Tłumaczenia na język francuski:

  • ancienneté   
    (noun   )
  • aînesse   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Hierarchia według wieku (najmłodsi na końcu)
 
nieistotne u rówieśników
 
Przewaga

Przykładowe zdania z "starszeństwo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wnioskujący o międzynarodową rejestrację wskazującą Wspólnotę Europejską może zgodnie z art. ‧ zastrzec w zgłoszeniu międzynarodowym zasadę starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, w tym znaku towarowego zarejestrowanego w krajach Beneluksu lub zarejestrowanego na mocy porozumień międzynarodowych obowiązujących w państwie członkowskimLe demandeur d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut se prévaloir, dans la demande internationale, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, en vertu de l'article
Zasada starszeństwaAncienneté d'une marque
Zgłoszenie w celu zastrzeżenia starszeństwa na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia i ust. ‧ powyżej zawieraUne demande de revendication d
uchylenie decyzji Komisji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o powołaniu skarżącego jako urzędnika na okres próbny- w tej części, w której nie klasyfikuje go ona przy naborze w grupie zaszeregowania A‧ i wydana została bez zbadania możliwości zastosowania wobec niego dodatkowej zasady starszeństwa służbowego stosownie do art. ‧ regulaminu pracowniczego oraz art. ‧ wewnętrznych dyrektyw z dnia ‧ października ‧ rannuler la décision de la Commission du ‧ avril ‧ de nommer fonctionnaire le requérant stagiaire en ce qu'elle ne fixe pas son classement de recrutement au grade A‧ et a été adoptée sans examen de la possibilité de lui accorder une bonification d'échelon conformément à l'article ‧ du statut et de l'article ‧ des directives internes du ‧ octobre
Na czas obejmujący okres od ‧ czerwca ‧ r. do ‧ sierpnia ‧ r. wielka izba ma następujący skład: Pan Prezes Vesterdorf, Pani i Panowie prezesi izb Lindh, Azizi, Pirrung i Legal, sędziowie izby w składzie powiększonym, która miałaby rozstrzygać w danej sprawie w przypadku, kiedy byłaby ona przydzielona izbie w składzie pięciu sędziów, jak również czterech innych sędziów wyznaczonych na przemian przez Prezesa Sądu Pierwszej Instancji z grona sędziów wszystkich pozostałych izb, w porządku obowiązującym tych sędziów w ramach ich izb według starszeństwa służbowego, zgodnie z postanowieniami art. ‧ regulaminu Sądu Pierwszej InstancjiLa grande chambre est composée, pour la période allant du ‧er juin ‧ au ‧ août ‧, de M. le Président Vesterdorf, de Mme et MM. les présidents de chambre Lindh, Azizi, Pirrung et Legal, des juges de la chambre élargie qui auraient eu à juger l'affaire en question si celle-ci avait été attribuée à une chambre composée de cinq juges ainsi que de quatre autres juges désignés par le Président du Tribunal selon un tour de rôle parmi les juges de chacune des autres chambres dans l'ordre du rang que ces juges prennent au sein de leurs chambres d'après l'ancienneté de fonctions conformément à l'article ‧ du règlement de procédure du Tribunal
Właściciel wspólnotowego znaku towarowego, który jest właścicielem wcześniejszego identycznego znaku towarowego zarejestrowanego w Państwie Członkowskim, włącznie ze znakiem towarowym zarejestrowanym w krajach Beneluksu lub wcześniejszego identycznego znaku towarowego zarejestrowanego na podstawie przepisów międzynarodowych ze skutkiem w Państwie Członkowskim dla identycznych towarów lub usług, dla których zarejestrowany jest ten wcześniejszy znak, lub towarów lub usług zawartych w nich, może zastrzec starszeństwo wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do Państwa Członkowskiego, w którym lub dla którego znak ten jest zarejestrowanyLe titulaire d
jeżeli chodzi o starszeństwo stopnia w chwili naboru, naruszenie decyzji Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. i ‧ września ‧ r. dotyczących kryteriów mających zastosowanie do awansu do grupy zaszeregowania i zaklasyfikowania na stopień w chwili naboru, naruszenie art. ‧ ust. ‧ Regulaminu i zasady równości, jak również niedopełnienie obowiązku uzasadnienia swoich decyzjiquant à l'ancienneté d'échelon à la date du recrutement, la violation des décisions de la Commission du ‧ juin ‧ et du ‧er septembre ‧, relatives aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, la violation de l'article ‧, paragraphe ‧, du statut et du principe d'égalité ainsi que la méconnaissance du devoir de motivation des actes
W przypadku jednakowego starszeństwa służbowego o pierwszeństwie decyduje wiek .À ancienneté de fonctions égale , l ' âge détermine le rang .
Zastrzeżenie starszeństwa po rejestracji wspólnotowego znaku towarowegoRevendication de l'ancienneté après l'enregistrement de la marque communautaire
Nieprzestrzeganie wymagań dotyczących zastrzeżenia starszeństwa krajowego znaku towarowego powoduje utratę tego prawa dla zgłoszeniaS'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication de l'ancienneté d'une marque nationale, ce droit de revendication ne pourra plus être invoqué pour la demande
