wymowa: IPA: ɲɛ [ɲɛ]    

Tłumaczenia na język francuski:

 • non                 
  (Noun, Conjunction, Interjection  m) (advb, noun   )
   
  Réponse négative
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • pas     
  (Adverb  ) (advb, noun   )
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • ne     
  (Adverb  ) (advb   )
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • ne pas   
   
  Met au négatif le sens du verbe modifié.
 • aucun       
  (pron, adjv, detr   )
 • aucune   
 • insurmontable   
  (Adjective  ) (adjv   )
 • ne...pas   
 • nenni   
  (advb   )
 • no   
 • nul     
  (pron, adjv, detr   )
 • pas de   

Pozostałe znaczenia:

 
podkreślenie obojętności mówiącego co do czynności
 
w połączeniu z rzeczownikiem tworzy zaprzeczone zdanie bezpodmiotowe
 
B. biernik
 
zaprzeczenie orzeczenia, także innych wyrazów

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (58)

"system od którego nie ma odwołania"bien-pensance
a takim znaczeniu, że nie zawierają lub zawierają jedynie w dozwolonym zakresie substancje zakwalifikowane obecnie jako CMR:au sens où ils ne comportent pas, ou dans les limites autorisées, de substances déclarées à ce jour comme CMR:
abonent (z perspektywy UE zarówno klienci, którzy podpisali umowę jak i klienci, którzy nie podpisali umowy)abonné
bez pracy nie ma kołaczyqui ne risque rien n'a rien
chcąc nie chcącvolens nolens; bon gré mal gré
co dwie głowy, to nie jednadeux avis valent mieux qu'un
czemu niepourquoi pas
darowanemu koniowi w zęby się nie zaglądaà cheval donné on ne regarde pas la denture
Dom nie do poznaniaLes Maçons du Coeur : Extreme Makeover
dopóki nieavant que; jusqu’à ce que; jusqu’au moment où; avant
dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwietant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise
dowód nie wprostdémonstration par l’absurde
element członkowski nie typu liśćmembre non-feuille
gatunek nie zagrożony wyginięciemespèces à faible risque
Gdy kota nie males souris dansent; quand le chat n’est pas là
gdy kota nie ma, myszy harcująquand le chat n'est pas là, les souris dansent; le chat parti, les souris dansent
gra nie warta świeczkile jeu ne vaut pas la chandelle; le jeu n’en vaut pas la chandelle
Grasz czy nie graszÀ prendre ou à laisser
Grinch: świąt nie będzieLe Grinch
habit nie czyni mnichal’habit ne fait pas le moine
jedna jaskółka wiosny nie czyniune hirondelle ne fait pas le printemps
już nieplus
kradzione nie tuczybien mal acquis ne profite jamais
krew nie wodales liens du sang sont les plus forts; la voix du sang est la plus forte
kto pyta, nie błądziqui langue a, à Rome va
lampart nie może zmienić swoich cętekchassez le naturel, il revient au galop
Lepiej być nie możePour le pire et pour le meilleur
lista osób nie zgadzających się na uczestnictwoliste des annulations d'abonnements
Mieć i nie miećLe Port de l’angoisse
myślę że nieje ne pense pas; je ne crois pas
Myślę że nieje ne pense pas; je ne crois pas
nic nie wartnulle; nul
Nic nie widziałemPas Nous
Niczego nie żałuję - Edith PiafLa Vie en rose
nie chwal dnia przed zachodem słońcail ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué
nie cierpiećdétester
nie do wytrzymaniainsoutenable
nie dotyczynéant; non applicable
nie dziel skóry na niedźwiedziuil ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué
nie istniećmanquer; faire défaut
Nie licząc psaSans parler du chien
nie mapas
nie ma dymu bez ogniail n’y a pas de fumée sans feu; il n'y a pas de fumée sans feu
nie ma róży bez kolcówil n'y a pas de roses sans épines
nie ma sprawysans problème; de rien; il n'y a pas de quoi; pas de quoi; bienvenue; je vous en prie; pas de problème
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszłoà quelque chose malheur est bon
nie ma za copas de quoi; il n'y a pas de quoi; de rien; pas du tout; je vous en prie
nie mam najmniejszego pojęciaje n'ai pas l'ombre d'une idée; je n'ai pas la moindre idée
nie mam pieniędzyje n'ai pas d'argent
nie może byćpas question
nie można mieć ciastka i zjeść ciaskoOn ne fait pas d'omelette sans casser des œufs
nie móc się doczekaćavoir hâte; attendre avec impatience
Nie od razu Kraków zbudowanoParis ne s'est pas fait en un jour; Rome ne s’est pas faite en un jour; Paris ne s’est pas fait en un jour
Nie od razu Rzym zbudowanoRome ne s’est pas faite en un jour; Paris ne s'est pas fait en un jour; Paris ne s’est pas fait en un jour
Nie przeszkadzaćNe pas déranger
Nie wszystko złoto, co się świeciTout ce qui brille n’est pas d’or
Nie, dziękujęnon merci
Nigdy nie mów nigdyJamais plus jamais

