Tłumaczenia na język francuski:

  • condition de la retraite   

Przykładowe zdania z "warunki przejścia na emeryturę", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Niemcy)- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek- Pojęcia obiektywnie i racjonalnie uzasadnionego różnego traktowania ze względu na wiek oraz konieczności odpowiedniego okresu zatrudnienia przed przejściem na emeryturę- Przepis krajowy, zgodnie z którym maksymalny wiek rekrutacji do służby pożarniczej wynosi ‧ latDemande de décision préjudicielle- Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne)- Interprétation de l'art. ‧, par. ‧ et ‧, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L ‧, p. ‧)- Interdiction de discriminations fondées sur l'âge- Notions de différences de traitement fondées sur l'âge objectivement et raisonnablement justifiées ainsi que de nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite- Disposition nationale fixant à ‧ ans l'âge maximal de recrutement de fonctionnaires de la carrière des pompiers
uważa, że system podatkowy państw członkowskich może być czynnikiem zniechęcającym do przenoszenia własności przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych, zwiększając ryzyko likwidacji lub zamknięcia przedsiębiorstwa; wzywa więc państwa członkowskie do dokonania starannego przeglądu ich krajowych przepisów prawnych i podatkowych w celu poprawy warunków do przenoszenia własności przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku choroby właściciela lub jego przejścia na emeryturę; wyraża przekonanie, że takie ulepszenia ułatwią dalsze prowadzenie przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych, zachowanie zatrudnienia, jak również ponowną inwestycję zyskówreconnaît que la fiscalité des États membres peut représenter un élément dissuasif pour la transmission d'entreprises, en particulier d'entreprises familiales, en augmentant le risque de liquidation ou de fermeture de la société; invite donc les États membres à réviser avec soin leur cadre juridique et fiscal afin d'améliorer les conditions en matière de transmission d'entreprises, tout particulièrement en cas de retraite ou de maladie du propriétaire; est convaincu qu'une telle amélioration facilitera la poursuite des activités des entreprises et, en particulier, des entreprises familiales, tout comme elle favorisera le maintien des emplois et le réinvestissement des bénéfices
wspierać aktywne starzenie się, w szczególności przez wspieranie warunków pracy sprzyjających zachowaniu pracy-takich jak dostęp do ustawicznego kształcenia, uznawanie szczególnego znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy, nowatorskie i elastyczne formy organizacji pracy-oraz eliminację środków zachęcających do wczesnego opuszczenia rynku pracy, w szczególności przez reformę systemów przejścia na wcześniejszą emeryturę i zapewnienie opłacalności pozostania aktywnym na rynku pracypromouvoir le vieillissement actif, notamment en encourageant les conditions de travail débouchant sur le maintien au travail, comme l
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Wykładnia art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. U. L ‧, str. ‧) – Zakres stosowania – Przepisy krajowe pozwalające pracodawcom na rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami w wieku ‧ i więcej lat ze względu na przejście na emeryturęDemande de décision préjudicielle- High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)- Interprétation des art. ‧, par. ‧, et ‧, par. ‧, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L ‧, p. ‧)- Champ d'application- Règles nationales qui permettent aux employeurs de licencier des employés âgés de ‧ ans ou plus pour motif de mise à la retraite
nieprzestrzeganie zasady ochrony praw nabytych, w związku ze zmianą dokonaną w podstawowych warunkach zatrudnienia, uwzględnianych w dacie przejścia na emeryturęle non-respect de ses droits acquis, compte tenu de la modification apportée à ses conditions fondamentales d'emploi, considérées à la date de sa mise en pension
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Juzgado de lo Social de Madrid- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Uregulowania krajowe o charakterze transponującym zawierające przepisy przejściowe uznające za zgodne z prawem zawarte w porozumieniach zbiorowych klauzule obowiązkowego przejścia na emeryturę, nieuzasadnione celami polityki zatrudnieniaDemande de décision préjudicielle- Juzgado de lo Social de Madrid- Interprétation de l'art. ‧, par. ‧, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L ‧, p. ‧)- Réglementation nationale de transposition comportant une disposition transitoire considérant valables les clauses de départ obligatoire à la retraite fixées dans des conventions collectives et non justifiées par des objectifs de la politique de l'emploi
Program ten musi dawać pierwszeństwo produkcji, wysokiej jakości usługom publicznym, tworzeniu miejsc pracy z prawami, pensjami, godziwymi emeryturami i warunkami przejścia na emeryturę, integracji społecznej oraz sprawiedliwemu podziałowi i rozdziałowi bogactwa.Ce programme doit avoir comme priorités la production, des services publics de qualité, la création d'emplois assortis de droits, les salaires, des conditions de pension et de retraite décentes, l'inclusion sociale, et une division et une répartition équitables des richesses.
