Tłumaczenia na język francuski:

  • ménage       
    (noun   )
  • travaux domestiques   

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

praca domowadevoir à la maison; devoirs
wynagrodzenie za pracę domowąsalaire ménager

Przykładowe zdania z "prace domowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Musimy zmierzyć się z przyczynami stanu rzeczy, w którym kobiety częściej popadają w niepewną sytuację zawodową. Do przyczyn tych należą stereotypy, nierówny podział obowiązków rodzinnych i domowych oraz niedocenianie prac zdominowanych przez kobiety.Nous devons traiter les raisons pour lesquelles les femmes sont plus susceptibles d'occuper des emplois précaires: les stéréotypes, le partage inégal des tâches familiales et ménagères, et la sous-évaluation des emplois à prédominance féminine.
Szkolenie dziewcząt romskich zasługuje na szczególną uwagę, gdyż wydaje się, że częściej rezygnują wcześniej ze szkoły, także ze względu na fakt większego wykorzystywania dziewcząt do prac domowych.La formation des filles roms mérite une attention particulière, car il semblerait qu'elles soient les principales concernées par le décrochage scolaire, et aussi parce que les filles sont beaucoup plus exploitées au niveau du travail ménager.
Powszechnie wiadomo, że omawiana współczesna forma niewolnictwa przynosi wysokie dochody organizacjom przestępczym, które uprawiają ten proceder na wielorakie sposoby, od wykorzystywania seksualnego i przymusowej pracy, do nielegalnego handlu ludzkimi organami czy nawet przymusowych prac domowych, jak też do innych prac na czarno.Le caractère extrêmement lucratif de cette forme contemporaine d'esclavage pour les organisations criminelles est bien connu. La traite peut prendre différentes formes, allant de l'exploitation sexuelle et du travail forcé au trafic d'organes, à l'esclavage domestique et autres formes de travail non déclaré.
Potwierdzamy słuszność prac nad środkami prawodawczymi dotyczącymi kontroli zwierząt domowych, lecz mamy odczucie, że pieniądze należy zabezpieczyć dla zwierząt gospodarskich.Nous sommes d'accord avec le développement de mesures législatives visant à contrôler les animaux domestiques, mais nous pensons qu'il faut réserver des budgets spécifiquement pour les animaux de ferme.
podobne usługi, w tym opieka nad dzieckiem i prace domowe, świadczona przez przedsiębiorstwa lub osoby pracujące na własny rachunekservices similaires, y compris Baby-sitting et ménage, assurés par des entreprises ou des indépendants
Moim zdaniem prace domowe stanowią produkcję gospodarstw domowych i powinny być istotną częścią statystyk dotyczących działalności gospodarczej kraju.À mon avis, le travail domestique est une production ménagère et devrait représenter une partie significative dans les statistiques se rapportant à la production économique d'un pays.
Jestem za tym, by prace wykonywane przez mężczyzn i kobiety, w tym prace domowe, wychowywanie dzieci i opieka nad starszymi lub niesprawnymi krewnymi były uznawane za wartościowe i były lepiej płatne.Je suis favorable à une meilleure reconnaissance et à une meilleure rémunération du travail accompli tant par les hommes que par les femmes à la maison, des tâches ménagères à l'éducation des enfants en passant par la prise en charge de parents âgés ou handicapés.
Do niektórych pozytywnych punktów zalicza się uwzględnienie definicji wynagrodzenia umożliwiającej porównanie z legalnymi stosunkami pracy; zmniejszenie proceduralnych obciążeń sankcji za prace domowe i opiekuńcze oraz powiązanie i wzmocnienie przepisów wspólnotowych chroniących ofiary handlu ludźmi i wyzysku, szczególnie nieletnich.Au nombre des points positifs figurent l'insertion d'une définition de la rémunération rendant la comparaison possible avec des relations de travail légales; la réduction des procédures de sanctions lourdes pour le travail domestique et de soins aux personnes; et la mise en corrélation et le renforcement des dispositions communautaires protégeant les victimes de la traite et de l'exploitation, en particulier les mineurs d'âge.