Przykładowe zdania z "nie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rozwój technologiczny stwarza potencjał dla zwiększenia wartości zasobów w formie utrwalonej wiedzy oraz dla poprawienia interoperatywności na poziomie usług, co stanowi podstawę dla dostępu, ich użytkowania i rozpowszechnianiaLes progrès technologiques permettent de conférer au contenu une valeur ajoutée sous la forme de connaissances intégrées et d'améliorer l'interopérabilité au niveau du service, ce qui a une importance fondamentale pour l'accès au contenu numérique ainsi que pour son utilisation et sa diffusion
Nie możesz iść na pieszo, maszyny cię rozwaląPas à pied, les machines vont t' abattre
Importuj listy odtwarzania: powoduje, że & amarok-mianownik; zaimportuje wszystkie listy odtwarzania (pliki. pls oraz. m‧u), które znajdzie szukając utworów do Twojej kolekcji. Po zaimportowaniu znajdziesz je w karcie " Listy " & amarok-dopelniaczImporter les listes de lectures & ‧‧;: permet à & amarok; d' importer toutes les listes de lectures (fichiers. pls et. m‧u) qu' il trouve lors de l' analyse des morceaux pour les ajouter à votre collection. Vous les trouverez dans l' onglet latérale " Collection > "
Decyzja taka jest niezwłocznie ogłaszana zainteresowanej stronie, która zostaje jednocześnie poinformowana o dostępnych dla niej środkach sądowych na mocy prawa obowiązującego w danym Państwie Członkowskim oraz o terminach, którym podlegają takie środkiUne telle décision est notifiée sans délai à la partie concernée qui doit en même temps être informée des recours judiciaires dont elle dispose aux termes des lois en vigueur dans l
Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy dla produktów, które objęte są zakresem (częściowo) zastąpionej normy, ale nie są objęte zakresem nowej normy, pozostaje bez zmianLa présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent toujours du champ d'application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d'application de la nouvelle norme, reste inchangée
Po czwarte, UOP uważa, podobnie jak Komisja, że aby nie istniała przewaga na korzyść grupy IFP/Axens, budżet IFP przeznaczony na badania i rozwój prowadzone we współpracy ze spółką Axens lub na jej rzecz powinien być finansowany z dochodów uzyskiwanych na rynkuEn quatrième lieu, UOP considère, comme la Commission, que pour qu’il n’existe pas d’avantage en faveur de l’ensemble IFP/Axens, le budget de l’IFP affecté à la R & D menée en collaboration avec ou pour le compte d’Axens devrait être financé par les revenus acquis sur le marché
Nastrój, jaki jednak wyczuwam tu dziś jest raczej taki: jakie warunki nałożymy na Rosję, byśmy mogli zaakceptować jako wiarygodnego partnera?L'état d'esprit que je ressens ici aujourd'hui est tout autre: quelles conditions imposerons-nous à la Russie pour que nous puissions l'accepter en tant que partenaire fiable?
Proszę, nie zostawiaj mnie" Pitié, ne m' abandonnez pas. "
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku), w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ w związku z jego artvu le règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil du ‧ octobre ‧ portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), et notamment ses articles ‧, paragraphe ‧, et ‧ en liaison avec son article
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi, w szczególności jego art. ‧ ustvu le règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil du ‧ décembre ‧ portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires, et notamment son article ‧, paragraphe
iloczyn liczby rojów i ich wartości rynkowej w momencie zgonu lub likwidacji zgodnie z załącznikiem ‧ do rozporządzenia rządu nr ‧/‧; wszelkie kwoty otrzymywane w ramach roszczeń ubezpieczeniowych odlicza się od strat wyliczonych w ten sposóbau produit du nombre d'essaims d'abeilles par leur valeur marchande au moment de la destruction, conformément à l'annexe node l'ordonnance du gouvernement no ‧/‧ Z.z., minoré du montant des indemnités d'assurance perçues
Po zbadaniu pełnego zgłoszenia, dodatkowych informacji dostarczonych przez zgłaszającego, konkretnych zastrzeżeń zgłoszonych przez państwa członkowskie oraz opinii EFSA stwierdzono, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że wprowadzenie do obrotu ciętych kwiatów zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia ‧.‧.‧) mogłoby mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt bądź na środowisko, biorąc pod uwagę planowane wykorzystanie produktu do celów ozdobnychL’examen de l’intégralité de la notification, des informations présentées par le notifiant, des objections spécifiques soulevées par les États membres et de l’avis de l’EFSA ne donne aucune raison de penser que la mise sur le marché, sous forme de fleurs coupées, d’œillets génétiquement modifiés (Dianthus caryophyllus L., lignée ‧.‧.‧) entraînera des effets néfastes pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement dans le cadre d’une utilisation ornementale
