Tłumaczenia na język francuski:

  • nitrate réductase   

Przykładowe zdania z "reduktaza azotanowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Redukcja azotanów i azotynów (denitryfikacja-reduktaza azotanowa i azotynowa) bezbarwna bezbarwnaréduction du nitrate au-delà du stade du nitrite (dénitrification-réductase des nitrates et nitrites) inclolore incolore
Redukcja azotanów do azotynów (tylko reduktaza azotanowa) czerwonaréduction du nitrate en nitrite (uniquement réductase des nitrates) rouge
Żelazo zredukowane wodorem, proszek (zalecona ilość żelaza musi wystarczyć do zredukowania co najmniej ‧ mg azotu azotanowegoFer pur pour analyse, réduit à l
Ponadto w przeciwieństwie do niektórych innych norm wspólnotowych, dyrektywa azotanowa nie zawiera konkretnych zobowiązań, do których podmioty ekonomiczne miały obowiązek się dostosować bez uprzedniego działania Państwa CzłonkowskiegoDe plus, contrairement à certaines autres normes communautaires, la directive nitrates ne contient pas des obligations précises auxquelles les opérateurs économiques devraient s'accorder sans l'intervention préalable de l'État membre
energetyczne monomery, plastyfikatory i polimery zawierające grupy nitrowe, azydowe, azotanowe, nitrazowe lub difluoroaminowe oraz opracowane specjalnie do celów wojskowychmonomères, plastifiants et polymères énergétiques contenant des groupes nitro, azido, nitrato, nitraza ou difluoroamino et spécialement conçus pour l'usage militaire
Metodę można być stosować do wszystkich nawozów wymienionych w Załączniku I, które zawierają wyłącznie azot azotanowy, amonowy i amidowyLa présente méthode s
Komisja uważa, że inwestycje dokonane w strefach nie objętych zagrożeniem w rozumieniu dyrektywy azotanowej, w których nie występują wymagane przez tą dyrektywę warunki, mogły korzystać z podwyższonych udziałów pomocy w związku z faktem, że stosowane były inne, mniej wymagające normy niż określone w dyrektywie oraz przewidziane prace przewyższały minimalne wymagania w tych regionachLa Commission est d'avis que les investissements réalisés dans des zones non vulnérables au sens de la directive nitrates, où les conditions y exigées ne sont pas d'application, pouvaient en tout cas bénéficier des taux relevés du fait que des normes moins exigeantes que celles envisagées dans ladite directive étaient d'application et que les travaux prévus allaient au-delà des exigences minimales existantes dans ces régions
azot amonowy sam i w obecności azotu azotanowego oznacza się wg metodyen présence uniquement d
Przed wykonaniem analizy należy sprawdzić czy aparat pracuje prawidłowo oraz czy zastosowana jest odpowiednia metoda analizy, posługując się odpowiednią porcją świeżo przygotowanego roztworu azotanu sodu zawierającą ‧-‧ g azotu azotanowego zgodnie z wybranym wariantemPréalablement à l
Przed wykonaniem analizy należy sprawdzić, czy aparat pracuje właściwie i czy zastosowano prawidłową technikę, posługując się odpowiednią porcją świeżo przygotowanego roztworu azotanu sodu (‧.‧) zawierającego ‧,‧–‧,‧ g azotu azotanowego, zależnie od wybranego wariantuPréalablement à l’analyse, contrôler le bon fonctionnement de l’appareil et l’exécution correcte de la technique en utilisant une partie aliquote d’une solution fraîchement préparée de nitrate de sodium (‧.‧) contenant de ‧,‧ à ‧,‧ g d’azote nitrique selon la variante choisie
Przed wykonaniem analizy należy sprawdzić czy aparat pracuje prawidłowo oraz czy zastosowana jest odpowiednia metoda analizy, posługując się odpowiednią porcją świeżo przygotowanego roztworu azotanu sodu zawierającą ‧-‧ g azotu azotanowego zgodnie z wybranym wariantemAvant de procéder à l
