wymowa: IPA: ɲɛ [ɲɛ]    

Tłumaczenia na język francuski:

 • non                 
  (Noun, Conjunction, Interjection  m) (advb, noun   )
   
  Réponse négative
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • pas     
  (Adverb  ) (advb, noun   )
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • ne     
  (Adverb  ) (advb   )
   
  zaprzeczenie w odpowiedzi na pytanie o prawdziwość czegoś
 • ne pas   
   
  Met au négatif le sens du verbe modifié.
 • aucun       
  (pron, adjv, detr   )
 • aucune   
 • insurmontable   
  (Adjective  ) (adjv   )
 • ne...pas   
 • nenni   
  (advb   )
 • no   
 • nul     
  (pron, adjv, detr   )
 • pas de   

Pozostałe znaczenia:

 
podkreślenie obojętności mówiącego co do czynności
 
w połączeniu z rzeczownikiem tworzy zaprzeczone zdanie bezpodmiotowe
 
B. biernik
 
zaprzeczenie orzeczenia, także innych wyrazów

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (58)

"system od którego nie ma odwołania"bien-pensance
a takim znaczeniu, że nie zawierają lub zawierają jedynie w dozwolonym zakresie substancje zakwalifikowane obecnie jako CMR:au sens où ils ne comportent pas, ou dans les limites autorisées, de substances déclarées à ce jour comme CMR:
abonent (z perspektywy UE zarówno klienci, którzy podpisali umowę jak i klienci, którzy nie podpisali umowy)abonné
bez pracy nie ma kołaczyqui ne risque rien n'a rien
chcąc nie chcącvolens nolens; bon gré mal gré
co dwie głowy, to nie jednadeux avis valent mieux qu'un
czemu niepourquoi pas
darowanemu koniowi w zęby się nie zaglądaà cheval donné on ne regarde pas la denture
Dom nie do poznaniaLes Maçons du Coeur : Extreme Makeover
dopóki nieavant que; jusqu’à ce que; jusqu’au moment où; avant
dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwietant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise
dowód nie wprostdémonstration par l’absurde
element członkowski nie typu liśćmembre non-feuille
gatunek nie zagrożony wyginięciemespèces à faible risque
Gdy kota nie males souris dansent; quand le chat n’est pas là
gdy kota nie ma, myszy harcująquand le chat n'est pas là, les souris dansent; le chat parti, les souris dansent
gra nie warta świeczkile jeu ne vaut pas la chandelle; le jeu n’en vaut pas la chandelle
Grasz czy nie graszÀ prendre ou à laisser
Grinch: świąt nie będzieLe Grinch
habit nie czyni mnichal’habit ne fait pas le moine
jedna jaskółka wiosny nie czyniune hirondelle ne fait pas le printemps
już nieplus
kradzione nie tuczybien mal acquis ne profite jamais
krew nie wodales liens du sang sont les plus forts; la voix du sang est la plus forte
kto pyta, nie błądziqui langue a, à Rome va
lampart nie może zmienić swoich cętekchassez le naturel, il revient au galop
Lepiej być nie możePour le pire et pour le meilleur
lista osób nie zgadzających się na uczestnictwoliste des annulations d'abonnements
Mieć i nie miećLe Port de l’angoisse
myślę że nieje ne pense pas; je ne crois pas
Myślę że nieje ne pense pas; je ne crois pas
nic nie wartnulle; nul
Nic nie widziałemPas Nous
Niczego nie żałuję - Edith PiafLa Vie en rose
nie chwal dnia przed zachodem słońcail ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué
nie cierpiećdétester
nie do wytrzymaniainsoutenable
nie dotyczynéant; non applicable
nie dziel skóry na niedźwiedziuil ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué
nie istniećmanquer; faire défaut
Nie licząc psaSans parler du chien
nie mapas
nie ma dymu bez ogniail n’y a pas de fumée sans feu; il n'y a pas de fumée sans feu
nie ma róży bez kolcówil n'y a pas de roses sans épines
nie ma sprawysans problème; de rien; il n'y a pas de quoi; pas de quoi; bienvenue; je vous en prie; pas de problème
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszłoà quelque chose malheur est bon
nie ma za copas de quoi; il n'y a pas de quoi; de rien; pas du tout; je vous en prie
nie mam najmniejszego pojęciaje n'ai pas l'ombre d'une idée; je n'ai pas la moindre idée
nie mam pieniędzyje n'ai pas d'argent
nie może byćpas question
nie można mieć ciastka i zjeść ciaskoOn ne fait pas d'omelette sans casser des œufs
nie móc się doczekaćavoir hâte; attendre avec impatience
Nie od razu Kraków zbudowanoParis ne s'est pas fait en un jour; Rome ne s’est pas faite en un jour; Paris ne s’est pas fait en un jour
Nie od razu Rzym zbudowanoRome ne s’est pas faite en un jour; Paris ne s'est pas fait en un jour; Paris ne s’est pas fait en un jour
Nie przeszkadzaćNe pas déranger
Nie wszystko złoto, co się świeciTout ce qui brille n’est pas d’or
Nie, dziękujęnon merci
Nigdy nie mów nigdyJamais plus jamais

