wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język francuski:

 • prononciation     
  (Noun  f) (noun   ) [, gram: f]
   
  sposób artykulacji dźwięków mowy
   
  Manière dont les mots sont transformés en sons quand on parle.
 • signification     
  (noun   )
   
  wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 • Devant l'Amour et devant la Mort .. ça ne sert à rien d'être...   
 • I'ai   
 • Moi aus si docteur   
 • a   
  (noun   )
 • accent     
  (noun   )
 • ai   
 • articulation     
  (noun   )
 • aublie   
 • aus   
 • aussi     
  (advb   )
 • bonjour         
  (noun   )
 • de               
  (prep   )
 • diction   
  (noun   )
 • docteur     
  (noun   )
 • eu   
 • i   
  (noun   )
 • justement     
  (advb   )
 • le     
  (pron, detr   )
 • mais     
  (advb, noun, conj   )
 • moi     
  (pron, noun   )
 • parle   
 • peur     
  (noun   )
 • shalimar   
 • si     
  (advb, conj   )
 • tout     
  (advb, pron, noun, detr   )
 • tu as   
 • élocution   
  (noun   )
 • éloquence   
  (noun   )

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wymowa esperanta jest łatwa.La prononciation de l'espéranto est facile.
Przepraszam za moją wymowę - ciągle jeszcze uczę się hiszpańskiego.Je suis désolée pour ma prononciation - je continue à suivre des cours d'espagnol.
Oprócz niniejszej ulotki pacjent otrzyma także Kartę ostrzegawczą pacjenta, która zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, o których pacjent powinien wiedzieć przed rozpoczęciem stosowania leku TYSABRI (wymowa ang.:Tai-SA-bri) i podczas leczenia lekiem TYSABRIEn plus de cette notice, vous recevrez une carte patient comportant des informations importantes relatives à la sécurité d utilisation de TYSABRI; vous devez prendre connaissance de ces informations avant de débuter le traitement et également pendant le traitement par TYSABRI (prononcez ti-za-bri
(PL) Wymowa omawianej rezolucji jest jednoznaczna - żadnych odstępstw i żadnych derogacji.(PL) Monsieur le Président, la résolution dont nous débattons est on ne peut plus claire: il n'y aura pas d'exceptions ni de dérogations.
Jesteśmy z niego dumni i chciałbym jedynie powiedzieć: proszę nie pozwolić, aby dyskusje o negatywnej wymowie zniechęciły pana do kontynuowania tej bardzo pomyślnie przebiegającej pracy.Nous sommes fiers de lui et je voudrais dire simplement: ne laissez pas les discussions négatives vous décourager de poursuivre ce travail très fructueux.
Wymowa japońska OnPrononciation japonaise On &
W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.Je suis tout à fait d'accord avec ce que la députée sous-entendait dans sa question, à savoir que, sans une politique économique et une politique de l'emploi globale, nous ne pourrons pas lutter efficacement contre la pauvreté.
Przyszło mi raz przewodzić procesowi człowieka, którego jedyną winą było, że przetłumaczył z greki księgę sprzeczną w swej wymowie z BibliąUn jour, j' ai présidé le procès d' un homme... dont le crime était d' avoir traduit un livre grec, qui contredisait les Ecritures
Kluczowe pytanie o wymowie politycznej dotyczy postrzegania euro jako czynnika tworzącego świadomość europejską. ‧ % populacji udzieliło twierdzącej odpowiedzi, a ‧ % negatywnej; dane te same w sobie są pocieszające, tym bardziej, jeżeli weźmie się pod uwagę, że w ‧ r. odpowiedzi pozytywnych było ‧ %, a negatywnych ‧ %La question clé à valeur politique concerne la perception de l'euro en tant que facteur de création d'une conscience européenne. ‧ % des personnes interrogées ont répondu par l'affirmative et ‧ % par la négative; en soi, ce résultat est réconfortant, mais il l'est encore davantage si l'on considère qu'en ‧ le taux de réponses positives était de ‧ % et celui de réponses négatives de ‧ %
na piśmie. - Cieszę się, że sprawozdanie zostało przyjęte, chociaż niewielką większością głosów (283 głosów za, 278 przeciw, przy 15 wstrzymujących się), zwłaszcza że niektóre głosowania podzielone, których żądała PPE w celu osłabienia wymowy sprawozdania w niektórych punktach - opodatkowania systemu bankowego dla celów globalnej sprawiedliwości społecznej, międzynarodowej opłaty od transakcji finansowych, moratorium i umorzenie zadłużenia - nie powiodły się.Je suis heureux que le rapport ait été adopté, bien qu'à une faible majorité (283 votes pour, 278 votes contre et 15 abstentions), en particulier parce que certains votes par division, demandés par le PPE en vue d'affaiblir certains paragraphes du rapport - la taxation du système bancaire pour contribuer à la justice sociale au niveau mondial, la taxe internationale sur les transactions financières, un moratoire sur le remboursement de la dette et une annulation de la dette internationale - n'ont pas porté leurs fruits.
Lista zawiera historię wypowiedzianych sentencji. Możesz wybrać sentencję oraz nacisnąć przycisk wymowy, aby ponownie usłyszeć zwrotCette liste contient l' historique des phrases prononcées. Vous pouvez sélectionner des phrases et appuyer sur le bouton « & ‧‧; Prononcer & ‧‧; » pour les reprononcer
Mimo że poprawka ‧ stała się zbędna, ponieważ art. ‧ ust. ‧ zmienionego wniosku nie został zawarty we wspólnym stanowisku, należy zauważyć, że jej istota została uwzględniona w ogólnej wymowie tekstu, który nawołuje do poszanowania różnych praktyk narodowychL'amendement ‧ étant devenu superflu, puisque l'article ‧, paragraphe ‧, de la proposition modifiée n'a pas été retenu dans la position commune, il convient toutefois de noter que la substance de cet amendement a été reprise dans l'orientation générale du texte appelant au respect des différentes pratiques nationales
