wymowa: IPA: pɔˈwɔva [pɔˈwɔva]

Tłumaczenia na język francuski:

 • moitié     
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  jedna z dwóch równych części całości
   
  Une des deux parties égales d'un tout.
 • demi     
  (noun   )
 • milieu     
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (37)

całkowite dopuszczalne połowytotal admissible des captures
dzielić na połowydiviser en deux parties égales
larwy przeznaczone na przynętę w połowachasticots destinés à servir d'appâts de pêche
maksymalny podtrzymywalny połówproduction maximale équilibrée
połowa tuszydemi-carcasse
połowy dalekomorskiepêche en haute mer
połowy ryb na własny użytekpêche de subsistance
połowy wędkarskiepêche à la canne
połowy wielogatunkowepêche mixte
połowy wielorybówpêche à la baleine
połówmoitié; prise; pêche; harengaison; rendement de pêche
połów badawczypêche exploratoire
połów całkowitycapture totale
połów dodatkowycapture accessoire
połów dopuszczalnycapture autorisée
połów elektryczny rybpêche à l'électricité
połów gąbekpêche aux éponges
połów na wędypêche à la ligne; pêche à la traine
połów niewodemsennage
połów perełpêche des perles
połów pułapkowypêche à la nasse
połów pułapkowy więcierzempêche en casier
połów rybcapture de poissons
połów ryb na światłopêche à la lumière
połów ryb pompąpêche à la pompe
połów ryb przy użyciu prądu elektrycznegoelectrofishing
połów ryb przydennychpêche démersale
połów ryb z użyciem materiałów wybuchowychpêche à l'explosif
połów sieciamipêche au filet
połów sieciami dryfującymipêche aux filets dérivants
połów skorupiaków i mięczaków użytkowychpêche aux mollusques et crustacés
połów trałowydragage (pêche); dragage
połów według gatunkówcapture par espèce
połów wędami ręcznymipêche à la traine; pêche à la ligne
połów włokiemchalutage
w połowie masztuen berne
Zwolnienie, o połowęRalentir, moitié

