wymowa: IPA: pɔˈwɔva [pɔˈwɔva]

Tłumaczenia na język francuski:

 • moitié     
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  jedna z dwóch równych części całości
   
  Une des deux parties égales d'un tout.
 • demi     
  (noun   )
 • milieu     
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (37)

całkowite dopuszczalne połowytotal admissible des captures
dzielić na połowydiviser en deux parties égales
larwy przeznaczone na przynętę w połowachasticots destinés à servir d'appâts de pêche
maksymalny podtrzymywalny połówproduction maximale équilibrée
połowa tuszydemi-carcasse
połowy dalekomorskiepêche en haute mer
połowy ryb na własny użytekpêche de subsistance
połowy wędkarskiepêche à la canne
połowy wielogatunkowepêche mixte
połowy wielorybówpêche à la baleine
połówmoitié; prise; pêche; harengaison; rendement de pêche
połów badawczypêche exploratoire
połów całkowitycapture totale
połów dodatkowycapture accessoire
połów dopuszczalnycapture autorisée
połów elektryczny rybpêche à l'électricité
połów gąbekpêche aux éponges
połów na wędypêche à la ligne; pêche à la traine
połów niewodemsennage
połów perełpêche des perles
połów pułapkowypêche à la nasse
połów pułapkowy więcierzempêche en casier
połów rybcapture de poissons
połów ryb na światłopêche à la lumière
połów ryb pompąpêche à la pompe
połów ryb przy użyciu prądu elektrycznegoelectrofishing
połów ryb przydennychpêche démersale
połów ryb z użyciem materiałów wybuchowychpêche à l'explosif
połów sieciamipêche au filet
połów sieciami dryfującymipêche aux filets dérivants
połów skorupiaków i mięczaków użytkowychpêche aux mollusques et crustacés
połów trałowydragage (pêche); dragage
połów według gatunkówcapture par espèce
połów wędami ręcznymipêche à la traine; pêche à la ligne
połów włokiemchalutage
w połowie masztuen berne
Zwolnienie, o połowęRalentir, moitié

