wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język francuski:

 • prononciation     
  (Noun  f) (noun   ) [, gram: f]
   
  sposób artykulacji dźwięków mowy
   
  Manière dont les mots sont transformés en sons quand on parle.
 • signification     
  (noun   )
   
  wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 • Devant l'Amour et devant la Mort .. ça ne sert à rien d'être...   
 • I'ai   
 • Les Houches   
 • Moi aus si docteur   
 • a   
  (noun   )
 • accent     
  (noun   )
 • ai   
 • articulation     
  (noun   )
 • aublie   
 • aus   
 • aussi     
  (advb   )
 • bonjour         
  (noun   )
 • de               
  (prep   )
 • diction   
  (noun   )
 • docteur     
  (noun   )
 • eu   
 • i   
  (noun   )
 • justement     
  (advb   )
 • le     
  (pron, detr   )
 • mais     
  (advb, noun, conj   )
 • moi     
  (pron, noun   )
 • parle   
 • peur     
  (noun   )
 • shalimar   
 • si     
  (advb, conj   )
 • tout     
  (advb, pron, noun, detr   )
 • tu as   
 • élocution   
  (noun   )
 • éloquence   
  (noun   )

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wymowa esperanta jest łatwa.La prononciation de l'espéranto est facile.
Przepraszam za moją wymowę - ciągle jeszcze uczę się hiszpańskiego.Je suis désolée pour ma prononciation - je continue à suivre des cours d'espagnol.
58 — W pkt 128 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji stwierdził , że ocena dotycząca sposobu obliczania kosztów poniesionych przez La Poste wskutek udzielania wsparcia logistycznego i handlowego wym aga , w braku księgowości analitycznej , złożonej oceny ekonomicznej .58 Au point 128 de l arrêt attaqué , le Tribunal a indiqué que l appréciation de la question de savoir de quelle manière les coûts de La Poste oc casionnés par la fourniture de l assistance logistique et commerciale ont été calculés en l absence d une comptabilité analytique a impliqué une appréciation économique complexe .
Oprócz niniejszej ulotki pacjent otrzyma także Kartę ostrzegawczą pacjenta, która zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, o których pacjent powinien wiedzieć przed rozpoczęciem stosowania leku TYSABRI (wymowa ang.:Tai-SA-bri) i podczas leczenia lekiem TYSABRIEn plus de cette notice, vous recevrez une carte patient comportant des informations importantes relatives à la sécurité d utilisation de TYSABRI; vous devez prendre connaissance de ces informations avant de débuter le traitement et également pendant le traitement par TYSABRI (prononcez ti-za-bri
W regionach objętych Celem 2 sektor ten również pozostaje największy pod względem fi nanso-wym , ale w nieco mniejszych proporcjach ( 42 % ) .Dansles régions de l objectif n° 2 , ce secteur demeure également le plus important en termes financiers , mais dans une moindre proportion ( 42 % ) .
W przypadku gdy grupa nie osiągnie wym aganego progu , Przewodniczący , w porozumieniu z Konferencją Przewodniczących , może zezwolić na jej istnienie aż do następnego posiedzenia inauguracyjnego Parlamentu , z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków :Si le nombre de membres d ' un groupe tombe au-desso us du seuil requis , le Président peut , avec l ' assentiment de la Conférence des présidents , permettre à ce groupe de continuer à exister jusqu ' à la séance constitutive suivante du Parlement , pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
(PL) Wymowa omawianej rezolucji jest jednoznaczna - żadnych odstępstw i żadnych derogacji.(PL) Monsieur le Président, la résolution dont nous débattons est on ne peut plus claire: il n'y aura pas d'exceptions ni de dérogations.
Na Cyprze ich u d z i a ł w do sk ona l en iu za w o do wym jest p r ze w i d z i any na ró żnych pozi o ma ch dl a nau czy cieli poziom u ISCED 1 i ISCAu Luxembourg , les artistes professionnels ne sont pas impliqués dans la formation de DPC .
