wymowa: IPA: ɔˈdɛbraʨ̑

Tłumaczenia na język francuski:

 • prendre       
  (Verb  ) (verb   )
 • collecter   
  (Verb  ) (verb   )
 • dessables   
 • priver     
  (verb   )
 • recevoir     
  (verb   )
 • retirer     
  (verb   )
 • répondre       
  (verb   )
 • ôter     
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od odbieraćKategoria:Zerwane miękkie przekierowania

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (6)

konwersacja nieodebranaconversation manquée
Odebrane plikiFichiers reçus
odebranieréception
Otwórz odebrane plikiOuvrir le dossier des fichiers reçus
połączenie nieodebraneappel manqué
powiadomienie o nieodebranym połączeniunotification d'appel en absence

Przykładowe zdania z "odebrać", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wałęsa też nie mógł pojechać odebrać Nobla, ale i tak ten Nobel był dla nas Polaków nadzieją na wolność.Wałęsa, lui non plus, n'a pas été en mesure d'aller chercher son prix Nobel de la paix en personne, mais, malgré tout, ce prix était l'espoir de la liberté, pour nous, les Polonais.
Oświadczenie pana komisarza odebrałem bardzo pozytywnie. Wysłuchałem go z wielkim zainteresowaniem, ponieważ żegluga jest rzeczywiście bardzo ważna - powiedziałbym, że ma kluczowe znaczenie - dla gospodarki europejskiej.Monsieur le Président, la déclaration du commissaire suscite de ma part une réaction extrêmement positive. Je l'ai écoutée avec grand intérêt, car le transport maritime est effectivement un secteur extrêmement important - je dirais même vital - pour l'économie européenne.
Zostało to bardzo dobrze odebrane przez rynki europejskie i międzynarodowe, a także przez Komisję Europejską.Cette mesure a été très bien accueillie par les marchés européens et internationaux, ainsi que par la Commission européenne.
nalega, aby Rada wskazała, kiedy nastąpi ponowna konsultacja z Parlamentem w kwestii dyrektywy w sprawie minimalnych norm proceduralnych w Państwach Członkowskich odnoszących się do przyznania lub odebrania statusu uchodźcy i w sprawie minimalnej wspólnej listy bezpiecznych krajów trzecich pochodzeniademande que le Conseil indique d'urgence lorsque le Parlement sera consulté à nouveau sur la directive relative aux normes minimales concernant les procédures applicables dans les États membres en matière d'octroi et de retrait du statut de réfugié et concernant l'élaboration de toute liste commune minimale des pays d'origine sûrs
Dlaczego nie chce odebrać telefonu?Pourquoi ne répond- il pas?
Nie dążymy do odebrania tych kompetencji państwom członkowskim.Nous ne cherchons pas à les priver de cette autorité, de cette compétence.
Odebranie dzisiejszego ranka niezidentyfikowanego sygnału z kosmosu...... nie zostało ani potwierdzone ani zdementowaneLa détection d' une source radio... non- identifiée venant de l' espace n' est ni confirmée ni infirmée
Władze będą miały obowiązek upewnić się, że wymogi związane z nieposzlakowaną opinią, zdolnością finansową i kwalifikacjami zawodowymi są spełniane, a w przypadku ich niedopełnienia powinny skierować do przewoźnika upomnienie, a jeżeli ten nie ureguluje sytuacji, nałożyć na niego kary administracyjne obejmujące przedział od odebrania zezwolenia na wykonywanie przewozów do odebrania zezwolenia zarządzającemu transportemLes autorités seront tenues de s'assurer du respect des conditions d'honorabilité et de capacité financière et professionnelle et, en cas de non-respect, devront adresser un avertissement au transporteur et, si celui-ci ne régularise pas la situation, lui imposer des sanctions administratives allant du retrait de l'autorisation de transport au retrait de l'habilitation de son gestionnaire de transport
A zatem chcę, abyś powiedziała mi i ludziom tu obecnym jak twój ojciec odebrał ci władzę nad twoim własnym życiemAlors vous devez me dire à moi et à ces gens ici- présents qui pourraient refuser de croire... que votre père a tout fait pour vous empêcher de contrôler votre vie
Jeżeli warunki, dla których przyznano zwolnienie na mocy niniejszego artykułu, przestają być wypełniane (np. zmiana sposobu wykorzystywania, odebranie materiału jądrowego niekwalifikującego się do zwolnienia...), użytkownik musi poinformować Komisję w jak najkrótszym czasieLorsque les conditions sur la base desquelles a été octroyée la dérogation en application de cet article ne sont plus réunies (par exemple, en cas de changement d'utilisation, de réception de matières nucléaires non susceptibles de dérogation...), l'exploitant doit informer la Commission dès que possible
Mam odebrać ciało i przywieźć je do LAJe vais chercher un corps et je Ie ramène pour David
Globalny systemnawigacji s a teli ta r nej Galileo odebrał pierwsze próbne sygnały z kosmosu w styczniu 2006 r .Le système mondial de navigation par satellite Galileoa reçu ses premiers signaux de test émis depuis l ' espace en janvier 2006.