zaleca państwom członkowskim podjęcie działań niezbędnych, aby pracy w ciężkich i niebezpiecznych warunkach towarzyszyły odpowiednie uprawnienia w zakresie ochrony socjalnej, zarówno w czasie aktywności zawodowej pracowników, jak i po przejściu na emeryturęrecommande aux États membres d'appliquer les mesures nécessaires pour que le travail dans des conditions pénibles ou dangereuses se traduise par des droits à la protection sociale pour les personnes concernées, pendant leur vie active mais aussi durant leur retraite
wspieranie aktywnego starzenia się, w tym odpowiednich warunków pracy, poprawy opieki zdrowotnej w pracy oraz odpowiednich zachęt do podejmowania pracy i przedłużenia okresu życia zawodowego przez pracowników, jeżeli chcą oni później przejść na emeryturępromouvoir le vieillissement actif, y compris par des conditions de travail appropriées, un meilleur état de santé (au travail), et des mesures adéquates favorisant le travail et encourageant les travailleurs à prolonger leur vie active s'ils le désirent, retardant ainsi des départs à la retraite
Jednak te coroczne WPE na mniejszą skalę (średnio ‧ pracowników rocznie) były proponowane wyłącznie pracownikom już uprawnionym do przejścia na emeryturę lecz mogącym kontynuować pracę aż do spełnienia warunków obowiązkowego przejścia na emeryturęToutefois, ces RPV annuels de moindre importance (‧ salariés en moyenne par an) n’étaient proposés qu’à des salariés qui avaient déjà droit à une retraite mais qui pouvaient continuer de travailler jusqu’au moment où ils rempliraient les conditions de la retraite obligatoire
korzystniejsze warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę w przypadku zwolnieniameilleures conditions de mise à la retraite anticipée en cas de licenciement
Wykładni zakazu wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek, o którym stanowi dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, należy dokonać w ten sposób, że nie sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu takiemu jak to, będące przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, w oparciu o które za ważne uznaje się klauzule o obowiązkowym przejściu na emeryturę, zawarte w układach zbiorowych pracy i stawiające jako jedyne wymogi ukończenie przez pracownika określonego wieku umożliwiającego nabycie uprawnień emerytalnych, ustalonego przez uregulowanie krajowe na ‧ lat, i spełnienie pozostałych kryteriów z zakresu zabezpieczenia społecznego umożliwiających nabycie uprawnień do emerytury z systemu składkowego, gdyL'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge, telle que mise en œuvre par la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle sont considérées comme valables les clauses de mise à la retraite d'office figurant dans des conventions collectives et qui exigent, comme seules conditions, que le travailleur ait atteint la limite d'âge, fixée à ‧ ans par la réglementation nationale, pour l'admission à la retraite et remplisse les autres critères en matière de sécurité sociale pour avoir droit à une pension de retraite de type contributif, dès lors que
Rolnicy w Bułgarii, którym przyznano kwoty mleczne mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę pod warunkiem, że w chwili przejścia na emeryturę nie ukończyli ‧ roku życiaLes exploitants bulgares auxquels un quota laitier a été alloué sont éligibles au régime de préretraite à condition d'être âgés de moins de ‧ ans au moment du transfert
apeluje do podmiotów zaangażowanych w handel międzynarodowy o odpowiedzialność społeczną i zwraca się do właściwych instytucji o przyjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia osobom z trudnych środowisk sprawiedliwego dostępu do systemów opieki zdrowotnej, do godziwych warunków zamieszkania, wody, wymiaru sprawiedliwości, edukacji, szkoleń, kształcenia ustawicznego, do sportu i kultury, aby uniknąć przedwczesnego opuszczania przez nie szkoły i umożliwić im łatwe przejście ze szkoły na rynek pracyfait appel à la responsabilité sociale des acteurs du commerce international et demande aux institutions compétentes de prendre des mesures spécifiques pour garantir aux personnes se trouvant en milieu défavorisé un accès équitable aux systèmes de santé, à un logement décent, à l'eau, à la justice, à l'éducation, à la formation, à l'apprentissage tout au long de la vie, au sport ainsi qu'à la culture, pour éviter qu'elles n'abandonnent l'école prématurément et pour rendre possible le passage sans heurt de l'école au marché du travail
