Tłumaczenia na język francuski:

  • condition de la retraite   

Przykładowe zdania z "warunki przejścia na emeryturę", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jednak te coroczne WPE na mniejszą skalę (średnio ‧ pracowników rocznie) były proponowane wyłącznie pracownikom już uprawnionym do przejścia na emeryturę lecz mogącym kontynuować pracę aż do spełnienia warunków obowiązkowego przejścia na emeryturęToutefois, ces RPV annuels de moindre importance (‧ salariés en moyenne par an) n’étaient proposés qu’à des salariés qui avaient déjà droit à une retraite mais qui pouvaient continuer de travailler jusqu’au moment où ils rempliraient les conditions de la retraite obligatoire
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Juzgado de lo Social de Madrid- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Uregulowania krajowe o charakterze transponującym zawierające przepisy przejściowe uznające za zgodne z prawem zawarte w porozumieniach zbiorowych klauzule obowiązkowego przejścia na emeryturę, nieuzasadnione celami polityki zatrudnieniaDemande de décision préjudicielle- Juzgado de lo Social de Madrid- Interprétation de l'art. ‧, par. ‧, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L ‧, p. ‧)- Réglementation nationale de transposition comportant une disposition transitoire considérant valables les clauses de départ obligatoire à la retraite fixées dans des conventions collectives et non justifiées par des objectifs de la politique de l'emploi
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Niemcy)- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek- Pojęcia obiektywnie i racjonalnie uzasadnionego różnego traktowania ze względu na wiek oraz konieczności odpowiedniego okresu zatrudnienia przed przejściem na emeryturę- Przepis krajowy, zgodnie z którym maksymalny wiek rekrutacji do służby pożarniczej wynosi ‧ latDemande de décision préjudicielle- Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne)- Interprétation de l'art. ‧, par. ‧ et ‧, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L ‧, p. ‧)- Interdiction de discriminations fondées sur l'âge- Notions de différences de traitement fondées sur l'âge objectivement et raisonnablement justifiées ainsi que de nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite- Disposition nationale fixant à ‧ ans l'âge maximal de recrutement de fonctionnaires de la carrière des pompiers
wspieranie aktywnego starzenia się, w tym odpowiednich warunków pracy, poprawy opieki zdrowotnej w pracy oraz odpowiednich zachęt do podejmowania pracy i przedłużenia okresu życia zawodowego przez pracowników, jeżeli chcą oni później przejść na emeryturępromouvoir le vieillissement actif, y compris par des conditions de travail appropriées, un meilleur état de santé (au travail), et des mesures adéquates favorisant le travail et encourageant les travailleurs à prolonger leur vie active s'ils le désirent, retardant ainsi des départs à la retraite
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Wykładnia art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. U. L ‧, str. ‧) – Zakres stosowania – Przepisy krajowe pozwalające pracodawcom na rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami w wieku ‧ i więcej lat ze względu na przejście na emeryturęDemande de décision préjudicielle- High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)- Interprétation des art. ‧, par. ‧, et ‧, par. ‧, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L ‧, p. ‧)- Champ d'application- Règles nationales qui permettent aux employeurs de licencier des employés âgés de ‧ ans ou plus pour motif de mise à la retraite
korzystniejsze warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę w przypadku zwolnieniameilleures conditions de mise à la retraite anticipée en cas de licenciement
