Tłumaczenia na język francuski:

  • judiciaire   
    (noun, adjv   )
  • juridique     
    (adjv   )
  • palatial   
    (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Jurystyczny
 
Jurydyczny
 
dotyczący prawnika albo prawa
 
Prawny, jurydyczny
 
prawny
 
sądowniczy
 
Sądowy

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

informatyka prawniczainformatique juridique
zawód prawniczyprofession judiciaire

Przykładowe zdania z "prawniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczychdestinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques
Zaproszenie do wyrażania zainteresowania objęciem stanowiska członka posiadającego kwalifikacje prawnicze, zastępcy członka posiadającego kwalifikacje techniczne lub dodatkowych członków posiadających kwalifikacje techniczne lub ich zastępców w Radzie Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów – COMAppel de manifestation d'intérêt pour la designation de membres juridiques, de membres techniques suppléants et de membres techniques supplémentaires, effectifs et suppléants, de la chambre de recours de l'Agence européenne des produits chimiques- COM
O-‧/‧) Giuseppe Gargani, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Zawody prawnicze i interes ogólny w związku z funkcjonowaniem systemów prawnych (BO-‧/‧) Giuseppe Gargani, au nom de la commission JURI, à la Commission: Professions juridiques et intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques (B
informować ogół społeczeństwa, a także przedstawicieli pracowników i pracodawców oraz osoby wykonujące zawody prawnicze o prawach osób, które czują się dyskryminowaneinformer tant le public que les représentants des employeurs et des salariés, ainsi que des hommes de loi, sur les droits des personnes exposées aux discriminations
Firma prawnicza, działająca w imieniu konkurenta spółki Infineon wyraziła swój sprzeciw wobec udzielenia pomocyLe cabinet d’avocats représentant un concurrent d’Infineon s’est pour sa part prononcé contre l’aide
są przeznaczone wyłącznie w celu pokrycia uzasadnionych honorariów i zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczychdestinés exclusivement au paiement d
mając na uwadze, że najczęściej wymienianymi barierami dla satysfakcjonującej transpozycji są brak wiedzy prawniczej lub zasobów ludzkich w kraju oraz brak woli politycznej w państwach członkowskichconsidérant que les facteurs le plus souvent désignés comme empêchant une transposition satisfaisante ont trait au déficit, sur le plan national, de compétence juridique ou de ressources humaines et au manque de volonté politique dans les États membres
mając na uwadze, że nieuregulowana konkurencja cenowa pomiędzy osobami wykonującymi zawody prawnicze, która prowadzi do obniżenia jakości świadczonych usług, jest niekorzystna dla konsumentówconsidérant qu'une concurrence des prix non réglementée entre membres des professions juridiques qui détermine une baisse de la qualité du service fourni est préjudiciable aux consommateurs
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu poniesionych wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych; lubdestinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou
uważa, że art. ‧ Traktatu oraz dyrektywy ‧/‧/WE i ‧/‧/EWG stanowią podstawę dla stosowania zasady państwa przeznaczenia przy ustalaniu wysokości honorariów i opłat urzędowych dla adwokatów i przedstawicieli innych zawodów prawniczychconsidère que l'article ‧ du traité et les directives ‧/‧/CE et ‧/‧/CEE prévoient l'application du principe du pays de destination aux barèmes d'honoraires et à la tarification obligatoire des honoraires des avocats et des autres professions juridiques
Sprawozdawców pomocniczych wybiera się spośród osób o niekwestionowanej niezależności i które posiadają niezbędne kwalifikacje prawnicze; są oni mianowani na mocy decyzji europejskiej Rady stanowiącej zwykłą większościąLes rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d' indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par une décision européenne du Conseil, statuant à la majorité simple
Irena Wiszniewska-Białecka urodzona w 1947 r . ; ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim ( 1965-1969 ) ; pracownik naukowy w Instytucie N auk Prawnych , asystent , profesor nadzwyczajny , profesor Polskiej Akademii Nauk ( 1969-2004 ) ; pracownik naukowy Instytutu Maxa Plancka obcego i międzynarodowego prawa patentowego , prawa autorskiego i prawa konkurencji w Monachium ( 1985-1986 ) ; adwokat ( 1992-2000 ) ; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego ( 20012004 ) ; sędzia Sądu Pierwszej Instancji od dnia 12 maja 2004 r .Nicholas James Forwood né en 1948 ; diplômes de l université de Cambridge ( BA 1969 , MA 1973 ) ( sciences mécaniques et droit ) ; inscription au barreau d Angleterre en 1970 , puis exercice de la profession d avocat à Londres ( 1971-1979 ) ainsi qu à Bruxelles ( 1979-1999 ) ; inscription au barreau d Irlande en 1981 ; nomination en tant que Queen s Counsel en 1987 et bencher de Middle Temple en 1998 ; représentant du barreau d Angleterre et du pays de Galles au Conseil des barreaux de l Union européenne ( CCBE ) et président de la délégation permanente du CCBE auprès de la Cour de justice ; membre du bureau de la World Trade Law Association et de l European Maritime Law Organization ; juge au Tribunal de première instance depuis le 15 décembre 1999.
mając na uwadze, że obowiązek zachowania niezależności przez osoby wykonujące zawody prawnicze, a także obowiązek unikania konfliktów interesów i zachowania tajemnicy zawodowej są w szczególnym stopniu zagrożone, gdy osoby te mają prawo wykonywania zawodu w ramach organizacji pozwalającej osobom, które nie wykonują zawodu prawniczego, na kontrolę lub udział w kontroli działalności organizacji poprzez inwestycje kapitałowe lub w inny sposób, lub w ramach wielodyscyplinarnych spółek osobowych z osobami wykonującymi zawód, który nie podlega ekwiwalentnym obowiązkom zawodowymconsidérant que le devoir qu'ont les membres des professions juridiques de maintenir leur indépendance, leur devoir d'éviter les conflits d'intérêts et leur devoir de respecter la confidentialité avec le client sont particulièrement mis en péril, d'une part, lorsqu'ils sont autorisés à exercer leur profession dans une organisation qui permet à des professionnels extérieurs aux professions juridiques de contrôler les affaires de ladite organisation, ou de participer à leur contrôle, par voie d'investissements financiers ou par d'autres moyens ou, d'autre part, dans le cas de partenariats multidisciplinaires avec des professionnels qui ne sont pas tenus par des obligations professionnelles équivalentes
