wymowa: IPA: spɔrt [s̪pɔrt̪]

Tłumaczenia na język francuski:

 • sport     
  (Noun  m) (noun   )
   
  forma aktywności fizycznej i umysłowej, podejmowane dla przyjemności lub współzawodnictwa;
   
  Activité individuelle ou en groupe effectuée pour s'entrainer physiquement ou pour le plaisir, prenant souvent la forme de compétitions.
   
  ćwiczenia i gry służące podnoszeniu i nabywaniu sprawności fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak wytrwałość, lojalność, nawyk przestrzegania reguł
 • éducation physique   

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (13)

Górniczy Ośrodek SportuStadion GOS
Krwawy sportBloodsport
MÄski sportWe are Marshall
ośrodek sportów zimowychstation de sports d'hiver
ośrodek sportu i rekreakcjibase de loisirs
Sport Áncash HuarazSport Áncash
Sport Boys CallaoSport Boys
Sport elektronicznySport électronique
Sport w PolsceSport en Pologne
sport zawodowysport professionnel
sporty (rośliny)sport (en horticulture)
sporty zimowesport d’hiver; sports d'hiver
środki rekreacji i sportów wodnychinfrastructure de loisirs aquatiques

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sport", pamięć tłumaczeniowa

add example
rozwój współpracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania infrastruktur, w szczególności w sektorach takich jak opieka zdrowotna, kultura, sport i edukacjaen développant la collaboration, les capacités et l'utilisation conjointe des infrastructures, en particulier dans des secteurs tels que la santé, la culture, le sport et l'éducation
W ramach tego badania przeprowadzono wspomniane przez pana posła konsultacje w sprawie finansowania lokalnego sportu.Les consultations organisées autour du financement du sport de masse, auxquelles le député a fait référence dans sa question, ont été menées dans le cadre de cette étude.
Myślę, że ma pan całkowitą rację mówiąc, że musimy się zastanowić, jak unikać negatywnych konsekwencji uprawiania sportu nieprzynoszącego korzyści ze względu na stosowanie produktów, które są naprawdę szkodliwe dla zdrowia.Je pense comme vous que nous devons réfléchir à la façon d'éviter que ceux qui pratiquent le sport en perdent tous les avantages en consommant des produits néfastes pour leur santé.
Jest zdania, że osoby starsze mogą poprzez sport tak długo jak to możliwe zachować swój potencjał aktywności fizycznej i umysłowej oraz niezależność, aby móc żyć w dużym stopniu samodzielnie bez pomocy innych osóbest d'avis que le sport permet aux personnes âgées de conserver le plus longtemps possible leur potentiel en matière d'activité physique et intellectuelle ainsi que leur autonomie afin de réduire dans une large mesure leur dépendance à l'égard de tiers
USŁUGI W ZAKRESIE REKREACJI, KULTURY I SPORTU (inne niż usługi audiowizualneSERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS (autres qu’audiovisuels
Sport i aktywność fizyczna to istotne narzędzia pozwalające dotrzeć do młodzieżyLe sport et les activités physiques constituent des instruments importants pour atteindre les jeunes
wzywa Komisję do uwydatnienia potencjału sportu w swoich działaniach na rzecz rozwoju i utrzymania pokoju, jak również w realizacji Celów Milenijnychexhorte la Commission à mettre plus en évidence le potentiel du sport dans son œuvre de développement et de maintien de la paix ainsi que dans la réalisation des objectifs du Millénaire
Igrzyska olimpijskie i inne imprezy sportowe w ‧ r. sprawią, że zwiększy się zainteresowanie mediów i społeczeństwa sportemLes événements sportifs olympiques et autres organisés en ‧ augmenteront la couverture médiatique sportive et la sensibilisation du public à l
Ogniska choroby odnotowywano w szpitalach, ośrodkach opieki dziennej, w gospodarstwach domowych, wśród osób przebywających w wodzie (np. uprawiających sporty wodne w jeziorach i basenach), a także w miastach o zanieczyszczonych systemach wodociągów publicznych.Des épidémies ont été signalées dans des hôpitaux, des centres de jour, au sein de familles, parmi des baigneurs (participant à des sports nautiques dans des lacs et des piscines) et dans des municipalités dont le réseau public de distribution d’eau a été contaminé.
wzywa Komisję do włączenia wszystkich stron mających do czynienia ze sportem do procesu podejmowania decyzji związanych z dopingiem w celu skutecznego zajęcia się tym problemem i promowania czystego wizerunku sportu i aktywności fizycznejinvite la Commission à associer tous les acteurs du sport au processus décisionnel en matière de dopage de manière à aborder efficacement ce problème et à promouvoir une image propre du sport et de l'exercice physique
uwzględniając białą księgę Komisji na temat sportu z dnia ‧ lipca ‧ r. (COMvu le livre blanc sur le sport de la Commission du ‧ juillet ‧ (COM
