wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język francuski:

 • prononciation     
  (Noun  f) (noun   ) [, gram: f]
   
  sposób artykulacji dźwięków mowy
   
  Manière dont les mots sont transformés en sons quand on parle.
 • signification     
  (noun   )
   
  wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 • Devant l'Amour et devant la Mort .. ça ne sert à rien d'être...   
 • I'ai   
 • Moi aus si docteur   
 • a   
  (noun   )
 • accent     
  (noun   )
 • ai   
 • articulation     
  (noun   )
 • aublie   
 • aus   
 • aussi     
  (advb   )
 • bonjour         
  (noun   )
 • de               
  (prep   )
 • diction   
  (noun   )
 • docteur     
  (noun   )
 • eu   
 • i   
  (noun   )
 • justement     
  (advb   )
 • le     
  (pron, detr   )
 • mais     
  (advb, noun, conj   )
 • moi     
  (pron, noun   )
 • parle   
 • peur     
  (noun   )
 • shalimar   
 • si     
  (advb, conj   )
 • tout     
  (advb, pron, noun, detr   )
 • tu as   
 • élocution   
  (noun   )
 • éloquence   
  (noun   )

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
To właśnie tej wymowy brakuje w tekście, chociaż słowo "społeczny” przewija się w nim cały czas.C'est précisément l'esprit qui fait défaut au texte, même si le mot "social" apparaît sans cesse.
Co dziesiąte dziecko ma wady wymowy, cierpi na zaburzenia ruchu, nie potrafi wypowiedzieć swych myśli, bądź robi to niezrozumiale.Cela signifie qu'un enfant sur dix souffre de troubles de la motricité, ne sont pas capables d'exprimer leurs pensées ou de le faire clairement.
Powinno się docenić fakt, że zgłoszona właśnie rezolucja ma wymowę przeciwko wsparciu Unii Europejskiej dla watażków, którzy próbują odbudować swoją władzę, przeciwko wykorzystaniu dzieci-żołnierzy i przeciwko dalszym dostawom broni.Nous devons nous féliciter de voir que la présente résolution remet en cause le soutien de l'Union européenne aux seigneurs de guerre, qui essaient de reprendre pied, l'enrôlement des enfants, ainsi que la poursuite de la fourniture d'armes.
Wymowa esperanta jest łatwa.La prononciation de l'espéranto est facile.
W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.Je suis tout à fait d'accord avec ce que la députée sous-entendait dans sa question, à savoir que, sans une politique économique et une politique de l'emploi globale, nous ne pourrons pas lutter efficacement contre la pauvreté.
MedaI for Good Speech on the Stage, W Nowym Jorku, wspominał:,, W teatrze zacząłem pracować jako goniec ".,, Wywoływałem aktorów z garderoby na scenę ".,, Prawie nikt nie brał mnie poważnie z powodu mojej wady wymowy ".,, Nie wymawiałem ' r 'le prix d' élocution des acteurs de théâtre, à New York, il raconta:" J' ai débuté au théâtre comme chasseur. " " Je devais appeler les comédiens sur scène. "
na piśmie - Czwórka posłów do PE z ramienia irlandzkiej partii Fine Gael głosowała za przyjęciem sprawozdania w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu, gdyż popieramy ogólną wymowę rezolucji, sprzeciwiamy się jednak wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, co wskazaliśmy w poprzednich wyjaśnieniach.par écrit. - (EN) Les quatre députés européens irlandais du Fine Gael ont voté en faveur du rapport sur l'acte pour un marché unique pour les entreprises et la croissance parce que nous soutenons l'intention globale de cette résolution. Nous ne sommes cependant pas favorables à l'ACCIS, comme nous l'avons clarifié dans des explications antérieures.
No i?- No i byśmy się zdziwili, gdybyśmy źle zrozumieli wymowę ich obydwu, a jeśli tak, to której?Nous nous demandons si nous avons mal compris le ton de l' un ou l' autre discours et dans ce cas, lequel?
Wymowa koreańskaPrononciation coréenne &
Wymowa kantońskaPrononciation cantonaise &
Ubolewam, że mimo wszelkich wysiłków sprawozdawczyni Rada osłabiła wymowę dokumentu i usunęła z niego liczne trafne wnioski, uniemożliwiając mi poparcie sprawozdania.Je regrette que le Conseil, malgré les grands efforts de la rapporteure, ait édulcoré le texte ou supprimé nombre de propositions intelligentes, ce qui m'a mis dans l'impossibilité d'approuver ce rapport.
