se restreindre aux eaux communautaires; il recommande par conséquent de supprimer la formule dans les eaux communautaires en général, de l'article
uwzględniając art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy pierwsze zdanie Traktatu WEvu l'article ‧, paragraphe ‧, et l'article ‧, paragraphe ‧, premier alinéa, première phrase, du traité CE
Spraw y st yk o zdanie nowe odesłania prejudycjalne ( przypadające na państwo członkowskie w danym roku ) 1 i sąd o we roczne 2007Renvois préjudiciels introduits ( par État membre et par année)1 u el 2007
Moim zdaniem byłoby to gorszym rozwiązaniem, niż faktyczne utrzymanie progu 35%, a już próg 35% wyraźnie zmniejsza poziom emisji CO2.À mon sens, c'est pire que de maintenir un seuil de 35 %, et un seuil de 35 % permet clairement de réduire le CO2.
Chcemy skreślić to zdanie, ponieważ władze białoruskie zniosły już ten system wiz wyjazdowych, więc jest ono nieaktualne.En effet, les autorités ayant déjà aboli les visas de sortie, ce paragraphe est obsolète.
Jestem zdania, że projekt decyzji przesłany do Komisji zawiera jedynie te zastrzeżenia, co do których strony miały możliwość przedstawienia swojego stanowiskaJ’estime que le projet de décision présenté à la Commission ne contient que des griefs à l’égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue
Moim zdaniem nie ma dyskryminacji, jeżeli osoby te, niezależnie od kraju pochodzenia, korzystają z swoich praw do swobodnego przemieszczania się między krajami - i tym właśnie będziemy się zajmować.Je peux voir qu'il n'y a pas de discrimination si ces personnes, quel que soit leur pays d'origine, exercent leur droit de libre circulation transfrontalière, et c'est ce que nous allons faire.
(NL) Jestem zdania, że to sprawozdanie ma swoje mocne strony.(NL) Je pense que ce rapport contient de bons éléments.
W wyniku błędu redakcyjnego, gdy rozporządzenie (EWG) nr ‧ było ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧, w art. ‧ ust. ‧ akapit drugi skreślono ostatnie zdanieLors de la dernière modification du règlement (CEE) no ‧ par le règlement (CE) no ‧ et suite à une erreur rédactionnelle, la dernière phrase de l
EIOD jest zdania, że brak odpowiedniej analizy konsekwencji nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii dotyczących ochrony danych stanowi jedną z największych słabości aktualnych ram prawnych ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ i dyrektywą ‧/‧/WELe CEPD estime que l'absence d'évaluation appropriée des implications de la pharmacovigilance pour la protection des données constitue une des faiblesses de l'actuel cadre juridique prévu par le règlement (CE) no ‧/‧ et la directive ‧/‧/CE
jest zdania, że zwiększanie badań i rozwoju w zakresie rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami i zasobami ma kluczowe znaczenie oraz podkreśla potrzebę natychmiastowego wdrożenia innowacyjnych technologii w tym obszarzeestime qu'il est essentiel de renforcer la recherche et le développement dans le domaine du traitement des déchets et de la gestion des ressources, et souligne la nécessité de mettre en œuvre immédiatement les nouvelles technologies innovantes dans ce domaine
Moim zdaniem byłoby to trudne do zastosowania w praktyce i mogłoby nawet przynieść odwrotne skutki.Je pense que cette mesure serait difficile à appliquer en pratique et qu'elle pourrait même être contre-productive.
uwzględniając art. ‧ ust. ‧ akapit drugi zdanie pierwsze Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejskąvu l’article ‧, paragraphe ‧, deuxième alinéa, première phrase, du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne
Na przykład projekt Nabucco - sztandarowy projekt UE na rzecz dywersyfikacji, uznany w 2007 r. przez Radę Europejską za jeden z najważniejszych z punktu widzenia interesów Europy - jest zdaniem niektórych poważnie zagrożony, o ile już nie poniósł klęski.Par exemple, le projet Nabucco - le porte-drapeau de la diversification de l'UE, qualifié en 2007 par le Conseil européen d'un des projets les plus cruciaux d'intérêt européen - est, selon certains, sérieusement menacé, sinon mort.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21790 zdań frazy zdanie.Znalezione w 12,73 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.