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "połowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
przeładowywał na inny statek lub uczestniczył we wspólnych połowach ze statkami umieszczonymi w wykazie statków IUU sporządzonym przez CCAMLR, udzielał wsparcia takim statkom lub je zaopatrywała effectué un transbordement impliquant des navires figurant sur la liste des navires INN de la CCAMLR, a participé à des opérations conjointes avec de tels navires, leur a apporté un soutien ou les a réapprovisionnés
Ponadto ponad połowa obywateli Unii wiąże innowacje z nowymi produktami i usługami , a tylko jednej osobie na cztery kojarzy się ona z poprawą wyrobów już istniejących .En outre , plus de la moitié des citoyens européens associent l innovation à de nouveaux produits et services , tandis que quatre personnes sur dix seulement pensent à des perfectionnements .
Głównym priorytetem politycznym w pierwszej połowie 2009 r. będzie nadal proces ratyfikacji traktatu lizbońskiego.La principale priorité politique du premier semestre 2009 restera le processus de ratification du traité de Lisbonne.
na piśmie - Spór między instytucjami dotyczy tego, jaka część planu zarządzania połowami dotyczy ustanowienia TAC, będąc tym samym zadaniem samej Rady.Le différend entre les institutions porte sur la définition des parties du plan de gestion de la pêche relevant de la définition du TAC et, dès lors, de la seule responsabilité du Conseil.
Artykuł ‧ Ograniczenia w połowie morszczukaArticle ‧ Restrictions applicables à la pêche du merlu
Licencje na połowy gatunków występujących w nadmiarze mają taki sam termin ważności jak oryginalne licencje, które zostały przeniesioneLa durée de validité des permis de pêche des espèces non excédentaires est celle du permis original transféré
Dodatkowo , jako że ryby przemieszcz ają się i przekraczają granice wód terytorialnych , połowy jednej floty oznaczają straty dla innych flot .De plus , comme les poissons se déplacent et traversent les frontières nationales dans la mer , les captures d une flotte représentent une perte pour les autres .
połowy zatrzymane na pokładzie w podziale na gatunki w kilogramach wagi w relacji pełnej w chwili wyjścia z tego obszaru lub przed wejściem do portu znajdującego się na tym obszarzeles captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l’entrée dans un port situé dans cette zone
Ustalono, że w okresie objętym dochodzeniem, ‧ % sprzedaży krajowej najlepiej sprzedającego się na wywóz rodzaju produktu dokonano na rzecz jednego klienta w Rosji i że cena sprzedaży do tego konkretnego klienta wzrosła ponaddwukrotnie w przeciągu jednego miesiąca od połowy okresu objętego dochodzeniemIl a été établi que, durant cette période, ‧ % des ventes intérieures de ce type de produit étaient destinées à un seul et même client russe et que les prix pratiqués à l’égard de ce client avaient plus que doublé en l’espace d’un mois à mi-chemin de la période d’enquête
Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na ‧ rIl ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour
Komisja stwierdza zatem, że połowy w roku ‧ utrzymały się na niezmienionym poziomie, zwłaszcza w pierwszym półroczuLa Commission constate donc que les apports sont restés stables au cours de l’année ‧, notamment au cours du premier semestre
Do 2050 r. trzeba zmniejszyć zapotrzebowanie na ropę naftową o połowę !Réduire de m oitié la demande de pétrole d ici à 2050 !
(SK) Pomimo tego, że druga połowa roku pod względem czasu nie jest najbardziej idealna, to Francja podczas trwania swojej prezydencji udowodniła, że słusznie jest uznawana za przywódcę i siłę napędową Unii.(SK) Bien que, du point de vue du calendrier, le deuxième semestre ne soit pas le moment idéal, la Présidence française du Conseil a prouvé que la France pouvait à juste titre être considérée comme un meneur et un moteur de l'Union.
Jest to obywatel holenderski, który został wydany Polsce na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w związku ze sprawą mającą miejsce w połowie lat 90.C'est un ressortissant néerlandais extradé en Pologne sur la base d'un mandat d'arrêt européen pour une affaire remontant au milieu des années 90.
Naprawdę jestem wdzięczny, że ponad połowa posłów do tego Parlamentu podpisała to oświadczenie.Je suis vraiment reconnaissant que plus de la moitié des députés de cette Assemblée aient signé cette déclaration.
Wszystkie wspólnotowe statki prowadzące połowy na południe od ‧ stopnia szerokości geograficznej południowej posiadają i stosują liny płoszące ptaki (tyczki i liny płoszące toriTous les navires communautaires pêchant au sud du parallèle de la latitude ‧o S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)]
Aby zmniejszyć o połowę liczbę ofiar śmiertelnych na drogach Europy do 2010 roku , prowadzonych jest szereg inicjatyw , które już zaczęły przynosić efekty .Pour réduire de moitié le nombre de morts sur les routes en Europe d ici à 2010 , plusieurs initiatives sont en cours et portent déjà leurs fruits .
KATEGORIA POŁOWÓW ‧: STATKI WYSPECJALIZOWANE W POŁOWACH SKORUPIAKÓW, Z WYJĄTKIEM LANGUSTY I KRABACATÉGORIE DE PÊCHE ‧: NAVIRES DE PÊCHE AUX CRUSTACÉS À L'EXCEPTION DE LA LANGOUSTE ET DU CRABE
Panie i panowie! Chociaż podjęta decyzja jest bardzo ważna dla zagadnienia, o którym dyskutujemy, niemniej jednak jesteśmy w połowie procesu i nie można mieć wątpliwości, że Komisja zmobilizowała wszystkie swoje uprawnienia i zasoby w celu zapewnienia, aby proces ten został przeprowadzony prawidłowo i z uwzględnieniem wymiaru socjalnego.Mesdames et Messieurs, la décision prise est certes pleine de conséquences au sujet de ce dont nous avons discuté, mais nous sommes au milieu d'un processus et il ne fait aucun doute que la Commission a mobilisé toutes ses compétences et ses ressources pour s'assurer que ce processus a été mené de manière correcte et en tenant compte de la dimension sociale.
Na poziomiekrajowym gospodarka chińska wykazywałanadal silny wzrost , a w pierwszej połowie rokuwykazała nawet oznaki przegrzania.Wprowadzone posunięcia spowolniły wzrostinwestycji w drugiej połowie roku , ale niezahamowały ogólnej aktywności gospodarczej.Wciągu całego roku chiński PKB wzrósł o 9,5 % .La Banque du Japon a élargi safourchette pour l objectif des soldes descomptes courants ouverts sur ses livres à 30000-35000 milliards de yens en janvier2004.L orientation de la politique monétaire est restéeinchangée pendant le reste de l année .
Krajom uzyskującym niskie dochody proponuje się płatność ryczałtem, a w zamian otwierają one swoje wody na komercyjny połów przez państwa członkowskie UE, głównie z południowej Europy.Nous offrons un paiement forfaitaire aux pays à faibles revenus et, en échange, ils ouvrent leurs eaux à la pêche commerciale des États membres de l'UE, principalement du sud de l'Europe.
Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zbożaLa moitié de ce montant est constitué lors de la délivrance du certificat et le solde est constitué avant l'enlèvement des céréales
Z pewnością Rada Europejska musi wyjaśnić, dlaczego agencja Frontex została zmuszona do zawieszenia swych działań w rejonie Morza Śródziemnego w połowie sierpnia z powodu braku środków.Certes, il faut que le Conseil européen nous explique pourquoi Frontex a été contraint d'arrêter ses actions en Méditerranée, mi-août, par faute de moyens opérationnels.
Połowy w celach naukowo-badawczych są prowadzone w ścisłej współpracy z Mauretańskim Instytutem Badań Oceanograficznych i Rybołówstwa (IMROPLa pêche exploratoire est réalisée en étroite collaboration avec l’Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches (IMROP
Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na ‧ rIl ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8779 zdań frazy połowa.Znalezione w 2,213 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.