Tłumaczenia na język francuski:

  • ménage       
    (noun   )
  • travaux domestiques   

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

praca domowadevoir à la maison; devoirs
wynagrodzenie za pracę domowąsalaire ménager

Przykładowe zdania z "prace domowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Gdy rodzina ma do dyspozycji dwie pensje, nie przeznacza jednej z nich na finansowanie prac wykonywanych wcześniej przez gospodynię domową, lecz raczej na konsumpcję dóbr materialnychQuand les couples ont deux salaires, ils ne consacrent pas l'un des deux au financement des services pour effectuer les travaux que réalisait la femme au foyer, ils privilégient la consommation de biens matériels
Biorąc pod uwagę ilość godzin poświęconych na produkcję domową, musimy zaakceptować uwzględnienie tego rodzaju prac w obliczeniach całkowitej wielkości produkcji danego kraju.Compte tenu des heures de la production ménagère on doit accepter de les prendre en considération au moment du calcul de la production totale d'un pays.
zwraca uwagę na fakt, że większość osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi to młode kobiety, co powoduje dyskryminację kobiet na szczeblu edukacyjnym i zawodowym; podkreśla, że zwiększenie odpowiedzialności mężczyzn w zakresie prac domowych i opieki nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi stanowi zasadniczy element umożliwiający większej liczbie młodych kobiet godzenie roli matki i odbywania studiów; wzywa zatem państwa członkowskie do uznania wartości życia rodzinnego i wspierania roli ojców, jak również większego podziału obowiązków związanych z życiem rodzinnym, w tym także w okresie studiów i po zakończeniu cyklu nauki, jako istotnego kroku w celu osiągnięcia równości szans mężczyzn i kobietrappelle que l'implication majoritaire des jeunes femmes dans la prise en charge des personnes dépendantes entraîne une discrimination entre les hommes et les femmes en matière d'éducation et de carrière; souligne que le renforcement des responsabilités incombant aux hommes en ce qui concerne les tâches ménagères et la prise en charge des enfants et autres personnes dépendantes constitue un élément fondamental pour permettre à davantage de jeunes femmes de concilier leur rôle de mère et leurs études; demande dès lors aux États membres de reconnaître la valeur de la vie familiale et de promouvoir le rôle des pères ainsi qu'un meilleur partage des responsabilités familiales, y compris pendant la période des études et après l'achèvement d'un cycle d'études, en tant que mesure importante visant à assurer l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Równouprawnienie zależy również od rozwoju oferty usług, które uwolnią kobiety od prac domowych i rodzinnych celem zwiększenia ich udziału w stabilnym zatrudnieniu w pełnym wymiarze godzin, na stanowiskach wymagających kwalifikacjiL'égalité passe par le développement d’une offre de services qui pourra libérer les femmes des travaux domestiques et familiaux, afin de conforter leur place dans des emplois stables, à temps plein et qualifiés
Przedmiotowy wskaźnik makroekonomiczny nie bierze pod uwagę jakości produktów, nie dokonuje pomiaru trwałego wzrostu gospodarczego oraz wyklucza inne czynniki, takie jak gospodarka naturalna i gospodarka podmiejska, prace domowe oraz wolontariat.En effet, cet indicateur macroéconomique ne tient pas compte de la qualité des produits, ne mesure pas la croissance économique durable et exclut d'autres facteurs tels que les économies de subsistance et les économies suburbaines, le travail ménager et le travail bénévole.
Było to bardzo kosztowne i nadal kosztuje to wiele pieniędzy, ponieważ prace sądu miały ogromne rozmiary; bardzo trudne jest zapewnienie całkowitego poszanowania państwa prawa w kraju, który został wyniszczony przez wojnę domową.Cela a coûté très cher et cela coûte encore énormément car le travail du tribunal a pris des proportions épiques; veiller au plein respect de l'État de droit dans un pays dévasté par une guerre civile est très compliqué.
Nielegalne zatrudnienie, na przykład przy pracach domowych i opiece nad dziećmi, dotyczy głównie kobiet, wiele z nich to imigrantki.L'emploi illégal dans les services domestiques et de garde d'enfants, par exemple, concerne principalement des femmes souvent issues de l'immigration.
