Tłumaczenia na język francuski:

  • enseignement obligatoire   

Przykładowe zdania z "szkolnictwo obowiązkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
kontynuować reformy systemu szkolnictwa oraz zwiększyć wydatki na szkolnictwo obowiązkowe i wyższe, przyspieszyć realizację reformy systemu uczenia się przez całe życie oraz podnieść jakość nauczania i dostosować je do potrzeb rynku, zmniejszyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę oraz zwiększyć wskaźnik udziału dorosłych w edukacjipoursuive les réformes du système éducatif et accroisse les investissements en matière d’éducation obligatoire et supérieure, accélère la mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage tout au long de la vie et améliore la qualité de la main-d’œuvre et sa capacité d’adaptation aux besoins du marché, réduise le taux d’abandon précoce du système scolaire et augmente le taux de participation aux formations pour adultes
W świetle powyższego chciałbym powiedzieć, że wiele problemów w Europie mogłoby zostać rozwiązanych dzięki skutecznemu kształceniu wszystkich osób mieszkających w kraju w ramach szkolnictwa obowiązkowego.Dans ce contexte, je voudrais dire que nombre de problèmes en Europe pourrait être résolus moyennant l'organisation d'un système efficace d'apprentissage obligatoire pour tous les résidents d'un pays.
przyznanie w ramach szkolnictwa podstawowego pierwszeństwa uzyskiwaniu wykształcenia podstawowego wysokiej jakości, po którym następuje kształcenie zawodowe, oraz zmniejszaniu nierówności w zakresie dostępu do edukacji; promowanie obowiązkowego i bezpłatnego nauczania do ‧ roku życia w celu zwalczania wszelkich form pracy dziecien accordant la priorité à une éducation de qualité, au niveau primaire, puis de la formation professionnelle, et à la réduction des inégalités en matière d'accès à l'éducation; en promouvant l'enseignement obligatoire et gratuit jusqu'à l'âge de ‧ ans
które odpowiadają kursom technicznym z zakresu szkoły średniej trwającym łącznie co najmniej trzynaście lat, w tym osiem lat szkolnictwa obowiązkowego oraz pięcioletni okres szkoły średniej, na który składa się trzyletnie studium zawodowe, zakończone egzaminem absolwenckim technika i uzupełnione oqui représentent des cycles d
promowanie harmonizacji i ujednolicenia działań darczyńców na rzecz promowania powszechnego, obowiązkowego i bezpłatnego szkolnictwa wysokiej jakości poprzez inicjatywy międzynarodowe lub inicjatywy z udziałem kilku krajówl'amélioration de l'harmonisation et l'alignement entre bailleurs de fonds en vue de promouvoir un enseignement primaire obligatoire, gratuit et de haute qualité pour tous par des initiatives internationales ou multinationales
Sytuacji tej można zaradzić, jak to już mówił także poprzedni mówca, poprzez wprowadzenie codziennych obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego w państwach członkowskich od poziomu szkół podstawowych aż po szkolnictwo wyższe.On pourrait donc remédier à cette situation, comme l'a dit le précédent orateur, en rendant obligatoires des cours d'éducation physique quotidiens dans les États membres, de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur.
zaleca włączenie do ram kształcenia wszystkich nauczycieli na każdym poziomie szkolnictwa obowiązkowych modułów dotyczących pedagogicznych aspektów mediów w celu osiągnięcia bogatego programu szkolenia; w związku z tym wzywa właściwe władze krajowe do zapoznania nauczycieli wszystkich specjalności i rodzajów szkół ze stosowaniem audiowizualnych pomocy naukowych oraz z zagadnieniami związanymi z edukacją medialnąrecommande que des modules obligatoires ayant pour thème l'éducation aux médias soient intégrés dans la formation des enseignants de tous niveaux afin d'assurer un apprentissage intensif; invite les autorités nationales compétentes à familiariser les enseignants de toute discipline et de tout type d'établissement avec l'utilisation du matériel didactique audiovisuel et les problèmes liés à l'éducation aux médias
propagowanie szkolnictwa podstawowego wysokiej jakości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dostęp do programów edukacyjnych dla dziewcząt, dzieci z obszarów objętych konfliktami oraz dzieci z marginalizowanych i bardziej wrażliwych grup społecznych; działanie na rzecz obowiązkowego i bezpłatnego nauczania do ‧ roku życia w celu zwalczania wszelkich form pracy dziecila promotion de l'éducation primaire de haute qualité pour tous jusqu'à l'âge de ‧ ans, en veillant tout particulièrement à faciliter l'accès aux programmes d'éducation pour les filles, les enfants dans les zones affectées par des conflits et les enfants issus de catégories sociales marginalisées et défavorisées; la promotion de l'éducation obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de quinze ans pour lutter contre toutes les formes de travail des enfants
zważywszy że Afrykańska Karta Praw i Dobrobytu Dzieci z ‧ r. zobowiązuje wszystkie państwa do pełnej realizacji prawa do wykształcenia przy szczególnym skoncentrowaniu się na bezpłatnym i obowiązkowym szkolnictwie podstawowymconsidérant que la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, de ‧, engage tous les États à parvenir à la pleine réalisation du droit à l'éducation, et notamment à fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire
które odpowiadają kursowi szkolenia i kształcenia zawodowego o łącznej długości dziewiętnastu lat, w tym osiem lat szkolnictwa obowiązkowego oraz ośmioletni okres szkoły średniej, obejmujący cztery lata kształcenia technicznego, zakończony egzaminem państwowym i uzupełniony trzyletnim teoretycznym i praktycznym szkoleniem zawodowymqui représente un cycle d
które obejmuje kurs kształcenia i szkolenia o łącznym czasie trwania co najmniej piętnastu lat, z tego osiem lat obowiązkowej nauki szkolnej, następnie co najmniej pięć lat średniego szkolnictwa technicznego lub handlowego, zakończone maturalnym egzaminem technicznym lub handlowym, uzupełnione przez co najmniej dwa lata kształcenia i szkolenia w miejscu zatrudnienia zakończonego egzaminem zawodowymqui représentent un cycle d
