wymowa: IPA: spɔrt [s̪pɔrt̪]

Tłumaczenia na język francuski:

 • sport     
  (Noun  m) (noun   )
   
  forma aktywności fizycznej i umysłowej, podejmowane dla przyjemności lub współzawodnictwa;
   
  Activité individuelle ou en groupe effectuée pour s'entrainer physiquement ou pour le plaisir, prenant souvent la forme de compétitions.
   
  ćwiczenia i gry służące podnoszeniu i nabywaniu sprawności fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak wytrwałość, lojalność, nawyk przestrzegania reguł
 • éducation physique   

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (13)

Górniczy Ośrodek SportuStadion GOS
Krwawy sportBloodsport
MÄski sportWe are Marshall
ośrodek sportów zimowychstation de sports d'hiver
ośrodek sportu i rekreakcjibase de loisirs
Sport Áncash HuarazSport Áncash
Sport Boys CallaoSport Boys
Sport elektronicznySport électronique
Sport w PolsceSport en Pologne
sport zawodowysport professionnel
sporty (rośliny)sport (en horticulture)
sporty zimowesport d’hiver; sports d'hiver
środki rekreacji i sportów wodnychinfrastructure de loisirs aquatiques

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sport", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pilates to mój sportJe fais du Pilates
Dotyczy: dzieci i sportuObjet: Les enfants et le sport
Propagowały i promowały uczestnictwo w sporcie osób z grup defaworyzowanych, zapewniając przy tym włączanie ich w społeczeństwo poprzez sport dzięki ofercie nowych sieci społecznych i nowych umiejętnościà favoriser et promouvoir la participation à des activités sportives de personnes issues de milieux défavorisés et veiller parallèlement à assurer leur inclusion dans la société grâce au sport en leur faisant connaître de nouveaux réseaux sociaux et en les dotant de nouvelles aptitudes
Biała księga na temat sportu (Le livre blanc sur le sport (
Środki te mają jednocześnie pokryć składki na ubezpieczenie o wypadków związanych z uprawianiem sportów dla użytkowników centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i StrasburguCe crédit est également destiné à couvrir les primes d'assurance accidents-activités sportives pour les utilisateurs du centre sportif du Parlement européen, à Bruxelles et à Strasbourg
Ogólnie państwa AKP w regionie Pacyfiku są zróżnicowane pod względem rozwoju gospodarczego i zasobów naturalnych, lecz posiadają wiele wspólnych cech społeczno-kulturowych, w tym sport, w szczególności związek rugbyEn règle générale, les nations ACP du Pacifique diffèrent entre elles pour ce qui est de leur développement économique et de leurs ressources naturelles, mais partagent de nombreuses caractéristiques humaines et culturelles, comme le sport, en particulier la fédération de rugby
Edukacja, Młodzież, Kultura i SportÉducation, jeunesse, culture et sport
Europejski Rok Edukacji poprzez SportAnnée européenne de l’éducation par le sport
Moim zdaniem biała księga i sprawozdanie to dobra podstawa dla rozwijania w przyszłości wszelkich działań i polityk w dziedzinie sportu, zwłaszcza że traktat lizboński wreszcie zapewnia sportowi taką podstawę prawną, na jaką on zasługuje.Selon moi, le Livre blanc et ce rapport sont une bonne base pour développer toutes les activités et politiques futures dans le domaine du sport, d'autant plus que le traité de Lisbonne confère enfin au sport la base juridique qu'il mérite.
Komisja zapewnia spójność i komplementarność programu z instrumentami w innych obszarach działań Wspólnoty, obejmujących przede wszystkim edukację, kształcenie zawodowe, kulturę, młodzież, sport, środowisko, sektor audiowizualny oraz media, podstawowe prawa i wolności, integrację społeczną, równość płci, zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii, badania naukowe, społeczeństwo informacyjne i zewnętrzne działania Wspólnoty, w szczególności na szczeblu europejskiej polityki sąsiedztwaLa Commission assure la cohérence et la complémentarité entre le programme et les instruments existants dans d'autres domaines d'action de la Communauté, en particulier l'éducation, la formation professionnelle, la culture, la jeunesse, le sport, l'environnement, l'audiovisuel et les médias, les droits et libertés fondamentaux, l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre toutes les formes de discrimination, contre le racisme et la xénophobie, la recherche scientifique, la société de l'information et l'action extérieure de la Communauté, notamment au niveau de la politique européenne de voisinage
Uznanie potencjału sportu dla gospodarki, zatrudnienia i uczenia się, jeśli chodzi o przyczynianie się do inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i niezbędnego do osiągnięcia przyszłych celów w zakresie zrównoważonego rozwojuen prenant conscience des possibilités qu'offre le sport, en termes économiques, d'emploi et d'apprentissage, de contribuer à la croissance intelligente, durable et inclusive nécessaire pour assurer un avenir durable
Nie, potrzeby Europy nie ograniczają się jedynie do wspominania swoich sukcesów lub nawiązywania do znaczenia piłki nożnej lub sportu ze względu na przeszłe i obecne osiągnięcia; Europa musi także patrzeć w przyszłość.Non, ce dont l'Europe a besoin, ce n'est pas seulement de se référer à ses succès ou à l'importance du football ou du sport dans ses développements historiques et réalisations actuelles, c'est de s'y référer aussi pour le futur.
W sprawie sportu, a w szczególności agentów zawodników (głosowanie)Sport, plus particulièrement les agents des joueurs (vote)
