Tłumaczenia na język francuski:

  • condition de la retraite   

Przykładowe zdania z "warunki przejścia na emeryturę", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jednak te coroczne WPE na mniejszą skalę (średnio ‧ pracowników rocznie) były proponowane wyłącznie pracownikom już uprawnionym do przejścia na emeryturę lecz mogącym kontynuować pracę aż do spełnienia warunków obowiązkowego przejścia na emeryturęToutefois, ces RPV annuels de moindre importance (‧ salariés en moyenne par an) n’étaient proposés qu’à des salariés qui avaient déjà droit à une retraite mais qui pouvaient continuer de travailler jusqu’au moment où ils rempliraient les conditions de la retraite obligatoire
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Juzgado de lo Social de Madrid- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Uregulowania krajowe o charakterze transponującym zawierające przepisy przejściowe uznające za zgodne z prawem zawarte w porozumieniach zbiorowych klauzule obowiązkowego przejścia na emeryturę, nieuzasadnione celami polityki zatrudnieniaDemande de décision préjudicielle- Juzgado de lo Social de Madrid- Interprétation de l'art. ‧, par. ‧, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L ‧, p. ‧)- Réglementation nationale de transposition comportant une disposition transitoire considérant valables les clauses de départ obligatoire à la retraite fixées dans des conventions collectives et non justifiées par des objectifs de la politique de l'emploi
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Niemcy)- Wykładnia art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek- Pojęcia obiektywnie i racjonalnie uzasadnionego różnego traktowania ze względu na wiek oraz konieczności odpowiedniego okresu zatrudnienia przed przejściem na emeryturę- Przepis krajowy, zgodnie z którym maksymalny wiek rekrutacji do służby pożarniczej wynosi ‧ latDemande de décision préjudicielle- Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne)- Interprétation de l'art. ‧, par. ‧ et ‧, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L ‧, p. ‧)- Interdiction de discriminations fondées sur l'âge- Notions de différences de traitement fondées sur l'âge objectivement et raisonnablement justifiées ainsi que de nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite- Disposition nationale fixant à ‧ ans l'âge maximal de recrutement de fonctionnaires de la carrière des pompiers
wspieranie aktywnego starzenia się, w tym odpowiednich warunków pracy, poprawy opieki zdrowotnej w pracy oraz odpowiednich zachęt do podejmowania pracy i przedłużenia okresu życia zawodowego przez pracowników, jeżeli chcą oni później przejść na emeryturępromouvoir le vieillissement actif, y compris par des conditions de travail appropriées, un meilleur état de santé (au travail), et des mesures adéquates favorisant le travail et encourageant les travailleurs à prolonger leur vie active s'ils le désirent, retardant ainsi des départs à la retraite
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Wykładnia art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. U. L ‧, str. ‧) – Zakres stosowania – Przepisy krajowe pozwalające pracodawcom na rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami w wieku ‧ i więcej lat ze względu na przejście na emeryturęDemande de décision préjudicielle- High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)- Interprétation des art. ‧, par. ‧, et ‧, par. ‧, de la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L ‧, p. ‧)- Champ d'application- Règles nationales qui permettent aux employeurs de licencier des employés âgés de ‧ ans ou plus pour motif de mise à la retraite
korzystniejsze warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę w przypadku zwolnieniameilleures conditions de mise à la retraite anticipée en cas de licenciement
