Tłumaczenia na język francuski:

  • judiciaire   
    (noun, adjv   )
  • juridique     
    (adjv   )
  • palatial   
    (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

informatyka prawniczainformatique juridique
zawód prawniczyprofession judiciaire

Przykładowe zdania z "prawniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Reprezentacja przez adwokata lub innego przedstawiciela zawodu prawniczego nie jest obowiązkowaLa représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est pas obligatoire
W przypadku zamówień na usługi prawnicze w rozumieniu załącznika IIB do dyrektywy ‧/‧/WE i w przypadku zamówień w dziedzinie obronności agencja może nawiązać niezbędne kontakty z oferentami w celu sprawdzenia kryteriów kwalifikacji lub kryteriów udzielenia zamówieniaDans les cas de marchés de services juridiques au sens de l'annexe ‧ B de la directive ‧/‧/CE et dans les cas de marchés liés à la défense, l'Agence peut avoir avec les soumissionnaires les contacts nécessaires à la vérification des critères de sélection et d'attribution
W związku z tym należy popierać wysiłki UE zmierzające do rozszerzenia i koordynowania szkoleń sądowych dla sędziów krajowych i generalnie dla przedstawicieli zawodów prawniczych.C'est pourquoi il est nécessaire de soutenir les efforts que déploie l'UE pour renforcer et coordonner la formation judiciaire des juges nationaux et des juristes d'une manière générale.
W każdym razie, wymagając od kandydatów na notariuszy posiadania dyplomu ukończenia studiów prawniczych wydanego przez uniwersytet portugalski lub kwalifikacji akademickich uważanych za równoważne zgodnie z prawem portugalskim, państwo portugalskie uchybiło zobowiązaniom, jakie na nim ciążą na mocy art. ‧ i ‧ tej dyrektywyEn tout état de cause, en exigeant des candidats à l'exercice de la profession de notaire d'avoir un mastère de droit délivré par une université portugaise ou une formation équivalente au regard de la loi portugaise, l'État portugais manque également aux obligations qui lui incombent en vertu des articles ‧ et ‧ de ladite directive
Rozwijanie kontaktów, wymiany informacji i tworzenie sieci pomiędzy organami władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej oraz środowiskiem prawniczym- m.in. przez wspieranie szkoleń w dziedzinie sądownictwa- w celu poprawy porozumienia między tymi organami oraz między przedstawicielami środowiska prawniczegorenforcer les contacts, l'échange d'informations et le travail en réseau entre les autorités judiciaires et administratives et les professions juridiques, notamment en encourageant les actions de formation judiciaire, afin d'améliorer la compréhension mutuelle entre ces autorités et ces professions
Czysto prawnicza analiza przepisów dyrektywy w sprawie czasu pracy, dotyczących dziennych okresów odpoczynku, przerw, tygodniowych okresów odpoczynku oraz tygodniowego czasu pracy pokazuje, że jeżeli porówna się ją do postanowień art. ‧ dotyczących dopuszczalnych odstępstw i nie weźmie się pod uwagę wpływu orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących czasu pracy w stałej gotowości, to powinno uznać się, że dyrektywa ta wprowadza w jakimś stopniu elastyczność pod względem negocjacyjnymUn examen strictement juridique des règles que contient la directive sur le temps de travail en matière de repos journalier, de temps de pause, de repos hebdomadaire et de temps de travail hebdomadaire fait apparaître, lorsque l'on compare ces règles aux dispositions relatives aux dérogations autorisées que contient l'article ‧, que l'on doit considérer la directive comme étant un texte qui offre une marge de flexibilité négociée, si l'on fait abstraction des conséquences des décisions de la Cour de justice pour ce qui concerne le temps de garde
przeznaczonych wyłącznie na pokrycie rozsądnych kosztów honorariów oraz zwrotów poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczychdestinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques
Dane usługi te nie będą działaniami ciągłymi lub okresowymi, nie będą też związane ze zwykłymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak: rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub wydatki na reklamęLesdites prestations ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et ne doivent pas non plus être en rapport avec les dépenses normales de fonctionnement de l'entreprise, telles que les frais afférents à des services ordinaires de conseil fiscal ordinaire ou à des services réguliers de conseil juridique et les dépenses de publicité
Dostałaś się do szkoły prawniczej w Harvardzie?Tu as êtê admise à Harvard?
