wymowa: IPA: spɔrt [s̪pɔrt̪]

Tłumaczenia na język francuski:

 • sport     
  (Noun  m) (noun   )
   
  forma aktywności fizycznej i umysłowej, podejmowane dla przyjemności lub współzawodnictwa;
   
  Activité individuelle ou en groupe effectuée pour s'entrainer physiquement ou pour le plaisir, prenant souvent la forme de compétitions.
   
  ćwiczenia i gry służące podnoszeniu i nabywaniu sprawności fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak wytrwałość, lojalność, nawyk przestrzegania reguł
 • éducation physique   

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (13)

Górniczy Ośrodek SportuStadion GOS
Krwawy sportBloodsport
MÄski sportWe are Marshall
ośrodek sportów zimowychstation de sports d'hiver
ośrodek sportu i rekreakcjibase de loisirs
Sport Áncash HuarazSport Áncash
Sport Boys CallaoSport Boys
Sport elektronicznySport électronique
Sport w PolsceSport en Pologne
sport zawodowysport professionnel
sporty (rośliny)sport (en horticulture)
sporty zimowesport d’hiver; sports d'hiver
środki rekreacji i sportów wodnychinfrastructure de loisirs aquatiques

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sport", pamięć tłumaczeniowa

add example
mając na uwadze, że wspólne stosowanie przez wszystkie Państwa Członkowskie praktyk, takich jak wykorzystanie skutecznych środków komunikacji czy organizacja spójnych kampanii uświadamiających oraz włączenie mediów i osobistości świata sportu, mogłoby mieć pozytywny wpływ na zmianę mentalności i zachowania ludziconsidérant que des pratiques partagées par tous les États membres, telles que l'utilisation efficace des moyens de communication et la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation cohérentes, faisant intervenir les médias et des personnalités connues du monde du sport, pourraient avoir une influence positive sur les changements de mentalité et de comportement de la population
W swoim wystąpieniu poruszałam już kwestie konieczności opracowania projektu dyrektywy w sprawie przemocy wobec kobiet, szybkiego i sprawnego wdrożenia programu sztokholmskiego oraz uwzględnienia sportu w przyszłorocznym budżecie.Dans ma précédente intervention, j'avais soulevé plusieurs questions, notamment la nécessité d'élaborer un projet de directive sur la violence à l'égard des femmes, la transposition rapide et efficace du Programme de Stockholm et l'introduction du sport dans le prochain exercice financier.
Obserwuje się jednak zmianę w sposobie uprawiania sportu , zwłaszcza przez młodych ludzi .On observe toutefois une évolution dans la manière dont les gens , en particulier les jeunes , font du sport .
Podziela pogląd, że państwa członkowskie powinny uwzględniać integrującą siłę sportu, programując działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu na rzecz Integracjiconsidère que les États membres devraient prendre en compte la force d'intégration du sport lors de l'élaboration de leurs programmations concernant le Fonds social européen, le Fonds européen pour le développement régional et le Fonds européen d'intégration
Dla wielu osób znaczą one początek europejskiego ducha, ich pierwszy kontakt z kolegami i rówieśnikami, co naprawdę pomaga wzmocnić Unię, tym bardziej, gdy uwzględnimy nowe obowiązki związane ze sportem, które Unia otrzymała na mocy Traktatu z Lizbony.Pour beaucoup ils marquent la naissance d'un esprit européen: la première fois qu'ils entrent en contact avec des collègues et des personnes de leur âge, la première fois qu'ils aident vraiment à renforcer l'Union, a fortiori compte tenu des nouvelles responsabilités en matière de sport, que l'Union assume conformément au traité de Lisbonne.
mając na uwadze, że rok ‧ jest Międzynarodowym Rokiem Sportu i Wychowania Fizycznego ONZconsidérant que ‧ a été déclarée Année internationale du sport et de l'éducation physique par les Nations unies