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "połowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Artykuł ‧ Ograniczenia w połowie gładzicyArticle ‧ Restrictions applicables à la pêche de la plie
WPRyb i ekosystemowe podejście do zarządzania połowami (krótka prezentacjaLa PCP et l'approche écosystémique de la gestion de la pêche (brève présentation
Ponadto ponad połowa obywateli Unii wiąże innowacje z nowymi produktami i usługami , a tylko jednej osobie na cztery kojarzy się ona z poprawą wyrobów już istniejących .En outre , plus de la moitié des citoyens européens associent l innovation à de nouveaux produits et services , tandis que quatre personnes sur dix seulement pensent à des perfectionnements .
Artykuł ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dostosowujący kwotę, jaka ma być przyznana Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary ‧–‧, wody WE) w okresie od ‧ do ‧ r. ustanawia potrącenie w okresie czterech lat, polegające na zmniejszeniu wynoszącym ‧ %, w ‧ r., wysokości przełowienia w ‧ r. i zmniejszeniach wynoszących ‧ %, w latach ‧, ‧ i ‧, wysokości przełowienia w ‧ rL'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil du ‧ avril ‧ prévoyant l'adaptation des quotas de pêche de cabillaud qui seront alloués à la Pologne en mer Baltique (subdivisions ‧ à ‧, eaux communautaires), de ‧ à ‧, prévoit une réduction sur une période de quatre ans, qui prend la forme, en ‧, d'une réduction équivalant à ‧ % de la quantité pêchée hors quota en ‧ et, en ‧, en ‧ et en ‧, de réductions équivalant à ‧ % de la quantité pêchée hors quota en
Żaden przepis niniejszego ustępu nie może być interpretowany w ten sposób, że statek pływający pod banderą lub zarejestrowany w Państwie Członkowskim, które nie posiada kwot połowowych na zasoby makreli występujące na tym obszarze lub którego kwoty połowowe zostały wyczerpane, jest upoważniony do posiadania makreli na pokładzie, chyba że taka makrela wchodzi w skład przyłowu uzyskanego przy połowie ostroboka lub sardynki, a makrela nie przekracza ‧ % ogólnej wagi znajdujących się na pokładzie makreli, ostroboka i sardynki; z wyjątkiem przypadków, gdy kapitan jest w stanie udowodnić, że makrela pochodzi z innych zasobówAucune disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée au sens qu
Zgodnie z dowodami naukowymi, naprawienie szkód wyrządzonych koralowcom przez przydenne połowy ryb włokiem jest niemożliwe lub bardzo trudne i długotrwałeSelon les données scientifiques disponibles, la réparation des dommages causés aux coraux par les engins de chalutage traînés sur le fond est impossible ou très difficile et lente
jeżeli państwo trzecie, do którego ma zostać przeniesiony statek, nie jest stroną związaną kontraktem lub współpracującą z odpowiednimi regionalnymi organizacjami rybackimi, nie zostało uznane przez rzeczone organizacje za państwo pozwalające na połowy w sposób zagrażający efektywności międzynarodowych środków ochronysi le pays tiers vers lequel le navire est transféré n
ogólny dopuszczalny połów (TAC) oznacza roczną ilość odławianych ryb z każdego stadatotal admissible des captures (TAC): la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock
Dodatkowo , jako że ryby przemieszcz ają się i przekraczają granice wód terytorialnych , połowy jednej floty oznaczają straty dla innych flot .De plus , comme les poissons se déplacent et traversent les frontières nationales dans la mer , les captures d une flotte représentent une perte pour les autres .
jednak jeśli połowy przy użyciu okrężnic są odpowiednio prowadzone, zastosowanie okrężnic jest skuteczną metodą połowu wyłącznie pożądanych gatunków docelowychque, toutefois, dans les cas où elles sont convenablement manoeuvrées, les sennes tournantes constituent des engins efficaces pour capturer exclusivement les espèces cibles souhaitées
Skorygowane statystyki (opublikowane dopiero pod koniec roku) wskazują, że tempo wzrostu realnego PKB, choć pozostawało umiarkowane, w rzeczywistości stopniowo zwiększało się w pierwszej połowie ‧ r. (z ‧ % w ostatnim kwartale ‧ r. do ‧ i ‧ % odpowiednio w pierwszym i drugim kwartale ‧ r.), co odzwierciedlało przede wszystkim większy udział eksportu nettoLes statistiques révisées (qui n' ont été disponibles que plus tard dans l' année) indiquent que la croissance du PIB en volume, tout en demeurant modérée, s' est effectivement redressée de façon progressive au premier semestre ‧ (de ‧ % au dernier trimestre ‧ à ‧ % et ‧ %, BCE Rapport annuel