Irena Wiszniewska-Białecka urodzona w 1947 r . ; ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim ( 1965-1969 ) ; pracownik naukowy w Instytucie N auk Prawnych , asystent , profesor nadzwyczajny , profesor Polskiej Akademii Nauk ( 1969-2004 ) ; pracownik naukowy Instytutu Maxa Plancka obcego i międzynarodowego prawa patentowego , prawa autorskiego i prawa konkurencji w Monachium ( 1985-1986 ) ; adwokat ( 1992-2000 ) ; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego ( 20012004 ) ; sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 12 maja 2004 r .Nicholas James Forwood né en 1948 ; diplômes de l université de Cambridge ( BA 1969 , MA 1973 ) ( sciences mécaniques et droit ) ; inscription au barreau d Angleterre en 1970 , puis exercice de la profession d avocat à Londres ( 1971-1979 ) ainsi qu à Bruxelles ( 1979-1999 ) ; inscription au barreau d Irlande en 1981 ; nomination en tant que Queen s Counsel en 1987 et bencher de Middle Temple en 1998 ; représentant du barreau d Angleterre et du pays de Galles au Conseil des barreaux de l Union européenne ( CCBE ) et président de la délégation permanente du CCBE auprès de la Cour de justice ; membre du bureau de la World Trade Law Association et de l European Maritime Law Organization ; juge au Tribunal de première instance depuis le 15 décembre 1999.
Pomoc ta została pośrednio przyznana w 2002 r. poprzez wsparcie projektu wartego niemalże 685 000 euro prowadzonego przez koalicję organizacji pozarządowych, którą kierowało No Peace Without Justice w celu zidentyfikowania naruszeń praw człowieka, w celu podniesienia świadomości wśród zawodów prawniczych i w celu dostarczenia pomocy prawnej rządowi Sierra Leone.Ces fonds ont été attribués de manière indirecte en 2002, en appui au projet évalué à environ 685 000 euros par le biais d'un consortium d'ONG sous la tutelle de l'organisation No Peace Without Justice afin d'identifier les abus infligés aux droits de l'homme, de susciter la prise de conscience au sein de la profession juridique et d'apporter une aide juridique au gouvernement de la Sierra Léone.
ewentualnego udziału Komitetu w kosztach sądowych w trybunałach unijnych i krajowych, kosztów usług prawniczych, zakupu materiałów i literatury prawniczej oraz innych kosztów o charakterze prawnym, procesowym lub przedprocesowym związanych z działalnością Działu Prawnegotous les frais éventuels dérivés de la participation du Comité devant les tribunaux de l’Union et nationaux, les engagements des services juridiques, l’achat de matériel et d’ouvrages juridiques, ainsi que d’autres frais de nature juridique, contentieuse ou précontentieuse auxquels participe le service juridique
Sprawozdanie obejmie m.in. kwestię umożliwienia bezpośredniego dostępu do punktów kontaktowych Sieci, dostęp i zaangażowanie zawodów prawniczych w jej działalność, współdziałanie z ogólnowspólnotową Siecią na rzecz pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckichLe rapport examine notamment, parmi d
mając na uwadze, że Parlament powinien w związku z tym być mocniej zaangażowany w działania Konferencji Haskiej i konsultowany w sprawie wyników obrad konferencji w celu zapewnienia bardziej demokratycznej kontroli udziału Komisji jako jedynego przedstawiciela Wspólnoty w pracach konferencji, a także większej przejrzystości i otwarcia w działaniach konferencji, mających istotne znaczenie dla obywateli i osób wykonujących zawody prawniczeconsidérant qu'il est donc nécessaire que le Parlement soit étroitement associé aux procédures de la Conférence de La Haye et consulté sur le résultat de ses délibérations, afin d'assurer également un contrôle démocratique renforcé de la participation de la Commission à la Conférence en tant que seule représentante de la Communauté en tant que telle, et davantage de transparence et d'ouverture des procédures, qui présentent un intérêt considérable pour les citoyens et les juristes