zwraca uwagę na znaczenie wychowania przez sport oraz możliwości piłki nożnej, które można wykorzystać do ponownego skierowania zagrożonych marginalizacją społeczną młodych ludzi na właściwą drogę, i zwraca się do państw członkowskich, związków krajowych, lig i klubów o wymianę najlepszych praktyk w tym zakresiesouligne l'importance que revêt la formation par le sport et le potentiel que recèle le football pour aider à remettre sur la bonne voie les jeunes socialement vulnérables et demande aux États membres, aux associations, aux fédérations et aux clubs nationaux d'échanger leurs meilleures pratiques dans ce domaine
apeluje do podmiotów zaangażowanych w handel międzynarodowy o odpowiedzialność społeczną i zwraca się do właściwych instytucji o przyjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia osobom z trudnych środowisk sprawiedliwego dostępu do systemów opieki zdrowotnej, do godziwych warunków zamieszkania, wody, wymiaru sprawiedliwości, edukacji, szkoleń, kształcenia ustawicznego, do sportu i kultury, aby uniknąć przedwczesnego opuszczania przez nie szkoły i umożliwić im łatwe przejście ze szkoły na rynek pracyfait appel à la responsabilité sociale des acteurs du commerce international et demande aux institutions compétentes de prendre des mesures spécifiques pour garantir aux personnes se trouvant en milieu défavorisé un accès équitable aux systèmes de santé, à un logement décent, à l'eau, à la justice, à l'éducation, à la formation, à l'apprentissage tout au long de la vie, au sport ainsi qu'à la culture, pour éviter qu'elles n'abandonnent l'école prématurément et pour rendre possible le passage sans heurt de l'école au marché du travail
— rozwoju europejskiego wymiaru sportu , przez popieranie uczciwości i dostępności we współzawodnictwie sportowym oraz współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za sport , jak również przez ochronę integralności fizycznej i psychicznej sportowców , w szczególności tych najmłodszych .à développer la dimension européenne du sport , en promouvant l ' équité et l ' ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport , ainsi qu ' en protégeant l ' intégrité physique et morale des sportifs , notamment des plus jeunes d ' entre eux .
Specyfika sportu w przekroju tematycznym jest faktem i oznacza konieczność specyficznych działań z naszej strony, dla których obroną będzie musiał być system lub Trybunał Sprawiedliwości.La spécificité thème par thème, qui est réelle et qui ne signifie pas de continuer à faire comme d'habitude, doit être défendable vis-à-vis du système ou de la Cour européenne.
podkreśla istotne edukacyjne i społeczne funkcje sportu oraz jego znaczenie nie tylko w dziedzinie rozwoju fizycznego, lecz także jego zdolność do promowania wartości społecznych, takich jak działalność zespołowa, uczciwa rywalizacja, współpraca, tolerancja i solidarnośćsouligne les fonctions éducative et sociale importantes du sport et son importance non seulement du point de vue du développement physique, mais également sa capacité à promouvoir des valeurs sociales telles que l'esprit d'équipe, la compétition équitable, la coopération, la tolérance et la solidarité
Jak to podkreślał Parlament Europejski, ważne jest, aby powołać się na zasadę zastosowania prawa wspólnotowego do sportu w Europie, przy jednoczesnym uwzględnieniu szczególnego charakteru sportu.Comme le Parlement européen l'a souligné, il est important de rappeler le principe de l'applicabilité du droit communautaire au sport en Europe, tout en respectant sa spécificité.
Dużo sportu i aktywności fizycznejBeaucoup d' équipements sportifs et d' activités extérieures
Obecnie Komisja realizuje działania przygotowawcze w dziedzinie sportu w celu przygotowania przyszłych działań UE zgodnie z decyzjami budżetowymi podjętymi przez Parlament. Działania przygotowawcze w 2009 roku już wyraźnie pokazały duże zainteresowanie w dziedzinie HEPA, ponieważ 64 % wniosków w sprawie działań dotyczy właśnie tego obszaru.La Commission mène actuellement une action préparatoire dans le domaine du sport afin de préparer les actions futures de l'UE dans le respect des décisions budgétaires prises par le parlement, et l'action préparatoire de 2009 a déjà révélé un grand intérêt en matière d'HEPA, qui concerne 64 % des candidatures dans le cadre de cette action.
