Tłumaczenia na język francuski:

  • ancienneté   
    (noun   )
  • aînesse   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "starszeństwo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Starszeństwo zastrzeżone dla wspólnotowego znaku towarowego wygasa, jeżeli wcześniejszy znak towarowy, na podstawie którego zastrzeżono starszeństwo, wygasa lub zostaje unieważniony, lub jeżeli jego zrzeczenie się nastąpiło przed rejestracją wspólnotowego znaku towarowegoL'ancienneté revendiquée pour la marque communautaire s'éteint lorsque le titulaire de la marque antérieure dont l'ancienneté a été revendiquée est déclaré déchu de ses droits ou lorsque cette marque est déclarée nulle ou lorsqu'il y est renoncé avant l'enregistrement de la marque communautaire
Zasada starszeństwa służbowegoBonification d'ancienneté d'échelon
Takie papiery wartościowe mogę zawierać różne produkty, takie jak dłużne papiery wartościowe, certyfikaty i warranty lub ten sam produkt na podstawie tego samego programu i mogą mieć różne właściwości przede wszystkim w odniesieniu do zasady starszeństwa, typów pierwszeństwa lub podstaw, na których bazie ustala się kwoty wykupu lub płatności kuponuCes valeurs mobilières peuvent comprendre différents produits, tels que les titres de créance, les certificats et warrants, ou le même produit dans le cadre du même programme, et peuvent présenter des caractéristiques différentes, notamment en ce qui concerne le rang, les types de sous-jacents ou la base de calcul du remboursement ou du coupon
W przypadku gdy zgłaszający zgodnie z art. ‧ rozporządzenia zamierza zastrzec zasadę starszeństwa jednego lub kilku wcześniej zarejestrowanych znaków po dokonaniu zgłoszenia, oświadczenie o zasadzie starszeństwa wskazujące Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie, w których lub dla których znak został zarejestrowany, datę, z którą odpowiednia rejestracja stała się skuteczna, numer odpowiedniej rejestracji oraz towary i usługi, dla których znak został zarejestrowany, przedstawia się w terminie dwóch miesięcy od daty dokonania zgłoszeniaLorsque le demandeur entend se prévaloir de l
Jeżeli jedna z tych izb składa się z większej liczby sędziów niż ta, w której obraduje ona zgodnie z art. ‧ § ‧ regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, prezes izby wyznacza, w momencie złożenia wstępnego sprawozdania, o którym mowa w art. ‧ regulaminu, innego, niż sędzia sprawozdawca, sędziego lub sędziów, którzy nie uczestniczą na przemian w orzekaniu w danej sprawach, uwzględniając porządek wnikający z starszeństwa służbowego sędziów przydzielonych do izby, przewidziany przez art. ‧ regulaminu Sądu Pierwszej InstancjiPour autant qu'une de ces chambres comporte un nombre de juges supérieur à celui avec lequel elle siège conformément à l'article ‧, paragraphe ‧, du règlement de procédure du Tribunal, le président de chambre désigne, au moment du dépôt du rapport préalable visé à l'article ‧ du règlement de procédure, le ou les juges autres que le juge rapporteur qui ne participent pas au jugement à tour de rôle pour chaque affaire, en tenant compte de l'ordre de l'ancienneté de fonctions des juges affectés à la chambre, prévu par l'article ‧ du règlement de procédure du Tribunal
uchylenie decyzji Komisji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o powołaniu skarżącego jako urzędnika na okres próbny- w tej części, w której nie klasyfikuje go ona przy naborze w grupie zaszeregowania A‧ i wydana została bez zbadania możliwości zastosowania wobec niego dodatkowej zasady starszeństwa służbowego stosownie do art. ‧ regulaminu pracowniczego oraz art. ‧ wewnętrznych dyrektyw z dnia ‧ października ‧ rannuler la décision de la Commission du ‧ avril ‧ de nommer fonctionnaire le requérant stagiaire en ce qu'elle ne fixe pas son classement de recrutement au grade A‧ et a été adoptée sans examen de la possibilité de lui accorder une bonification d'échelon conformément à l'article ‧ du statut et de l'article ‧ des directives internes du ‧ octobre
Zastrzeżenie zasady starszeństwa krajowego znaku towarowegoRevendication de l
Posiadacz rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską może, zgodnie z art. ‧, od dnia publikacji skutków takiej rejestracji w zastosowaniu art. ‧ ust. ‧ zastrzec w Urzędzie zasadę starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, w tym zarejestrowanego w krajach Beneluksu lub zarejestrowanego na mocy porozumień międzynarodowych obowiązujących w państwie członkowskimLe titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut, dès la date de la publication des effets d'un tel enregistrement en vertu de l'article ‧, paragraphe ‧, se prévaloir, auprès de l'Office, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre en vertu de l'article
Wydzielone zgłoszenie zachowuje datę dokonania zgłoszenia oraz datę pierwszeństwa i datę starszeństwa zgłoszenia pierwotnegoLa demande divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de la demande d'origine
Zastrzeżenie starszeństwa krajowego znaku towarowegoRevendication de l'ancienneté de la marque nationale
ISP = szacowana roczna stopa wzrostu związana z zasadą starszeństwa zawodowego oraz awansuISP= taux annuel estimé d
wskazanie towarów i usług, dla których zastrzega się zasadę starszeństwala mention des produits et des services pour lesquels l
Zastrzeżenie zasady starszeństwa po zarejestrowaniu wspólnotowego znaku towarowegoRevendication de l
