Tłumaczenia na język francuski:

  • nitrate réductase   

Przykładowe zdania z "reduktaza azotanowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Redukcja azotanów do azotynów (tylko reduktaza azotanowa) czerwonaréduction du nitrate en nitrite (uniquement réductase des nitrates) rouge
Redukcja azotanów i azotynów (denitryfikacja-reduktaza azotanowa i azotynowa) bezbarwna bezbarwnaréduction du nitrate au-delà du stade du nitrite (dénitrification-réductase des nitrates et nitrites) inclolore incolore
wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny efektów krzyżowych odpowiednich dyrektyw z dziedziny ochrony środowiska, takich jak dyrektywa azotanowa, dyrektywa w sprawie oceny wpływu na środowisko oraz ramowa dyrektywa wodna; zauważa w związku z tym zachętę zawartą w dyrektywie azotanowej do stosowania nawozów mineralnych (zidentyfikowanych jako główne źródło emisji amoniaku w rolnictwie) zamiast nawozów pochodzenia zwierzęcegodemande à la Commission d'évaluer les effets croisés de directives pertinentes relatives à l'environnement, telles que la directive relative aux nitrates, la directive relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et la directive-cadre sur l'eau; souligne dans ce contexte particulièrement l'incitation, qui figure dans la directive relative aux nitrates, d'utiliser des engrais minéraux (définis comme étant l'une des principales sources d'émissions d'ammoniac dans le secteur agricole) au lieu d'engrais animaux
N występuje w formie grupy azotanowej (anionu azotanowego NO‧-) lub amonowej (kationu amonowego NH‧+), zaś wzajemny stosunek tych grup wynosiN est évalué comme azote nitrique (ion nitrate NO‧-) et azote ammoniacal (ion ammonium NH‧+) et le rapport entre les deux est de
Przed wykonaniem analizy należy sprawdzić czy aparat pracuje prawidłowo oraz czy zastosowano odpowiednią metodę analizy, posługując się roztworem wzorcowym zawierającym ilości azotu amonowego i azotanowego porównywalne z ilościami azotu cyjanamidowego i azotu azotanowego zawartego w nitrozowanym cyjanamidzie wapniaPréalablement à l
Wszystkie nawozy azotowe, łącznie z nawozami wieloskładnikowymi, w których azot występuje wyłącznie w postaci azotanowej, lub w postaci amonowej i azotanowejLa présente méthode est applicable à tous les engrais azotés, y compris les engrais composés où l
Wynik oznaczania wyrazić w procentach azotu azotanowego lub sumy azotu amonowego i azotanowego zawartego w badanym nawozieExprimer le résultat analytique en pourcentage d
Azot całkowity z wyłączeniem azotu azotanowegoAzote total à l
Żelazo zredukowane wodorem, proszek (wyliczona ilość powinna zredukować, co najmniej ‧ g azotu azotanowegoPoudre de fer réduit à l
1, gdyż rozrzucanie obornika jest sprzeczne z celem dyrektywy IPPC, jakim jest ograniczanie emisji pochodzących z dużych instalacji przemysłowych. Ponadto kwestia ta jest już uwzględniona w ramowej dyrektywie wodnej (2000/60/WE) oraz dyrektywie azotanowej (91/676/EWG).En outre, cette question est déjà couverte par la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) et la directive sur les nitrates (91/676/CEE).