Kobiety od zawsze wykonują pracę niezauważaną: prace domowe, wsparcie emocjonalne. Tego nie można kupić, nie można nikogo nająć do wykonania tych prac.(ES) Monsieur le Président, les femmes ont toujours travaillé dans l'ombre, s'occupant du ménage et apportant un soutien émotionnel, des fonctions qui ne se monnaient pas et pour lesquelles on ne peut pas embaucher.
Potrzebują one pomocy począwszy od przemieszczania się i opieki społecznej, przez zakupy, gotowanie i inne prace domowe, aż po mycie i przyjmowanie pożywieniaOutre l'encadrement social, ces besoins peuvent aller de l'aide pour se déplacer, aller faire les courses, faire la cuisine et accomplir d'autres tâches ménagères, jusqu'à la toilette corporelle et l'alimentation
Biorąc pod uwagę ilość godzin poświęconych na produkcję domową, musimy zaakceptować uwzględnienie tego rodzaju prac w obliczeniach całkowitej wielkości produkcji danego kraju.Compte tenu des heures de la production ménagère on doit accepter de les prendre en considération au moment du calcul de la production totale d'un pays.
nierówny podział zadań rodzinnych (opieka nad dziećmi, chorymi, osobami starszymi, prace domowe itple partage inégal des responsabilités familiales (enfants, malades, parents âgés, tâches ménagères, etc
Szacuje się, iż na terytorium UE przebywa nielegalnie między 4,5 a 8 milionów osób z państw trzecich, generalnie znajdując pracę w sektorach budownictwa, rolnictwa, prac domowych oraz hotelarstwa.L'UE compte entre 4,5 et 8 millions de ressortissants des pays tiers vivant clandestinement dans l'UE, trouvant du travail en général dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, des travaux domestiques et de l'hôtellerie.
Prace domowe częściej wykonują też migranci i ludzie ze społeczności bardziej zmarginalizowanych.Les migrants et les personnes des communautés plus marginalisées sont également plus susceptibles de travailler dans un cadre domestique.
Nie znaleźliśmy tego celu w programie prac Komisji, choć w tej dziedzinie konieczne są inicjatywy, które mogą być skierowane zarówno do europejskich gospodarstw domowych, jak i firm.C'est une première, mais cet objectif ne figure pas dans le programme de travail de la Commission, alors même que des initiatives doivent être prises en la matière, qui peuvent cibler aussi bien les ménages que les entreprises européennes.
świadczenia rzeczowe z ubezpieczenia pielęgnacyjno-opiekuńczego uprawniające do otrzymania całkowitej lub częściowej zapłaty za pewne bezpośrednie wydatki związane ze sprawowaniem opieki niezbędnej dla osoby ubezpieczonej i poniesione bezpośrednio na jej rzecz, takie jak opieka pielęgniarska i pomoc świadczona w miejscu zamieszkania lub w wyspecjalizowanych instytucjach, zakup sprzętu wykorzystywanego w opiece lub wykonanie prac w celu poprawy warunków w otoczeniu domowym; tego rodzaju świadczenia mają głównie na celu uzupełnienie świadczeń rzeczowych z ubezpieczenia zdrowotnego, aby poprawić stan zdrowia i jakość życia osób wymagających opiekiles prestations d’assurance dépendance en nature ouvrant droit à la prise en charge, totale ou partielle, de certaines des dépenses entraînées par l’état de dépendance de l’assuré et effectuées à son bénéfice direct, telles que les soins infirmiers et l’aide ménagère prodigués à domicile ou dans les établissements spécialisés, l’achat d’équipements de soins ou la réalisation de travaux destinés à adapter le logement; de telles prestations ont essentiellement pour objet de compléter les prestations en nature de l’assurance maladie afin d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie des personnes dépendantes
Kolejnym problemem jest częste nieuznawanie prac wykonywanych przez kobiety, takich jak prace domowe, wychowywanie dzieci lub opieka nad krewnymi, za prawdziwą pracę.Un autre problème est que des travaux féminins tels que les tâches ménagères, l'éducation des enfants ou la prise en charge de parents sont rarement considérés comme un vrai travail.