uważa, że system podatkowy państw członkowskich może być czynnikiem zniechęcającym do przenoszenia własności przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych, zwiększając ryzyko likwidacji lub zamknięcia przedsiębiorstwa; wzywa więc państwa członkowskie do dokonania starannego przeglądu ich krajowych przepisów prawnych i podatkowych w celu poprawy warunków do przenoszenia własności przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku choroby właściciela lub jego przejścia na emeryturę; wyraża przekonanie, że takie ulepszenia ułatwią dalsze prowadzenie przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych, zachowanie zatrudnienia, jak również ponowną inwestycję zyskówreconnaît que la fiscalité des États membres peut représenter un élément dissuasif pour la transmission d'entreprises, en particulier d'entreprises familiales, en augmentant le risque de liquidation ou de fermeture de la société; invite donc les États membres à réviser avec soin leur cadre juridique et fiscal afin d'améliorer les conditions en matière de transmission d'entreprises, tout particulièrement en cas de retraite ou de maladie du propriétaire; est convaincu qu'une telle amélioration facilitera la poursuite des activités des entreprises et, en particulier, des entreprises familiales, tout comme elle favorisera le maintien des emplois et le réinvestissement des bénéfices
nieprzestrzeganie zasady ochrony praw nabytych, w związku ze zmianą dokonaną w podstawowych warunkach zatrudnienia, uwzględnianych w dacie przejścia na emeryturęle non-respect de ses droits acquis, compte tenu de la modification apportée à ses conditions fondamentales d'emploi, considérées à la date de sa mise en pension
Program ten musi dawać pierwszeństwo produkcji, wysokiej jakości usługom publicznym, tworzeniu miejsc pracy z prawami, pensjami, godziwymi emeryturami i warunkami przejścia na emeryturę, integracji społecznej oraz sprawiedliwemu podziałowi i rozdziałowi bogactwa.Ce programme doit avoir comme priorités la production, des services publics de qualité, la création d'emplois assortis de droits, les salaires, des conditions de pension et de retraite décentes, l'inclusion sociale, et une division et une répartition équitables des richesses.
wspierać aktywne starzenie się, w szczególności przez wspieranie warunków pracy sprzyjających zachowaniu pracy-takich jak dostęp do ustawicznego kształcenia, uznawanie szczególnego znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy, nowatorskie i elastyczne formy organizacji pracy-oraz eliminację środków zachęcających do wczesnego opuszczenia rynku pracy, w szczególności przez reformę systemów przejścia na wcześniejszą emeryturę i zapewnienie opłacalności pozostania aktywnym na rynku pracypromouvoir le vieillissement actif, notamment en encourageant les conditions de travail débouchant sur le maintien au travail, comme l
zaleca państwom członkowskim podjęcie działań niezbędnych, aby pracy w ciężkich i niebezpiecznych warunkach towarzyszyły odpowiednie uprawnienia w zakresie ochrony socjalnej, zarówno w czasie aktywności zawodowej pracowników, jak i po przejściu na emeryturęrecommande aux États membres d'appliquer les mesures nécessaires pour que le travail dans des conditions pénibles ou dangereuses se traduise par des droits à la protection sociale pour les personnes concernées, pendant leur vie active mais aussi durant leur retraite
Wykładni zakazu wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek, o którym stanowi dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, należy dokonać w ten sposób, że nie sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu takiemu jak to, będące przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym, w oparciu o które za ważne uznaje się klauzule o obowiązkowym przejściu na emeryturę, zawarte w układach zbiorowych pracy i stawiające jako jedyne wymogi ukończenie przez pracownika określonego wieku umożliwiającego nabycie uprawnień emerytalnych, ustalonego przez uregulowanie krajowe na ‧ lat, i spełnienie pozostałych kryteriów z zakresu zabezpieczenia społecznego umożliwiających nabycie uprawnień do emerytury z systemu