taksometr musi być skonstruowany w taki sposób, aby przełączenie z jednej taryfy na drugą z przejściem przez pozycję „WOLNY” było możliwe tylko w warunkach określonych dla tego położenia przełącznika (‧.‧) w pełni zgodnych z wymaganiami, gdy przechodzi ono przez tę pozycjęle taximètre doit être conçu de telle sorte qu
jednakże ze względu na charakter niektórych zawodów Państwo Członkowskie musi mieć możliwość narzucenia, pod pewnymi warunkami, wymogu przejścia stażu adaptacyjnego lub też przystąpienia do testu umiejętnościque, toutefois, la nature de certaines professions est telle qu
W odniesieniu do przejść granicznych, urzędów celnych i służb, o których mowa w ust. ‧ i na warunkach określonych przez Umawiające się Strony właściwe organy przewidują w wyjątkowych przypadkach możliwość przeprowadzenia kontroli i formalności poza godzinami otwarcia na szczególny i uzasadniony wniosek złożony w godzinach otwarcia, za pobraniem, w stosownych przypadkach, zapłaty za wykonaną usługęPour les postes frontières et les bureaux de douane et services visés au paragraphe ‧, et dans les conditions fixées par les parties contractantes, les autorités compétentes prévoient, dans les cas exceptionnels, la possibilité d’accomplir les contrôles et formalités en dehors des heures d’ouverture sur demande spécifique et justifiée, présentée pendant les heures d’ouverture, et moyennant, le cas échéant, une rémunération des services rendus
W szczególności ustalone na dzień przejścia na MSSF szacunki cen rynkowych, stóp procentowych lub kursów wymiany walut obcych powinny odzwierciedlać istniejące na ten dzień warunki rynkoweEn particulier, les estimations à la date de transition aux IFRS des prix de marché, des taux d’intérêt ou des cours de change doivent refléter les conditions de marché à cette même date
Wreszcie ograniczenie hospitalizacji jest niemożliwe, jeżeli system leczenia ambulatoryjnego nie zapewnia odpowiednich świadczeń pozwalających zapobiegać hospitalizacji tam, gdzie jest to możliwe, przyjmować pacjentów i towarzyszyć długo hospitalizowanym pacjentom, którzy mogą opuścić szpital po odpowiednim przygotowaniu, towarzyszyć pacjentom, którzy nie są hospitalizowani, w celu utrzymania ich we wspólnocie na akceptowalnych warunkach i przy poszanowaniu ich potrzeb; oraz świadczeń, które zapewniają przejście między leczeniem ambulatoryjnym i szpitalnym dla pacjentów potrzebujących takiej opiekiEnfin, la limitation du recours à l'hospitalisation ne peut pas être obtenue si la réponse ambulatoire ne dispose pas de services permettant de prévenir les hospitalisations évitables; d'accueillir et d'accompagner les patients hospitalisés au long cours susceptibles de sortir après une préparation adéquate; d'accompagner, pour les maintenir dans la communauté à des conditions acceptables et respectueuses de leurs besoins, les patients qui ne sont pas hospitalisés; d'aller et venir entre ambulatoire et hospitalisation pour les patients qui le nécessitent
Apeluję do państw członkowskich, by monitorowały działania mające na celu ułatwienie przejścia od edukacji do zatrudnienia w drodze opracowywania zintegrowanych programów doradztwa zawodowego, by stworzyły większe możliwości szkolenia dla szkoleniowców, jak również by zapewniły warunki ułatwiające tworzenie partnerstw w obszarze nauczania, zwłaszcza na szczeblu regionalnym i lokalnym.J'invite les États membres à contrôler la manière dont la transition de l'école à la vie active est facilitée, par le biais de programmes intégrés d'orientation et de conseil en carrière, à offrir de meilleures possibilités de formation aux formateurs et à jeter les bases d'un partenariat favorisant l'apprentissage, notamment au niveau local et régional.