Panie przewodniczący! Oczywiście sport powinien znajdować się pod kontrolą samych władz sportowych, ale, w takim zakresie, w jakim jest on również działalnością gospodarczą, podlega on w nieunikniony sposób prawu o zatrudnieniu, prawu konkurencji, prawom medialnym itp.(EN) Monsieur le Président, le sport doit, évidemment, être placé sous la responsabilité des autorités sportives mais, dans la mesure où il s'agit aussi d'une activité économique, le sport doit inévitablement se conformer au droit du travail, au droit de la concurrence, à la législation sur le droit d'auteur, aux droits médiatiques, etc.
EKES z zadowoleniem przyjmuje propozycję ponownego powołania do życia Forum Sportu, zważywszy że może ono służyć jako cenna platforma dialogu pomiędzy wszystkimi kluczowymi zainteresowanymi stronami oraz przyczynić się do opracowania konkretnych rozwiązań na rzecz zapewnienia ulepszeń w zakresie uprawniania sportuLe Comité se félicite que se tienne à nouveau le Forum du sport car il peut constituer une plate-forme utile pour le dialogue entre tous les principaux acteurs concernés et est susceptible de déboucher sur des mesures concrètes en faveur d'une meilleure valorisation du sport
Strategia Unii w sprawie zwalczania dopingu w sporcie (oświadczenie z debatąStratégie de l'Union pour combattre le dopage dans le domaine sportif (déclaration suivie d'un débat
Moim zdaniem sprawa jest absolutnie jasna: więcej sportu w szkole, to mniej narkotyków w szkole; więcej wydatków na sport w szkole, to mniej wydatków na opiekę zdrowotną, gdyż jest zupełnie oczywiste, że dla naszych dzieci jest dziesięć razy lepiej, by były szczęśliwe niż lepiej leczone; więcej rywalizacji sportowej na najwcześniejszym etapie, to mniej agresji w innych sferach życia; więcej międzynarodowych zawodów sportowych z udziałem uczniów, to mniej napięć między grupami etnicznymi i państwami w Unii Europejskiej i na świecie w ogóle.À mon avis, cela coule de source que plus de sport à l'école c'est moins de drogue à l'école; plus de ressources pour le sport c'est moins de dépenses de soins de santé, car de toute évidence, il est dix fois plus important pour nos enfants d'être heureux que d'être mieux soignés; plus de sport de compétition dès le plus jeune âge, c'est moins de violence dans les autres sphères de la vie, plus de compétitions sportives internationales entre scolaires, c'est moins de tensions interethniques et interétatiques dans l'Union européenne, et dans le monde.
Oznacza to, że wyników możemy się spodziewać pod koniec 2009 lub na początku 2010 roku, a społeczne, ekonomiczne i prawne aspekty sportu zostaną poddane analizie, która pomoże nam przygotować zalecenia dotyczące kolejnego etapu całego procesu.Cela signifie que nous pouvons espérer avoir les résultats à la fin de l'année ou début 2010 et les aspects sociaux, économiques et juridiques du bénévolat dans le sport feront partie de l'analyse, qui nous aidera à préparer des recommandations pour la phase suivante du processus.
Witam w BBC London Sport, mówi Danny KellyBienvenue sur BBC London Sport, avec moi:Danny Kelly
W odpowiedzi tej istnieje wiele dodatkowych kwestii, zatem większa wiarygodność oznacza współpracę instytucji UE, ustawodawców krajowych, lecz również organów zarządzających sportem.Cette réponse comporte de nombreux sujets collatéraux, donc plus de crédibilité signifie coopération entre les institutions de l'UE, les législateurs nationaux, mais aussi les organes directeurs du monde sportif.
podkreśla znaczenie sportu dla ogólnego dobrego samopoczucia człowieka oraz dla zapobiegania licznym chorobom uznanym za zagrażające zdrowiu publicznemu; wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz poprawy możliwości sportowych obywateli i do promowania tworzenia obszarów mieszkalnych wspierających sportowy i bogaty w inicjatywy styl życia obywateliinsiste sur l'importance de l'activité physique pour garder un bon état général de santé et pour prévenir certaines maladies menaçant la santé publique; invite les États membres à placer leurs efforts dans l'amélioration des possibilités d'activité physique pour les citoyens ainsi qu'à favoriser la création d'environnements urbains qui facilitent une vie active et autonome
Jeżeli pojęcie osoby w wyrażeniu osoby uczestniczące w sporcie w istocie obejmuje osoby prawne i stowarzyszenia niemające osobowości prawnej, jak również jednostki, to czy wyrażenie określone usługi ściśle związane z edukacją sportową [ze sportem] umożliwia państwu członkowskiemu ograniczenie zakresu zwolnienia tylko do jednostek uczestniczących w sporcie?Si le terme de personnes, dans le contexte de personnes qui pratiquent le sport couvre bien les personnes morales et les associations non enregistrées ainsi que les particuliers, l'expression certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport autorise t-elle un Etat membre à restreindre l'exonération aux seuls particuliers qui pratiquent le sport?
