Tłumaczenia na język francuski:

  • enseignement obligatoire   

Przykładowe zdania z "szkolnictwo obowiązkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Począwszy od roku 1970 odsetek młodych ludzi , którzy po ukoń czeniu szkolnictwa obowiązkowego nie podej mują dalszej nauki lub nie przyuczają się do zawodu , obniżył się z 18 % do około 1 % .Depuis 1970 , le pourcentage de jeunes qui choisissent de ne pas poursuivre leurs études directement après avoir terminé leur scolarité obligatoire , ni de suivre un apprentissage n ' a cessé de diminuer et est passé de 18 % à environ 1 % .
Konstytucja zapewnia również prawo do na uki , co w praktyce oznacza , że szkolnictwo obowiązkowe jest bezpłatne .Depuis le 1er janvier 1989 et co mme le stipule l ' article 59bis de la Constitution , seuls trois domaines restent de la compétence de l ' Etat fédéral :
Prowadzone są kursy przygotowujące do nauczania oraz obowiązkowe kształcenie usta wiczne na wzór kształcenia organizowanego dla pozostałych szczebli szkolnictwa .Une formation d ' initiation à l ' enseignement et une formation continue obligatoires sont organisées à l ' instar de celles prévues aux autres niveaux de l ' enseignement .
które odpowiadają kursom technicznym z zakresu szkoły średniej trwającym łącznie co najmniej trzynaście lat, w tym osiem lat szkolnictwa obowiązkowego oraz pięcioletni okres szkoły średniej, na który składa się trzyletnie studium zawodowe, zakończone egzaminem absolwenckim technika i uzupełnione oqui représentent des cycles d
Sytuacji tej można zaradzić, jak to już mówił także poprzedni mówca, poprzez wprowadzenie codziennych obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego w państwach członkowskich od poziomu szkół podstawowych aż po szkolnictwo wyższe.On pourrait donc remédier à cette situation, comme l'a dit le précédent orateur, en rendant obligatoires des cours d'éducation physique quotidiens dans les États membres, de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur.
Szkolnictwo obowiązkoweEnseignement obligatoire
Szkolnictwo obowiązkowe w szkołach publi cznych jest bezpłatne , podobnie jak podręcz niki . W prywatnych szkołach rodzice wnoszą ustalone opłaty .En Norvège , on considère qu ' il est important pour un enfant de pouvoir fréquenter une école sans quitter son milieu familial .
Zdecydowanie podkreśla, że szkolnictwo podstawowe, jako podstawowe prawo jednostki, musi być bezpłatne, obowiązkowe i gwarantowane przez państwo oraz że wynika z tego, że wszelkie koszty związane z edukacją (rejestracja, stołówki, transport, mundurki i materiały) musi ponosić państwosouligne avec force que l'éducation primaire, en tant que droit fondamental de la personne, doit être gratuite et obligatoire, et garantie par l'État, et que, par conséquent, tous les frais liés à l'enseignement (inscription, cantine, transport, uniforme et matériel) doivent être pris en charge par l'État
Szkolnictwo obowiązkowe - szkolnictwo podstawowe i szkoła średnia niższa 431Enseignement obligatoire - Enseignement primaire et enseignement secondaire inférieur
EKES uważa, że bez uszczerbku dla swobody dokonywania wyboru przez władze krajowe do usług świadczonych w interesie krajowym, regionalnym lub lokalnym należy zaliczyć – nie ograniczając się do tego zakresu – usługi związane z obowiązkowym systemem szkolnictwa, ochroną zdrowia, opieką społeczną, działalnością kulturalną i charytatywną – bez względu na to, czy będą one miały charakter społeczny czy też świadczone będą na zasadzie solidarności – a także usługi audiowizualne oraz usługi w zakresie dostarczania wody i gospodarowania ściekamiSans préjudice du libre choix des autorités nationales, le CESE considère que parmi ces services d’intérêt national, régional ou communal, il faudrait inclure, sans prétendre être exhaustifs, les services relevant du système obligatoire d’éducation, de santé et de protection sociale, les activités culturelles, caritatives, à caractère social ou solidaire ou des dons ainsi que les services audiovisuels et les services de distribution de l’eau et d’assainissement
Absolwenci Departamentu Kształcenia Muzy cznego otrzymują dyplom nauczyciela muzyki w szkolnictwie obowiązkowym .Les diplômés du département de l ' enseignement de la musique reçoivent un certificat de professeur de mus ique professionnel pour l ' école primaire et secondaire inférieure obligatoire .