Jesteśmy z niego dumni i chciałbym jedynie powiedzieć: proszę nie pozwolić, aby dyskusje o negatywnej wymowie zniechęciły pana do kontynuowania tej bardzo pomyślnie przebiegającej pracy.Nous sommes fiers de lui et je voudrais dire simplement: ne laissez pas les discussions négatives vous décourager de poursuivre ce travail très fructueux.
W ww. wyroku w ¬ sprawie Adjemian i in. przeciwko Komisji , orzeczono , że każde zatrudnienie pracownika kontraktowego do zadań pomocniczych powinn o odpowiadać przejściowym i ¬ okreso-wym zapotrzebowaniom .Dans l arrêt Adjemian e.a./ Commission , précité , il a été jugé que chaque emploi d agent contractuel auxiliaire doit répondre à des besoins passagers ou intermittents .
Wymowa japońska OnPrononciation japonaise On &
W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.Je suis tout à fait d'accord avec ce que la députée sous-entendait dans sa question, à savoir que, sans une politique économique et une politique de l'emploi globale, nous ne pourrons pas lutter efficacement contre la pauvreté.
Przyszło mi raz przewodzić procesowi człowieka, którego jedyną winą było, że przetłumaczył z greki księgę sprzeczną w swej wymowie z BibliąUn jour, j' ai présidé le procès d' un homme... dont le crime était d' avoir traduit un livre grec, qui contredisait les Ecritures
Kluczowe pytanie o wymowie politycznej dotyczy postrzegania euro jako czynnika tworzącego świadomość europejską. ‧ % populacji udzieliło twierdzącej odpowiedzi, a ‧ % negatywnej; dane te same w sobie są pocieszające, tym bardziej, jeżeli weźmie się pod uwagę, że w ‧ r. odpowiedzi pozytywnych było ‧ %, a negatywnych ‧ %La question clé à valeur politique concerne la perception de l'euro en tant que facteur de création d'une conscience européenne. ‧ % des personnes interrogées ont répondu par l'affirmative et ‧ % par la négative; en soi, ce résultat est réconfortant, mais il l'est encore davantage si l'on considère qu'en ‧ le taux de réponses positives était de ‧ % et celui de réponses négatives de ‧ %
Leader + oraz osoby pracuj tce na poziomie krajo- w ramach Leader + i zadawa v pytania , na które odpowied � wym w poszczególnych pa • stwach członkowskich na rzecz przyjdzie bezpo ~ rednio przez poczt b elektroniczn t , chy ba wspierania programów krajowych i regionalnych ) .Contact Point , ainsi que sur les personnes œuvrant tion que vous pourriez poser recevra au niveau national dans les différents États membres pour ponse par courrier électronique s il n y a pas encore été ré- soutenir les programmes nationaux et régionaux .
na piśmie. - Cieszę się, że sprawozdanie zostało przyjęte, chociaż niewielką większością głosów (283 głosów za, 278 przeciw, przy 15 wstrzymujących się), zwłaszcza że niektóre głosowania podzielone, których żądała PPE w celu osłabienia wymowy sprawozdania w niektórych punktach - opodatkowania systemu bankowego dla celów globalnej sprawiedliwości społecznej, międzynarodowej opłaty od transakcji finansowych, moratorium i umorzenie zadłużenia - nie powiodły się.Je suis heureux que le rapport ait été adopté, bien qu'à une faible majorité (283 votes pour, 278 votes contre et 15 abstentions), en particulier parce que certains votes par division, demandés par le PPE en vue d'affaiblir certains paragraphes du rapport - la taxation du système bancaire pour contribuer à la justice sociale au niveau mondial, la taxe internationale sur les transactions financières, un moratoire sur le remboursement de la dette et une annulation de la dette internationale - n'ont pas porté leurs fruits.
Lista zawiera historię wypowiedzianych sentencji. Możesz wybrać sentencję oraz nacisnąć przycisk wymowy, aby ponownie usłyszeć zwrotCette liste contient l' historique des phrases prononcées. Vous pouvez sélectionner des phrases et appuyer sur le bouton « & ‧‧; Prononcer & ‧‧; » pour les reprononcer
