Tłumaczenia na język francuski:

  • enseignement obligatoire   

Przykładowe zdania z "szkolnictwo obowiązkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
które odpowiadają kursom technicznym z zakresu szkoły średniej trwającym łącznie co najmniej trzynaście lat, w tym osiem lat szkolnictwa obowiązkowego oraz pięcioletni okres szkoły średniej, na który składa się trzyletnie studium zawodowe, zakończone egzaminem absolwenckim technika i uzupełnione oqui représentent des cycles d
Sytuacji tej można zaradzić, jak to już mówił także poprzedni mówca, poprzez wprowadzenie codziennych obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego w państwach członkowskich od poziomu szkół podstawowych aż po szkolnictwo wyższe.On pourrait donc remédier à cette situation, comme l'a dit le précédent orateur, en rendant obligatoires des cours d'éducation physique quotidiens dans les États membres, de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur.
Zdecydowanie podkreśla, że szkolnictwo podstawowe, jako podstawowe prawo jednostki, musi być bezpłatne, obowiązkowe i gwarantowane przez państwo oraz że wynika z tego, że wszelkie koszty związane z edukacją (rejestracja, stołówki, transport, mundurki i materiały) musi ponosić państwosouligne avec force que l'éducation primaire, en tant que droit fondamental de la personne, doit être gratuite et obligatoire, et garantie par l'État, et que, par conséquent, tous les frais liés à l'enseignement (inscription, cantine, transport, uniforme et matériel) doivent être pris en charge par l'État
EKES uważa, że bez uszczerbku dla swobody dokonywania wyboru przez władze krajowe do usług świadczonych w interesie krajowym, regionalnym lub lokalnym należy zaliczyć – nie ograniczając się do tego zakresu – usługi związane z obowiązkowym systemem szkolnictwa, ochroną zdrowia, opieką społeczną, działalnością kulturalną i charytatywną – bez względu na to, czy będą one miały charakter społeczny czy też świadczone będą na zasadzie solidarności – a także usługi audiowizualne oraz usługi w zakresie dostarczania wody i gospodarowania ściekamiSans préjudice du libre choix des autorités nationales, le CESE considère que parmi ces services d’intérêt national, régional ou communal, il faudrait inclure, sans prétendre être exhaustifs, les services relevant du système obligatoire d’éducation, de santé et de protection sociale, les activités culturelles, caritatives, à caractère social ou solidaire ou des dons ainsi que les services audiovisuels et les services de distribution de l’eau et d’assainissement
które odpowiadają kursowi szkolenia i kształcenia zawodowego o łącznej długości dziewiętnastu lat, w tym osiem lat szkolnictwa obowiązkowego oraz ośmioletni okres szkoły średniej, obejmujący cztery lata kształcenia technicznego, zakończony egzaminem państwowym i uzupełniony trzyletnim teoretycznym i praktycznym szkoleniem zawodowymqui représente un cycle d
przyznanie w ramach szkolnictwa podstawowego pierwszeństwa uzyskiwaniu wykształcenia podstawowego wysokiej jakości, po którym następuje kształcenie zawodowe, oraz zmniejszaniu nierówności w zakresie dostępu do edukacji; promowanie obowiązkowego i bezpłatnego nauczania do ‧ roku życia w celu zwalczania wszelkich form pracy dziecien accordant la priorité à une éducation de qualité, au niveau primaire, puis de la formation professionnelle, et à la réduction des inégalités en matière d'accès à l'éducation; en promouvant l'enseignement obligatoire et gratuit jusqu'à l'âge de ‧ ans
