wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język francuski:

 • prononciation     
  (Noun  f) (noun   ) [, gram: f]
   
  sposób artykulacji dźwięków mowy
   
  Manière dont les mots sont transformés en sons quand on parle.
 • signification     
  (noun   )
   
  wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 • Devant l'Amour et devant la Mort .. ça ne sert à rien d'être...   
 • I'ai   
 • Moi aus si docteur   
 • a   
  (noun   )
 • accent     
  (noun   )
 • ai   
 • articulation     
  (noun   )
 • aublie   
 • aus   
 • aussi     
  (advb   )
 • bonjour         
  (noun   )
 • de               
  (prep   )
 • diction   
  (noun   )
 • docteur     
  (noun   )
 • eu   
 • i   
  (noun   )
 • justement     
  (advb   )
 • le     
  (pron, detr   )
 • mais     
  (advb, noun, conj   )
 • moi     
  (pron, noun   )
 • parle   
 • peur     
  (noun   )
 • shalimar   
 • si     
  (advb, conj   )
 • tout     
  (advb, pron, noun, detr   )
 • tu as   
 • élocution   
  (noun   )
 • éloquence   
  (noun   )

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dobrze zna swoją córkę, swoje dziecko, wokół którego od pewnego czasu unosi się atmosfera obcości, powściągliwości, można by rzec nowej, zwracającej uwagę; jej wymowa jest jeszcze bardziej powolna niż zwykle, a córka, tak zawsze wszystkiego ciekawa, jest teraz roztargniona, ma obce spojrzenie, stała się obserwatorką nawet własnej matki, jej nieszczęścia, jest jak gdyby obecna, gdy ono nadchodzi.Elle connaît sa fille, cette enfant, il flotte autour de cette enfant, depuis quelque temps, un air d’étrangeté, une réserve, dirait-on, récente, qui retient l’attention, sa parole est plus lente encore que d’habitude, et elle si curieuse de tout elle est distraite, son regard a changé, elle est devenue spectatrice de sa mère même, du malheur de sa mère, on dirait qu’elle assiste à son événement.
Wymowa konsula porwała jednak wszystkich; i on sam, choć Rzymianin, umiłowawszy bardziej swą sławę niż ojczyznę, nie tyle szukał najbardziej legalnego i pewnego środka ocalenia państwa, ile sposobu wyciągnięcia dla siebie całego zaszczytu z tej sprawy.Maiséloquence du consul entraîna tout ; et lui-même, quoique romain, aimant mieux sa gloire que sa patrie, ne cherchoit pas tant le moyen le plus légitime et le plus sűr de sauver l’état, que celui d’avoir tout l’honneur de cette affaire.
W skrócie, wymowa rezolucji była przychylna, choć stanowcza i była wynikiem długich negocjacji z różnymi stronami, które wykazały się wzorowym zaangażowaniem w osiągnięcie kompromisu, za co im dziękuję.Bref, c'était une résolution positive mais ferme, longuement négociée avec les différents partis, qui ont été d'une loyauté exemplaire par rapport au compromis réalisé, et je les en remercie.
dla parametru Warunki zdrowotne i warunki bezpieczeństwa pracy skreśla się wiersz zawierający Specjalne wymagania dla maszynistów: wzrok, słuch/wymowa, kryteria antropometryczne, wraz z odniesieniem do podpunktupour le paramètre Conditions de santé et de sécurité, la ligne mentionnant Exigences particulières pour les conducteurs: la vue, les exigences en termes d’audition et d’élocution, les paramètres anthropométriques est supprimée, de même que le renvoi au point
Przyczyną tego, która wzmacnia wymowę sprawozdania, są niewłaściwe warunki pracy a także niesprawiedliwy system wynagrodzeń, który jest stosowany w odniesieniu do niektórych mniej uprzywilejowanych grup.Une raison à cela, qui renforce le message du rapport, réside dans les mauvaises conditions de travail et dans le système de salaires inéquitables appliqué à certains groupes défavorisés.
Nauka o wymowieLa science du langage
