Tłumaczenia na język francuski:

  • enseignement obligatoire   

Przykładowe zdania z "szkolnictwo obowiązkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Począwszy od roku 1970 odsetek młodych ludzi , którzy po ukoń czeniu szkolnictwa obowiązkowego nie podej mują dalszej nauki lub nie przyuczają się do zawodu , obniżył się z 18 % do około 1 % .Depuis 1970 , le pourcentage de jeunes qui choisissent de ne pas poursuivre leurs études directement après avoir terminé leur scolarité obligatoire , ni de suivre un apprentissage n ' a cessé de diminuer et est passé de 18 % à environ 1 % .
Konstytucja zapewnia również prawo do na uki , co w praktyce oznacza , że szkolnictwo obowiązkowe jest bezpłatne .Depuis le 1er janvier 1989 et co mme le stipule l ' article 59bis de la Constitution , seuls trois domaines restent de la compétence de l ' Etat fédéral :
Prowadzone są kursy przygotowujące do nauczania oraz obowiązkowe kształcenie usta wiczne na wzór kształcenia organizowanego dla pozostałych szczebli szkolnictwa .Une formation d ' initiation à l ' enseignement et une formation continue obligatoires sont organisées à l ' instar de celles prévues aux autres niveaux de l ' enseignement .
Szkolnictwo obowiązkoweEnseignement obligatoire
Szkolnictwo obowiązkowe w szkołach publi cznych jest bezpłatne , podobnie jak podręcz niki . W prywatnych szkołach rodzice wnoszą ustalone opłaty .En Norvège , on considère qu ' il est important pour un enfant de pouvoir fréquenter une école sans quitter son milieu familial .
kontynuować reformy systemu szkolnictwa oraz zwiększyć wydatki na szkolnictwo obowiązkowe i wyższe, przyspieszyć realizację reformy systemu uczenia się przez całe życie oraz podnieść jakość nauczania i dostosować je do potrzeb rynku, zmniejszyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę oraz zwiększyć wskaźnik udziału dorosłych w edukacjipoursuive les réformes du système éducatif et accroisse les investissements en matière d’éducation obligatoire et supérieure, accélère la mise en œuvre de la réforme de l’apprentissage tout au long de la vie et améliore la qualité de la main-d’œuvre et sa capacité d’adaptation aux besoins du marché, réduise le taux d’abandon précoce du système scolaire et augmente le taux de participation aux formations pour adultes
które odpowiadają kursom technicznym z zakresu szkoły średniej trwającym łącznie co najmniej trzynaście lat, w tym osiem lat szkolnictwa obowiązkowego oraz pięcioletni okres szkoły średniej, na który składa się trzyletnie studium zawodowe, zakończone egzaminem absolwenckim technika i uzupełnione oqui représentent des cycles d
propagowanie szkolnictwa podstawowego wysokiej jakości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dostęp do programów edukacyjnych dla dziewcząt, dzieci z obszarów objętych konfliktami oraz dzieci z marginalizowanych i bardziej wrażliwych grup społecznych; działanie na rzecz obowiązkowego i bezpłatnego nauczania do ‧ roku życia w celu zwalczania wszelkich form pracy dziecila promotion de l'éducation primaire de haute qualité pour tous jusqu'à l'âge de ‧ ans, en veillant tout particulièrement à faciliter l'accès aux programmes d'éducation pour les filles, les enfants dans les zones affectées par des conflits et les enfants issus de catégories sociales marginalisées et défavorisées; la promotion de l'éducation obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de quinze ans pour lutter contre toutes les formes de travail des enfants
przyznanie w ramach szkolnictwa podstawowego pierwszeństwa uzyskiwaniu wykształcenia podstawowego wysokiej jakości, po którym następuje kształcenie zawodowe, oraz zmniejszaniu nierówności w zakresie dostępu do edukacji; promowanie obowiązkowego i bezpłatnego nauczania do ‧ roku życia w celu zwalczania wszelkich form pracy dziecien accordant la priorité à une éducation de qualité, au niveau primaire, puis de la formation professionnelle, et à la réduction des inégalités en matière d'accès à l'éducation; en promouvant l'enseignement obligatoire et gratuit jusqu'à l'âge de ‧ ans
Szkolnictwo obowiązkowe - szkolnictwo podstawowe i szkoła średnia niższa 431Enseignement obligatoire - Enseignement primaire et enseignement secondaire inférieur
Sytuacji tej można zaradzić, jak to już mówił także poprzedni mówca, poprzez wprowadzenie codziennych obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego w państwach członkowskich od poziomu szkół podstawowych aż po szkolnictwo wyższe.On pourrait donc remédier à cette situation, comme l'a dit le précédent orateur, en rendant obligatoires des cours d'éducation physique quotidiens dans les États membres, de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur.