mając na uwadze, że pomimo pozytywnego skutku, który orzeczenie w sprawie Bosmana z ‧ r. wywarło na umowy z zawodnikami oraz mobilność piłkarzy- chociaż wiele problemów społecznych i związanych z zatrudnieniem pozostaje do rozwiązania- to pociągnęło jednocześnie za sobą szkodliwe skutki dla sportu, przyczyniając się do zwiększenia zdolności najbogatszych klubów do podpisywania umów z najlepszymi piłkarzami, umacniając związek między władzą finansową i sukcesem sportowym, stwarzając korzystne warunki do narastania spirali inflacyjnej zarobków zawodników i wreszcie zmniejszając szanse piłkarzy wyszkolonych przez kluby lokalne do ujawnienia swojego talentu na najwyższych szczytach, a także zmniejszając solidarność między sportem zawodowym i amatorskimconsidérant que, bien que l'arrêt Bosman de ‧ ait eu un effet positif sur les contrats des joueurs et sur leur mobilité- même si de nombreux problèmes en matière d'emploi et d'ordre social restent à résoudre- il a également engendré des conséquences néfastes pour le sport, parmi lesquelles l'augmentation des capacités des clubs les plus riches à obtenir la signature des meilleurs joueurs, un lien renforcé entre pouvoir financier et succès sportif, une spirale inflationniste dans les salaires des joueurs, la diminution des chances des joueurs formés localement d'exprimer leur talent au plus haut niveau, et la réduction de la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur
Sprawy Piau i Meca Medina to pierwsze orzeczenia, w ramach których zastosowano zasady konkurencji KE do sektora sportu.Les affaires Piau et Meca Medina furent les premiers arrêts de la Cour à appliquer à ce secteur les règles relatives à la concurrence.
Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportuAction préparatoire dans le domaine du sport
Należy zachęcić państwa członkowskie do działań mających na celu zapewnienie, by dialog społeczny we wszystkich dziedzinach sportu miał miejsce także na szczeblu krajowymIl importe d'encourager les États membres à rendre le dialogue social effectif également au niveau national, dans tous les domaines du sport
W tej białej księdze na temat sportu znajduje się wiele dobrych elementów, nawet jeżeli zbyt mało wspomina się to takich ruchach, jak Special Olympics i Paralympics.Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce Livre blanc sur le sport, même s'il n'y est pas assez fait allusion aux Jeux olympiques spéciaux et aux mouvements paralympiques.
mając na uwadze, że Światowy Kodeks Antydopingowy z ‧ r. umożliwił ustanowienie normy służącej zagwarantowaniu harmonizacji ustawodawstw krajowych na szczeblu ogólnoświatowym; mając jednak na uwadze, że starania Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) są głównie skoncentrowane na sporcie najwyższej klasyconsidérant que le code mondial antidopage de ‧ a permis d'établir une norme propre à assurer l'harmonisation des législations nationales dans le monde entier; considérant que les efforts déployés par l'Agence mondiale antidopage (AMA) sont toutefois principalement axés sur le sport de haut niveau
O-‧/‧) Maria Martens w imieniu komisji DEVE, do Rady: Rozwój i sport (BO-‧/‧) Maria Martens, au nom de la commission DEVE, au Conseil: Le développement et le sport (B
wzywa wszystkie podmioty działające w sektorze medialnym, aby we współpracy z państwami członkowskimi i organizacjami sportowymi tworzyły we wszystkich mediach dodatkowe zachęty do większej aktywności fizycznej i uprawiania sportuinvite tous les opérateurs du secteur des médias à renforcer dans tous les médias, en collaboration avec les États membres et les associations sportives, les incitants à une plus grande activité physique et à la pratique d'un sport
W tym zakresie FIFA podjęła bardzo dobrą decyzję, nie tylko w sprawie transferów, lecz także w kwestii promowania i ochrony ludzi młodych w sporcie - w piłce nożnej - i jest to według mnie właściwe podejście.La FIFA a pris une excellente décision en la matière, non seulement en ce qui concerne les transferts mais également la promotion et la protection des mineurs dans le sport, dans le football, et je pense que c'est la bonne approche.
Im bardziej nieuregulowany jest hazard, w tym większym stopniu sport staje się po prostu sposobem generowania zysków i tym bardziej podatny staje się, na przykład, na działalność przestępczą w formie prania brudnych pieniędzy.Moins les jeux de hasard sont réglementés, plus le sport ne devient qu'un moyen d'accumuler des profits et plus il prête le flanc, par exemple, aux activités criminelles sous la forme de blanchiment d'argent.
Miło mi poinformować, że Komisja jest gotowa uczestniczyć w przygotowaniach do stosowania tego artykułu, a Biała księga jest znakomitym warunkiem wstępnym czy krokiem w tym kierunku, który jednocześnie nie przynosi uszczerbku dla sportu, ale umieszcza go w bardziej centralnym punkcie współpracy zarówno między poszczególnymi krajami, jak i organizacjami sportowymi w Europie.Je suis ravi de dire que la Commission est disposée à participer à la préparation de l'application de cet article, et le livre blanc est une excellente condition préalable ou mesure dans ce sens qui, en même temps, ne préjuge de rien, mais place le sport davantage au centre de la coopération entre les pays et entre les organisations sportives en Europe.
sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Kultury i Edukacji. - (DE) Panie przewodniczący! Przemawiam tu w imieniu Komisji Kultury, która odpowiada nie tylko za kulturę, ale także za edukację, młodzież, media i sport.rapporteur pour avis de l'avis de la commission de la culture et de l'éducation. - (DE) M. le Président, je parle au nom de la commission de la culture, qui est non seulement chargée de la culture, mais aussi de l'éducation, de la jeunesse, des médias et des sports.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1798 zdań frazy sport.Znalezione w 1,004 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.