Tłumaczenia na język francuski:

  • judiciaire   
    (noun, adjv   )
  • juridique     
    (adjv   )
  • palatial   
    (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

informatyka prawniczainformatique juridique
zawód prawniczyprofession judiciaire

Przykładowe zdania z "prawniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dochodzeniem należności od zalegających ze spłatami dłużników zajmuje się Służba Prawna z pomocą zewnętrznych firm prawniczychDes procédures de recouvrement de créances sont engagées par le service juridique de la Commission, assisté de cabinets d’avocats externes, à l’encontre des débiteurs défaillants
Zaproszenie do wyrażania zainteresowania objęciem stanowiska członka posiadającego kwalifikacje prawnicze, zastępcy członka posiadającego kwalifikacje techniczne lub dodatkowych członków posiadających kwalifikacje techniczne lub ich zastępców w Radzie Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów – COMAppel de manifestation d'intérêt pour la designation de membres juridiques, de membres techniques suppléants et de membres techniques supplémentaires, effectifs et suppléants, de la chambre de recours de l'Agence européenne des produits chimiques- COM
Prawnik oskarżonego w Szwecji miał podobno oświadczyć, że kobiety, których sprawa dotyczy, same nie wiedzą, czy doszło do gwałtu, bo nie mają wiedzy prawniczej.L'avocat des plaignantes en Suède aurait affirmé que ces dames elles-mêmes ne sont pas en mesure d'affirmer si les actes en question constituent un viol parce qu'elles ne sont pas juristes.
przeznaczonych wyłącznie na opłacenie w rozsądnym zakresie kosztów honorariów oraz zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczychsont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes
Przewodniczącym jest członek o kwalifikacjach prawniczychLe président doit être juriste
z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Komisję faktu, że reformy najlepiej przeprowadzać na szczeblu krajowym oraz że organy Państw Członkowskich, a w szczególności organy ustawodawcze, mogą w najlepszy sposób określić zasady mające zastosowanie do zawodów prawniczychse félicite que la Commission reconnaisse que les réformes s'accomplissent le mieux au niveau national et que les autorités des États membres, notamment les organes législatifs, sont le mieux à même de définir les règles applicables à la profession juridique
Czy ogólne zasady prawa wspólnotowego dotyczące ochrony uzasadnionych oczekiwań i praw nabytych stoją na przeszkodzie przyjęciu takich przepisów krajowych jak art. ‧ i ‧ ustawy nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r., które stanowią, że wykonywanie zawodów prawniczych przez urzędników pracujących w systemie part-time jest z nimi niezgodne i czy stosują się one także do adwokatów, którzy w chwili wejścia w życie wspomnianej ustawy nr ‧ z ‧ r. byli już wpisani na listę adwokatów, gdy ustawa ta wprowadza w art. ‧ jedynie krótkoterminowe moratorium jeśli chodzi o wymagany wybór miedzy utrzymaniem zatrudnienia i wykonywaniem wolnego zawodu?Les principes généraux du droit communautaire de protection de la confiance légitime et des droits acquis font-ils obstacle à une réglementation nationale telle que celle des articles ‧er et ‧ de la loi no ‧ du ‧ novembre ‧, qui introduisent l’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat par les fonctionnaires à temps partiel et s’appliquent également aux avocats déjà inscrits aux tableaux de l’Ordre des avocats à la date d’entrée en vigueur de cette loi no ‧/‧, tout en prévoyant à l’article ‧ un bref délai pour opter obligatoirement entre l’emploi et l’exercice de la profession d’avocat?
W projektach mogą uczestniczyć przedstawiciele zawodów prawniczych z Danii, z krajów kandydujących nieuczestniczących w programie, o ile pomoże to w przygotowaniu tych krajów do przystąpienia, lub z innych krajów trzecich nieuczestniczących w programie, o ile służy to celom projektówPeuvent aussi être associés aux projets des praticiens du droit du Danemark, des pays candidats à l’adhésion ne participant pas au programme lorsque cela contribuerait à préparer leur adhésion, ou d’autres pays tiers ne participant pas au programme, lorsque cela s’avère utile aux finalités des projets
Zdaniem Komitetu ważne jest, by dalej informować ogół społeczeństwa, a także przedstawicieli pracowników i pracodawców oraz osoby wykonujące zawody prawnicze o tych prawachLe Comité estime qu'il est important de continuer à informer tant le public que les représentants des employeurs et des salariés, ainsi que des hommes de loi, sur leurs droits
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot wydatków poniesionych w związku z korzystaniem z usług prawniczych; lubsont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques
informować ogół społeczeństwa, a także przedstawicieli pracowników i pracodawców oraz osoby wykonujące zawody prawnicze o prawach osób, które czują się dyskryminowaneinformer tant le public que les représentants des employeurs et des salariés, ainsi que des hommes de loi, sur les droits des personnes exposées aux discriminations