Ubolewam, że mimo wszelkich wysiłków sprawozdawczyni Rada osłabiła wymowę dokumentu i usunęła z niego liczne trafne wnioski, uniemożliwiając mi poparcie sprawozdania.Je regrette que le Conseil, malgré les grands efforts de la rapporteure, ait édulcoré le texte ou supprimé nombre de propositions intelligentes, ce qui m'a mis dans l'impossibilité d'approuver ce rapport.
Całkowicie zgadzamy się z ogólną wymową przedmiotowego sprawozdania parlamentarnego oraz z większością zawartych w nim propozycji.Nous adhérons pleinement à l'idée directrice de ce rapport parlementaire et à la majorité de ses propositions.
" Nikt nie nauczyl go poprawnej wymowy" Cela ne fait pas honneur A votre école
sugeruje, że okres między ‧ a ‧ maja ‧ r. byłby dogodnym terminem na przeprowadzenie zaplanowanych referendów w sprawie Konstytucji lub jej ratyfikacji przez parlamenty w Państwach Członkowskich, ponieważ miałby wymowę symboliczną tak dla pokoju na naszym kontynencie, jak i dla integracji europejskiejestime que la période du ‧ au ‧ mai ‧ pourrait être choisie comme étant le moment approprié pour la tenue des référendums sur la Constitution ou la ratification parlementaire prévus dans les États membres, sachant que cette période aurait une valeur symbolique tant pour la paix sur notre continent que pour la construction européenne
W razie potrzeby przedsiębiorstwo kolejowe może opracować dalsze zasady dotyczące wymowyDes indications relatives à la prononciation peuvent être ajoutées si cela est jugé nécessaire par l
Wymowa esperanta jest łatwa.La prononciation de l'espéranto est facile.
W zamian w motywie ‧ Rada zdecydowała wzmocnić wymowę deklaracji zawartej w motywie ‧ wniosku KomisjiEn échange, le Conseil a décidé de renforcer, au considérant ‧, la déclaration pertinente figurant au considérant ‧ de la proposition de la Commission
uważa, że sekretariat może mieć dzięki swojej zdolności operacyjnej i wymowie politycznej swojego składu duży potencjał w zakresie wznowienia stosunków eurośródziemnomorskich; apeluje o włączenie sekretariatu do działania w trybie pilnym, aby wykazać, że możliwe jest pokonanie obecnych napięć poprzez wspieranie rzeczywistych i konkretnych projektów wzajemnej współpracy; z zadowoleniem przyjmuje jednomyślne porozumienie w sprawie siedziby sekretariatu; przypomina, że Barcelona jest miejscem, w którym zapoczątkowano partnerstwo eurośródziemnomorskieconsidère que le secrétariat pourra exprimer un potentiel important pour la relance des relations euro-méditerranéennes grâce à sa capacité opérationnelle et à la valeur politique de sa composition; souhaite que le secrétariat soit opérationnel dans les meilleurs délais, afin de démontrer qu’il est possible de surmonter les tensions actuelles en promouvant de véritables projets concrets de coopération; se félicite du fait qu’un accord unanime sur le siège du secrétariat a été trouvé; rappelle que la ville de Barcelone représente le lieu où le partenariat euro-méditerranéen a débuté
Chociaż EKES zasadniczo zgadza się z wymową i zaleceniami dokumentu Komisji, to jednak zauważa brak konkretnych stwierdzeń, zwłaszcza w odniesieniu do harmonogramu i terminów realizacjiMême s'il évalue positivement le document de la Commission et approuve d'une manière générale les considérations et les recommandations qui y sont formulées, le CESE déplore l'absence d'indications concrètes concernant notamment l'horizon temporel et le calendrier de mise en œuvre