kontynuować reformy systemu szkolnictwa oraz zwiększyć wydatki na szkolnictwo obowiązkowe i wyższe, przyspieszyć realizację reformy systemu uczenia się przez całe życie oraz podnieść jakość nauczania i dostosować je do potrzeb rynku, zmniejszyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę oraz zwiększyć wskaźnik udziału dorosłych w edukacjipoursuive les réformes du système éducatif et accroisse les investissements en matière d’éducation obligatoire et supérieure, accélère la mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage tout au long de la vie et améliore la qualité de la main-d’œuvre et sa capacité d’adaptation aux besoins du marché, réduise le taux d’abandon précoce du système scolaire et augmente le taux de participation aux formations pour adultes
zaleca włączenie do ram kształcenia wszystkich nauczycieli na każdym poziomie szkolnictwa obowiązkowych modułów dotyczących pedagogicznych aspektów mediów w celu osiągnięcia bogatego programu szkolenia; w związku z tym wzywa właściwe władze krajowe do zapoznania nauczycieli wszystkich specjalności i rodzajów szkół ze stosowaniem audiowizualnych pomocy naukowych oraz z zagadnieniami związanymi z edukacją medialnąrecommande que des modules obligatoires ayant pour thème l'éducation aux médias soient intégrés dans la formation des enseignants de tous niveaux afin d'assurer un apprentissage intensif; invite les autorités nationales compétentes à familiariser les enseignants de toute discipline et de tout type d'établissement avec l'utilisation du matériel didactique audiovisuel et les problèmes liés à l'éducation aux médias
promowanie harmonizacji i ujednolicenia działań darczyńców na rzecz promowania powszechnego, obowiązkowego i bezpłatnego szkolnictwa wysokiej jakości poprzez inicjatywy międzynarodowe lub inicjatywy z udziałem kilku krajówl'amélioration de l'harmonisation et l'alignement entre bailleurs de fonds en vue de promouvoir un enseignement primaire obligatoire, gratuit et de haute qualité pour tous par des initiatives internationales ou multinationales
Jako instrument upowszechniania uczenia się przez całe życie, EQF obejmuje kwalifikacje zdobyte na wszystkich poziomach, od tych zdobytych w drodze edukacji obowiązkowej lub kształcenia dla dorosłych do tych uzyskiwanych w szkolnictwie wyższym lub na drodze kształcenia i szkolenia zawodowego.En tant qu'instrument visant à promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, le CEC englobe les qualifications à tous les niveaux depuis celles acquises par l'enseignement obligatoire ou l'enseignement pour adultes jusqu'à celles accordées par l'enseignement supérieur et la formation professionnelle.
propagowanie szkolnictwa podstawowego wysokiej jakości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dostęp do programów edukacyjnych dla dziewcząt, dzieci z obszarów objętych konfliktami oraz dzieci z marginalizowanych i bardziej wrażliwych grup społecznych; działanie na rzecz obowiązkowego i bezpłatnego nauczania do ‧ roku życia w celu zwalczania wszelkich form pracy dziecila promotion de l'éducation primaire de haute qualité pour tous jusqu'à l'âge de ‧ ans, en veillant tout particulièrement à faciliter l'accès aux programmes d'éducation pour les filles, les enfants dans les zones affectées par des conflits et les enfants issus de catégories sociales marginalisées et défavorisées; la promotion de l'éducation obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de quinze ans pour lutter contre toutes les formes de travail des enfants
W świetle powyższego chciałbym powiedzieć, że wiele problemów w Europie mogłoby zostać rozwiązanych dzięki skutecznemu kształceniu wszystkich osób mieszkających w kraju w ramach szkolnictwa obowiązkowego.Dans ce contexte, je voudrais dire que nombre de problèmes en Europe pourrait être résolus moyennant l'organisation d'un système efficace d'apprentissage obligatoire pour tous les résidents d'un pays.