W przepisie tym wskazuje się, że przedsiębiorstwo uznawane jest za zagrożone, jeżeli utraciło ponad połowę swojego kapitału zakładowego, w tym ponad jedną czwartą w ciągu ostatnich dwunastu miesięcyCette disposition précise qu’une entreprise est considérée en difficulté lorsque plus de la moitié de son capital souscrit a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze derniers mois
Statki pływające pod banderą Francji lub zarejestrowane we Francji wykorzystały kwotę na połowy homarca w wodach strefy ICES ‧ c, przyznaną Francji na rokLes captures de la langoustine dans les eaux de la zone CIEM ‧ c effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour
Po tym, jak tempo wzrostu PKB spadło gwałtownie do ‧,‧ % w ‧ r. (głównie ze względu na program dostosowania fiskalnego, który rozpoczął się w połowie ‧ r.), w ‧ r. tempo wzrostu PKB spadło do ‧,‧ %, mimo znaczącej produkcji rolnejAprès une forte chute l’amenant à ‧,‧ % en ‧ (due essentiellement au programme de rééquilibrage budgétaire lancé au milieu de l’année ‧), la progression du PIB s’est encore ralentie pour atteindre ‧,‧ % en ‧, en dépit d’une production agricole exceptionnelle
Jednakże w związku z traktatem lizbońskim oraz zapowiedziami związanymi z objęciem przez Francję Prezydencji Rady w drugiej połowie 2008 r. istnieje rzeczywista obawa, że UE weźmie udział w większej liczbie misji wojskowych.Or, le traité de Lisbonne et les annonces faites au sujet de l'exercice de la présidence du Conseil par la France au second semestre 2008 font naître le risque que l'Union européenne participe à un plus grand nombre de missions militaires.
Do 2050 r. trzeba zmniejszyć zapotrzebowanie na ropę naftową o połowę !Réduire de m oitié la demande de pétrole d ici à 2050 !
Ogólnie rzecz biorąc podążamy właściwym torem. Mam nadzieję, że na początku lub w pierwszej połowie 2008 r. znajdziemy rozwiązanie.Nous sommes sur la bonne voie et j'espère que cette initiative connaîtra une conclusion heureuse au début ou dans la première moitié de l'année 2008.
jest uprawniona do wykonywania ponad połowy praw do głosowaniaplus de la moitié des droits de vote, ou
Artykuł ‧ Ograniczenia w połowie sardeli europejskiejArticle ‧ Restrictions applicables à la pêche de l
Aby zmniejszyć o połowę liczbę ofiar śmiertelnych na drogach Europy do 2010 roku , prowadzonych jest szereg inicjatyw , które już zaczęły przynosić efekty .Pour réduire de moitié le nombre de morts sur les routes en Europe d ici à 2010 , plusieurs initiatives sont en cours et portent déjà leurs fruits .
Prowadzona obecnie względem Białorusi polityka dialogu okazała się w pewnej mierze owocna: prawie połowa Białorusinów opowiada się dziś za nawiązaniem bliższych stosunków z Unią Europejską.La récente politique de dialogue avec la Biélorussie a porté des fruits intéressants: aujourd'hui, près de la moitié des Biélorusses se déclarent favorables à un resserrement des relations avec l'Union européenne.
Połowy to nie tylko działalność gospodarcza, ale też działalność o wymiarze społecznym oraz kulturowym i trzeba chronić ten sposób na życie, jaki wybrali sobie drobni rybacy.La pêche n'est pas simplement une activité économique, c'est aussi une activité sociale et culturelle. Le mode de vie du petit pêcheur doit être préservé.
Środki techniczne oraz środki zarządzania połowami przyjęte przez władze marokańskie na rzecz flot lokalnych mają zastosowanie również do floty wspólnotowej działającej na podstawie niniejszego PorozumieniaLes mesures techniques et de gestion de la pêche adoptées par les autorités marocaines en faveur des flottes locales s'appliquent également à la flotte communautaire opérant selon les termes de l'accord
Na poziomiekrajowym gospodarka chińska wykazywałanadal silny wzrost , a w pierwszej połowie rokuwykazała nawet oznaki przegrzania.Wprowadzone posunięcia spowolniły wzrostinwestycji w drugiej połowie roku , ale niezahamowały ogólnej aktywności gospodarczej.Wciągu całego roku chiński PKB wzrósł o 9,5 % .La Banque du Japon a élargi safourchette pour l objectif des soldes descomptes courants ouverts sur ses livres à 30000-35000 milliards de yens en janvier2004.L orientation de la politique monétaire est restéeinchangée pendant le reste de l année .
ocenę w połowie okresu, gdy o jej przeprowadzenie zawnioskuje Komitet EFR podczas zatwierdzania propozycji finansowania dla poszczególnych projektów lub programówles revues à mi-parcours demandées, le cas échéant, par le comité du FED lors de l
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8779 zdań frazy połowa.Znalezione w 1,326 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.