Wszystkie nawozy azotowe, łącznie z nawozami wieloskładnikowymi, w których azot występuje wyłącznie w postaci azotanowej, lub w postaci amonowej i azotanowejLa présente méthode est applicable à tous les engrais azotés, y compris les engrais composés où l
Wynik oznaczania wyrazić w procentach azotu azotanowego lub sumy azotu amonowego i azotanowego zawartego w badanym nawozieExprimer le résultat analytique en pourcentage d
Dotyczy: powiązania pomiędzy dyrektywą azotanową a polityką rozwoju obszarów wiejskichObjet: Couplage de la directive nitrates et de la politique rurale
Dokument określa procedurę oznaczania azotu amonowego i azotanowego z redukcją według Devarda (zmodyfikowana dla każdego z wariantów a, b i cLe présent document a pour objet de fixer une méthode de dosage de l
energetyczne monomery, plastyfikatory i polimery zawierające grupy nitrowe, azydowe, azotanowe, nitrazowe lub difluoroaminowe, opracowane specjalnie do celów wojskowychmonomères, plastifiants et polymères énergétiques contenant des groupes nitro, azido, nitrato, nitraza ou difluoroamino, spécialement conçus pour des fins militaires
Przesunięcie terminu w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą azotanową byłoby rozsądnym i sensownym posunięciem Komisji i pokazałoby, że istnieje wspólne myślenie w zakresie wdrażania polityki UE.Il serait raisonnable et bien inspiré de la part de la Commission de proroger ce délai afin de garantir la conformité avec la directive sur les nitrates. Elle montrerait ainsi qu'elle a de la suite dans les idées en matière de mise en œuvre de la politique de l'Union européenne.
Z tego powodu przed mineralizacją Kjeldahla azot azotanowy redukuje się do amoniaku metalicznym żelazem i chlorkiem cynawymPour ce motif, l
wymogów dotyczących zakresu obowiązywania dobrej praktyki rolniczej , tak samo w przypadku zasady współzależności dyrektywy azotanowa , ptasia i siedliskowa oraz dotycząca wód gruntowych w dalszym ciągu określają wymogi , jak również obszary działań dotyczące dobrostanu zwierząt oraz stosowania nawozów i środków ochrony roślin .publiées en 1999 , la conditionnalité reprend celles de ces exigences résultant des directives « nitrates » , « oiseaux » , « habitats » et « eaux souterraines » , et couvre aussi les questions liées au bienêtre des animaux et à l emploi d engrais et de produits phytosanitaire s .
Oznaczanie różnych postaci azotu w nawozach zawierających azot wyłącznie w postaci azotanowej, amonowej i amidowejDétermination des teneurs des différentes formes d
Dokument określa uproszczone metody oznaczania różnych postaci azotu w nawozach zawierających wyłącznie azot w postaci azotanowej, amonowej i amidowejLe présent document a pour objet de fixer une méthode simplifiée de détermination des différentes formes d
Oznaczanie azotu azotanowego i amonowego według ArndaDétermination de l
Akceptując ponownie przyjęty wówczas sposób rozumowania Komisja podkreśla dzisiaj fakt, że nie może nie brać pod uwagę faktu, że pierwszy francuski program działania mający na celu wprowadzenie w życie dyrektywy azotanowej został przyjęty dopiero w roku ‧, i że pierwsze faktyczne zobowiązania do wyników narzucone tamtejszym hodowcom na mocy wymienionego programu miały miejsce po rokuReprenant le raisonnement suivi à l'époque, la Commission insiste aujourd'hui sur le fait qu'elle ne peut pas ignorer que le premier programme d'action français pour la mise en œuvre de la directive nitrates n'a été adoptée qu'en ‧, et que les premières obligations effectives de résultat imposées aux éleveurs sur le terrain, traduisant ledit programme, sont postérieures à cette date
Azot azotanowyAzote nitrique
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 78 zdań frazy reduktaza azotanowa.Znalezione w 0,611 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.