Przykładowe zdania z "nie", pamięć tłumaczeniowa

add example
W celu utrzymania strukturalnej równowagi rynku Komisja może podjąć decyzję o wycofaniu z niego cukruAfin de maintenir l’équilibre structurel du marché, la Commission peut décider de retirer des quantités de sucre du marché
Do produkcji nie wlicza się mleka ssanego przez cielętaLe lait bu au pis par les veaux n
ustanowienia efektywnych procedur zapobiegania wypadkom mającym skutki radiologiczne, a także łagodzenia tego rodzaju skutków w przypadku ich wystąpienia, jak również procedur planowania kryzysowego, przygotowania na sytuacje kryzysowe oraz reagowania w takich sytuacjach, ochrony cywilnej i podejmowania działań na rzecz odkażaniala mise en place d’un dispositif efficace pour prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient et d’un dispositif de planification des urgences, de préparation et de réaction, ainsi que des mesures de protection civile et d’assainissement
Zażycie większej niż zalecana dawki leku < ARCOXIA > Nigdy nie należy przyjmować więcej tabletek, niż zalecił lekarzSi vous avez pris plus d que vous n auriez dû Vous ne devez jamais prendre plus de comprimés que la posologie recommandée par votre médecin
prześwit pod tylną osią nie większy niż ‧ mmgarde au sol de ‧ millimètres maximum
przyjmuje z zadowoleniem niedawne rozszerzenie systemu bezwizowego na kolejnych siedem państw członkowskich UE; wzywa jednak USA do zniesienia obowiązku wizowego wobec całej UE i do traktowania wszystkich obywateli UE jednakowo i na zasadach pełnej wzajemności; nie zgadza się z planowanym wprowadzeniem opłat administracyjnych za wydawanie obywatelom UE pozwoleń na wjazd na teren USA w ramach elektronicznego systemu zezwoleń na podróż (ESTA) i wzywa Komisję, by uznała tę kwestię za priorytet w stosunkach z rządem USAse félicite de la récente extension du programme de dispense de visas à sept autres États membres de l'Union européenne; invite néanmoins instamment les États-Unis à lever le régime de visas pour l'Union européenne dans son ensemble et à traiter tous les citoyens de l'Union européenne de façon égale sur la base d'une réciprocité complète; estime que l'application prévue de frais administratifs pour la délivrance de l'autorisation de voyage aux citoyens de l'Union européenne dans le cadre du système électronique d'autorisation de voyage (ESTA) constitue une régression et demande à la Commission de traiter cette question en priorité avec le gouvernement américain, y compris en envisageant d'appliquer le principe de réciprocité
Nie wiesz nic o szyfrowaniu? Żaden problem, po prostu utwórz sobie parę kluczy w oknie zarządzania kluczami. Następnie eksportuj swój klucz publiczny i wyślij go swoim znajomym e-mailem. Poproś ich o zrobienie tego samego i zaimportuj ich klucze publiczne. Wreszcie, aby wysłać zaszyfrowaną wiadomość, wpisz w edytorze KGpg i kliknij & quot; zaszyfrujquot;. Wybierz klucz osoby, do której chcesz wysłać i ponownie kliknij & quot; zaszyfrujquot;. Wiadomość będzie zaszyfrowana i gotowa do wysłania e-mailemVous ne connaissez rien au chiffrement & ‧‧;? Aucun problème & ‧‧;! Créez simplement votre paire de clés dans le gestionnaire de clés, puis exportez votre clé publique et envoyez-la à vos amis par courrier électronique. Demandez-leur d' en faire autant et importez leurs clés publiques. Enfin, pour envoyer un message chiffré, écrivez-le dans l' éditeur de KGpg, puis cliquez sur & quot; chiffrerquot;. Choisissez la clé de votre ami puis cliquez sur & quot; chiffrerquot; à nouveau. Le message sera chiffré, prêt à être envoyé par courrier électronique
Bez uszczerbku dla załącznika I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, dane szczegółowe, o których mowa w art. ‧ lit. c), d) e) i g) oraz art. ‧ ust. ‧ lit. b) niniejszego rozporządzenia, nie są obowiązkowe w odniesieniu do materiałów paszowych, które nie zawierają dodatków paszowych, z wyjątkiem konserwantów lub dodatków do kiszonki, i które są produkowane i dostarczane przez podmiot działający na rynku pasz zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ użytkownikowi pasz w ramach produkcji pierwotnej na potrzeby jego własnego gospodarstwaSans préjudice de l’annexe I du règlement (CE) no ‧/‧, les indications visées à l’article ‧, points c), d), e) et g), et à l’article ‧, paragraphe ‧, point b), du présent règlement ne sont pas obligatoires dans le cas de matières premières pour aliments des animaux ne contenant pas d’additifs pour l’alimentation animale, à l’exception de conservateurs ou d’additifs pour l’ensilage, produites par un exploitant du secteur de l’alimentation animale et livrées par celui-ci conformément à l’article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧ à un utilisateur d’aliments pour animaux se situant au niveau de la production primaire afin qu’il les utilise dans sa propre exploitation
