Tłumaczenia na język francuski:

  • ancienneté   
    (noun   )
  • aînesse   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "starszeństwo", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku gdy zgłaszający zgodnie z art. ‧ rozporządzenia zamierza zastrzec zasadę starszeństwa jednego lub kilku wcześniej zarejestrowanych znaków po dokonaniu zgłoszenia, oświadczenie o zasadzie starszeństwa wskazujące Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie, w których lub dla których znak został zarejestrowany, datę, z którą odpowiednia rejestracja stała się skuteczna, numer odpowiedniej rejestracji oraz towary i usługi, dla których znak został zarejestrowany, przedstawia się w terminie dwóch miesięcy od daty dokonania zgłoszeniaLorsque le demandeur entend se prévaloir de l
Procedura określona w art. ‧ ust. ‧ niniejszego Załącznika nie ma negatywnego wpływu na stopień zajmowany przez urzędnika oraz zasadę starszeństwa zawodowegoLa procédure décrite à l
Zastrzeżenie zasady starszeństwa krajowego znaku towarowegoRevendication de l
datę dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego i, gdy ma to zastosowanie, dane szczegółowe zastrzeżenia pierwszeństwa zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego na podstawie art. ‧ i ‧ rozporządzenia oraz dane szczegółowe zastrzeżenia zasady starszeństwa na podstawie art. ‧ i ‧ rozporządzeniala date de dépôt de la demande ou de la marque communautaire et, le cas échéant, les renseignements relatifs à la revendication de priorité de cette demande ou de cette marque, conformément aux articles ‧ et ‧ du règlement, et les renseignements relatifs à la revendication d
Takie papiery wartościowe mogę zawierać różne produkty, takie jak dłużne papiery wartościowe, certyfikaty i warranty lub ten sam produkt na podstawie tego samego programu i mogą mieć różne właściwości przede wszystkim w odniesieniu do zasady starszeństwa, typów pierwszeństwa lub podstaw, na których bazie ustala się kwoty wykupu lub płatności kuponuCes valeurs mobilières peuvent comprendre différents produits, tels que les titres de créance, les certificats et warrants, ou le même produit dans le cadre du même programme, et peuvent présenter des caractéristiques différentes, notamment en ce qui concerne le rang, les types de sous-jacents ou la base de calcul du remboursement ou du coupon
Jeżeli wymogi, o których mowa w ust. ‧, nie zostały spełnione w wyznaczonym terminie, prawo starszeństwa w odniesieniu do międzynarodowej rejestracji wygasaSi les exigences visées à l
Wnioskujący o międzynarodową rejestrację wskazującą Wspólnotę Europejską może zgodnie z art. ‧ zastrzec w zgłoszeniu międzynarodowym zasadę starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, w tym znaku towarowego zarejestrowanego w krajach Beneluksu lub zarejestrowanego na mocy porozumień międzynarodowych obowiązujących w państwie członkowskimLe demandeur d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut se prévaloir, dans la demande internationale, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, en vertu de l'article
Zdaniem skarżącego Komisja w szczególności dokonuje niewłaściwej wykładni art. ‧ ust. ‧ załącznika ‧ do regulaminu pracowniczego uznając, że gdy mnożnik jest większy niż ‧, pozostała część zamieniana jest na starszeństwo zawodowe dla stopniaEn particulier, selon le requérant, la Commission donne une interprétation incorrecte à l'article ‧, paragraphe ‧, de l'annexe ‧ du statut, en ce qu'elle considère que, lorsqu'un facteur de multiplication est supérieur à ‧, la partie excédante devrait être transformée en ancienneté d'échelon
Na czas obejmujący okres od ‧ czerwca ‧ r. do ‧ sierpnia ‧ r. wielka izba ma następujący skład: Pan Prezes Vesterdorf, Pani i Panowie prezesi izb Lindh, Azizi, Pirrung i Legal, sędziowie izby w składzie powiększonym, która miałaby rozstrzygać w danej sprawie w przypadku, kiedy byłaby ona przydzielona izbie w składzie pięciu sędziów, jak również czterech innych sędziów wyznaczonych na przemian przez Prezesa Sądu Pierwszej Instancji z grona sędziów wszystkich pozostałych izb, w porządku obowiązującym tych sędziów w ramach ich izb według starszeństwa służbowego, zgodnie z postanowieniami art. ‧ regulaminu Sądu Pierwszej InstancjiLa grande chambre est composée, pour la période allant du ‧er juin ‧ au ‧ août ‧, de M. le Président Vesterdorf, de Mme et MM. les présidents de chambre Lindh, Azizi, Pirrung et Legal, des juges de la chambre élargie qui auraient eu à juger l'affaire en question si celle-ci avait été attribuée à une chambre composée de cinq juges ainsi que de quatre autres juges désignés par le Président du Tribunal selon un tour de rôle parmi les juges de chacune des autres chambres dans l'ordre du rang que ces juges prennent au sein de leurs chambres d'après l'ancienneté de fonctions conformément à l'article ‧ du règlement de procédure du Tribunal
Jeżeli braki określone w ust. ‧ dotyczą zastrzeżenia zasady starszeństwa, zgłoszenie traci prawo do zasady starszeństwaSi les irrégularités visées au paragraphe ‧ concernent la revendication de l