na piśmie. - (RO) Rozporządzenie Nr 11 w sprawie wyeliminowania dyskryminacji pod względem taryf i warunków transportu nakłada na przewoźników wymóg posiadania dokumentów przewozowych, które między innymi powinny określić odległość, trasy i przejścia graniczne.par écrit. - (RO) Le règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport oblige les transporteurs à détenir un document de transport mentionnant, entre autres, les distances, les itinéraires et les points de passage aux frontières.
Test sprawdzający, czy nastąpiła utrata wartości wartości firmy. przeprowadzany jest w oparciu o warunki istniejące na dzień przejścia na MSSFLe test de dépréciation doit être fondé sur les conditions existantes à la date de transition aux IFRS
na piśmie - Zagłosowałem za przyjęciem tej rezolucji, w której podkreślono znaczenie strategii ułatwiających przejście młodych ludzi ze szkoły na rynek pracy; podkreślono, że ryzyko popadnięcia w ubóstwo osób wcześnie porzucających szkołę jest, jak można się spodziewać, wysokie; podkreślono, że wszelkie elastyczne lub dorywcze formy pracy wykorzystywane w tym kontekście powinny obejmować prawo do szkoleń i dostępu do ubezpieczenia społecznego i powinny pomagać ludziom w przechodzeniu na bardziej pewne warunki zatrudnienia.par écrit. - (EN) J'ai voté en faveur de cette résolution, qui souligne l'importance des politiques facilitant la transition entre le système scolaire et le monde du travail, insiste sur le fait que le risque pour des jeunes sortis prématurément du système scolaire d'être confrontés à la pauvreté est bien évidemment très élevé et souligne que toutes les formes de travail flexible ou temporaire utilisées dans ce contexte devraient intégrer le droit à la formation et l'accès à la sécurité sociale et devraient aider les personnes à passer progressivement à des formes d'emploi plus sûres.
pozwolenie na przejście do innego zakładu ubezpieczeń lub innego funduszu emerytalnego jest wydawane wyłącznie wtedy, gdy fundusz taki spełnia warunki ustanowione w ppkt (i), (ii) i (iiique le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds de pension ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celle décrites aux rubriques i) à iii) ci-dessus
Dlatego też Rada powinna wspierać panią komisarz Hedegaard i dostrzec, że pojawiły się obecnie odpowiednie warunki, aby przejść do celu w wysokości 30 %. Rada powinna mieć świadomość, że najtańszym i najłatwiejszym sposobem na dalsze cięcia jest oszczędność energii, a w szczególności wiążący cel w zakresie wydajności energetycznej.Dès lors, le Conseil devrait appuyer la commissaire Hedegaard et reconnaître que les conditions sont maintenant remplies pour viser un objectif de 30 %. Il devrait aussi convenir que la manière la moins coûteuse et la plus facile de réaliser cette réduction supplémentaire passe par le rendement énergétique et, plus particulièrement, par un objectif de rendement énergétique contraignant.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 936588 zdań frazy warunki przejścia na emeryturę.Znalezione w 244,636 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.