które obejmuje kurs kształcenia i szkolenia o łącznym czasie trwania co najmniej piętnastu lat, z tego osiem lat obowiązkowej nauki szkolnej, następnie co najmniej pięć lat średniego szkolnictwa technicznego lub handlowego, zakończone maturalnym egzaminem technicznym lub handlowym, uzupełnione przez co najmniej dwa lata kształcenia i szkolenia w miejscu zatrudnienia zakończonego egzaminem zawodowymqui représentent un cycle d
zważywszy że Afrykańska Karta Praw i Dobrobytu Dzieci z ‧ r. zobowiązuje wszystkie państwa do pełnej realizacji prawa do wykształcenia przy szczególnym skoncentrowaniu się na bezpłatnym i obowiązkowym szkolnictwie podstawowymconsidérant que la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, de ‧, engage tous les États à parvenir à la pleine réalisation du droit à l'éducation, et notamment à fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire
Program działań Wspólnoty na rzecz podniesienia jakości w szkolnictwie wyższym i promowania porozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimipour la concrétisation des actions ‧, ‧ et ‧ du programme Eramus Mundus durant l'année universitaire ‧-‧ et de l'action ‧ du même programme en
Umowa WE-USA w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zawodowego * (art. ‧ Regulaminu) (głosowanieAccord CE/États-Unis dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle * (article ‧ du règlement) (vote
bez uszczerbku dla języka wykładowego zapewniają stosowanie co najmniej dwóch języków europejskich używanych w państwach członkowskich, w których znajdują się instytucje szkolnictwa wyższego uczestniczące w programach partnerstwa Erasmus Mundus, oraz, w stosownych przypadkach, językowe szkolenia przygotowawcze i pomoc językową dla stypendystów, w szczególności poprzez kursy organizowane przez dane instytucjesans préjudice de la langue d'enseignement, prévoient la pratique des langues parlées dans les pays où sont situés les établissements d'enseignement supérieur participant aux partenariats Erasmus Mundus et, le cas échéant, une aide et des formations linguistiques préparatoires pour les bénéficiaires de bourses, notamment à travers des cours organisés par lesdits établissements
poprawa dostępności oraz doskonalenie profilu i widoczności europejskiego szkolnictwa wyższego w świecie oraz jego atrakcyjności dla obywateli państw trzecich i obywateli Unii Europejskiejde rendre plus accessible l’enseignement supérieur européen et d’en améliorer l’image de marque et le rayonnement dans le monde ainsi que l’attrait pour les ressortissants des pays tiers et pour les citoyens européens
Zaproszenie do składania wniosków- EACEA/‧/‧ na wdrożenie działania ‧ w roku ‧ Erasmus Mundus program działań Wspólnoty na rzecz podniesienia jakości w szkolnictwie wyższym i promowania porozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimiAppel de propositions- EACEA/‧/‧ pour la mise en œuvre de l'action ‧ durant l'année ‧ du programme Erasmus Mundus, le programme d'action communautaire pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers
zwraca uwagę na konieczność modernizacji systemów szkolnictwa średniego, aby uczynić je bardziej konkurencyjnymi, elastycznymi, dostępnymi i skutecznymifait remarquer qu'il est nécessaire de moderniser les systèmes d'enseignement secondaire afin de les rendre plus compétitifs, flexibles, accessibles et efficaces
W skład każdej WWiI wchodzi co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jedna spółka prywatnaChaque CCI comprend au minimum un établissement d’enseignement supérieur et une entreprise privée
Teraz, po tym jak banki wchłonęły miliardy euro w formie pomocy publicznej i jak ogromnie wzrósł dług publiczny w krajach borykających się z największymi trudnościami, powróciły naciski na zmniejszenie długów i deficytu, jednak pomijają one kwestie zatrudnienia, integracji społecznej czy powszechnych praw do publicznego szkolnictwa i opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa, minimalnych zarobków i emerytur.Maintenant que les banques ont siphonné des milliards d'euros d'aides publiques et que la dette publique des pays ayant les plus grandes difficultés est montée en flèche, les pressions visant à réduire la dette et les déficits se sont montrées impitoyables pour l'emploi, l'inclusion sociale ou le droit universel à l'éducation et aux soins de santé, au logement, ou à un salaire et une pension de retraite.
przejrzystość i spójność celów projektu; ich znaczenie dla reform szkolnictwa wyższego (unijny harmonogram modernizacji, proces boloński) w instytucji lub systemie kraju partnerskiego oraz wykazanie wpływu projektu na te reformyLa clarté et la cohérence des objectifs du projet; leur pertinence par rapport aux réformes de l'enseignement supérieur (programme de modernisation de l'UE, processus de Bologne) dans l'institution ou le système du pays partenaire et l'impact du projet sur ces réformes
W latach ‧ i ‧ Parlament Europejski i Rada przyjęły zalecenia w dziedzinie kluczowych kompetencji, jakości mobilności i zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym oraz uzgodniły właśnie europejskie ramy kwalifikacjiEn ‧ et ‧, le Parlement européen et le Conseil ont adopté des recommandations dans les domaines des compétences clés, de la qualité de la mobilité, ainsi que de l'assurance de qualité dans l'enseignement supérieur, et ils se sont entendus sur le cadre européen des certifications
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8661 zdań frazy szkolnictwo obowiązkowe.Znalezione w 3,483 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.