które odpowiadają kursowi szkolenia i kształcenia zawodowego o łącznej długości dziewiętnastu lat, w tym osiem lat szkolnictwa obowiązkowego oraz ośmioletni okres szkoły średniej, obejmujący cztery lata kształcenia technicznego, zakończony egzaminem państwowym i uzupełniony trzyletnim teoretycznym i praktycznym szkoleniem zawodowymqui représente un cycle d
przyznanie w ramach szkolnictwa podstawowego pierwszeństwa uzyskiwaniu wykształcenia podstawowego wysokiej jakości, po którym następuje kształcenie zawodowe, oraz zmniejszaniu nierówności w zakresie dostępu do edukacji; promowanie obowiązkowego i bezpłatnego nauczania do ‧ roku życia w celu zwalczania wszelkich form pracy dziecien accordant la priorité à une éducation de qualité, au niveau primaire, puis de la formation professionnelle, et à la réduction des inégalités en matière d'accès à l'éducation; en promouvant l'enseignement obligatoire et gratuit jusqu'à l'âge de ‧ ans
kontynuować reformy systemu szkolnictwa oraz zwiększyć wydatki na szkolnictwo obowiązkowe i wyższe, przyspieszyć realizację reformy systemu uczenia się przez całe życie oraz podnieść jakość nauczania i dostosować je do potrzeb rynku, zmniejszyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę oraz zwiększyć wskaźnik udziału dorosłych w edukacjipoursuive les réformes du système éducatif et accroisse les investissements en matière d’éducation obligatoire et supérieure, accélère la mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage tout au long de la vie et améliore la qualité de la main-d’œuvre et sa capacité d’adaptation aux besoins du marché, réduise le taux d’abandon précoce du système scolaire et augmente le taux de participation aux formations pour adultes
zaleca włączenie do ram kształcenia wszystkich nauczycieli na każdym poziomie szkolnictwa obowiązkowych modułów dotyczących pedagogicznych aspektów mediów w celu osiągnięcia bogatego programu szkolenia; w związku z tym wzywa właściwe władze krajowe do zapoznania nauczycieli wszystkich specjalności i rodzajów szkół ze stosowaniem audiowizualnych pomocy naukowych oraz z zagadnieniami związanymi z edukacją medialnąrecommande que des modules obligatoires ayant pour thème l'éducation aux médias soient intégrés dans la formation des enseignants de tous niveaux afin d'assurer un apprentissage intensif; invite les autorités nationales compétentes à familiariser les enseignants de toute discipline et de tout type d'établissement avec l'utilisation du matériel didactique audiovisuel et les problèmes liés à l'éducation aux médias
SZKOLNICTWO OBOWIĄZKOWE ( 3 ) ( GRUNDSKOLA )ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE ( 3 )
Głównym celem szkolnictwa obowiązkowego ( od szóstego do szesnastego roku życia ) jestL ' enseignement secondaire supérieur s ' adresse en principe aux jeunes de 16 à 20 ans .
3.1 Szkolnictwo obowiązkowe 3.2 Szkolnictwo podstawowe 3. 3 Szkolnictwo średnie niższe 3.4 Szkolnictwo średnie wyższe3.1 Enseignement obligatoire 3. 2 Enseignement primaire 3.3 Enseignement secondaire inférieur 3.4 Enseignement secondaire supérieur
5.2.1 Szkolnictwo średnie obowiązkowe ( Educación Secundaria Obligatoria-ESO )L ' objectif est d ' assurer la diversité sans renoncer pour autant au principe général de l ' enseignement polyvalent .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10196 zdań frazy szkolnictwo obowiązkowe.Znalezione w 1,834 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.