Intensywność pomocy wyliczona na podstawie kwalifikowalnych kosztów projektu nie może przekraczaćL’intensité de l’aide, calculée sur le fondement des coûts admissibles du projet, ne peut dépasser
Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na ‧ r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe, określa kwoty na rokLe règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil du ‧ décembre ‧ établissant pour ‧ les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture prévoit des quotas pour
Ze względu na to, że środki te mają zasięg ogólny, a ich celem jest wprowadzenie zmian do elementów innych niż istotne tego rozporządzenia lub jego uzupełnienie poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. ‧a decyzji ‧/‧/WECes mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article ‧ bis de la décision ‧/‧/CE
Zgodnie z załącznikiem ‧ do programu ramowego kwota uznana za niezbędną do realizacji programu szczegółowego wynosi ‧ mln EUR, z czego nie więcej niż ‧ % jest przeznaczone na wydatki administracyjne KomisjiConformément à l'annexe ‧ du programme-cadre, le montant estimé nécessaire pour l'exécution du programme spécifique s'élève à ‧ millions EUR, dont moins de ‧ % sont consacrés aux dépenses administratives de la Commission
Decyzje o zmianach w rozdziale ‧ niezbędne w celu uwzględnienia zmian właściwych przepisów prawa wspólnotowego w sprawach objętych tym rozdziałem podejmuje się tak szybko, jak to możliwe, aby umożliwić ich stosowanie jednocześnie ze zmianami wprowadzanymi do prawa wspólnotowego zgodnie z wewnętrznymi procedurami Umawiających się StronLes modifications du chapitre III, nécessaires pour tenir compte du développement de la législation communautaire pertinente en ce qui concerne les matières couvertes par ce chapitre, sont décidées le plus tôt possible de manière à permettre leur application simultanément à celles introduites dans la législation communautaire, dans le respect des procédures internes des parties contractantes
Dokumenty laissez-passer, których ważność jeszcze nie wygasła pozostają ważne do czasu wydania dokumentu laissez-passer w postaci określonej niniejszym rozporządzeniemLes laissez-passer au cours de validité demeurent en vigueur jusqu
wprowadzać do obrotu we własnym zakresie lub za pośrednictwem innej organizacji producentów wyznaczonej przez ich własną organizację producentów, produkty w ilościach, które mają charakter marginalny w stosunku do wielkości wprowadzanych do obrotu przez ich organizacjęcommercialiser, eux-mêmes ou par l
Zgodnie z Traktatem, w szczególności z jego art. ‧ ust. ‧, Wspólnota wraz z jej Państwami Członkowskimi posiada kompetencje do zawierania umów międzynarodowych oraz do realizacji obowiązków z nich wynikających, które przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. ‧ TraktatuLa Communauté, conformément au traité, et notamment son article ‧, paragraphe ‧, est compétente, concurremment avec ses États membres, pour conclure des accords internationaux et pour exécuter les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article ‧, paragraphe ‧, du traité
W celu wzmocnienia nadzoru nad instytucjami kredytowymi oraz ochrony klientów instytucji kredytowych biegli rewidenci powinni być zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia właściwych organów w każdym przypadku, gdy w trakcie wykonywania swoich zadań wejdą oni w posiadanie informacji o niektórych stanach faktycznych, które mogą mieć poważne konsekwencje dla sytuacji finansowej instytucji kredytowej lub dla funkcjonowania służb administracji i rachunkowości takiej instytucjiAfin de renforcer la surveillance prudentielle des établissements de crédit ainsi que la protection des clients des établissements de crédit, tout réviseur devrait avoir l'obligation d'informer rapidement les autorités compétentes lorsque, dans l'exercice de sa mission, il prend connaissance de certains faits qui sont de nature à affecter gravement la situation financière ou l'organisation administrative et comptable d'un établissement de crédit
On je kocha, FrankIl les adore
Poza ludzkim cierpieniem, do którego prowadzą, klęski żywiołowe mają przede wszystkim skutki ekonomiczne, które o wiele lat opóźniają rozwój dotkniętych nimi krajów, co ma miejsce w tym przypadku.Outre les souffrances humaines qu'elles provoquent, elles ont aussi et surtout des impacts économiques qui retardent de plusieurs années le développement de ces pays, comme dans le cas mentionné.
Producent(producenci) oraz, jeśli jest zaangażowany, podmiot orzekający lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę we Wspólnocie, musi przesłać jednostce notyfikowanej wymienionej w ppkt ‧. wszystkie dokumenty konieczne w tym celu w szczególności plany wdrożenia oraz zapisy techniczne dotyczące podsystemu (o tyle, o ile są istotne dla określonego udziału wnioskodawcy w projekcie podsystemu), w szczególnościLe ou les fabricants et, si elle est concernée, l
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 977649 zdań frazy nie.Znalezione w 328,269 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.