ISP = szacowana roczna stopa wzrostu związana z zasadą starszeństwa zawodowego oraz awansuISP= taux annuel estimé d
Zastrzeżenie zasady starszeństwa krajowego znaku towarowegoRevendication de l
Ponadto, Urząd zawiadamia Biuro Międzynarodowe o każdym przypadku wycofania lub ograniczenia zastrzeżenia starszeństwaIl informe également le Bureau international de tout retrait ou de toute restriction de la revendication d
wskazanie towarów i usług, dla których zastrzega się zasadę starszeństwala mention des produits et des services pour lesquels l
Krajowe zgłoszenie znaku towarowego lub wskazanie Państwa Członkowskiego będącego stroną Protokołu madryckiego lub Porozumienia madryckiego wynikające z przekształcenia wskazania Wspólnoty Europejskiej przez rejestrację międzynarodową korzysta, w odniesieniu do zainteresowanego Państwa Członkowskiego, z daty rejestracji międzynarodowej w zastosowaniu art. ‧ ust. ‧ Protokołu madryckiego lub z daty rozszerzenia na Wspólnotę Europejską w zastosowaniu art. ‧ ter ust. ‧ Protokołu madryckiego, jeżeli to drugie zostało dokonane później niż rejestracja międzynarodowa, lub z daty pierwszeństwa tej rejestracji i, tam gdzie ma to zastosowanie, zasady starszeństwa znaku towarowego tego państwa, zastrzeżonej na mocy artLa demande de marque nationale ou la désignation d
Zasada starszeństwaAncienneté d
W przypadku jedna kowego starszeństwa służbowego o pierwszeństwie decyduje wiek .À ancienneté de fonctions égale , l ' âge détermine le rang .
Właściciel międzynarodowej rejestracji wskazującej Wspólnotę Europejską może zastrzec bezpośrednio przed Urzędem starszeństwo jednego lub większej liczby wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia począwszy od daty, w której Urząd, działając na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia, opublikował fakt, że żadna decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego z międzynarodowej rejestracji wskazującej Wspólnotę Europejską nie została notyfikowana, lub jeżeli jakakolwiek taka decyzja o odmowie została uchylona zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzeniaLe titulaire d
Z wyjątkiem prezesa Sądu oraz prezesów izb pierwszeństwo wśró d sędziów ustala się na podstawie starszeństwa służbowego .Sous réserve du président du Tribunal et des présidents de chambre , les juges prennent rang indistinctement d ' après leur ancienneté de fonctions .
dane szczegółowe zastrzeżenia zasady starszeństwa wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego określonej w art. ‧ rozporządzeniades indications sur la revendication de l
kategorię akcji zwykłych, dla których stopa dywidendy jest inna niż dla innych kategorii akcji zwykłych, chociaż nie mają one żadnych praw pierwszeństwa ani starszeństwaune catégorie d'actions ordinaires avec un taux de dividende différent de celui d'autres catégories d'actions ordinaires mais non assorties de droits prioritaires ou de rang supérieur
Jeżeli wymagania regulujące zastrzeżenie zasady starszeństwa nie są spełnione, Urząd powiadamia zgłaszającego o brakachSi les conditions qui régissent la revendication d
w części, w której nie stanowi, że starszeństwo służbowe skarżącego liczy się od dnia ‧ kwietnia ‧ r. dla celów awansów w ramach zaszeregowania służbowego oraz praw emerytalnych i dla każdego innego celu, który może mieć znaczenieen ce que cette décision ne prévoit pas que l’ancienneté de service du requérant serait calculée en se référant à la date du ‧er avril ‧ aux fins de l’avancement, aux fins du calcul des droits à pension et à toute autre fin utile
Jeżeli Umawiające się Strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wyboru trzeciego arbitra w terminie ‧ dni, o którym mowa w ust. ‧, koniecznego wyboru dokonuje prezes lub członek Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (mając na uwadze kolejność według starszeństwa) na wniosek jednej z Umawiających się Stron w terminie kolejnych ‧ dni, stosując przy tym kryteria określone w ust. ‧, zgodnie z praktyką obowiązującą w TrybunaleSi les parties contractantes sont dans l'incapacité de choisir conjointement un troisième arbitre dans le délai de trente jours visé au paragraphe ‧, la désignation nécessaire est effectuée dans un délai supplémentaire de soixante jours, à la demande d'une des deux parties contractantes, par le président ou par un membre de la Cour internationale de justice (par ordre de préséance), selon les critères énoncés au paragraphe ‧ et conformément à la pratique de la Cour
Posiadacz rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską może, zgodnie z art. ‧, od dnia publikacji skutków takiej rejestracji w zastosowaniu art. ‧ ust. ‧, zastrzec w Urzędzie zasadę starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w Państwie Członkowskim, w tym zarejestrowanego w krajach Beneluksu lub zarejestrowanego na mocy porozumień międzynarodowych obowiązujących w Państwie CzłonkowskimLe titulaire d
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 74 zdań frazy starszeństwo.Znalezione w 0,35 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.