informować ogół społeczeństwa, a także przedstawicieli pracowników i pracodawców oraz osoby wykonujące zawody prawnicze o prawach osób, które czują się dyskryminowaneinformer tant le public que les représentants des employeurs et des salariés, ainsi que des hommes de loi, sur les droits des personnes exposées aux discriminations
rozwijanie kontaktów, wymiany informacji i tworzenie sieci pomiędzy organami sądowniczymi i administracyjnymi oraz środowiskiem prawniczym- m.in. przez wspieranie szkoleń w dziedzinie sądownictwa- w celu poprawy porozumienia między tymi organami oraz między przedstawicielami zawodów prawniczychrenforcer les contacts, l'échange d'informations et le travail en réseau entre les autorités judiciaires et administratives et les professions juridiques, notamment en encourageant les actions de formation judiciaire, afin d'améliorer la compréhension mutuelle entre ces autorités et ces professions
Przedstawiciele zawodów prawniczych muszą mieć możliwość stałego wyrażania opinii na temat przestrzeni wolności, bezpieczeństwie i sprawiedliwości.Les représentants des professions juridiques doivent avoir l'occasion d'exprimer continuellement leur avis concernant un domaine fondé sur la liberté, la sécurité et la justice.
Po ukończeniu studiów prawniczych na uniwersytecie w swoim rodzinnym mieście Coimbra został uznanym w Portugalii adwokatem, dziennikarzem i politykiem.Après des études de droit dans sa ville natale de Coimbra, il avait poursuivi une brillante carrière d'avocat et de journaliste avant d'entrer en politique.
Taka szeroka interpretacja orzeczenia dotyczącego środowiska nie uzyskała jednogłośnego poparcia państw członkowskich i gremiów prawniczychCette interprétation extensive d'un jugement portant sur l'environnement n'a pas emporté l'adhésion unanime des Etats membres et de la doctrine
Program przeznaczony jest między innymi dla przedstawicieli zawodów prawniczych, dla organów krajowych oraz dla ogółu obywateli UniiLe programme s’adresse, entre autres, aux praticiens du droit, aux autorités nationales et aux citoyens de l’Union en général
Wskazane jest uwzględnienie pracy podjętej w ramach europejskiego projektu danych prawniczych, wspieranego przez Europejski Oddział Międzynarodowej Rady Archiwalnej (EURBICA), jak określono w Sprawozdaniu na temat archiwów w rozszerzonej Unii Europejskiej (działanie priorytetoweIl convient de prendre en considération les travaux entrepris dans le cadre du projet de base de données européenne sur la législation concernant les archives, appuyé par la branche européenne du Conseil international des archives, Eurbica, comme indiqué dans le rapport sur les archives dans l’Union européenne élargie (action prioritaire
W podobnym duchu, Komisja przedstawiła decyzję ‧/‧/WE ustanawiającą Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlowych, której głównym celem było stworzenie europejskiego instrumentu współpracy sądowej, który służyłby informowaniu przedstawicieli zawodów prawniczych, instytucji, administracji oraz ogólnie obywateli o prawie stosowanym w różnych państwach UE, a także o procedurach mających zastosowanie do rozwiązywania sporów transgranicznych pojawiających się w ramach stosunków prawnychDans cet ordre d'idées, la Commission a présenté la décision ‧/‧/CE relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, dont l'objectif principal était de créer un instrument européen de coopération judiciaire, pour informer les professionnels du droit, les institutions, les administrations et les citoyens en général des droits appliqués dans les différents États membres de l'UE, ainsi que des procédures permettant la résolution des litiges transfrontaliers, dans une relation de droit
Nie cenię cię za zdolności prawniczeTu n' es pas là pour ton habileté juridique
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 438 zdań frazy prawniczy.Znalezione w 0,485 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.