wymowa: IPA: ˌstɔ̃matɔˈlɔɟja

Tłumaczenia na język francuski:

 • stomatologie   
  (noun   )
   
  med. medycyna, medyczny dział medycyny, dziedzina zajmująca się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, błony śluzowej jamy ustnej, stawu skroniowo-żuchwowego człowieka;
 • dentisterie   
  (noun   )
 • médecine dentaire   
 • odontologie   
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

StomatologiaChirurgien-dentiste
stomatologia weterynaryjnadentisterie vétérinaire

Przykładowe zdania z "stomatologia", pamięć tłumaczeniowa

add example
odpowiednią wiedzę o organizmie, fizjologii i zachowaniu osób zdrowych i chorych, jak również oddziaływaniu środowiska naturalnego i społecznego na stan ludzkiego zdrowia, w zakresie, w jakim czynniki te dotyczą stomatologiiconnaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire
Dotyczy: Europejskiej Karty Zdrowia i stomatologiiObjet: Carte européenne d'assurance maladie et dentisterie
Dotyczy: materiału syntetycznego stosowanego w stomatologiiObjet: Matières plastiques utilisées pour les soins dentaires
Stomatologia to moja pasjaLe truc de dentiste, c' est juste un loisir
stomatologia dziecięcaPédodontie
Na kilku kierunkach , w szczególności medycynie , weterynarii i stomatologii , do roku 2007 będą prowadzone studia jednolite .Les cycles longs seront maintenus jusqu en 2007 dans plusieurs disciplines , notamment en médecine , médecine vétérinaire et dentisterie .
W przypadku pacjentów z współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy, niewystarczająca higiena jamy ustnej, choroba przyzębia) przed leczeniem bisfosfonianami należy rozważyć badanie stomatologiczne z zastosowaniem odpowiedniej stomatologii zapobiegawczejUn examen dentaire avec soins dentaires préventifs appropriés doit être envisagé avant un traitement par bisphosphonates chez les patients ayant des facteurs de risques concomitants (par exemple: cancer, chimiothérapie, radiothérapie, corticothérapie, mauvaise hygiène buccodentaire, maladie parodontale
środki znieczulające i uspokojenie polekowe w stomatologiiAnesthésie et sédation en dentisterie
W przypadku pacjentów, u których w okresie leczenia bisfosfonianami wystąpiła martwica kości szczęki, stomatologia chirurgiczna może zaostrzyć ten stanLa chirurgie dentaire peut aggraver l état des patients développant une ostéonécrose de la mâchoire pendant un traitement par bisphosphonate
stomatologia, chirurgia jamy ustnej i chirurgia szczękowo-twarzowa (podstawowe wykształcenie medyczne i stomatologicznechirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l
stomatologia, chirurgia szczękowo-twarzowa i jamy ustnej (podstawowe wykształcenie medyczne i stomatologicznechirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l
Program studiów zakończonych uzyskaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w dziedzinie stomatologii zawiera co najmniej następujące przedmiotyLe programme d'études conduisant aux titres de formation de praticien de l'art dentaire comprend au moins les matières ci-après
społeczne aspekty stomatologiiAspects sociaux de la pratique odontologique
stomatologia zapobiegawczaDentisterie préventive
Wydanie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego specjalizację w zakresie stomatologii, chirurgii jamy ustnej i chirurgii twarzowo-szczękowej (podstawowe szkolenie medyczne i stomatologiczne) jest uzależnione również od posiadania jednego z dyplomów, świadectw oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje lekarza dentysty, o których mowa w art. ‧ dyrektywy ‧/EWGquant à la délivrance du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l
stomatologiastomatologie
odpowiednią wiedzę w zakresie nauk, na których opiera się stomatologia, i dobre zrozumienie metod naukowych, w tym zasad dokonywania pomiarów czynności biologicznych, oceny naukowo ustalonych stanów faktycznych i analizy danychconnaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l'art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données
Przedmioty bezpośrednio związane ze stomatologiąMatières spécifiquement odonto-stomatologiques
odpowiednią wiedzę w zakresie nauk, na których oparta jest stomatologia i odpowiednie zrozumienie metod naukowych łącznie z zasadami pomiaru funkcji biologicznych, oceną naukową ustalonych faktów i analizą danychune connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l
patologia ukierunkowana na stomatologięPathologie spéciale
w momencie opublikowania niniejszej dyrektywy, zawód dentysty we Włoszech jest wykonywany wyłącznie przez lekarzy, niezależnie od tego czy specjalizują się oni w odonto-stomatologii czy też nieconsidérant que, au moment de la notification de la présente directive, les activités de l
Studia jednolite na kierunkach medycyna , stomatologia , farmacja , a rchitektura i prawo trwają 5 lat i kończą się tytułem magisterskim .En médecine , dentisterie , pharmacie , architecture et droit , les études sont organisées en un cycle long d une durée de cinq ans qui conduit à la délivrance d un diplôme de niveau Master .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 53 zdań frazy stomatologia.Znalezione w 0,433 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.