uchylenie decyzji Komisji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o powołaniu skarżącego jako urzędnika na okres próbny- w tej części, w której nie klasyfikuje go ona przy naborze w grupie zaszeregowania A‧ i wydana została bez zbadania możliwości zastosowania wobec niego dodatkowej zasady starszeństwa służbowego stosownie do art. ‧ regulaminu pracowniczego oraz art. ‧ wewnętrznych dyrektyw z dnia ‧ października ‧ rannuler la décision de la Commission du ‧ avril ‧ de nommer fonctionnaire le requérant stagiaire en ce qu'elle ne fixe pas son classement de recrutement au grade A‧ et a été adoptée sans examen de la possibilité de lui accorder une bonification d'échelon conformément à l'article ‧ du statut et de l'article ‧ des directives internes du ‧ octobre
Posiadacz rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską może, zgodnie z art. ‧, od dnia publikacji skutków takiej rejestracji w zastosowaniu art. ‧ ust. ‧ zastrzec w Urzędzie zasadę starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, w tym zarejestrowanego w krajach Beneluksu lub zarejestrowanego na mocy porozumień międzynarodowych obowiązujących w państwie członkowskimLe titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut, dès la date de la publication des effets d'un tel enregistrement en vertu de l'article ‧, paragraphe ‧, se prévaloir, auprès de l'Office, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre en vertu de l'article
Zasada starszeństwa służbowegoBonification d'ancienneté d'échelon
Krajowe zgłoszenie znaku towarowego lub wskazanie Państwa Członkowskiego będącego stroną Protokołu madryckiego lub Porozumienia madryckiego wynikające z przekształcenia wskazania Wspólnoty Europejskiej przez rejestrację międzynarodową korzysta, w odniesieniu do zainteresowanego Państwa Członkowskiego, z daty rejestracji międzynarodowej w zastosowaniu art. ‧ ust. ‧ Protokołu madryckiego lub z daty rozszerzenia na Wspólnotę Europejską w zastosowaniu art. ‧ ter ust. ‧ Protokołu madryckiego, jeżeli to drugie zostało dokonane później niż rejestracja międzynarodowa, lub z daty pierwszeństwa tej rejestracji i, tam gdzie ma to zastosowanie, zasady starszeństwa znaku towarowego tego państwa, zastrzeżonej na mocy artLa demande de marque nationale ou la désignation d
Zasada starszeństwaAncienneté d
Komisja nie zastosowała wobec skarżącego dodatkowej zasady starszeństwa służbowego w wymiarze ‧ miesięcy w chwili mianowaniala Commission n'a pas accordé au requérant une bonification d'ancienneté d'échelon de ‧ mois au moment de son recrutement
wskazanie towarów i usług, dla których zastrzega się zasadę starszeństwala mention des produits et des services pour lesquels l
dane szczegółowe zastrzeżenia zasady starszeństwa wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego określonej w art. ‧ rozporządzenia, na podstawie art. ‧ rozporządzeniades indications sur la revendication de l
Zastrzeżenie zasady starszeństwa po zarejestrowaniu wspólnotowego znaku towarowegoRevendication de l
Nieprzestrzeganie wymagań dotyczących zastrzeżenia starszeństwa krajowego znaku towarowego powoduje utratę tego prawa dla zgłoszeniaS'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication de l'ancienneté d'une marque nationale, ce droit de revendication ne pourra plus être invoqué pour la demande
Zastrzeżenie starszeństwa krajowego znaku towarowegoRevendication de l'ancienneté de la marque nationale
kategorię akcji zwykłych, dla których stopa dywidendy jest inna niż dla innych kategorii akcji zwykłych, chociaż nie mają one żadnych praw pierwszeństwa ani starszeństwaune catégorie d’actions ordinaires avec un taux de dividende différent de celui d’autres catégories d’actions ordinaires mais non assorties de droits prioritaires ou de rang supérieur
Właściciel międzynarodowej rejestracji wskazującej Wspólnotę Europejską może zastrzec bezpośrednio przed Urzędem starszeństwo jednego lub większej liczby wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia począwszy od daty, w której Urząd, działając na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia, opublikował fakt, że żadna decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego z międzynarodowej rejestracji wskazującej Wspólnotę Europejską nie została notyfikowana, lub jeżeli jakakolwiek taka decyzja o odmowie została uchylona zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzeniaLe titulaire d
Właściciel wspólnotowego znaku towarowego, który jest właścicielem wcześniejszego identycznego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, włącznie ze znakiem towarowym zarejestrowanym w krajach Beneluksu lub wcześniejszego identycznego znaku towarowego zarejestrowanego na podstawie przepisów międzynarodowych ze skutkiem w państwie członkowskim dla identycznych towarów lub usług, dla których zarejestrowany jest ten wcześniejszy znak, lub towarów lub usług zawartych w nich, może zastrzec starszeństwo wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do państwa członkowskiego, w którym lub dla którego znak ten jest zarejestrowanyLe titulaire d'une marque communautaire qui est titulaire d'une marque antérieure identique, enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée
Zasada starszeństwaAncienneté d'une marque
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 69 zdań frazy starszeństwo.Znalezione w 0,368 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.