Na zasadzie odstępstwa od art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i art. ‧ dyrektyw ‧/WE i ‧/WE, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Węgry, Polska i Słowacja mogą odroczyć na okres trzech lat od daty przystąpienia stosowanie wspomnianych dyrektyw w odniesieniu do obrotu na ich terytorium nasionami odmian wymienionych w ich odpowiednich krajowych katalogach odmian gatunków roślin rolniczych i gatunków warzyw, które nie zostały oficjalnie uznane zgodnie z przepisami tych dyrektywPar dérogation à l
lawsze narzekasz, ‧e nie traktuje cie jak doros __Tu veux que je te traite en adulte et quand je le fais, tu te hérisses
Udział dodatków paszowych w żywieniu nie przekracza ‧ % dawki podstawowej, w przeliczeniu na suchą masęLa part des compléments dans l'alimentation est inférieure à ‧ % de la ration totale, calculée sur la matière sèche
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności jego art. ‧ ustvu le règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil du ‧ décembre ‧ relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, et notamment son article ‧, paragraphe
Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej zawarciaLe président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion
Nie bądźmy więc obojętni wobec poniżania naszych dzieci, wobec ich bólu i upokorzenia.Nous ne devrions pas être indifférents à la dégradation de l'état de nos enfants ou à leur douleur et à leur humiliation.
Jest to szczególnie ważne wśród obywateli, którzy mieszkają w dorzeczach, gdzie nie występuje poważne lub potencjalne zagrożenie powodziowe, ale których obszary mogą w szczególności tworzyć spływ wód powodziowychCeci est particulièrement important concernant les citoyens qui vivent dans les zones de bassins fluviaux qui ne sont confrontés à aucun danger potentiel ou aigu d'inondation, mais dont certaines peuvent être en particulier susceptibles de créer des écoulements
W związku z terminem wprowadzenia w życie rozporządzenia (WE) nr ‧, Komisja nie mogła ustalić maksymalnej kwoty udziału finansowego Wspólnoty na ‧ r., zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w sprawie wykonania programów działania Państw Członkowskich dotyczących kontroli wydatków Sekcji Gwarancji EFOGR‧, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nrCompte tenu de la date d
Jessep chciał go " wychować "Jessep voulait le " former '
Rząd węgierski zamknął je w 1961 roku.Le gouvernement hongrois a fermé leurs portes en 1961.
Opodatkowanie i środki o charakterze fiskalnym nie stanowią zachęt do celów niniejszej dyrektywyLes impôts et les mesures fiscales ne constituent pas des incitations aux fins de la présente directive
Dodaj chmury i kurz, w sumie nie więcej jak ziemski zmrokAvec leurs nuages et leur poussière, ils vivent dans une sorte de crépuscule
niebędących w związku małżeńskim nieletnich dzieci osób, o których mowa w ust. ‧, niezależnie od ich miejsca urodzenia lub ich obywatelstwa, chyba że mają one niezależne prawo pobytu w Bośni i Hercegowinieles enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe ‧, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en Bosnie-et-Herzégovine
Ponieważ gwarancja spełnia wszystkie warunki określone w art. ‧ ust. ‧ Traktatu, stanowi ona pomoc państwaÉtant donné qu’elle remplit toutes les conditions prévues à l’article ‧, paragraphe ‧, du traité, la garantie constitue une aide d’État
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejLa présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l
poziomy te odzwierciedlają użycie minimalnej ilości pestycydów niezbędnej dla osiągnięcia odpowiedniej kontroli, przy czym pestycydy stosowane są w taki sposób, aby wielkość ich pozostałości odpowiadała możliwie najmniejszym dawkom i była dopuszczalna ze względów toksykologicznychque lesdites teneurs correspondent à l
Nie wycierajNe l' essuyez pas, Nat
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 926401 zdań frazy nie.Znalezione w 124,965 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.