Absolwenci Departamentu Kształcenia Muzy cznego otrzymują dyplom nauczyciela muzyki w szkolnictwie obowiązkowym .Les diplômés du département de l ' enseignement de la musique reçoivent un certificat de professeur de mus ique professionnel pour l ' école primaire et secondaire inférieure obligatoire .
zważywszy że Afrykańska Karta Praw i Dobrobytu Dzieci z ‧ r. zobowiązuje wszystkie państwa do pełnej realizacji prawa do wykształcenia przy szczególnym skoncentrowaniu się na bezpłatnym i obowiązkowym szkolnictwie podstawowymconsidérant que la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, de ‧, engage tous les États à parvenir à la pleine réalisation du droit à l'éducation, et notamment à fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire
SZKOLNICTWO OBOWIĄZKOWE ( 3 ) ( GRUNDSKOLA )ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE ( 3 )
Zdecydowanie podkreśla, że szkolnictwo podstawowe, jako podstawowe prawo jednostki, musi być bezpłatne, obowiązkowe i gwarantowane przez państwo oraz że wynika z tego, że wszelkie koszty związane z edukacją (rejestracja, stołówki, transport, mundurki i materiały) musi ponosić państwosouligne avec force que l'éducation primaire, en tant que droit fondamental de la personne, doit être gratuite et obligatoire, et garantie par l'État, et que, par conséquent, tous les frais liés à l'enseignement (inscription, cantine, transport, uniforme et matériel) doivent être pris en charge par l'État
Głównym celem szkolnictwa obowiązkowego ( od szóstego do szesnastego roku życia ) jestL ' enseignement secondaire supérieur s ' adresse en principe aux jeunes de 16 à 20 ans .
3.1 Szkolnictwo obowiązkowe 3.2 Szkolnictwo podstawowe 3. 3 Szkolnictwo średnie niższe 3.4 Szkolnictwo średnie wyższe3.1 Enseignement obligatoire 3. 2 Enseignement primaire 3.3 Enseignement secondaire inférieur 3.4 Enseignement secondaire supérieur
5.2.1 Szkolnictwo średnie obowiązkowe ( Educación Secundaria Obligatoria-ESO )L ' objectif est d ' assurer la diversité sans renoncer pour autant au principe général de l ' enseignement polyvalent .
Na poziomie szkolnictwa obowiązkowego szkol nych inspektorów związkowych wspomagają szkolni inspektorzy dystryktu ( Bezirfaschulinspektoren ) ; w szkolnictwie pośrednim i wy ższym średnim zaś - inspektorzy przedmioto wi .Au niveau de l ' enseignement obligatoire , ceuxci sont assistés par les inspecteurs scolaires de district ( Bezirksschulinspektoren ) et au niveau de l ' enseignement secondaire inférieur et supérieur par les inspecteurs spécialisés par matière ( Fachinspektoren ) .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10196 zdań frazy szkolnictwo obowiązkowe.Znalezione w 3,974 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.