wymowa: IPA: pɔˈwɔva [pɔˈwɔva]

Tłumaczenia na język francuski:

 • moitié     
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  jedna z dwóch równych części całości
   
  Une des deux parties égales d'un tout.
 • demi     
  (noun   )
 • milieu     
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (36)

całkowite dopuszczalne połowytotal admissible des captures
dzielić na połowydiviser en deux parties égales
larwy przeznaczone na przynętę w połowachasticots destinés à servir d'appâts de pêche
maksymalny podtrzymywalny połówproduction maximale équilibrée
połowa tuszydemi-carcasse
połowy dalekomorskiepêche en haute mer
połowy ryb na własny użytekpêche de subsistance
połowy wędkarskiepêche à la canne
połowy wielogatunkowepêche mixte
połowy wielorybówpêche à la baleine
połówmoitié; prise; pêche; harengaison; rendement de pêche
połów badawczypêche exploratoire
połów całkowitycapture totale
połów dodatkowycapture accessoire
połów dopuszczalnycapture autorisée
połów elektryczny rybpêche à l'électricité
połów gąbekpêche aux éponges
połów na wędypêche à la ligne; pêche à la traine
połów niewodemsennage
połów perełpêche des perles
połów pułapkowypêche à la nasse
połów pułapkowy więcierzempêche en casier
połów rybcapture de poissons
połów ryb na światłopêche à la lumière
połów ryb pompąpêche à la pompe
połów ryb przy użyciu prądu elektrycznegoelectrofishing
połów ryb przydennychpêche démersale
połów ryb z użyciem materiałów wybuchowychpêche à l'explosif
połów sieciamipêche au filet
połów sieciami dryfującymipêche aux filets dérivants
połów skorupiaków i mięczaków użytkowychpêche aux mollusques et crustacés
połów trałowydragage (pêche); dragage
połów według gatunkówcapture par espèce
połów wędami ręcznymipêche à la traine; pêche à la ligne
połów włokiemchalutage
Zwolnienie, o połowęRalentir, moitié