Na przykład wolontariat, prace domowe i rodzinne stanowią odmienne aspekty pojęcia pracy, ale nie zostały uwzględnione w tradycyjnej definicji pojęcia pracy.Par exemple, le travail bénévole, le travail domestique et le travail familial représentent des aspects différents de ce concept, mais ne rentrent pas dans la définition traditionnelle du travail marchand.
mając na uwadze, że osoby wykonujące prace domowe często wykonują pracę niezgłoszoną oraz że są to głównie pracujący imigranci, z których wielu nie ma uregulowanej sytuacji prawej i niektórzy z nich padają ofiarą wyzysku, handlu ludźmi i przymusowej pracyconsidérant que les personnes qui effectuent des services domestiques travaillent souvent en n'étant pas déclarées et qu'un grand nombre d'entre elles sont des travailleurs immigrés, dont beaucoup sont en situation illégale et dont certains sont exploités, victimes de la traite des êtres humains et du travail en servitude
Piosenkarka księdza, bez pieniędzy, ale niechętna pracom domowym, radzi sobie na swój sposóbVotre oiseau chanteur qui était sans le sou mais completement désintéressée par le ménage gagne de l' argent a sa maniere
W odniesieniu do działań prewencyjnych głównym celem jest zapewnienie przestrzegania prawa pracy w każdym miejscu pracy i tym samym zwalczanie pracy nielegalnej, w szczególności w sektorach o podwyższonym ryzyku, takich jak rolnictwo, budownictwo, przetwórstwo żywności i prace domowe.Concernant la prévention, l'objectif principal est de garantir le respect de toutes les législations du travail sur tous les lieux de travail et, par conséquent, de lutter contre le travail illégal, particulièrement dans les secteurs qui sont les plus exposés tels que l'agriculture, la construction, l'industrie alimentaire et le travail domestique.
Mamy nieco prac domowych do zrobieniaUne ou deux corvées de ménage
Kobiety od zawsze wykonują pracę niezauważaną: prace domowe, wsparcie emocjonalne. Tego nie można kupić, nie można nikogo nająć do wykonania tych prac.(ES) Monsieur le Président, les femmes ont toujours travaillé dans l'ombre, s'occupant du ménage et apportant un soutien émotionnel, des fonctions qui ne se monnaient pas et pour lesquelles on ne peut pas embaucher.
Warto też wspomnieć przy okazji tej debaty, że jest jeszcze 14 ludzi na Białorusi, którym ograniczono wolność, skazując bądź na areszt domowy, bądź na przymusowe prace za działalność na rzecz praw człowieka i wolności.Cela vaut également la peine de rappeler, puisque ce débat m'en donne l'occasion, qu'il y a 14 autres personnes au Belarus dont la liberté est limitée parce qu'en résidence surveillée ou condamnées aux travaux forcés pour des activités de soutien aux droits de l'homme et à la liberté.
mając na uwadze, że okolło dwóch trzecich pracy na świecie wykonują kobiety i dziewczęta, jednak ich udział w dochodach wynosi poniżej ‧ %; mając na uwadze, że w wyniku pracy kobiet powstaje połowa żywności na świecie, a prawie ‧ % niezatrudnionych kobiet wykonuje przede wszystkim prace domowe i sprawuje opiekę nad członkami rodziny w domu w porównaniu do ‧ % niezatrudnionych mężczyznconsidérant que les femmes et les filles assument environ les deux tiers de la charge de travail dans le monde, pour moins de ‧ % du revenu; considérant que les femmes, par leur travail, produisent la moitié des aliments dans le monde et que près de ‧ % des femmes sans emploi se consacrent essentiellement aux tâches ménagères et aux soins familiaux à domicile, contre ‧ % pour les hommes sans emploi
Prace domowe stanowią blisko jedną dziesiątą wszystkich prac w krajach rozwiniętych, i dotyczą dużej grupy obywateli, szczególnie kobiet, znajdujących się w niepewnej sytuacji.Le travail domestique représente presque un dixième du nombre total d'emplois dans les pays développés, il concerne un groupe considérable de citoyens, surtout des femmes, en situation vulnérable.