wzywa Komisję do uważnego rozpatrzenia zasad i problemów wyrażonych w niniejszej rezolucji przy przeprowadzaniu analizy zasad wykonywania zawodów prawniczych w Państwach Członkowskichinvite la Commission, quand elle analyse les règles qui régissent l'exercice des professions juridiques dans les États membres, à examiner attentivement les principes et les préoccupations formulés dans la présente résolution
Rosnąca globalizacja handlu, rozwój nowych rynków oraz zmiany w metodach i szybkości przepływu towarów wymagają zacieśnienia stosunków między poszczególnymi administracjami celnymi oraz przedsiębiorstwami, środowiskami prawniczymi i naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi uczestniczącymi w handlu zagranicznymLa mondialisation croissante des échanges, le développement de nouveaux marchés et l
Rola środowisk prawniczych we wspieraniu działalności gospodarczejRôle des milieux juridiques dans le soutien à l'activité économique
Wszystko to będzie służyć ułatwieniu dostępu do informacji przedstawicielom zawodów prawniczych i obywatelom zainteresowanym możliwościami rozwiązywania sporów o zasięgu transgranicznym w sprawach cywilnych i handlowychTout cela a pour objet de faciliter l'accès des professionnels du droit et des citoyens souhaitant connaître les possibilités de résolution des conflits civils et commerciaux transfrontaliers
Dostęp do programu otwarty jest dla instytucji oraz organizacji publicznych lub prywatnych, w tym organizacji zawodowych, szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów kształcenia i doskonalenia zawodowego dla przedstawicieli zawodów prawniczych oraz dla organizacji pozarządowych działających w państwach członkowskichLe présent programme est ouvert aux institutions et aux organismes publics ou privés, y compris aux organisations professionnelles, aux universités, aux instituts de recherche et aux instituts dispensant une formation initiale et continue, dans les domaines juridique et judiciaire, aux praticiens du droit, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales des États membres
Zawody prawnicze i użyteczności publicznej w systemach prawnych (złożone projekty rezolucjiProfessions juridiques et intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques (propositions de résolution déposées
W drugiej kolejności, maksymalny limit progu stanowi inne ograniczenie swobody przepływu usług prawniczych na rynku wewnętrznym, gdyż utrudnia to prawidłowe wynagradzanie jakości działalności prowadzonej przez adwokatów mających siedzibę w innych państwach członkowskich niż Włochy, co odwodzi w konsekwencji pewnych adwokatów stosujących honoraria wyższe od ustalonych we włoskich przepisach na podstawie charakterystyki rynku włoskiego, od czasowego świadczenia ich usług we Włoszech lub założenia siedziby w tym państwieEn second lieu, la limite maximale du barème constitue un autre frein à la libre circulation des services juridiques sur le marché intérieur, car elle empêche que la qualité des activités exercées par des avocats établis dans d'autres États membres que l'Italie soit correctement rémunérée, ce qui dissuade par conséquent certains avocats demandant des honoraires plus élevés que ceux qui ont été fixés par la réglementation italienne en fonction des caractéristiques du marché italien, de fournir temporairement leurs services en Italie ou de s'établir dans cet État
Środki te obejmują również zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty rejestracyjnej lub innych opłat oraz obniżkę opłat za usługi prawne, tj. opłat za usługi prawnicze, opłat notarialnych i inÀ cela s'ajoute une dispense de l'obligation d'acquitter les droits d'enregistrement ou autres taxes ainsi qu'une réduction des frais de procédure (honoraires d'avocats, frais de notaire et autres charges
Żadna elegancka firma prawnicza mnie nie chciałaChaque avocat d' entreprise me tournait le dos
wykształcenie prawniczeun diplôme universitaire en droit
zauważa, że sądy krajowe odgrywają zasadniczą rolę w stosowaniu prawa Wspólnoty, i w pełni popiera wysiłki Komisji zmierzające do określenia dodatkowych szkoleń dla sędziów krajowych, przedstawicieli zawodów prawniczych, urzędników i urzędników służby cywilnej administracji krajowych; podkreśla, że wsparcie to ma zasadnicze znaczenie w nowych państwach członkowskich, zwłaszcza w odniesieniu do dostępu do informacji prawnych oraz literatury prawniczej we wszystkich językach urzędowych; podkreśla potrzebę wsparcia poprawy dostępności baz danych w odniesieniu do orzeczeń sądów krajowych dotyczących prawa wspólnotowegonote que les juridictions nationales jouent un rôle de premier plan dans l'application du droit communautaire et appuie sans réserve les efforts déployés par la Commission pour identifier les stages de complément de formation qui pourraient être proposés aux juges nationaux, aux praticiens du droit et aux fonctionnaires des administrations nationales; souligne que cet appui est essentiel au sein des nouveaux États membres, en particulier pour l'accès aux informations et à la littérature juridiques dans toutes les langues officielles; souligne la nécessité d'apporter son concours à une amélioration de la disponibilité des bases de données concernant les jugements des juridictions nationales relatifs au droit communautaire
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 438 zdań frazy prawniczy.Znalezione w 0,719 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.