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "połowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jak planowaliśmy, początkowa zdolność operacyjna zostanie osiągnięta za kilka dni, w połowie tego miesiąca.Comme prévu, la capacité opérationnelle initiale sera atteinte dans quelques jours, au milieu de ce mois.
Pacjenci byli obserwowani w czasie wstrzymania leczenia pod kątem występowania efektu z odbicia (PASI ≥ ‧ % w stosunku do wartości wyjściowej) i czasu do wystąpienia nawrotu (określano jako utrata przynajmniej połowy poprawy uzyskanej pomiędzy punktem wyjściowym i ‧. tygodniem leczeniaL apparition d un rebond (PASI ‧ % de la valeur à l inclusion) et le délai de rechute (définie par la perte d au moins la moitié de l amélioration obtenue entre l inclusion et la semaine ‧) ont été évalués chez les patients qui n étaient plus sous traitement
Po zakończeniu ocen w połowie okresu i ocen końcowych Komisja w imieniu Wspólnoty może zdecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu przydziału środków dla kraju w świetle bieżących potrzeb i wyników danego państwa AKPAprès avoir effectué les réexamens à mi-parcours et en fin de parcours, la Commission, au nom de la Communauté, peut augmenter ou réduire la dotation d'un pays compte tenu des besoins actualisés et des performances de l'État ACP concerné
Wszelkie połowy i związana z nimi działalność na obszarze objętym niniejszą konwencją będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji oraz z następującymi zasadami zachowaniaDANS LA ZONE D
Dziś to Europa ma marzenie, a raczej wizję: chce stworzyć energię przyszłości nie tylko w Europie, ale i poza jej granicami. Wizję energii odnawialnej odgrywającej kluczową rolę już w połowie naszego wieku, pomagającej uniknąć konfliktów związanych z kurczącymi się źródłami ropy i gazu, łagodzącej zmiany klimatyczne i zapewniającej miliardom ludzi na całym świecie dostęp do energii, która nie leży jeszcze w ich zasięgu.Aujourd'hui, l'Europe a un rêve, ou plutôt une vision: développer les énergies du futur, non seulement en Europe, mais aussi au-delà, la vision d'énergies renouvelables jouant un rôle majeur d'ici le milieu du siècle, aidant à éviter les conflits pour les ressources pétrolières et gazières restantes, enrayant le changement climatique et assurant aux milliards de citoyens du monde un accès à l'énergie qui est aujourd'hui hors de leur portée.
Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na ‧ rIl ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour
Kanapkę z szynką zjedzoną do połowyLe sandwich au jambon entamé
Wprawdzie zaobserwowano oznaki odbudowy warstwy ozonowej w wyniku podjętych działań, uważa się jednak, że poziom ozonu w atmosferze sprzed lat osiemdziesiątych zostanie osiągnięty dopiero w drugiej połowie XXI wieku.Bien que, suite aux mesures prises, des signes de rétablissement de la couche d'ozone aient été observés, il faudra attendre la deuxième moitié du XXIe siècle avant de retrouver le niveau d'ozone d'avant 1980.
Państwa członkowskie udostępniają swoim naukowcom krajowym uczestniczącym w odpowiedniej grupie roboczej ICES lub, w przypadku ich braku, bezpośrednio tej grupie roboczej, dane VMS dotyczące statków pływających pod ich banderą i uczestniczących w eksperymentalnych połowach dobijakowatychLes États membres mettent à la disposition de leurs scientifiques nationaux participant au groupe de travail concerné du CIEM ou, si ceux-ci font défaut, directement à la disposition du groupe de travail, les données VMS relatives aux navires battant leur pavillon et participant à la pêche expérimentale du lançon
Połowy dokonane podczas zwiadów rybackich stanowią własność armatoraLes captures réalisées lors de la pêche exploratoire sont la propriété de l'armateur
Zamierzamy wytrwać w tych dążeniach, abyśmy mogli w ten sposób zagwarantować zrównoważone połowy nie tylko w naszych wodach, ale też w wodach międzynarodowych, które mają tak zasadnicze znaczenie dla regionów najbardziej oddalonych.Nous entendons poursuivre cet effort de façon à pouvoir garantir une pêche durable, non seulement dans nos eaux, mais aussi dans les eaux internationales, qui sont si essentielles pour nos régions ultrapériphériques.
W okresie ostatnich trzech lat udało się zmniejszyć o połowę obszary, w których nieregularność wynosiła ponad 5 %, czyli powyżej limitu tolerancji.Au cours de ces trois dernières années, il a été possible de réduire de moitié les domaines où le taux d'irrégularité était supérieur à 5 % et donc dépassait la limite de tolérance.
za ilości przyjęte do przetwórstwa w ciągu drugiej połowy roku gospodarczego, za wyjątkiem mandarynek i klementynek, ale nie później niż dopour les quantités admises à la transformation pendant le deuxième semestre de la campagne, à l
Połowę ilości czystej wody dodać do butelki i potrząsać zamkniętą butelką przez około ‧ minutęAjouter environ la moitié du volume total d eau purifiée dans le flacon et bien agiter le flacon fermé pendant environ une minute
Capturas (PołowyCapturas (Captures
45 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania przewidziano już możliwość czasowego lub stałego zakazu korzystania z pomocy publicznej lub dotacji przez podmioty naruszające zakaz.En fait, l'article 45, point 7, du règlement (CE) n° 1005/2008, qui institue un système communautaire destiné à prévenir, à dissuader et à éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, prévoit déjà la possibilité d'interdire aux contrevenants, à titre provisoire ou définitif, l'accès aux aides publiques ou aux subventions.
Statki rybackie uczestniczące w połowach badawczych określonym w art. ‧ podlegają następującym systemom sprawozdawczości dotyczącym połowów oraz nakładówLes navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article ‧ sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants
Według sondażu przeprowadzonego przez Eurobarometr, zimą ‧ r. ‧ % gospodarstw domowych w UE-‧ było podłączonych do internetu (‧ % w UE-‧ oraz ‧ % w ‧ nowych państwach członkowskich), a ponad połowa Europejczyków (‧ %) posiadała komputer w domuSelon un sondage Eurobaromètre, ‧ % des ménages au sein de l’UE‧ ont été (en hiver ‧) connectés à internet (‧ % dans les EU‧ et ‧ % dans les ‧ nouveaux États membres) alors que plus de la moitié des Européens (‧ %) disposaient d’un ordinateur dans leur ménage
Prosciutto Amatriciano ChOG wyraźnie różni się od innych produktów spożywczych tego typu poprzez głębokie wycięcie na przedniej powierzchni, które przechodzi pionowo przez ponad połowę wysokości udźcaLe Prosciutto Amatriciano IGP. se distingue visiblement des autres préparations alimentaires du même type par la présence sur la face frontale d'un parage particulièrement haut, qui s'étend à la verticale sur plus de la moitié de la hauteur de la cuisse
Popieram projekt decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej porozumienia o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom.par écrit. - (PT) Je suis d'accord avec le projet de décision du Conseil sur l'approbation, au nom de l'Union européenne, de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na ‧ rIl ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour
W ten sposób doszłoby do redukcji przyszłych ryzyk dla pozostałej części koncernu w ujęciu całościowym o ponad połowęAinsi, les risques futurs pour le reste du groupe seraient réduits de plus de moitié en volume
połowy denne oznaczają działalność połowową, przy której narzędzie połowowe dotyka lub prawdopodobnie dotknie dna morskiego w trakcie normalnego wykonywania operacji połowowychactivités de pêche de fond: toute activité de pêche pratiquée avec un engin qui entre en contact ou est susceptible d’entrer en contact avec le fond marin pendant le déroulement normal des opérations de pêche
UWZGLĘDNIAJĄC cele i zasady rozwoju, ustalone na konferencjach Narodów Zjednoczonych, oraz cel zmniejszenia o połowę do ‧ roku liczby osób żyjących w skrajnym ubóstwie, wyznaczony przez Komitet OECD do spraw Wspierania Rozwoju, które dają jasne przesłanie i muszą stanowić podwaliny współpracy AKP-UE w ramach niniejszej UmowyCONSIDÉRANT que les objectifs et principes du développement définis lors des conférences des Nations Unies et l
W wielu krajach wyniki są pozytywne, lecz w niektórych krajach wysoki odsetek badanych wskazuje wciąż na trudności z posługiwaniem się nową walutą, przelicza ceny na starą walutę swego kraju, obwinia euro za wzrost cen, a tylko połowa uważa, że w ostatecznym rozrachunku wprowadzenie wspólnej waluty było korzystne dla wzrostu gospodarczegoLes résultats sont positifs dans de nombreux pays, mais, dans certains autres, un pourcentage important des personnes interrogées déclare encore qu'il trouve l'emploi de la nouvelle monnaie difficile, calcule les prix dans l'ancienne monnaie nationale, attribue à l'euro l'augmentation des prix, et seulement la moitié d'entre elles considèrent que, tout compte fait, l'adoption de la monnaie unique a représenté un bienfait pour la croissance économique
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7957 zdań frazy połowa.Znalezione w 1,715 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.