EKES uważa, że bez uszczerbku dla swobody dokonywania wyboru przez władze krajowe do usług świadczonych w interesie krajowym, regionalnym lub lokalnym należy zaliczyć – nie ograniczając się do tego zakresu – usługi związane z obowiązkowym systemem szkolnictwa, ochroną zdrowia, opieką społeczną, działalnością kulturalną i charytatywną – bez względu na to, czy będą one miały charakter społeczny czy też świadczone będą na zasadzie solidarności – a także usługi audiowizualne oraz usługi w zakresie dostarczania wody i gospodarowania ściekamiSans préjudice du libre choix des autorités nationales, le CESE considère que parmi ces services d’intérêt national, régional ou communal, il faudrait inclure, sans prétendre être exhaustifs, les services relevant du système obligatoire d’éducation, de santé et de protection sociale, les activités culturelles, caritatives, à caractère social ou solidaire ou des dons ainsi que les services audiovisuels et les services de distribution de l’eau et d’assainissement
Zdecydowanie podkreśla, że szkolnictwo podstawowe, jako podstawowe prawo jednostki, musi być bezpłatne, obowiązkowe i gwarantowane przez państwo oraz że wynika z tego, że wszelkie koszty związane z edukacją (rejestracja, stołówki, transport, mundurki i materiały) musi ponosić państwosouligne avec force que l'éducation primaire, en tant que droit fondamental de la personne, doit être gratuite et obligatoire, et garantie par l'État, et que, par conséquent, tous les frais liés à l'enseignement (inscription, cantine, transport, uniforme et matériel) doivent être pris en charge par l'État
Jako instrument upowszechniania uczenia się przez całe życie, EQF obejmuje kwalifikacje zdobyte na wszystkich poziomach, od tych zdobytych w drodze edukacji obowiązkowej lub kształcenia dla dorosłych do tych uzyskiwanych w szkolnictwie wyższym lub na drodze kształcenia i szkolenia zawodowego.En tant qu'instrument visant à promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, le CEC englobe les qualifications à tous les niveaux depuis celles acquises par l'enseignement obligatoire ou l'enseignement pour adultes jusqu'à celles accordées par l'enseignement supérieur et la formation professionnelle.
wspiera wysiłki procesu bolońskiego w kierunku stworzenia wspólnego obszaru szkolnictwa wyższego, wskazuje jednak na różnorodność regionalnych i krajowych podejść w zakresie szkolnictwa wyższego, które muszą uzyskać swój wyraz także we wspólnym obszarze szkolnictwa wyższegosoutient les efforts déployés dans le cadre du processus de Bologne en vue de créer un espace commun de l'enseignement supérieur mais attire l'attention sur la diversité des approches nationales et régionales en la matière, à laquelle cet espace commun doit également faire droit
zaleca państwom członkowskim, aby aktywnie wspierały równe traktowanie uczniów oraz aby podejmowały środki zwalczania segregacji zawodowej, która nadal istnieje w szkolnictwie, gdzie odsetek kobiet-nauczycieli w szkolnictwie przedszkolnym i podstawowym znacznie przewyższa odsetek kobiet-nauczycieli w szkolnictwie średnim, w którym przeważają mężczyźni, a które cieszy się większym uznaniem, większym prestiżem społecznym i uposażenia są w nim wyższerecommande aux États membres de promouvoir fortement l'égalité de traitement auprès des jeunes en âge scolaire et de prendre des mesures contre la ségrégation professionnelle qui perdure dans l'enseignement où la proportion d'enseignantes dans les maternelles et le primaire est largement supérieure à ce qu'elle est dans le secondaire, à domination masculine et bénéficiant d'une meilleure reconnaissance, de rémunérations plus élevées et d'un meilleur statut social
Na konferencji ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, która odbyła się wiosną ‧ r. w Bergen, przyjęto europejskie ramy kwalifikacji w zakresie szkolnictwa wyższego oraz podkreślono znaczenie zachowania komplementarności między europejskim obszarem szkolnictwa wyższego i europejskimi ramami kwalifikacjiLa conférence des ministres de l'enseignement supérieur qui s'est réunie à Bergen au printemps ‧ et a procédé à l'adoption d'un cadre européen des certifications de l'enseignement supérieur a insisté sur la nécessité de préserver la complémentarité de cet instrument avec l'espace européen de l'enseignement supérieur
Placówki badawcze i placówki szkolnictwa (instytucje szkolnictwa wyższego, placówki prowadzące badania naukowe, kompleksy badawcze i parki technologiczne, a także inne placówki i instytucje, których działalność wiąże się z oceną lub organizacją badań i szkolnictwaÉtablissements de recherche et d'enseignement [institutions d'enseignement supérieur, établissements de recherche scientifique, parcs scientifiques et technologiques et autres établissements et institutions dont l'activité a trait à l'évaluation ou à l'organisation de la recherche et de l'enseignement]
Z perspektywy Komisji proces boloński powinien w nadchodzących latach koncentrować się na sposobach dalszego promowania mobilności w szkolnictwie wyższym, umacnianiu wymiaru społecznego poprzez równy dostęp do szkolnictwa wyższego oraz rozwój globalnego wymiaru procesu, czyli współpracę między europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego i ich partnerami na całym świecie.Du point de vue de la Commission, le processus de Bologne devrait se focaliser au cours des prochaines années sur la façon de promouvoir davantage la mobilité dans l'enseignement supérieur, de renforcer la dimension sociale grâce à un accès équitable à l'enseignement supérieur et de développer la dimension globale du processus, à savoir la coopération entre les établissements européens d'enseignement supérieur et leurs partenaires à travers le monde.