Zawsze potwierdź pominięcie wiadomości oznaczonych ' Odbierz później 'Toujours afficher les messages « & ‧‧; à télécharger plus tard & ‧‧; » dans la fenêtre de confirmation
Odbiorę go sobie późniejJ' irai le chercher plus tard
Mieli mnie odebrać na lotnisku, ale pomyliła im się data albo cośOn devait se retrouver à l' aéroport, mais ils ont dû se tromper de jour
Chciałbym odebrać swoje kosztowności.Je veux récupérer mes objets de valeur.
Wszyscy operatorzy instalacji LNG i instalacji magazynowych podają do wiadomości publicznej informacje o ilości gazu w każdej instalacji magazynowej lub grupie instalacji magazynowych w tej samej strefie równowagi lub instalacji LNG, ilościach gazu wprowadzonych i odebranych, jak również o dostępnej pojemności instalacji magazynowych i dostępnej przepustowości instalacji LNG, w tym w odniesieniu do instalacji wyłączonych z dostępu stron trzecichTous les gestionnaires de réseau de GNL et de stockage rendent publics la quantité de gaz présente dans chaque installation de stockage ou groupe d'installations de stockage d'une même zone d'équilibrage ou de GNL, les flux entrants et sortants, ainsi que les capacités disponibles des installations de stockage et de GNL, y compris pour les installations exemptées de l'accès des tiers
Karta zawiera propozycję zbioru zasad i środków mających zastosowanie do mobilności młodzieży i dorosłych w celu odebrania edukacji o charakterze formalnym bądź nieformalnym oraz w ramach rozwoju osobistego i zawodowegoLa Charte propose un ensemble de principes et de mesures applicables en matière de mobilité des jeunes ou des adultes, pour les besoins de leur éducation formelle ou informelle et pour leur développement personnel et professionnel
opublikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stwierdzające, że istnieją podstawy do uzasadnionych wątpliwości w odniesieniu do stosowania porozumień preferencyjnych lub przestrzegania art. ‧ ust. ‧ przez dany kraj lub terytorium będące beneficjentem, które mogą prowadzić do odebrania mu prawa do dalszego korzystania z korzyści przyznanych na mocy niniejszego rozporządzeniapublié un avis au Journal officiel de l’Union européenne déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des arrangements préférentiels et/ou au respect de l’article ‧, paragraphe ‧, par le pays ou territoire bénéficiaire concerné, capable de remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement
Ważne jest również, by Tunezja odebrała tych, którzy dotarli na terytorium UE i nie potrzebują ochrony międzynarodowej.La Tunisie doit également accepter de réintégrer ceux qui sont arrivés sur le territoire communautaire, mais qui n'ont pas besoin d'une protection internationale.
Wciąż mamy nadzieję, że w dniu 10 grudnia będzie on mógł osobiście odebrać Pokojową Nagrodę Nobla.Nous continuons à espérer qu'il puisse recevoir en personne le prix Nobel de la paix le 10 décembre prochain.
Pomoc, którą należy odebrać, obejmuje odsetki od dnia, w którym została przekazana do dyspozycji beneficjentów do dnia jej odebraniaLes aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération
Za pomocą Powiadamiania o nowej poczcie możesz ustawić sposób w jaki & kmail-mianownik; będzie Cię informował o nowych wiadomościach jakie zostały odebrane: Brzęczyk oznacza krótki, prosty sygnał; Jeżeli zaznaczone jest Szczegółowe powiadamianie o nowej poczcie, to & kmail-mianownik; pokaże liczbę nowych wiadomości dla każdego folderu pod warunkiem, że wybrałeś powiadamianie za pomocą okna. Bardziej zaawansowane ustawienia powiadamiania, jak pokazanie okna, czy uruchomienie określonego polecenia, są dostępne po kliknięciu przycisku Inne działaniaL' option Notification d' arrivée de nouveaux messages vous permet de déterminer comment & kmail; vous avertira de l' arrivée de nouveaux messages. La Cloche émettra un bref bip. Si Notification détaillée de l' arrivée de nouveaux messages est activé, & kmail; affichera le nombre de nouveaux messages pour chacun des dossiers que vous avez sélectionnés pour la notification par boîte de dialogue. Des options de notification plus avancées, comme l' affichage d' une boîte de dialogue ou l' exécution d' une commande, sont disponibles via le bouton Autres actions
odebrane przez podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia; lub, jeżeli jest to niewykonalnerepris par le notifiant de droit ou, si cela est impossible
Przyznane już zezwolenia połowowe w ramach umowy połowowej zostają unieważnione w przypadku odebrania na stałe licencji połowowej przyznanej danemu statkowi rybackiemuLes permis de pêche-accord de pêche qui ont déjà été octroyés deviennent caducs lorsque la licence de pêche délivrée à un navire donné a été définitivement retirée
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1492 zdań frazy odebrać.Znalezione w 1,328 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.