Mimo że poprawka ‧ stała się zbędna, ponieważ art. ‧ ust. ‧ zmienionego wniosku nie został zawarty we wspólnym stanowisku, należy zauważyć, że jej istota została uwzględniona w ogólnej wymowie tekstu, który nawołuje do poszanowania różnych praktyk narodowychL'amendement ‧ étant devenu superflu, puisque l'article ‧, paragraphe ‧, de la proposition modifiée n'a pas été retenu dans la position commune, il convient toutefois de noter que la substance de cet amendement a été reprise dans l'orientation générale du texte appelant au respect des différentes pratiques nationales
Promuje on dekryminalizację , równość i niedyskryminowanie , a także ro wym wsparcie i ochronę osób walczących o przestrzeganie tych praw .Il donne la priorité à la dépénalisation , à l égalité et à sexuelles a été adopté ( la non-discrimination , tout en apportant soutien et protection aux défenseurs de ces droits .
Celem dyrektywy w sprawie wym ogów kapitałowych jest wprowadzenie w obrębie UE nowoczesnych , wrażliwych na ryzyko ram prawnych dla instytucji kredytowych i spółek inwestycyjnych , uwzględniających przepisy nowych zasad bazylejskich w sprawie wymogów kapitałowych .La directive sur les fonds propres réglementaires a pour objectif de mettre en place un cadre juridique moderne et adapté aux risques , qui prenne en considération les exigences Bâle II sur les fonds propres réglementaires , pour les institutions de crédit et les sociétés d investissement actives au sein de l Union européenne .
Jest zatem oczywiste, że należy pamiętać o trzech wymogach: z jednej strony, należy współpracować z Parlamentem w celu umożliwienia takiego przejścia, z drugiej zaś, nie należy spowalniać gotowych do wdrożenia inicjatyw, co do których panuje konsensus, a jednocześnie nie należy antycypować wymowy czy skutków traktatu lizbońskiego po jego wejściu w życie.Ensuite, il est clair qu'il faut garder à l'esprit les trois conditions, d'une part, de travailler de concert avec le Parlement pour faciliter la transition et, d'autre part, de ne pas ralentir les initiatives prêtes à entrer en vigueur et pour lesquelles un consensus est atteint, et en même temps, de ne pas anticiper ce que le traité de Lisbonne indiquera ou fera lorsqu'il entrera en vigueur.
• W 2003 r . , w chwili gdy opracowanie to było wykonywane , liczne programy były słabo zaawansowane pod względem fi nanso-wym .au moment où l étude a été ef fectuée en 2003 , de nombreux programmes avaient peu avancé sur le plan financier .
Wreszci e w nini ejszym ro z d z i ale omó w i on o spo s ó b , w jaki za w o d owi a r t y ści uc ze s t n i c z ą w k s z t a ł c e niu i doskon ale niu zawodo wym przy s z ł y ch o r a z p r a c u j ą cy c h w za w o d z i en n a u c z y ci eli przedmiotó w art y s t y cz n y ch .Enfin , ce chapitre explique de quelle manière les artistes professionnels participent à la formation initiale et continue des futurs enseignants des matières artistiques .
Zabieram głos, by wyrazić zadowolenie z powodu powszechnego poparcia, jakiego Zgromadzenie udzieliło projektowi przedstawionemu przeze mnie wraz z posłami Pannellą i Onyszkiewiczem. Projekt ten ma inną wymowę niż to, co mówiła tutaj dziś komisarz Ferrero-Waldner, gdyż opowiadamy się w nim po jednej ze stron: po stronie poszukiwania prawdy, poszukiwania prawdziwych powodów zerwania rozmów między Chińczykami a Tybetańczykami, nie zajmując stanowiska neutralnego, jak niestety nadal czynią to Komisja i Rada, jak gdyby wystarczało po prostu mieć nadzieję na dialog między stronami.Cette proposition s'écarte des propos tenus aujourd'hui par Mme Ferrero-Waldner en ce qu'elle prend parti: celui de la quête de la vérité, des véritables raisons de l'échec des négociations entre les Chinois et les Tibétains. Elle ne se contente pas d'examiner la situation d'un point de vue neutre, comme continuent malheureusement de le faire la Commission et le Conseil, comme s'il était suffisant que nous espérions l'instauration d'un dialogue entre les deux parties.
Wymowa koreańskaPrononciation coréenne &
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 183 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,495 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.