Osobami, których zwolnienia, obniżki pensji i wykorzystywanie przez pracodawców dotykają w największym stopniu, są kobiety zatrudniane do prac domowych, pracujące jako opiekunki oraz na podstawie umów na czas określony.Les femmes qui travaillent comme domestiques, qui assurent des soins, et qui travaillent dans le cadre de contrats temporaires sont les plus touchées par les licenciements, les réductions salariales, et les abus des employeurs.
Moim zdaniem prace domowe stanowią produkcję gospodarstw domowych i powinny być istotną częścią statystyk dotyczących działalności gospodarczej kraju.À mon avis, le travail domestique est une production ménagère et devrait représenter une partie significative dans les statistiques se rapportant à la production économique d'un pays.
Średnia liczba godzin czasu wolnego dla ludności w wieku ‧–‧ lat, które nie są przeznaczane na kształcenie i płatną lub bezpłatną pracę (łącznie z dojazdami, pracami domowymi i opiekąLe nombre moyen d'heures de loisirs dont dispose la population des ‧ à ‧ ans et qui ne sont pas consacrées à l'enseignement, ni au travail rémunéré ou non rémunéré (y compris les trajets, les travaux ménagers et les soins apportés aux autres
Uważa, że konieczne są zdecydowane wysiłki na rzecz zwalczania handlu ludźmi lub innych rodzajów wykorzystywania – wykorzystywania seksualnego, pracy opartej na wyzysku (prace domowe, gotowanie, opieka nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi), komercyjnego rynku ślubnego, handlu organami oraz praktyki okaleczania żeńskich narządów płciowych i przymusowych małżeństwestime qu’il est nécessaire de prendre des mesures fortes pour lutter contre la traite des êtres humains ou d'autres formes d'exploitation, qu'elles soient à but sexuel ou concernent des relations de travail abusives (travaux domestiques, restauration, garde d'enfants, de personnes âgées, de personnes malades, etc.), l'organisation de mariages à des fins lucratives ou le trafic d'organes, ainsi que pour combattre les pratiques de la mutilation génitale et du mariage forcé
mając na uwadze, że w rzeczywistości setki tysięcy kobiet muszą się godzić na nieregularne warunki pracy, ponieważ pracują wykonując prace domowe poza swoim własnym gospodarstwem domowym lub muszą opiekować się starszymi członkami rodzinyconsidérant qu'il est avéré que des centaines de milliers de femmes n'ont pas d'autre choix que d'accepter des conditions d'emploi irrégulières parce qu'elles font des travaux domestiques chez les autres ou qu'elles ont la charge de membres âgés de leur famille
Od czterdziestu lat proces przekształcania prac domowych w zatrudnienie napędza wzrost gospodarczyDepuis quarante ans, ce mouvement de transformation du travail domestique en emplois est un moteur de la croissance
Nawet w odniesieniu do znacznej liczby kobiet mających płatną pracę, robienie zakupów, opieka nad osobami starszymi i dziećmi są nadal postrzegane jako obowiązki kobiet, gdyż mężczyźni wykonują mniej niż ‧ % wszystkich prac w gospodarstwie domowym i jedynie ‧-‧ % prac związanych z opieką nad dzieckiemLes courses, la charge d'enfants et de parents âgés sont toujours perçues comme des activités inhérentes aux responsabilités des femmes, même lorsqu'elles occupent un emploi rémunéré, les hommes se chargeant de moins de ‧ % de l'ensemble des tâches ménagères et de seulement ‧ à ‧ % des soins prodigués aux enfants
stworzenie warunków do lepszego godzenia pracy, życia rodzinnego i prywatnego poprzez umożliwienie, na zasadzie dobrowolności, elastycznej organizacji czasu pracy w interesie przedsiębiorstw i pracowników, poprawę usług w zakresie opieki zdrowotnej, uznanie organizacji opieki nad małymi dziećmi nie jako obciążenia, ale jako inwestycji oraz zachęcanie mężczyzn do pełnego uczestnictwa w pracach domowychde créer les conditions pour une meilleure conciliation entre travail, vie familiale et vie privée, en proposant des organisations de temps de travail flexibles choisis dans l’intérêt des entreprises et des salariés, en augmentant les services de soins, en considérant l’accueil des jeunes enfants non comme une charge mais comme un investissement, et en encourageant les hommes à prendre leur part du travail familial
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 72992 zdań frazy prace domowe.Znalezione w 29,662 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.