Tłumaczenia na język francuski:

  • mulette des peintres   

Przykładowe zdania z "skójka malarska", pamięć tłumaczeniowa

add example
prace malarskie i tynkarskie związane z remontami i naprawami prywatnych, ponadpiętnastoletnich budynków mieszkalnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących znaczącą część wartości świadczonej usługitravaux de peinture et de plâtrage pour la rénovation et la réparation portant sur des logements privés de plus de quinze ans, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni
prac malarskichtravaux de peinture
utrzymywanie (prace malarskie i porządkoweentretien-travaux de peinture et de nettoyage
dopuszczenie do rejestracji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego nr ‧ IDENTIFICATION SOLUTIONS dla towarów etykiety i pudełka z papieru i tektury (nieprzeznaczone do identyfikacji osób); materiały introligatorskie; spoiwa (kleje) do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyłączeniem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyłączeniem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nieujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; klisze i matryce do druku ręcznego z klasy ‧; iadmettre à l’enregistrement la demande de marque communautaire no ‧ IDENTIFICATION SOLUTIONS, désignant les produits suivants relevant de la classe ‧: étiquettes et boîtes en papier ou en carton (non destinées à l’identification des personnes); articles pour reliures; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; et
materiały kreślarskie i malarskie, takie jak płótno, papier, tektura, farby, kredki, pastele i pędzlearticles de dessin et de peinture tels que toile, papier, carton, couleurs, crayons, pastels et brosses
jako plastyfikatorów w farbach, powłokach malarskich i szczeliwachcomme plastifiants dans les peintures, enduits ou mastics d’étanchéité
Moonen – prace malarskie i konserwacja budynków ( Niderlandy )Moonen , peinture et entretien des bâtiments ( Pays-Bas )
Acroplastica – elementy z tworzyw sztucznych ( Włochy ) Angelantoni – produkty chłodnicze ( Włochy ) Anne Linnonmaa – wyroby z dzianiny ( Finlandia ) Api – rafineria ( Włochy ) Happy Computers – szkolenia komputerowe ( Zjednoczone Królestwo ) Moonen – prace malarskie i konserwacja budynków ( Niderlandy ) Grupa handlu detalicznego Otto UPM-Kymmene – papier i inne produkty leśne ( Finlandia ) Van de Velde – modna bielizna ( Belgia )Acroplastica , éléments en plastique ( Italie)Angelantoni , technologie du froid ( Italie)Anne Linnonmaa , confection de vêtements tricotés ( Finlande)Raffinerie Api ( Italie)Happy Computers , formation dans le domaine de l informatique ( Royaume-Uni)Moonen , peinture et entre tien des bâtiments ( Pays-Bas)Groupe de détail Otto ( Allemagne)UPM-Kymmene , papier et autres produits forestiers ( Finlande)Van de Velde , lingerie de luxe ( Belgique )
Johnny stal na progu wspanialej kariery malarskiejGraziosi commençait une prometteuse carriére artistique
Aby zaznaczyć Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 , młodzi i starsi zostali zaproszeni do odkrycia własnej kreatywnej strony w przestrzeni malarskiej zorganizowanej w ramach wydarzenia .Pour marquer l année européenne de la créativité et de l innovation 2009 , les jeunes et les moins jeunes étaient invités à explorer leur fibre créative dans un espace de peinture mis en place pour l événement .
Należy zatem nałożyć surowsze ograniczenia w stosunku do wyrobów zawierających związki DBT, zezwalając na ich dalsze stosowanie przez dodatkowy okres, jedynie jeśli niedostępne są żadne odpowiednie alternatywy, jak w przypadku katalizatorów w szczeliwach typu RTV-‧ i RTV-‧, farbach i powłokach malarskich lub też w przypadku stabilizatorów PCW w niektórych produktach (np. tkaninach powlekanych, profilach PCW), aby umożliwić opracowanie odpowiednich alternatyw, lub jeśli dane wyroby objęte są już innymi, bardziej szczególnymi uregulowaniamiDes restrictions plus sévères devraient donc être imposées pour les produits contenant des composés du DBT, n’autorisant la poursuite de l’utilisation pour une période supplémentaire que lorsqu’il n’existe pas d’autres solutions appropriées, comme pour les catalyseurs dans les mastics, peintures et revêtements RTV-‧ et RTV-‧ ou les stabilisants pour PVC dans certains produits (par exemple les tissus enduits, les profilés en PVC), afin que des solutions de substitution appropriées puissent être adoptées, ou lorsque les articles concernés sont déjà réglementés par d’autres dispositions plus spécifiques
