wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język francuski:

 • prononciation     
  (Noun  f) (noun   ) [, gram: f]
   
  sposób artykulacji dźwięków mowy
   
  Manière dont les mots sont transformés en sons quand on parle.
 • signification     
  (noun   )
   
  wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 • Devant l'Amour et devant la Mort .. ça ne sert à rien d'être...   
 • I'ai   
 • Les Houches   
 • Moi aus si docteur   
 • a   
  (noun   )
 • accent     
  (noun   )
 • ai   
 • articulation     
  (noun   )
 • aublie   
 • aus   
 • aussi     
  (advb   )
 • bonjour         
  (noun   )
 • de               
  (prep   )
 • diction   
  (noun   )
 • docteur     
  (noun   )
 • eu   
 • i   
  (noun   )
 • justement     
  (advb   )
 • le     
  (pron, detr   )
 • mais     
  (advb, noun, conj   )
 • moi     
  (pron, noun   )
 • parle   
 • peur     
  (noun   )
 • shalimar   
 • si     
  (advb, conj   )
 • tout     
  (advb, pron, noun, detr   )
 • tu as   
 • élocution   
  (noun   )
 • éloquence   
  (noun   )

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nauczylem ja poprawnej wymowyRassurez- vous
Fakt, iż EKES, którego formalne kompetencje nie rozciągają się na kulturę, przyjmuje z inicjatywy swej przewodniczącej ogólny program działania uznający kulturę za priorytet, ma wymowę manifestuLe fait que le CESE, dont les compétences formelles ne sont pas explicitement élargies au domaine de la culture, adopte, sur présentation de sa présidente, un programme d'action global priorisant la culture vaut, là, manifeste
58 — W pkt 128 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji stwierdził , że ocena dotycząca sposobu obliczania kosztów poniesionych przez La Poste wskutek udzielania wsparcia logistycznego i handlowego wym aga , w braku księgowości analitycznej , złożonej oceny ekonomicznej .58 Au point 128 de l arrêt attaqué , le Tribunal a indiqué que l appréciation de la question de savoir de quelle manière les coûts de La Poste oc casionnés par la fourniture de l assistance logistique et commerciale ont été calculés en l absence d une comptabilité analytique a impliqué une appréciation économique complexe .
" Nikt nie nauczyl go poprawnej wymowy" Cela ne fait pas honneur A votre école
W regionach objętych Celem 2 sektor ten również pozostaje największy pod względem fi nanso-wym , ale w nieco mniejszych proporcjach ( 42 % ) .Dansles régions de l objectif n° 2 , ce secteur demeure également le plus important en termes financiers , mais dans une moindre proportion ( 42 % ) .
W przypadku gdy grupa nie osiągnie wym aganego progu , Przewodniczący , w porozumieniu z Konferencją Przewodniczących , może zezwolić na jej istnienie aż do następnego posiedzenia inauguracyjnego Parlamentu , z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków :Si le nombre de membres d ' un groupe tombe au-desso us du seuil requis , le Président peut , avec l ' assentiment de la Conférence des présidents , permettre à ce groupe de continuer à exister jusqu ' à la séance constitutive suivante du Parlement , pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
(EL) Panie przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie Turcji ze względu na pozytywną z punktu widzenia Cypru wymowę punktów 32 i 40, chociaż nie zgadzam się z treścią poprawek 9 i 10.(EL) Monsieur le Président, j'ai voté en faveur du rapport sur la Turquie en raison des éléments positifs qu'il contient à propos de Chypre aux paragraphes 32 et 40, bien que je ne sois pas d'accord avec le contenu des amendements 9 et 10.
Na Cyprze ich u d z i a ł w do sk ona l en iu za w o do wym jest p r ze w i d z i any na ró żnych pozi o ma ch dl a nau czy cieli poziom u ISCED 1 i ISCAu Luxembourg , les artistes professionnels ne sont pas impliqués dans la formation de DPC .
Główna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.L'idée maîtresse soulevée par ce rapport est celle d'une approche horizontale promouvant l'innovation dans tous les secteurs d'activité, dans l'ensemble de l'économie et dans la société en général.
Na dodatek, podejmowane przeze mnie i innych próby zagwarantowania, że główną wymową tego znaku pozostanie dziedzictwo, a nie integracja polityczna, zostały udaremnione.En outre, les efforts que certains collègues et moi-même avons déployés afin que le label reste consacré au patrimoine plutôt qu'à l'intégration politique, ont été balayés.
sugeruje, że okres między ‧ a ‧ maja ‧ r. byłby dogodnym terminem na przeprowadzenie zaplanowanych referendów w sprawie Konstytucji lub jej ratyfikacji przez parlamenty w Państwach Członkowskich, ponieważ miałby wymowę symboliczną tak dla pokoju na naszym kontynencie, jak i dla integracji europejskiejestime que la période du ‧ au ‧ mai ‧ pourrait être choisie comme étant le moment approprié pour la tenue des référendums sur la Constitution ou la ratification parlementaire prévus dans les États membres, sachant que cette période aurait une valeur symbolique tant pour la paix sur notre continent que pour la construction européenne