uważa, że system podatkowy państw członkowskich może być czynnikiem zniechęcającym do przenoszenia własności przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych, zwiększając ryzyko likwidacji lub zamknięcia przedsiębiorstwa; wzywa więc państwa członkowskie do dokonania starannego przeglądu ich krajowych przepisów prawnych i podatkowych w celu poprawy warunków do przenoszenia własności przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku choroby właściciela lub jego przejścia na emeryturę; wyraża przekonanie, że takie ulepszenia ułatwią dalsze prowadzenie przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych, zachowanie zatrudnienia, jak również ponowną inwestycję zyskówreconnaît que la fiscalité des États membres peut représenter un élément dissuasif pour la transmission d'entreprises, en particulier d'entreprises familiales, en augmentant le risque de liquidation ou de fermeture de la société; invite donc les États membres à réviser avec soin leur cadre juridique et fiscal afin d'améliorer les conditions en matière de transmission d'entreprises, tout particulièrement en cas de retraite ou de maladie du propriétaire; est convaincu qu'une telle amélioration facilitera la poursuite des activités des entreprises et, en particulier, des entreprises familiales, tout comme elle favorisera le maintien des emplois et le réinvestissement des bénéfices
Takie odmienne traktowanie może polegać między innymi na : a ) wprowadzeniu specjalnych warunków dostępu do zatrudnienia i kształcenia zawodowego , zatrudnienia i pracy , włącznie z warunkami zwalniania i wynagradzania , dla ludzi młodych , pracowników starszych i osób mających na utrzymaniu inne osoby , w celu wspierania ich integracji zawodowej lub zapewnienia im ochrony ; b ) określeniu warunków dolnej granicy wieku , doświadczenia zawodowego lub stażu pracy , wymaganego do zatrudnienia lub niektórych korzyści związanych z zatrudnieniem ; c ) określeniu górnej granicy wieku przy rekrutacji , z uwzględnieniem wykształcenia wymaganego na danym stanowisku lub potrzeby racjonalnego okresu zatrudnienia przed przejściem na emeryturę .Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre : a ) la mise en place de conditions spéciales d accès à l emploi et à la formation professionnelle , d emploi et de travail , y compris les conditions de licenciement et de rémunération , pour les jeunes , les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge , en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d assurer leur protection ; b ) la fixation de conditions minimales d âge , d expérience professionnelle ou d ancienneté dans l emploi , pour l accès à l emploi ou à certains avantages liés à l emploi ; c ) la fixation d un âge maximum pour le recrutement , fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d une période d emploi raisonnable avant la retraite .
nieprzestrzeganie zasady ochrony praw nabytych, w związku ze zmianą dokonaną w podstawowych warunkach zatrudnienia, uwzględnianych w dacie przejścia na emeryturęle non-respect de ses droits acquis, compte tenu de la modification apportée à ses conditions fondamentales d'emploi, considérées à la date de sa mise en pension
Do 2007 r. pracownicy najemni z sektora prywatnego spełniający przepisane obowiązującym obecnie prawem warunki przyznawania uprawnień emerytalnych mogą opóźnić datę przejścia na emeryturę , korzystając z nieopodatkowanej premii w wysokości 32,7 % wynagrodzenia brutto , co odpowiada kwocie składek na ubezpieczenie rentowe , emerytalne i na wypadek zgonu .La pension prend effetle premier jour du moissuivantcelui où vousatteignezl âge requispour la pension oubien , si à cette date vousne remplissezpaslesconditionsminimalesd assurance etde cotisation , le premier jourdu moissuivantcelui où cesconditionssontremplies .
Program ten musi dawać pierwszeństwo produkcji, wysokiej jakości usługom publicznym, tworzeniu miejsc pracy z prawami, pensjami, godziwymi emeryturami i warunkami przejścia na emeryturę, integracji społecznej oraz sprawiedliwemu podziałowi i rozdziałowi bogactwa.Ce programme doit avoir comme priorités la production, des services publics de qualité, la création d'emplois assortis de droits, les salaires, des conditions de pension et de retraite décentes, l'inclusion sociale, et une division et une répartition équitables des richesses.