Jest zatem oczywiste, że należy pamiętać o trzech wymogach: z jednej strony, należy współpracować z Parlamentem w celu umożliwienia takiego przejścia, z drugiej zaś, nie należy spowalniać gotowych do wdrożenia inicjatyw, co do których panuje konsensus, a jednocześnie nie należy antycypować wymowy czy skutków traktatu lizbońskiego po jego wejściu w życie.Ensuite, il est clair qu'il faut garder à l'esprit les trois conditions, d'une part, de travailler de concert avec le Parlement pour faciliter la transition et, d'autre part, de ne pas ralentir les initiatives prêtes à entrer en vigueur et pour lesquelles un consensus est atteint, et en même temps, de ne pas anticiper ce que le traité de Lisbonne indiquera ou fera lorsqu'il entrera en vigueur.
Zabieram głos, by wyrazić zadowolenie z powodu powszechnego poparcia, jakiego Zgromadzenie udzieliło projektowi przedstawionemu przeze mnie wraz z posłami Pannellą i Onyszkiewiczem. Projekt ten ma inną wymowę niż to, co mówiła tutaj dziś komisarz Ferrero-Waldner, gdyż opowiadamy się w nim po jednej ze stron: po stronie poszukiwania prawdy, poszukiwania prawdziwych powodów zerwania rozmów między Chińczykami a Tybetańczykami, nie zajmując stanowiska neutralnego, jak niestety nadal czynią to Komisja i Rada, jak gdyby wystarczało po prostu mieć nadzieję na dialog między stronami.Cette proposition s'écarte des propos tenus aujourd'hui par Mme Ferrero-Waldner en ce qu'elle prend parti: celui de la quête de la vérité, des véritables raisons de l'échec des négociations entre les Chinois et les Tibétains. Elle ne se contente pas d'examiner la situation d'un point de vue neutre, comme continuent malheureusement de le faire la Commission et le Conseil, comme s'il était suffisant que nous espérions l'instauration d'un dialogue entre les deux parties.
Wymowa koreańskaPrononciation coréenne &
Sądzi, że te trzy priorytety składają się na program o wyraźnej wymowie socjalnejreconnaît qu'un agenda explicitement social sous-tend ces trois lignes de force
" Wymowa decyduje o pozycji Anglika" Son langage est d' abord Ce qui classe un Anglais
Dlatego, mimo poparcia dla przedstawionych w komunikacie celów i działań, Komitet apeluje do Komisji o uwzględnienie niniejszej opinii i podjęcie koniecznych działań, które sprawią, że wymowa tego komunikatu będzie bardziej zdecydowanapar conséquent, tout en approuvant les objectifs et les actions définis dans la communication, invite la Commission à prendre acte de son avis et à adopter les mesures nécessaires pour améliorer encore la communication
Taka była prawdziwa wymowa wypowiedzi pana posła Farage.C'est la réalité de l'intervention de M. Farage.
Przewiduję, że w tym roku, na kolejnym szczycie, a także na każdym następnym, powstawać będą teksty o podobnej wymowie.J'imagine qu'un passage similaire sera écrit à nouveau cette année à l'issue du prochain sommet, et aussi à l'issue de tous les autres sommets.
Brał Iekcje dykcji i ćwiczył wymowę, pracował bez wytchnieniaIl prit des cours de diction, exerça sa voix et son élocution et travailla d' arrache- pied
Główna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.L'idée maîtresse soulevée par ce rapport est celle d'une approche horizontale promouvant l'innovation dans tous les secteurs d'activité, dans l'ensemble de l'économie et dans la société en général.
' sed ' w środku tekstu fonetyzuje dane wyjściowe & kopete;, tak by syntezator miał lepszą wymowę niderlandzkąLe « & ‧‧; sed & ‧‧; » au milieu de la commande transforme phonétiquement la sortie de Kopete afin que le synthétiseur ait une meilleure prononciation hollandaise
Dobrze zna swoją córkę, swoje dziecko, wokół którego od pewnego czasu unosi się atmosfera obcości, powściągliwości, można by rzec nowej, zwracającej uwagę; jej wymowa jest jeszcze bardziej powolna niż zwykle, a córka, tak zawsze wszystkiego ciekawa, jest teraz roztargniona, ma obce spojrzenie, stała się obserwatorką nawet własnej matki, jej nieszczęścia, jest jak gdyby obecna, gdy ono nadchodzi.Elle connaît sa fille, cette enfant, il flotte autour de cette enfant, depuis quelque temps, un air d’étrangeté, une réserve, dirait-on, récente, qui retient l’attention, sa parole est plus lente encore que d’habitude, et elle si curieuse de tout elle est distraite, son regard a changé, elle est devenue spectatrice de sa mère même, du malheur de sa mère, on dirait qu’elle assiste à son événement.
Wnioskowane zalecenie ma podobną wymowę, jako że dla osiągnięcia w pełni wspomnianej mobilności konieczne jest wzajemne uznawanie kwalifikacji i dyplomów, co z kolei wymaga w całej Europie zapewnienia efektywnych i spójnych mechanizmów, obejmujących wszystkie zainteresowane stronyLa proposition de recommandation va dans ce sens dès lors que pour réussir cette mobilité, il est nécessaire de garantir la reconnaissance mutuelle des qualifications et des diplômes, ce qui exige la mise en place de mécanismes efficaces et cohérents au niveau européen, qui associent toutes les parties concernées
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 115 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,188 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.