składkowego, gdyL'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge, telle que mise en œuvre par la directive ‧/‧/CE du Conseil, du ‧ novembre ‧, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle sont considérées comme valables les clauses de mise à la retraite d'office figurant dans des conventions collectives et qui exigent, comme seules conditions, que le travailleur ait atteint la limite d'âge, fixée à ‧ ans par la réglementation nationale, pour l'admission à la retraite et remplisse les autres critères en matière de sécurité sociale pour avoir droit à une pension de retraite de type contributif, dès lors que
Rolnicy w Bułgarii, którym przyznano kwoty mleczne mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę pod warunkiem, że w chwili przejścia na emeryturę nie ukończyli ‧ roku życiaLes exploitants bulgares auxquels un quota laitier a été alloué sont éligibles au régime de préretraite à condition d'être âgés de moins de ‧ ans au moment du transfert
uważa, że szybkie utworzenie sieci TEN-T to najlepszy sposób na zagwarantowanie odpowiednich warunków dla lepszej współmodalności; zauważa, że na różnych rynkach przejście z jednego rodzaju transportu na inny ma istotne znaczenie ze względu na skutki środowiskowe transportu, a przeniesienie punktu ciężkości na niewielką skalę w obrębie kilku rodzajów transportu może ograniczyć natężenie ruchu drogowego; zwraca uwagę na konieczność przechodzenia na rodzaje transportu bardziej przyjazne dla środowiska, takie jak kolej, autobus miejski i dalekobieżny, wzajemne podwożenie się i korzystanie z tego samego pojazdu, chodzenie i jazda na rowerze, transport morski lub żegluga śródlądowa; uważa, że w centrum uwagi powinny się znaleźć te rodzaje transportu, z których często korzysta się w niewielkim stopniu, co oznacza, że kryje się w nich ogromny potencjałconsidère que l'achèvement rapide du réseau RTE-T est la meilleure manière de créer les conditions d'une comodalité accrue; fait observer que sur différents marchés, le passage d'un mode à l'autre est indispensable pour réduire l'impact environnemental des transports, et qu'il est, même modeste, de nature à réduire les embouteillages; fait observer que le passage à des modes plus favorables à l'environnement tels que chemin de fer, autobus ou autocar covoiturage, marche et vélo, transports par mer ou par voies navigables intérieures, est souhaitable, et estime que l'accent devrait être mis sur les modes de transport souvent peu utilisés, qui ont donc un potentiel important
przejście od obecnego systemu obowiązującego w Państwach Członkowskich do systemu ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu musi odbywać się na możliwie najlepszych warunkachconsidérant que la passage du régime en vigueur dans les États membres à celui qu
Na zasadzie odstępstwa od art. ‧, pracownicy transgraniczni, którzy są dobrze znani straży granicznej ze względu na częste przekraczanie granicy na tym samym przejściu granicznym i w stosunku do których wstępne sprawdzenie nie wykazało dokonania wobec nich wpisu w SIS lub krajowej bazie danych, podlegają jedynie wyrywkowej kontroli w celu sprawdzenia posiadania ważnego dokumentu uprawniającego ich do przekroczenia granicy oraz spełnienia warunków wjazduPar dérogation à l'article ‧, les travailleurs frontaliers qui sont bien connus des garde-frontières parce qu'ils franchissent fréquemment la frontière par le même point de passage frontalier et qui, sur la base de vérifications initiales, ne sont signalés ni dans le SIS ni dans un fichier de recherche national ne seront soumis qu'à des vérifications par sondage afin de vérifier qu'ils détiennent un document valable les autorisant à franchir la frontière et qu'ils remplissent les conditions nécessaires à l'entrée
Kilku mówców pytało o to, czy Komisja jest gotowa przejść z zerowej tolerancji na nieco łagodniejsze warunki.Plusieurs orateurs ont posé la question de savoir si la Commission serait prête à rehausser le seuil de tolérance.
Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ przewiduje całkowity przegląd zasad UE dotyczących warunków wprowadzania do obrotu materiałów paszowych i mieszanek paszowych, a w art. ‧ ust. ‧ tego rozporządzenia zezwolono na przyjmowanie środków mających na celu ułatwienie przejścia do stosowania nowych zasadLe règlement (CE) no ‧/‧ apporte une révision complète des règles de l’Union concernant les conditions de commercialisation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux et prévoit, à l’article ‧, paragraphe ‧, que des mesures peuvent être adoptées en vue de faciliter la transition vers l’application des nouvelles règles
Zwiększanie się sektora nieformalnego, charakteryzującego się niepewnymi warunkami zatrudnienia i często niskimi dochodami pracowników, grozi długotrwałym obniżeniem kwalifikacji grup, którym nie uda się przejść na normalny rynek pracyLe développement du secteur informel, qui se caractérise par des conditions d'emploi peu sûres et souvent de bas salaires, risque de disqualifier durablement les catégories qui ne parviennent pas à accéder au marché régulier de l'emploi
apeluje do podmiotów zaangażowanych w handel międzynarodowy o odpowiedzialność społeczną i zwraca się do właściwych instytucji o przyjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia osobom z trudnych środowisk sprawiedliwego dostępu do systemów opieki zdrowotnej, do godziwych warunków zamieszkania, wody, wymiaru sprawiedliwości, edukacji, szkoleń, kształcenia ustawicznego, do sportu i kultury, aby uniknąć przedwczesnego opuszczania przez nie szkoły i umożliwić im łatwe przejście ze szkoły na rynek pracyfait appel à la responsabilité sociale des acteurs du commerce international et demande aux institutions compétentes de prendre des mesures spécifiques pour garantir aux personnes se trouvant en milieu défavorisé un accès équitable aux systèmes de santé, à un logement décent, à l'eau, à la justice, à l'éducation, à la formation, à l'apprentissage tout au long de la vie, au sport ainsi qu'à la culture, pour éviter qu'elles n'abandonnent l'école prématurément et pour rendre possible le passage sans heurt de l'école au marché du travail
Rada wyraziła również ubolewanie nad faktem, że Kuba odmówiła współpracy z UE oraz potwierdziła swoją ciągłą gotowość do współpracy pomiędzy UE a Kubą, w momencie kiedy pozwolą na to warunki, w obszarach wspierających przejście do demokracji pluralistycznej i poszanowania praw człowieka oraz podstawowych wolności, jak również w obszarach wspierających trwały wzrost gospodarczy i poprawę poziomu życia społeczeństwa kubańskiegoIl a également déploré le fait que Cuba ait refusé la coopération de l'Union européenne et a rappelé que celle-ci demeurait disposée à coopérer avec Cuba, lorsque les conditions le permettront, dans des domaines à même de favoriser la transition vers une démocratie pluraliste, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'une croissance économique durable et une amélioration du niveau de vie du peuple cubain
Test sprawdzający, czy nastąpiła utrata wartości wartości firmy powinien być przeprowadzony w oparciu o warunki istniejące na dzień przejścia na MSSFLe test de dépréciation sera basé sur les conditions existantes à la date de transition aux IFRS
Na jakich warunkach lub na jakim etapie należy rozważyć przejście do uregulowań opartych na zasadach i ryzyku?Dans quelles conditions, ou à quel stade, conviendra-t-il d'envisager une évolution vers une législation axée sur des principes et fondée sur les risques?
taksometr musi być skonstruowany w taki sposób, aby przełączenie z jednej taryfy na drugą z przejściem przez pozycję „WOLNY” było możliwe tylko w warunkach określonych dla tego położenia przełącznika (‧.‧) w pełni zgodnych z wymaganiami, gdy przechodzi ono przez tę pozycjęle taximètre doit être conçu de telle sorte qu
Jednakże, tam gdzie jest to wymuszone warunkami geograficznymi (takimi jak nabrzeże rozładunkowe lub przejście), dopuszczalne jest usytuowanie granicznego posterunku kontroli w pewnej odległości od miejsca wprowadzenia zgodnie z procedurą ustanowioną w ust. ‧ a w przypadku transportu kolejowego, na pierwszej stacji wyznaczonej przez właściwe władzeToutefois, un poste d
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 936588 zdań frazy warunki przejścia na emeryturę.Znalezione w 91,067 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.