Sprawozdawców pomocniczych wybiera się spośród osób o niekwestionowanej niezależności i które posiadają niezbędne kwalifikacje prawnicze; mianuje ich RadaLes rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d’indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil
zwraca się do Komisji o uwzględnienie szczególnej roli zawodów prawniczych w społeczeństwie opartym na rządach prawa oraz o przeprowadzenie dogłębnej analizy sposobu funkcjonowania rynku usług prawnych, w sytuacji gdy Komisja promuje zasadę mniej przepisów- lepsze prawoinvite la Commission à tenir compte du rôle spécifique que les professions juridiques jouent dans une société régie par l'État de droit et à procéder à une analyse approfondie du fonctionnement des marchés des services juridiques, quand elle promeut le principe moins réglementer, mieux réglementer
Komisja otrzymała uwagi od czterech zainteresowanych stron: instytutu badawczego, który zajmuje się rozwojem procesów produkcji końcowej, Portugalsko-Niemieckiej Izby Handlowej, portugalskiego instytutu rozwoju nowych technologii i firmy prawniczej reprezentującej konkurenta spółki InfineonLa Commission a reçu des observations de quatre parties intéressées: un institut de recherche travaillant au développement des processus de fabrication back-end, la chambre de commerce luso-allemande, un institut portugais de développement des nouvelles technologies et un cabinet d’avocats représentant un concurrent d’Infineon
Program przeznaczony jest między innymi dla przedstawicieli zawodów prawniczych, dla organów krajowych oraz dla ogółu obywateli UniiLe programme s'adresse, entre autres, aux praticiens du droit, aux autorités nationales et aux citoyens de l'Union en général
Do celów niniejszej decyzji określenie przedstawiciele zawodów prawniczych oznacza sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, personel akademicki i naukowy, urzędników ministerstw, urzędników sądowych, komorników, tłumaczy sądowych i przedstawicieli innych zawodów związanych z sądownictwem w dziedzinie prawa cywilnegoAux fins de la présente décision, on entend par praticiens du droit les juges, les procureurs, les avocats, les avoués, les notaires, le personnel universitaire et scientifique, les fonctionnaires des ministères, les auxiliaires de la justice, les huissiers, les interprètes judiciaires et les autres professions associées à la justice dans le domaine du droit civil
Sprawozdawców pomocniczych wybiera się spośród osób o niekwestionowanej niezależności i które posiadają niezbędne kwalifikacje prawnicze; mianuje ich Rada stanowiąca zwykłą większościąLes rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité simple
Jakaś pani sekretarka w biurze prawniczym wtajemniczyła mnie z uśmiechem na ustachUne vieille secrétaire du bureau d' avocat était très heureuse de me renseigner
Rola środowisk prawniczych we wspieraniu działalności gospodarczejRôle des milieux juridiques dans le soutien à l'activité économique
Alber & Geiger, jako firma prawnicza wyspecjalizowana wyłącznie w lobbingu i stosunkach rządowych, będzie wspomagać was w osiąganiu waszych celów w UE.”En tant que cabinet juridique exclusivement spécialisé dans le lobbying et les relations gouvernementales, Alber & Geiger sera à vos côtés pour vous aider à atteindre vos objectifs dans l'Union européenne."
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Schwerin- Niemcy)- Krzysztof Peśla przeciwko Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (Swobodny przepływ pracowników- Artykuł ‧ WE- Odmowa dostępu do aplikacji przygotowującej do wykonywania regulowanych zawodów prawniczych- Kandydat, który uzyskał dyplom ukończenia studiów prawniczych w innym państwie członkowskim- Kryteria badania równoważności zdobytego wykształceniaAffaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du ‧ décembre ‧ (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Schwerin- Allemagne)- Krzysztof Pesla/Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern (Libre circulation des travailleurs- Article ‧ CE- Refus de l’accès au stage juridique préparatoire aux professions juridiques réglementées- Candidat ayant obtenu son diplôme de droit dans un autre État membre- Critères d’examen de l’équivalence des connaissances acquises
Pewnie poszłaś na studia prawnicze, żeby w połowie stać się twoim tatą, ale wciąż okazuje się, że jesteś bardziej jak twoja zimna matkaVous avez étudié le droit pour faire comme papa... mais vous vous endurcissez comme votre mère
Skombinowali mi stypendium prawnicze i zostałem przyjęty do rodzinnej kancelariiJ' ai eu une bourse pour étudier le droit, j' ai intégré leur cabinet
Zawody prawnicze i interes ogólny w zakresie funkcjonowania systemów prawnych (głosowanieProfessions juridiques et intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques (vote
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz na zwrot wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczychdestinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 393 zdań frazy prawniczy.Znalezione w 0,398 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.