wzywa także Komisję do wzmocnienia rocznego sprawozdania z działalności oraz procesu syntezy sprawozdania, a także jego wymowy co do zapewnienia, na podstawie którego Trybunał Obrachunkowy może sformułować Oświadczenie o wiarygodności; przyznaje, iż zostały już powzięte pierwsze kroki, aby ulepszyć zrozumienie tego procesu i pogłębić znaczenie rocznych sprawozdań z działalności, zastrzeżeń, i oświadczeń; wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na kwestię ulepszenia sprawozdań oraz wzmocnienia dalszych działań będących wynikiem spostrzeżeń w nich zawartych; zachęca w szczególności Komisję do wyjaśnienia definicji wątpliwości, zastrzeżeń i innych uwag w rocznych sprawozdaniach z działalności, które mogą wskazywać na wyjątki od regułdemande par ailleurs à la Commission de renforcer la procédure de rapport d'activité annuel et de rapport de synthèse ainsi que les assurances sur lesquelles la Cour des comptes peut s'appuyer pour émettre sa déclaration d'assurance; reconnaît que les premiers pas ont été franchis dans la voie de l'amélioration de la perception de cette procédure ainsi que des rapports d'activité annuels, des réserves et des déclarations; invite la Commission à accorder une attention particulière à l'amélioration des rapports ainsi que des suites données aux observations contenues dans ceux-ci; invite plus particulièrement la Commission à clarifier la définition des réserves et des autres observations reprises dans les rapports d'activité annuels qui pourraient traduire des dérogations aux règles
Sądzi, że te trzy priorytety składają się na program o wyraźnej wymowie socjalnejreconnaît qu'un agenda explicitement social sous-tend ces trois lignes de force
Pierwszy, który występuje z wnioskiem, wypowiada jedynie to, co wszyscy już odczuli; i nie potrzeba ani zyskiwania stronników ani wymowy, by stało się prawem to, co każdy już postanowił zrobić natychmiast, skoro się tylko zapewni, że inni tak samo zrobią, jak on.Le premier qui les propose ne fait que dire ce que tous ont déjà senti, et il n’est question ni de brigues ni d’éloquence pour faire passer en loi ce que chacun a déjà résolu de faire, sitôt qu’il sera sűr que les autres le feront comme lui.
Sprawozdanie ma wyraźnie krytyczną wymowę.Le rapport est explicitement critique.
(PL) Wymowa omawianej rezolucji jest jednoznaczna - żadnych odstępstw i żadnych derogacji.(PL) Monsieur le Président, la résolution dont nous débattons est on ne peut plus claire: il n'y aura pas d'exceptions ni de dérogations.
Taka jest również główna wymowa sprawozdania i bardzo cieszymy się z osiągnięcia zgody w tym zakresie.C'est également l'orientation globale du rapport et nous apprécions l'accord sur ce point.
Zgadzam się z wymową przedmiotowego dokumentu, ponieważ traktat lizboński, który wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r., rozszerzył liczbę przypadków, w których do zawarcia umowy międzynarodowej potrzebna jest zgoda Parlamentu.J'approuve ce document, parce que le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, élargit les circonstances dans lesquelles l'approbation du Parlement est requise avant de conclure un accord international.
Przecież nie w szkole, gdzie zamknięty za wysokim murem, żył samotnie pośród kpiących z jego wymowy i ubioru zamożniejszych albo bystrzejszych kolegów, dokarmianych przez odwiedzające ich matki przynoszonymi w mufkach ciastkami?Etait-ce son temps de collège, où il restait enfermé entre ces hauts murs, seul au milieu de ses camarades plus riches ou plus forts que lui dans leurs classes, qu’il faisait rire par son accent, qui se moquaient de ses habits, et dont les mères venaient au parloir avec des pâtisseries dans leur manchon?
Pańska wymowa jest fatalnaVotre prononciation est terrible
Przyszło mi raz przewodzić procesowi człowieka, którego jedyną winą było, że przetłumaczył z greki księgę sprzeczną w swej wymowie z BibliąUn jour, j' ai présidé le procès d' un homme... dont le crime était d' avoir traduit un livre grec, qui contredisait les Ecritures
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 115 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,315 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.