Na przykład wolontariat, prace domowe i rodzinne stanowią odmienne aspekty pojęcia pracy, ale nie zostały uwzględnione w tradycyjnej definicji pojęcia pracy.Par exemple, le travail bénévole, le travail domestique et le travail familial représentent des aspects différents de ce concept, mais ne rentrent pas dans la définition traditionnelle du travail marchand.
Prace domowe stanowią blisko jedną dziesiątą wszystkich prac w krajach rozwiniętych, i dotyczą dużej grupy obywateli, szczególnie kobiet, znajdujących się w niepewnej sytuacji.Le travail domestique représente presque un dixième du nombre total d'emplois dans les pays développés, il concerne un groupe considérable de citoyens, surtout des femmes, en situation vulnérable.
Z jednej strony mężczyźni muszą bardziej zaangażować się w prace domowe i opiekę nad dziećmi, a z drugiej strony kobiety muszą mieć możliwość wejścia na drogę zupełnie niezależnej kariery zawodowej.D'une part, les hommes doivent participer davantage aux travaux ménagers et à la garde des enfants et, d'autre part, les femmes doivent être en mesure de mener une carrière en toute indépendance.
W przedmiotowym sprawozdaniu wzywa się państwa członkowskie do przyjęcia środków mających na celu uznanie nie tylko tradycyjnych form pracy zarobkowej, ale także różnych pozostałych form pracy, takich jak wolontariat, prace domowe i rodzinne oraz do oszacowania sposobu uwzględnienia ich w rachunkach narodowych państw członkowskich, a także oszacowania ich wkładu w tworzenie PKB.Ce rapport appelle les États membres à prendre des mesures visant à la reconnaissance non seulement des formes traditionnelles de travail marchand, mais aussi de différentes autres formes tel que le travail bénévole, le travail domestique et le travail familial, et à évaluer comment ces formes de travail devraient être incluses dans les systèmes des comptes nationaux des États membres. Il demande aussi que leur impact sur le PIB soit évalué.
Przedmiotowy wskaźnik makroekonomiczny nie bierze pod uwagę jakości produktów, nie dokonuje pomiaru trwałego wzrostu gospodarczego oraz wyklucza inne czynniki, takie jak gospodarka naturalna i gospodarka podmiejska, prace domowe oraz wolontariat.En effet, cet indicateur macroéconomique ne tient pas compte de la qualité des produits, ne mesure pas la croissance économique durable et exclut d'autres facteurs tels que les économies de subsistance et les économies suburbaines, le travail ménager et le travail bénévole.
Do podkreślenia wartości prac domowych ekonomiści wykorzystują modele matematyczne.Les économistes recourent à des modèles économiques pour exprimer la valeur du travail domestique.
Gdy rodzina ma do dyspozycji dwie pensje, nie przeznacza jednej z nich na finansowanie prac wykonywanych wcześniej przez gospodynię domową, lecz raczej na konsumpcję dóbr materialnychQuand les couples ont deux salaires, ils ne consacrent pas l'un des deux au financement des services pour effectuer les travaux que réalisait la femme au foyer, ils privilégient la consommation de biens matériels
Nielegalne zatrudnienie, na przykład przy pracach domowych i opiece nad dziećmi, dotyczy głównie kobiet, wiele z nich to imigrantki.L'emploi illégal dans les services domestiques et de garde d'enfants, par exemple, concerne principalement des femmes souvent issues de l'immigration.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 72992 zdań frazy prace domowe.Znalezione w 10,923 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.