Tłumaczenia na język francuski:

  • pages en vis-à-vis   

Przykładowe zdania z "marginesy lustrzane", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wybierz jeden z serwerów lustrzanychSélectionnez un de ces miroirs
Główny serwer & FTP; projektu & kde;. Poniższy odnośnik pomoże znaleźć najbliższy serwer lustrzanyLe principal serveur & FTP; de & kde;. Veuillez jeter un il au lien ci-dessous pour trouver un site miroir dans votre région géographique
Rozrachunek instrukcji płatniczej polega na obciążeniu subkonta uczestnika systemu zewnętrznego stosującego model interfejsowy kwotą wskazaną w instrukcji płatniczej oraz uznaniu konta lustrzanego systemu zewnętrznego stosującego model zintegrowanyL’instruction de paiement est réglée en débitant du sous-compte d’un participant du SE utilisant le modèle interfacé le montant indiqué dans ladite instruction et en créditant le compte miroir utilisé par le SE utilisant le modèle intégré
Banki centralne systemów zewnętrznych oraz rozrachunkowe rozrachunkowe banki centralne oferujące procedurę rozrachunkową ‧ obsługują przekazywanie płynności z rachunku lustrzanego na rachunek w PM banku rozrachunkowego za pośrednictwem interfejsu ASILorsqu'elles proposent la procédure de règlement ‧, les BCSE et BCR soutiennent le transfert de liquidité d'un compte miroir sur le compte MP d'une banque de règlement par l'intermédiaire de l'ISE
W przypadku kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX z zamknięciem, zamknięcie należy oznaczyć, na przykład jednym z symboli (lub lustrzanym odbiciem jednego z symboli) określonych na rysunku ‧ w załączniku ‧; zamknięcie powinno być zdejmowane bez użycia narzędziPour chaque ancrage de fixation supérieure ISOFIX sous un capot, le capot doit être identifié par un des symboles ou l’image inversée d’un des symboles montrés à la figure ‧ de l’annexe ‧; par exemple, le capot doit être amovible sans outils
Rozra chunek instrukcji płatniczej polega na obciążeniu konta lustrzanego systemu zewnętrznego stosującego model zintegrowany kwotą wskazaną w instrukcji płatniczej oraz uznaniu subkonta uczestnika innego systemu zewnętrznegoL' instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le SE utilisant le modèle intégré le montant indiqué dans ladite instruction et en créditant le sous-compte d' un participant d' un autre SE
Błyszczący mosiądz, lśniące srebro, lustrzany połysk mahoniuCuivres et argenterie étincelants, acajou comme un miroir
Rachunki lustrzane są specjalnymi rachunkami w PM posiadanymi przez bank centralny systemu zewnętrznego w jego systemie będącym komponentem systemu TARGET‧ do użytku przez systemy zewnętrzneLes comptes miroirs sont des comptes MP spécifiques, détenus par la BCSE dans son système composant de TARGET‧, destinés à être utilisés par le SE
Instrukcja płatnicza nie może zostać zainicjowana przez system zewnętrzny, którego konto lustrzane ma zostać uznaneL’instruction de paiement ne peut pas être émise par le SE dont le compte miroir sera crédité
Pokaż listę serwerów & lustrzanychAfficher la liste des & miroirs
W celu oceny wpływu Państwa Członkowskie informują o przeprowadzonych przez nie badaniach lustrzanych oraz badaniach asymetrii, jeżeli wyniki statystyki lustrzanej są znaczącePour évaluer l’impact, les États membres rendent compte des exercices miroirs menés par eux et l’étude d’asymétries réalisée si l’effet de miroir devient sensible
Dla strony transferującej ryzyko kredytowe (nabywcy zabezpieczenia) pozycje określa się na zasadzie lustrzanego odbicia pozycji sprzedawcy zabezpieczenia, z wyjątkiem obligacji powiązanej z ryzykiem kredytowym (CLN) (co nie skutkuje stworzeniem krótkiej pozycji u emitentaPour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommée acheteur de la protection), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l’émetteur
Rozrachunek instrukcji płatniczej polega na obciążeniu konta lustrzanego systemu zewnętrznego inicjującego instrukcję płatniczą kwotą wskazaną w instrukcji płatniczej oraz uznaniu konta lustrzanego innego systemu zewnętrznegoL’instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le SE qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le compte miroir utilisé par un autre SE
Jednocześnie należy wzmocnić stosunki z parlamentami krajowymi, które są lustrzanym odbiciem tych działań.En même temps, il convient de renforcer les relations avec les parlements nationaux, qui sont les reflets de ces activités.
Podczas pomiaru współczynnika światłości urządzenia odblaskowego dla kąta β, dla którego V = H = ‧°, należy upewnić się, czy niewielki obrót urządzenia daje efekt odbicia lustrzanegoLorsqu'on mesure le CIL d'un dispositif catadioptrique pour β égal à V = H = ‧°, on vérifie s'il ne se produit pas un effet de miroir en tournant légèrement le dispositif
WYTRZYMAŁOŚĆ DOSTĘPNEJ LUSTRZANEJ STRONY TYLNEJ ŚWIATŁA ODBLASKOWEGORÉSISTANCE DE LA FACE POSTÉRIEURE ACCESSIBLE DES CATADIOPTRES MIROITÉS
Później, kula lustrzana spadłaJ' ai besoin que tu viennes avec moi
Kiedy w swoich rezolucjach z roku 2006 i 2007 Parlament zwrócił się o przeniesienie stron lustrzanych SWIFT ze Stanów Zjednoczonych do Europy, zrobił to oczywiście dlatego, że uważaliśmy, że ochrona oferowana obywatelom UE w granicach Stanów Zjednoczonych nie była zgodna ze standardami UE i należało ją poprawić.Lorsque, dans nos résolutions de 2006 et 2007, le Parlement a demandé que le site miroir de SWIFT soit transféré des États-Unis vers l'UE, c'était naturellement parce que nous pensions que la protection offerte aux citoyens européens par le cadre américain n'était pas conforme aux normes de l'UE et devait être améliorée.
Rozrachunek instrukcji płatniczej polega na obciążeniu konta lustrzanego systemu zewnętrznego stosującego model zintegrowany kwotą wskazaną w instrukcji płatniczej oraz uznaniu subkonta uczestnika innego systemu zewnętrznegoL’instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le SE utilisant le modèle intégré le montant indiqué dans ladite instruction et en créditant le sous-compte d’un participant d’un autre SE
z rachunku w PM na rachunek lustrzany zarządzany przez system zewnętrznydu compte MP au compte miroir géré par le SE
Wybierz serwer lustrzanySélectionnez un miroir
W ramach procedury rozrachunkowej ‧ w odniesieniu do modelu zintegrowanego banki centralne systemów zewnętrznych i banki centralne rozrachunku oferują następujące rodzaje usług przekazywania płynności na konto lustrzaneDans le cadre de la procédure de règlement ‧ et en ce qui concerne le modèle intégré, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur un compte miroir, les types de service suivants
Ekran dla reflektorów do ruchu lewostronnego stanowi jego lustrzane odbicie względem linii VVPour la circulation à gauche, le schéma serait le symétrique du schéma ci-dessus par rapport à l’axe VV
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5325 zdań frazy marginesy lustrzane.Znalezione w 1,946 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.