Zgłoszenie krajowego znaku towarowego wynikające z konwersji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego korzysta, w odniesieniu do danego państwa członkowskiego, z daty zgłoszenia lub z daty pierwszeństwa, oraz zgłoszenia lub znaku towarowego, w odpowiednim przypadku, ze starszeństwa znaku towarowego tego państwa zastrzeżonej na mocy art. ‧ lubLa demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article ‧ ou à l'article
kategorię akcji zwykłych, dla których stopa dywidendy jest inna niż dla innych kategorii akcji zwykłych, chociaż nie mają one żadnych praw pierwszeństwa ani starszeństwaune catégorie d’actions ordinaires avec un taux de dividende différent de celui d’autres catégories d’actions ordinaires mais non assorties de droits prioritaires ou de rang supérieur
Wnioskujący o międzynarodową rejestrację wskazującą Wspólnotę Europejską może zgodnie z art. ‧ zastrzec w zgłoszeniu międzynarodowym zasadę starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim, w tym znaku towarowego zarejestrowanego w krajach Beneluksu lub zarejestrowanego na mocy porozumień międzynarodowych obowiązujących w państwie członkowskimLe demandeur d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut se prévaloir, dans la demande internationale, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, en vertu de l'article
Jeżeli wymogi, o których mowa w ust. ‧, nie zostały spełnione w wyznaczonym terminie, prawo starszeństwa w odniesieniu do międzynarodowej rejestracji wygasaSi les exigences visées à l
Prognozowane wynagrodzenie podstawowe (PS) z chwilą przejścia w stan spoczynku wylicza się, począwszy od wynagrodzenia podstawowego z dnia ‧ grudnia roku poprzedniego oraz uwzględniając stawkę wzrostu rocznego w tabeli wynagrodzeń oraz oszacowaną roczną stopę wzrostu w związku z zasadą starszeństwa zawodowego oraz awansu, w sposób następującyLe traitement de base de projection (PS) à l
wykreślenie zasady starszeństwa znaku krajowegola radiation de l
datę dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego i, gdy ma to zastosowanie, dane szczegółowe zastrzeżenia pierwszeństwa zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego na podstawie art. ‧ i ‧ rozporządzenia oraz dane szczegółowe zastrzeżenia zasady starszeństwa na podstawie art. ‧ i ‧ rozporządzeniala date de dépôt de la demande ou de la marque communautaire et, le cas échéant, les renseignements relatifs à la revendication de priorité de cette demande ou de cette marque, conformément aux articles ‧ et ‧ du règlement, et les renseignements relatifs à la revendication d
jeżeli chodzi o starszeństwo stopnia w chwili naboru, naruszenie decyzji Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. i ‧ września ‧ r. dotyczących kryteriów mających zastosowanie do awansu do grupy zaszeregowania i zaklasyfikowania na stopień w chwili naboru, naruszenie art. ‧ ust. ‧ Regulaminu i zasady równości, jak również niedopełnienie obowiązku uzasadnienia swoich decyzjiquant à l'ancienneté d'échelon à la date du recrutement, la violation des décisions de la Commission du ‧ juin ‧ et du ‧er septembre ‧, relatives aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, la violation de l'article ‧, paragraphe ‧, du statut et du principe d'égalité ainsi que la méconnaissance du devoir de motivation des actes
Wydzielone zgłoszenie zachowuje datę dokonania zgłoszenia oraz datę pierwszeństwa i datę starszeństwa zgłoszenia pierwotnegoLa demande divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d
Sprawa T-‧/‧ P: Wyrok Sądu z dnia ‧ lipca ‧ r.- Lafili przeciwko Komisji (Odwołanie- Służba publiczna- Urzędnicy- Dopuszczalność- Pojęcie strony przegrywającej sprawę w pierwszej instancji- Awans- Zaszeregowanie do grupy i na stopień- Mnożnik wyższy od ‧- Przeliczenie zgodnie z zasadą starszeństwa zawodowego dla danego stopnia zaszeregowania- Artykuł ‧ załącznika ‧ do regulaminu pracowniczegoAffaire T-‧/‧ P: Arrêt du Tribunal du ‧ juillet ‧- Lafili/Commission (Pourvoi- Fonction publique- Fonctionnaires- Recevabilité- Notion de partie ayant succombé en première instance- Promotion- Classement en grade et en échelon- Facteur de multiplication supérieur à l’unité- Conversion en ancienneté dans l’échelon- Article ‧ de l’annexe ‧ du statut
Ponieważ wyliczenia dokonuje się w wartości realnej, stawka inflacji netto, stawka zmiany rocznej w skali płac oraz roczna stawka podwyżki w związku z zasadą starszeństwa zawodowego oraz awansu są stawkami podwyżki inflacji nettoLes calculs étant effectués en termes réels, hors inflation, le taux de variation annuelle dans les barèmes de traitement et le taux d
Właściciel międzynarodowej rejestracji wskazującej Wspólnotę Europejską może zastrzec bezpośrednio przed Urzędem starszeństwo jednego lub większej liczby wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia począwszy od daty, w której Urząd, działając na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia, opublikował fakt, że żadna decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego z międzynarodowej rejestracji wskazującej Wspólnotę Europejską nie została notyfikowana, lub jeżeli jakakolwiek taka decyzja o odmowie została uchylona zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzeniaLe titulaire d
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 69 zdań frazy starszeństwo.Znalezione w 0,169 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.