W ww. wyroku w ¬ sprawie Adjemian i in. przeciwko Komisji , orzeczono , że każde zatrudnienie pracownika kontraktowego do zadań pomocniczych powinn o odpowiadać przejściowym i ¬ okreso-wym zapotrzebowaniom .Dans l arrêt Adjemian e.a./ Commission , précité , il a été jugé que chaque emploi d agent contractuel auxiliaire doit répondre à des besoins passagers ou intermittents .
Była to osoba na oko czterdziestoletnia, o pięknych ramionach, burbońskim nosie i monotonnej wymowie; na kasztanowych włosach miała tego wieczora skromną gipiurową chusteczkę spadającą trójkątem z tyłu głowy.C’était une femme de la quarantaine environ, à belles épaules, à nez busqué, à la voix traînante, et portant, ce soir-là, sur ses cheveux châtains, un simple fichu de guipure qui retombait par derrière, en triangle.
Leader + oraz osoby pracuj tce na poziomie krajo- w ramach Leader + i zadawa v pytania , na które odpowied � wym w poszczególnych pa • stwach członkowskich na rzecz przyjdzie bezpo ~ rednio przez poczt b elektroniczn t , chy ba wspierania programów krajowych i regionalnych ) .Contact Point , ainsi que sur les personnes œuvrant tion que vous pourriez poser recevra au niveau national dans les différents États membres pour ponse par courrier électronique s il n y a pas encore été ré- soutenir les programmes nationaux et régionaux .
To właśnie tej wymowy brakuje w tekście, chociaż słowo "społeczny” przewija się w nim cały czas.C'est précisément l'esprit qui fait défaut au texte, même si le mot "social" apparaît sans cesse.
Kluczowe pytanie o wymowie politycznej dotyczy postrzegania euro jako czynnika tworzącego świadomość europejską. ‧ % populacji udzieliło twierdzącej odpowiedzi, a ‧ % negatywnej; dane te same w sobie są pocieszające, tym bardziej, jeżeli weźmie się pod uwagę, że w ‧ r. odpowiedzi pozytywnych było ‧ %, a negatywnych ‧ %La question clé à valeur politique concerne la perception de l'euro en tant que facteur de création d'une conscience européenne. ‧ % des personnes interrogées ont répondu par l'affirmative et ‧ % par la négative; en soi, ce résultat est réconfortant, mais il l'est encore davantage si l'on considère qu'en ‧ le taux de réponses positives était de ‧ % et celui de réponses négatives de ‧ %
(PL) Wymowa omawianej rezolucji jest jednoznaczna - żadnych odstępstw i żadnych derogacji.(PL) Monsieur le Président, la résolution dont nous débattons est on ne peut plus claire: il n'y aura pas d'exceptions ni de dérogations.
Promuje on dekryminalizację , równość i niedyskryminowanie , a także ro wym wsparcie i ochronę osób walczących o przestrzeganie tych praw .Il donne la priorité à la dépénalisation , à l égalité et à sexuelles a été adopté ( la non-discrimination , tout en apportant soutien et protection aux défenseurs de ces droits .
Celem dyrektywy w sprawie wym ogów kapitałowych jest wprowadzenie w obrębie UE nowoczesnych , wrażliwych na ryzyko ram prawnych dla instytucji kredytowych i spółek inwestycyjnych , uwzględniających przepisy nowych zasad bazylejskich w sprawie wymogów kapitałowych .La directive sur les fonds propres réglementaires a pour objectif de mettre en place un cadre juridique moderne et adapté aux risques , qui prenne en considération les exigences Bâle II sur les fonds propres réglementaires , pour les institutions de crédit et les sociétés d investissement actives au sein de l Union européenne .
Nie będziemy popierać dalszego łagodzenia wymowy tego sprawozdania.Nous ne soutiendrons pas toute nouvelle dilution du rapport.
" O świetnej wymowie" Beau parleur
• W 2003 r . , w chwili gdy opracowanie to było wykonywane , liczne programy były słabo zaawansowane pod względem fi nanso-wym .au moment où l étude a été ef fectuée en 2003 , de nombreux programmes avaient peu avancé sur le plan financier .
Wreszci e w nini ejszym ro z d z i ale omó w i on o spo s ó b , w jaki za w o d owi a r t y ści uc ze s t n i c z ą w k s z t a ł c e niu i doskon ale niu zawodo wym przy s z ł y ch o r a z p r a c u j ą cy c h w za w o d z i en n a u c z y ci eli przedmiotó w art y s t y cz n y ch .Enfin , ce chapitre explique de quelle manière les artistes professionnels participent à la formation initiale et continue des futurs enseignants des matières artistiques .
Może uczyć młodsze dzieci... i pomagać pani poprawić wymowę, panno MinchinElle pourra aider les plus petites... et réussira peut- être à améliorer votre prononciation
Zadajmy sobie ponownie pytanie o wymowę oznaczenia "znak dziedzictwa Unii Europejskiej”, nadawanego po prostu na podstawie tego, gdzie znajdują się elementy dziedzictwa, o które tu chodzi.Interrogeons-nous une fois encore sur le sens de l'attribution d'un label du patrimoine de l'Union européenne décerné exclusivement en fonction de la localisation du patrimoine concerné.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 183 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,363 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.