A zatem w szczególności zajmował się on skutkami przejścia na euro dla uprawnień emerytalnych urzędników w sytuacji , gdy ci ostatni przenoszą do systemu wspólnotowego prawa nabyte w krajowym systemie emerytalnym9 , kryteriami , według których niektórzy urzędnicy mogą , na podstawie art . 9 ust . 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego , uzyskać wcześniejszą emeryturę bez jej zmniejszania10 , przypadkiem udzielenia z urzędu zwolnienia chorobowego ze względów psychiatrycznych urzędnikowi Komisji11 , licznymi sprawami dotyczącymi uznania zawodowego charakteru choroby12 , postanow ieniami finansowymi umowy dotyczącej warunków pracy i systemu wynagradzania tłumaczyAinsi , ce dernier a notamment examiné les conséquences du passage à l euro sur les droits à pension des fonctionnaires , lorsque ces derniers transfèren t au régime communautaire des droits acquis auprès d un régime national de retraite9 , les critères selon lesquels certains fonctionnaires peuvent , en application de l article 9 , paragraphe 2 , de l annexe VIII du statut , obtenir une retraite anticipée sans réduction de leur pension10 , un cas de mise en congé de maladie d office pour raisons psychiatriques d un fonctionnaire de la Commission11 , plusieurs a aires relatives à la reconnaissance du caractère professionnel d une maladie12 , les dispositions nancières de la convention xant les
wspierać aktywne starzenie się, w szczególności przez wspieranie warunków pracy sprzyjających zachowaniu pracy-takich jak dostęp do ustawicznego kształcenia, uznawanie szczególnego znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy, nowatorskie i elastyczne formy organizacji pracy-oraz eliminację środków zachęcających do wczesnego opuszczenia rynku pracy, w szczególności przez reformę systemów przejścia na wcześniejszą emeryturę i zapewnienie opłacalności pozostania aktywnym na rynku pracypromouvoir le vieillissement actif, notamment en encourageant les conditions de travail débouchant sur le maintien au travail, comme l
zaleca państwom członkowskim podjęcie działań niezbędnych, aby pracy w ciężkich i niebezpiecznych warunkach towarzyszyły odpowiednie uprawnienia w zakresie ochrony socjalnej, zarówno w czasie aktywności zawodowej pracowników, jak i po przejściu na emeryturęrecommande aux États membres d'appliquer les mesures nécessaires pour que le travail dans des conditions pénibles ou dangereuses se traduise par des droits à la protection sociale pour les personnes concernées, pendant leur vie active mais aussi durant leur retraite
Wykładni zakazu wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek, o którym stanowi dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, należy dokonać w ten sposób, że nie sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu takiemu jak to, będące przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, w oparciu o które za ważne uznaje się klauzule o obowiązkowym przejściu na emeryturę, zawarte w układach zbiorowych pracy i stawiające jako jedyne wymogi ukończenie przez pracownika określonego wieku umożliwiającego nabycie uprawnień emerytalnych, ustalonego przez uregulowanie krajowe na ‧ lat, i spełnienie pozostałych kryteriów z zakresu zabezpieczenia społecznego umożliwiających nabycie uprawnień do emerytury z systemu składkowego, gdyL'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge, telle que mise en œuvre par la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle sont considérées comme valables les clauses de mise à la retraite d'office figurant dans des conventions collectives et qui exigent, comme seules conditions, que le travailleur ait atteint la limite d'âge, fixée à ‧ ans par la réglementation nationale, pour l'admission à la retraite et remplisse les autres critères en matière de sécurité sociale pour avoir droit à une pension de retraite de type contributif, dès lors que
Rolnicy w Bułgarii, którym przyznano kwoty mleczne mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę pod warunkiem, że w chwili przejścia na emeryturę nie ukończyli ‧ roku życiaLes exploitants bulgares auxquels un quota laitier a été alloué sont éligibles au régime de préretraite à condition d'être âgés de moins de ‧ ans au moment du transfert
Jeżeli przestajesz pracować z powodu osiągnięcia wieku uprawniającego do emerytury lub przejścia na wcześniejszą emeryturę pod warunkiem , że :Vous cessez de travailler parce que vous avez atteint l âge prévu pour faire valoir vos droits à une pension de vieillesse ou la mise à la retraite anticipée , pour autant que :
Klauzula ta mówi , że osoba , która ukończyła 61 lat , ale nie osiągnęła wieku emerytalnego , może przejść na emeryturę w wieku 61 lat , pod warunkiem , że od wieku 18 lat zgromadziła w sumie :Cette clause prévoitqu ' unepersonne qui a atteintl ' âge de 61 ans , maisqui n ' a pasatteintl ' âge de la retraite , peutprendre sa retraite à 61 ansà condition qu ' elle aitaccumulé depuisses18 ansun totalde :
● Dyrektywa w sprawie swobodnego przemieszczania się i prze-bywania na terytorium państw członkowskich ( 2004 / 38 / WE ) , przyjęta w 2004 r . , zapewnia wszystkim obywatelom prawo swobodnego przemieszczania się na terytorium państw UE , pod warunkiem , że osoby takie pracują , poszukują zatrudnienia , uczą się lub są samowystarczalne albo przeszły na emeryturę .La directive relative au droit de circuler et de séjourner librement dans l Union européenne ( 2004/ 38/ CE ) adoptée en 2004 garantit le droit de libre circulation des citoyens à travers l UE , pour autant qu ils travaillent ou cherchent un emploi , soient étudiants , financièrement indépendants ou retraités .
