wymowa: IPA: ˈf‿ʧ̑tɛrɨ ˈɔʧ̑ɨ

Tłumaczenia na język francuski:

  • en tête à tête   
     
    na osobności, bez udziału osób trzecich
  • entre quatre yeux   
     
    na osobności, bez udziału osób trzecich

Przykładowe zdania z "w cztery oczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jutro mam się spotkać z agentem FBI w cztery oczyDemain j' espere avoir un tete- a- tete avec l' agent du FBi responsabe du dossier
Zabraklo mi odwagi, by powiedziec ci to w cztery oczyJe n' avais pas le courage de te le dire entre quatre yeux
Czy możemy porozmawiać w cztery oczy?Je peux vous parler en privé un instant, s' il vous plaît?
Chcielibyśmy uciąć sobie małą pogawędkę, w cztery oczyEx cusez- nous, nous devons discuter en tête- à- tête
Rano odbylem z wiežniem... rozmowe w cztery oczyJ' ai eu un entretien à cœur ouvert... avec le détenu, ce matin
Moge z panem porozmawiac w cztery oczy?Je peux vous parler seul à seul?
Omar, możemy porozmawiać w cztery oczy?Omar, puis je parler seul avec vous?
Miałeś rację, żeby porozmawiać w cztery oczyVous aviez raison de vouloir me parler de vive voix
Raczej tak, ale czy możemy minutkę porozmawiać w cztery oczy panie sędzio?Oui, mais peut- on vous voir seul?
Chciałbym z nim porozmawiać w cztery oczyJ' aimerais lui parler moi- même
Porozmawiajmy w cztery oczyJ' ai à vous parler en privé, Kirk
Po prostu myślę, że mógłbyś wpaść i porozmawialibyśmy o tym w cztery oczyTu devrais venir pour qu' on en parle en tête à tête
Chcemy porozmawiać w cztery oczyJe dois lui parler en tête- à- tête
Może jak pogadamy w cztery oczy z Yeagerem i innymiSi on parlait en privé á Yeager et á d' autres gars
Zabrakło mi odwagi, by powiedzieć ci to w cztery oczyJe ravais pas le courage de te le dire entre quatre yeux
Zanim porozmawiamy w cztery oczy, muszę zadać ci kilka pytańAvant de nous rencontrer. je dois te poser quelques questions
Na liście MRS usuwanych u bydła znajdują się: czaszka, z wyłączeniem żuchwy, w tym mózgowie i oczy jak również rdzeń kręgowy zwierząt w wieku ponad ‧ miesięcy; kręgosłup, z wyłączeniem kręgów ogonowych, wyrostków kolczystych poprzecznych kręgów wystających, piersiowych i lędźwiowych i grzebienia krzyżowego pośrodkowego oraz skrzydeł kości krzyżowej, ale w tym zwoje rdzeniowe i rdzeń kręgowy zwierząt powyżej dwudziestu czterech miesięcy; migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytnicy oraz krezka bydła w każdym wiekuLa liste des M.R.S. retirés chez les bovins comprend le crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois; la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois; les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum et le mésentère des bovins de tous ages
Do przekazania w cztery oczyOn peut se voir ailleurs?
Rozmowa w cztery oczy okazała się bardzo elastycznaL' entrevue orale est très flexible
Pod bezpośrednim zwierzchnictwem sekretarza generalnego KR dyrektor ten kieruje Dyrekcją Administracji i Finansów, w której pracuje ok. ‧ urzędników i innych pracowników podzielonych na cztery działySous l'autorité directe du secrétaire général, le directeur dirige la direction Administration et finances composée de quelque ‧ fonctionnaires et agents répartis en quatre unités
Co się tyczy kapitału wysokiego ryzyka na nanotechnologie, Mitsui postanowił przeznaczyć w ciągu następnych czterech lat prawie ‧ mln euro na inwestycje w zakresie nanotechnologii, natomiast Fundusz Technologii Krytycznych przeznaczy ok. ‧ mln euro na prace badawcze w dziedzinie N&NEn termes de capital-risque, la Mitsui a décidé d'investir pratiquement ‧ millions d'euros dans les nanotechnologies au cours des quatre prochaines années et le Fonds pour les technologies critiques consacrera ‧ millions d'euros à la recherche N&N
Do czterech istniejących jednostek zostaną dodane trzy nowe , wskutek czego zatrudnienie w agencji zwiększy się z 46 osób z czasów , gdy zajmowała się ona wyłącznie IEE , do ok . 150 do połowy 2008 r .Quatre unités vont s ajouter aux trois existantes entraînant une augmentation du nombre des membres du personnel de 46 personnes ( période de l EIE ) pour atteindre 150 employés d ici la mi-2008 .
W ‧ badaniach klinicznych, którymi objęto ‧ pacjentów, preparat EMADINE podawano jeden do czterech razy na dobę do obu oczu przez okres do ‧ dniAu cours de ‧ études cliniques incluant ‧ patients, Emadine a été administré une à quatre fois par jour dans les deux yeux, pendant une durée qui pouvait aller jusqu' à ‧ jours
W skład tej dyrekcji generalnej, która liczy ok. ‧ pracowników, wchodzi duża jednostka- biblioteka prawnicza, kierowana przez dyrektora, jak również grupa osób zajmujących się analizą oraz dokumentacją obecnie rozdzielona w ramach czterech wydziałów, z których jeden zajmuje się informatyką prawnąCette direction générale, qui compte près de ‧ collaborateurs, comprend une importante Bibliothèque juridique placée sous la responsabilité d'un directeur ainsi qu'une équipe de chercheurs et de documentalistes regroupée actuellement au sein de quatre unités, dont une chargée de l'informatique juridique
Wspomniani czterej producenci reprezentują ok. ‧ % całkowitej wielkości sprzedaży producentów unijnych na rynku unijnym w OD oraz ponad ‧ % wielkości sprzedaży ośmiu producentów, którzy dostarczyli dane związane z udziałem w kontroli wyrywkowejCes quatre producteurs représentaient environ ‧ % du volume des ventes total des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la PE, et plus de ‧ % du volume des ventes des huit producteurs ayant fourni des données dans le cadre de l’exercice d’échantillonnage
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1988312 zdań frazy w cztery oczy.Znalezione w 487,379 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.