Konkluzje Rady dotyczące zapewniania jakości kształcenia i szkolenia zawodowego z ‧ i ‧ maja ‧ r., zalecenie ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie dalszej europejskiej współpracy w zakresie zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym oraz normy i wytyczne w zakresie zapewniania jakości w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego uzgodnione przez ministrów szkolnictwa wyższego podczas spotkania w Bergen w maju ‧ r. zawierają wspólne zasady zapewniania jakości, które powinny stanowić podstawę realizacji europejskich ram kwalifikacjiLes conclusions du Conseil des ‧ et ‧ mai ‧ sur l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels, la recommandation ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil du ‧ février ‧ concernant la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur, ainsi que les normes et lignes directrices sur la garantie de la qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur approuvées par les ministres de l'enseignement supérieur réunis à Bergen, comportent des principes communs d'assurance de la qualité sur lesquels devrait reposer la mise en œuvre du cadre européen des certifications
W art. ‧ decyzji w sprawie programu znajduje się definicja instytucji szkolnictwa wyższego w brzmieniu: instytucja szkolnictwa wyższego oznacza każdą instytucję, która zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktykami przyjętymi w danym kraju, przyznaje kwalifikacje lub tytuły na poziomie szkolnictwa wyższego, niezależnie od nazwy takiej placówkiL'article ‧ de la décision établissant le programme définit un établissement d'enseignement supérieur comme suit: on entend par établissement d'enseignement supérieur tout établissement qui, selon la législation ou les pratiques nationales, confère des qualifications ou des diplômes d'études supérieures, quelle que soit son appellation
Działanie ‧: programy partnerstwa Erasmus Mundus między europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego i instytucjami szkolnictwa wyższego z krajów trzecich, stanowiące zorganizowaną podstawę współpracy, wymiany oraz mobilności na wszystkich poziomach szkolnictwa wyższego, obejmujące system stypendiówaction ‧: partenariats Erasmus Mundus entre des établissements d'enseignement supérieur de pays européens et de pays tiers, en tant que base d'une coopération, d'un échange et d'une mobilité structurés, à tous les niveaux de l'enseignement supérieur, dont un système de bourses
Poprawa jakości europejskiego szkolnictwa wyższego, promowanie zrozumienia między narodami oraz przyczynianie się do trwałego rozwoju szkolnictwa wyższego krajów trzecich, przy jednoczesnym unikaniu drenażu mózgów i wspieraniu słabszych grup społecznych, stanowią cele każdego programu współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego ukierunkowanego na kraje trzecieRehausser la qualité de l'enseignement supérieur européen, promouvoir la compréhension entre les peuples et contribuer au développement durable de l'enseignement supérieur dans les pays tiers, tout en prévenant la fuite des cerveaux, et privilégier des catégories vulnérables de la population sont les objectifs d'un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur axé sur les pays tiers
mając na uwadze, że proces boloński ma na celu stworzenie do roku ‧ Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, obejmującego reformy szkolnictwa wyższego, zniesienie istniejących przeszkód w mobilności studentów i nauczycieli, a także poprawę jakości, atrakcyjności i konkurencyjności szkolnictwa wyższego w Europieconsidérant que les objectifs du processus de Bologne sont de créer un espace européen de l'enseignement supérieur d'ici à ‧, tout en réformant l'enseignement supérieur, en éliminant les derniers obstacles à la mobilité des étudiants et des enseignants, et en améliorant la qualité, l'attractivité et la compétitivité de l'enseignement supérieur en Europe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8661 zdań frazy szkolnictwo obowiązkowe.Znalezione w 7,113 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.