Dokument określa procedurę oznaczania azotu azotanowego i amonowego z redukcją wg UlschaLe présent document a pour objet de fixer une méthode de dosage de l
Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według ArndaDétermination de l
Dokument określa procedurę oznaczania azotu amonowego i azotanowego z redukcją według Arnda (zmodyfikowana dla każdego z wariantów a, b i cLe présent document a pour objet de fixer une méthode de dosage de l
Podłoże azotanowe inokulować w dwóch powtórzeniachInoculer le milieu nitrate en double
Ponadto w przeciwieństwie do niektórych innych norm wspólnotowych, dyrektywa azotanowa nie zawiera konkretnych zobowiązań, do których podmioty ekonomiczne miały obowiązek się dostosować bez uprzedniego działania Państwa CzłonkowskiegoDe plus, contrairement à certaines autres normes communautaires, la directive nitrates ne contient pas des obligations précises auxquelles les opérateurs économiques devraient s'accorder sans l'intervention préalable de l'État membre
Żelazo zredukowane wodorem, proszek (zalecona ilość żelaza musi wystarczyć do zredukowania co najmniej ‧ mg azotu azotanowegoFer pur pour analyse, réduit à l
EN ‧: Nawozy – Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według ArndaEN ‧: Engrais- Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Arnd
Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według DevardaDétermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Devarda
proponuje przeprowadzenie dokładnej oceny i analizy dyrektyw, które zostały już wprowadzone w Unii Europejskiej, jak na przykład dyrektywa w sprawie ochrony wód gruntowych i dyrektywa azotanowa, oceniając przy tym i analizując, w jakim stopniu państwa członkowskie spełniają obowiązujące rolników wymogi w zakresie stosowania systemu współzależności; stwierdza, że na podstawie tej analizy można określić, w razie potrzeby, wiążące środki na rzecz wspierania jakości gleby i że przy jej pomocy możliwa będzie również wszechstronna wymiana informacji w UE w zakresie wspierania jakości glebypropose qu'il soit procédé à une évaluation et à une analyse approfondies des directives déjà mises en vre dans l'Union, comme la directive sur les eaux souterraines et la directive sur les nitrates, ainsi que de la mesure dans laquelle les États membres satisfont aux critères de conditionnalité applicables aux agriculteurs; estime que cette analyse doit permettre, si nécessaire, de mettre sur pied des règles contraignantes pour promouvoir la qualité des sols; ajoute que cette analyse devrait également permettre d'assurer un échange d'informations au sein de l'Union afin de promouvoir la qualité des sols
Aktywność reduktazy azotanowej i denitryfikacja (Bradbury, ‧ rActivité de réduction des nitrates et dénitrification (Bradbury
Program PMPOA ma na celu w szczególności działanie w sprawie przestrzegania przepisów dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (zwanej dalej dyrektywą 'azotanową'), jak również przepisów krajowych związanych z wprowadzeniem Kodeksu Dobrej Praktyki RolniczejLe PMPOA vise particulièrement au respect de la directive ‧/‧/CEE du Conseil du ‧ décembre ‧ concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (ci-après la directive nitrates), ainsi que des dispositions nationales pour l'introduction d'un code de bonnes pratiques agricoles
energetyczne monomery, plastyfikatory i polimery zawierające grupy nitrowe, azydowe, azotanowe, nitrazowe lub difluoroaminowe, opracowane specjalnie do celów wojskowychmonomères, plastifiants et polymères énergétiques contenant des groupes nitro, azido, nitrato, nitraza ou difluoroamino, spécialement conçus pour des fins militaires
Przed wykonaniem analizy należy sprawdzić czy aparat pracuje prawidłowo oraz czy zastosowana jest odpowiednia metoda analizy, posługując się odpowiednią porcją świeżo przygotowanego roztworu azotanu sodu zawierającą ‧-‧ g azotu azotanowego zgodnie z wybranym wariantemAvant de procéder à l
Głosowaliśmy przeciwko przyjęciu tej poprawki, aby uniknąć dublowania się przepisów, gdyż dyrektywa azotanowa w wystarczającym stopniu reguluje kwestie związane z obornikiem i gnojówką.J'ai voté contre cet amendement afin d'éviter une double réglementation, puisque la directive Nitrates suffit pour ce qui est du fumier et du lisier.
Dokument określa uproszczone metody oznaczania różnych postaci azotu w nawozach zawierających wyłącznie azot w postaci azotanowej, amonowej i amidowejLe présent document a pour objet de fixer une méthode simplifiée de détermination des différentes formes d
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 71 zdań frazy reduktaza azotanowa.Znalezione w 2,197 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.