Podsumowując, w decyzji ‧/‧/WE zatwierdzono przepisy krajowe, o ile nie obowiązują one w przypadku stosowania SCCP jako składników innych substancji lub preparatów w stężeniach poniżej ‧ % przeznaczonych do użycia jako plastyfikatory w farbach, powłokach malarskich i szczeliwach lub środki zmniejszające palność w gumie i tkaninachEn résumé, la décision ‧/‧/CE autorise les dispositions nationales dans la mesure où elles ne s’appliquent pas à l’utilisation de PCCC en tant que constituants d’autres substances et préparations à des concentrations inférieures à ‧ % destinées à être employées comme plastifiants dans les peintures, enduits ou mastics d’étanchéité et comme retardateurs de flammes dans les caoutchoucs et textiles
Malarz i kompozytor : Litwa Jeden z najbardziej znanych litewskich artystów , autor 250 utworów muzycznych i 300 dzieł malarskich .Peintre et compositeur : Lituanie Il compte parmi les plus célèbres artistes lituaniens , il a composé 250 musiques et réalisé 300 peintures .
Ponownie og ∏ oszono konkurs dla dzieci zeszkó ∏ wszystkich paƒstw cz ∏ onkowskich iubiegajàcych si ́ o cz ∏ onkostwo na pracerysunkowe , malarskie lub filmy na tematzmianklimatu.WtymrokujestonLa DG Environnement aaussi l intention de favoriser une neutralité climatique lors de la Semaine verte , en compensant les émis-
stosowanie SCCP o zawartości chloru niemniejszej niż ‧ % jako plastyfikatorów do farb, powłok malarskich i szczeliw bądź jako środków zmniejszających palność w gumie, tworzywach sztucznych i tkaninach, które nie podlega ograniczeniom dotyczącym wprowadzenia do obrotu i stosowania na mocy dyrektywy, jest w Niderlandach zabronionel’emploi de PCCC à degré de chloration égal ou supérieur à ‧ % comme plastifiants dans les peintures, enduits ou mastics d’étanchéité et comme retardateurs de flammes dans les caoutchoucs, plastiques ou textiles est interdit aux Pays-Bas, alors qu’il ne doit faire l’objet d’aucune limitation en matière de mise sur le marché et d’emploi dans le cadre de la directive
usługi hydrauliczne, elektryczne, stolarskie, szklarskie, malarskie, dekoratorskie, cyklinowanie itd. związane z bieżącymi remontami i utrzymaniem mieszkaniaServices de plombiers, d
systemy malarskiesystèmes de peinture
To nowe zastosowanie dla folii malarskiejNous l' avons vraiment " plastiqué ", n' est- ce pas M.Rudd?
Naszym zamiarem było zwolnienie mikropodmiotów z obowiązków dotyczących sprawozdawczości finansowej. Mikropodmiotów - czyli firm, które są szczególnie małe, mają niewielu pracowników, minimalne obroty i zyski, i które funkcjonują efektywnie tylko na skalę regionalną czy lokalną, jak np. mała piekarnia, firma malarska czy dekoratorska.Nous voulions libérer les micro-entités de certaines obligations comptables. Par micro-entités, nous entendons des entreprises d'une taille particulièrement réduite, employant peu de salariés, dégageant un chiffre d'affaires et des bénéfices minimes et qui, en pratique, ne sont actives qu'au niveau régional ou local.
Dotyczy: wypadków spowodowanych przez roztwory do usuwania powłok malarskich zawierające dichlorometanObjet: Accidents provoqués par des décapants contenant du dichlorométhane
Płótna malarskieToiles peintes
Dnia ‧ grudnia ‧ r. zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Komisja powiadomiła Królestwo Niderlandów o decyzji ‧/‧/WE przyjętej tego samego dnia, na mocy której Komisja zatwierdziła przepisy krajowe dotyczące SCCP, których dotyczyło powiadomienie Niderlandów z dnia ‧ stycznia ‧ r., w zakresie, w jakim przepisy te nie obejmują wykorzystania SCCP jako składników innych substancji lub preparatów w stężeniu niższym niż ‧ % przeznaczonych do zastosowania jako plastyfikatory w produkcji farb, powłok malarskich lub szczeliw bądź środków zmniejszających palność w gumie i tkaninachLe ‧ décembre ‧, conformément à l’article ‧, paragraphe ‧, la Commission a notifié au Royaume des Pays-Bas sa décision ‧/‧/CE datée du même jour, par laquelle la Commission approuvait les dispositions nationales relatives aux PCCC en tant que constituants d’autres substances et préparations à des concentrations inférieures à ‧ % destinées à être employées comme plastifiants dans les peintures, enduits ou mastics d’étanchéité et comme retardateurs de flammes dans le caoutchouc et les textiles
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34 zdań frazy skójka malarska.Znalezione w 0,552 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.