Dialog międzykulturowy stanowi ważny element wielu polityk i instrumentów wspólnotowych w dziedzinie funduszy strukturalnych, edukacji, uczenia się przez całe życie, młodzieży, kultury, obywatelstwa, sportu, równości płci, zatrudnienia i spraw społecznych, zwalczania dyskryminacji i zapobiegania wyłączeniu społecznemu, walki z przejawami rasizmu i ksenofobii, polityki azylowej i integracji imigrantów, praw człowieka i trwałego rozwoju, polityki audiowizualnej i badań naukowychLe dialogue interculturel constitue une dimension importante de multiples politiques et instruments communautaires, dans les domaines des fonds structurels, de l'éducation, de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, de la jeunesse, de la culture, de la citoyenneté et du sport, de l'égalité des sexes, de l'emploi et des affaires sociales, de la lutte contre les discriminations et l'exclusion sociale, de la lutte contre le racisme et la xénophobie, de la politique d'asile et de l'intégration des immigrants, des droits de l'homme et du développement durable, de la politique audiovisuelle et de la recherche
W przyjętym przez Radę Europejską w Nicei w dniach ‧- ‧ grudnia ‧ r. oświadczeniu w sprawie sportu odnotowano, że mimo braku jakichkolwiek bezpośrednich kompetencji na tym obszarze Wspólnota, na mocy różnych postanowień Traktatu, musi brać w swoim działaniu pod uwagę społeczne, edukacyjne i kulturowe funkcje nieodłącznie związane ze sportemLa déclaration sur le sport adoptée par le Conseil européen de Nice du ‧ au ‧ décembre ‧ souligne que, même si elle ne dispose pas de compétences directes dans ce domaine, la Communauté doit tenir compte, dans son action au titre des différentes dispositions du traité, des fonctions sociales, éducatives et culturelles du sport
Wszystkie działania w dziedzinie turystyki, przy usługach kwaterunkowych, pokazywanie gospodarstwa turystom lub innym grupom, sport i działania rekreacyjne itp., gdzie nie są wykorzystywane ani obszar, ani budynki lub inne zasoby gospodarstwaToutes les activités de tourisme, d
Komisja została przekonana, że wydarzenia wymienione w środkach przyjętych przez Zjednoczone Królestwo spełniają przynajmniej dwa z następujących kryteriów uznawanych za rzetelne wskaźniki znaczenia wydarzenia dla społeczeństwa: (i) szczególny powszechny oddźwięk w państwie członkowskim, a nie tylko znaczenie dla tych, którzy zazwyczaj śledzą dany sport lub aktywność; (ii) ogólnie uznawane, szczególne znaczenie kulturowe dla społeczeństwa państwa członkowskiego, w szczególności jako czynnik wzmacniający tożsamość kulturową; (iii) uczestnictwo drużyny narodowej w danym wydarzeniu w kontekście zawodów lub turnieju o znaczeniu międzynarodowym; oraz (iv) fakt, że wydarzenie było tradycyjnie transmitowane w ogólnodostępnym programie telewizyjnym i zyskiwało dużą widownię telewizyjnąSelon la Commission, les événements inscrits sur la liste des mesures britanniques remplissaient au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance de ces événements pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et intéressent d’autres personnes que celles qui suivent généralement la discipline sportive ou l’activité en question; ii) ils présentent une importance culturelle spécifique largement reconnue pour la population de l’État membre concerné et constituent notamment un élément d’identité culturelle; iii) ils impliquent l’équipe nationale dans le contexte d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale; iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs
zaleca państwom członkowskim skuteczniejsze wykorzystywanie stwarzanych przez sport możliwości w dziedzinie tworzenia miejsc pracy, sprzyjania wzrostowi gospodarczemu i ożywienia szczególnie regionów znajdujących się w niekorzystnym położeniu oraz aby państwa członkowskie i Unia odpowiednio wspierały sport poprzez istniejące unijne programy finansowania, oraz podkreśla w tym kontekście ważną rolę, jaką sport może odgrywać w dziedzinie integracji społecznej; docenia rolę wpływów z transmisji w mediach i innych praw własności intelektualnej we wzroście wydatków na projekty lokalne i projekty rewitalizacjirecommande aux États membres d'exploiter plus efficacement les possibilités qu'offre le sport de créer des emplois, de favoriser la croissance économique et la revitalisation, plus particulièrement dans les régions défavorisées, et leur demande, ainsi qu'à l'Union, de soutenir en conséquence le sport en utilisant les programmes de financement existants de l'Union et souligne, à cet égard, le rôle crucial que le sport peut jouer en matière d'inclusion sociale; reconnaît le rôle que jouent les revenus tirés des droits de retransmission et d'autres droits de propriété intellectuelle dans l'augmentation des dépenses affectées à la revitalisation et à des projets communautaires
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1798 zdań frazy sport.Znalezione w 0,571 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.