Kończąc, chcę powiedzieć, że bardzo uderzyło mnie wyrażenie użyte przez prezydenta Obamę w jego mowie z okazji odbioru Nagrody Nobla. Powiedział on wówczas, że kiedy myślimy o wartości ciągłego zaangażowania, to "zaangażowaniu w sprawy represyjnych reżimów brakuje wymowy czystego oburzenia.Il me faut conclure en disant que j'ai été frappée par la phrase utilisée par le président Obama dans le discours qu'il a prononcé en recevant son Prix Nobel. Il a dit en effet que, lorsque nous étudions l'intérêt de poursuivre l'engagement, "l'engagement avec des régimes répressifs n'a pas la pureté satisfaisante de l'indignation.
" Wymowa decyduje o pozycji Anglika" Son langage est d' abord Ce qui classe un Anglais
(EL) Panie przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie Turcji ze względu na pozytywną z punktu widzenia Cypru wymowę punktów 32 i 40, chociaż nie zgadzam się z treścią poprawek 9 i 10.(EL) Monsieur le Président, j'ai voté en faveur du rapport sur la Turquie en raison des éléments positifs qu'il contient à propos de Chypre aux paragraphes 32 et 40, bien que je ne sois pas d'accord avec le contenu des amendements 9 et 10.
Traktat ma przypuszczalnie wymowę bardziej symboliczną, ale przede wszystkim wzywamy do współpracy z narodami, a ściślej ludami Arktyki, i do ich poszanowania.Le traité est peut-être plus symbolique, mais nous insistons sur la collaboration avec les nations - et leur respect - et plus particulièrement les citoyens de l'Arctique.
Nie lubią, jak poprawiasz ich wymowęFaut pas corriger leurs fautes
Mimo że poprawka ‧ stała się zbędna, ponieważ art. ‧ ust. ‧ zmienionego wniosku nie został zawarty we wspólnym stanowisku, należy zauważyć, że jej istota została uwzględniona w ogólnej wymowie tekstu, który nawołuje do poszanowania różnych praktyk narodowychL'amendement ‧ étant devenu superflu, puisque l'article ‧, paragraphe ‧, de la proposition modifiée n'a pas été retenu dans la position commune, il convient toutefois de noter que la substance de cet amendement a été reprise dans l'orientation générale du texte appelant au respect des différentes pratiques nationales
Główna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.L'idée maîtresse soulevée par ce rapport est celle d'une approche horizontale promouvant l'innovation dans tous les secteurs d'activité, dans l'ensemble de l'économie et dans la société en général.
" O świetnej wymowie" Beau parleur
Lista zawiera historię wypowiedzianych sentencji. Możesz wybrać sentencję oraz nacisnąć przycisk wymowy, aby ponownie usłyszeć zwrotCette liste contient l' historique des phrases prononcées. Vous pouvez sélectionner des phrases et appuyer sur le bouton « & ‧‧; Prononcer & ‧‧; » pour les reprononcer
Dlatego, mimo poparcia dla przedstawionych w komunikacie celów i działań, Komitet apeluje do Komisji o uwzględnienie niniejszej opinii i podjęcie koniecznych działań, które sprawią, że wymowa tego komunikatu będzie bardziej zdecydowanapar conséquent, tout en approuvant les objectifs et les actions définis dans la communication, invite la Commission à prendre acte de son avis et à adopter les mesures nécessaires pour améliorer encore la communication
' sed ' w środku tekstu fonetyzuje dane wyjściowe & kopete;, tak by syntezator miał lepszą wymowę niderlandzkąLe « & ‧‧; sed & ‧‧; » au milieu de la commande transforme phonétiquement la sortie de Kopete afin que le synthétiseur ait une meilleure prononciation hollandaise
Właśnie w ten sposób wspólnie z Komisją jasno interpretujemy wymowę traktatu.Voici ce que la Commission et nous-mêmes comprenons clairement dans la formulation du Traité.
Obawiam się, panie komisarzu Kallas, że z pańskiej relacji i pańskiego ujęcia wymowy przedmiotowego sprawozdania przebija doświadczenie Petera Mandelsona.Je crains, Monsieur Kallas, que dans vos observations et vos idées concernant le présent rapport, on ne remarque l'expérience de M. Peter Mandelson dans les fibres de votre être.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 115 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,195 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.