uważa, że szybkie utworzenie sieci TEN-T to najlepszy sposób na zagwarantowanie odpowiednich warunków dla lepszej współmodalności; zauważa, że na różnych rynkach przejście z jednego rodzaju transportu na inny ma istotne znaczenie ze względu na skutki środowiskowe transportu, a przeniesienie punktu ciężkości na niewielką skalę w obrębie kilku rodzajów transportu może ograniczyć natężenie ruchu drogowego; zwraca uwagę na konieczność przechodzenia na rodzaje transportu bardziej przyjazne dla środowiska, takie jak kolej, autobus miejski i dalekobieżny, wzajemne podwożenie się i korzystanie z tego samego pojazdu, chodzenie i jazda na rowerze, transport morski lub żegluga śródlądowa; uważa, że w centrum uwagi powinny się znaleźć te rodzaje transportu, z których często korzysta się w niewielkim stopniu, co oznacza, że kryje się w nich ogromny potencjałconsidère que l'achèvement rapide du réseau RTE-T est la meilleure manière de créer les conditions d'une comodalité accrue; fait observer que sur différents marchés, le passage d'un mode à l'autre est indispensable pour réduire l'impact environnemental des transports, et qu'il est, même modeste, de nature à réduire les embouteillages; fait observer que le passage à des modes plus favorables à l'environnement tels que chemin de fer, autobus ou autocar covoiturage, marche et vélo, transports par mer ou par voies navigables intérieures, est souhaitable, et estime que l'accent devrait être mis sur les modes de transport souvent peu utilisés, qui ont donc un potentiel important
przejście od obecnego systemu obowiązującego w Państwach Członkowskich do systemu ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu musi odbywać się na możliwie najlepszych warunkachconsidérant que la passage du régime en vigueur dans les États membres à celui qu
Na zasadzie odstępstwa od art. ‧, pracownicy transgraniczni, którzy są dobrze znani straży granicznej ze względu na częste przekraczanie granicy na tym samym przejściu granicznym i w stosunku do których wstępne sprawdzenie nie wykazało dokonania wobec nich wpisu w SIS lub krajowej bazie danych, podlegają jedynie wyrywkowej kontroli w celu sprawdzenia posiadania ważnego dokumentu uprawniającego ich do przekroczenia granicy oraz spełnienia warunków wjazduPar dérogation à l'article ‧, les travailleurs frontaliers qui sont bien connus des garde-frontières parce qu'ils franchissent fréquemment la frontière par le même point de passage frontalier et qui, sur la base de vérifications initiales, ne sont signalés ni dans le SIS ni dans un fichier de recherche national ne seront soumis qu'à des vérifications par sondage afin de vérifier qu'ils détiennent un document valable les autorisant à franchir la frontière et qu'ils remplissent les conditions nécessaires à l'entrée
Kilku mówców pytało o to, czy Komisja jest gotowa przejść z zerowej tolerancji na nieco łagodniejsze warunki.Plusieurs orateurs ont posé la question de savoir si la Commission serait prête à rehausser le seuil de tolérance.
Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ przewiduje całkowity przegląd zasad UE dotyczących warunków wprowadzania do obrotu materiałów paszowych i mieszanek paszowych, a w art. ‧ ust. ‧ tego rozporządzenia zezwolono na przyjmowanie środków mających na celu ułatwienie przejścia do stosowania nowych zasadLe règlement (CE) no ‧/‧ apporte une révision complète des règles de l’Union concernant les conditions de commercialisation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux et prévoit, à l’article ‧, paragraphe ‧, que des mesures peuvent être adoptées en vue de faciliter la transition vers l’application des nouvelles règles
Zwiększanie się sektora nieformalnego, charakteryzującego się niepewnymi warunkami zatrudnienia i często niskimi dochodami pracowników, grozi długotrwałym obniżeniem kwalifikacji grup, którym nie uda się przejść na normalny rynek pracyLe développement du secteur informel, qui se caractérise par des conditions d'emploi peu sûres et souvent de bas salaires, risque de disqualifier durablement les catégories qui ne parviennent pas à accéder au marché régulier de l'emploi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1003075 zdań frazy warunki przejścia na emeryturę.Znalezione w 93,985 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.