Nie dają jednak one odpowiedzi na podstawowe pytanie, czy w ostatecznym rozrachunku sport odgrywa rolę społeczną, czy też ma wymiar czysto komercyjny, co z konieczności sprowadza aktywność sportową do roli produktu na rynku wewnętrznym.Cependant, ils ne peuvent répondre à la question fondamentale de savoir si le sport joue finalement un rôle social ou ne revêt qu'une dimension purement commerciale qui transforme inévitablement toute activité sportive en un produit du marché intérieur.
Czy Rada będzie skłonna popierać inicjatywy mające na celu wyraźne włączenie kwestii sportu do zakresu kompetencji jednego z przyszłych komisarzy, żeby odzwierciedlić przywiązywanie w Traktacie większej wagi do sportu?Afin de tenir compte de la reconnaissance accrue qu'accorde ledit traité à l'importance du sport, le Conseil appuierait-il une initiative visant à ajouter explicitement le sport au portefeuille de l'un des nouveaux membres de la Commission?
uwzględniając uchwały Rady i ministrów właściwych w sprawach młodzieży, zebranych na posiedzeniu Rady w sprawie uczestnictwa młodzieży, nieformalnego wymiaru edukacyjnego sportu w programach młodzieżowych Wspólnoty Europejskiej, integracji społecznej młodzieży oraz wspierania inicjatywy, przedsiębiorczości i kreatywności młodzieżyVU les Résolutions du Conseil et des ministres chargés de la jeunesse, réunis au sein du Conseil, relatives à la participation des jeunes, au sport comme élément de l'éducation informelle dans le cadre des programmes de la Communauté européenne en faveur de la jeunesse, à l'intégration sociale des jeunes et visant à favoriser chez les jeunes le sens de l'initiative, l'esprit d'entreprise et la créativité
Jestem przekonany, że dalsza ewolucja legislacyjna art. 149 traktatu lizbońskiego będzie mieć pozytywny wpływ na sport w Unii Europejskiej.rapporteur pour avis de la commission du développement régional. - (ES) Monsieur le Président, je suis convaincu que le développement législatif à venir de l'article 149 du traité de Lisbonne aura des effets bénéfiques pour le sport dans l'Union européenne.
Komisja zapewnia połączenie pomiędzy programem a innymi dziedzinami działań wspólnotowych, szczególnie szkolnictwem, kształceniem zawodowym, kulturą, sportem, językami, integracją społeczną, równością płci, walką z dyskryminacją, badaniami naukowymi, przedsięwzięciami i działaniem zewnętrznym UniiLa Commission assure l'articulation entre le programme et d'autres domaines d'action communautaire, en particulier l'éducation, la formation professionnelle, la culture, le sport, les langues, l'inclusion sociale, l'égalité des genres, la lutte contre les discriminations, la recherche, l'entreprise et l'action extérieure de l'Union
28 — Wyroki w sprawiach : Bosman , pkt 106 , Deliège , pkt 41 oraz ww. w przypisie 18 wyrok w sprawie Lehtonen i Casto rs Braine , pkt 32 ; zob. ponadto ww. w przypisie 13 Białą księgę na temat sportu , której rozdział 2 jest poświęcony społecznej roli sportu .28 Arrêts Bosman ( point 106 ) , Deliège ( point 41 ) et Lehtonen et Castors Braine ( point 32 ) , précités à la note 18 ; voir également le Livre blanc sur le sport , dont la section 2 est consacrée au rôle sociétal du sport .
Nie umożliwia ona formułowania ogólnych wytycznych w sprawie stosowania prawa konkurencyjności w sektorze sportu .Cette nécessité ne permet pas de formuler des principes généraux sur l application du droit de la concurrence au secteur du sport
W odniesieniu do organizacji sportuS'agissant de l'organisation du sport
Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowiEntraîneurs sportifs et arbitres de sport
Potomkowie imigrantów w sporcie francuskim: Zidane, Noah, ParkerDescendants des immigrés dans le sport français: Zidane, Noah, Parker
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2115 zdań frazy sport.Znalezione w 1,284 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.