Tłumaczenia na język francuski:

  • pages en vis-à-vis   

Przykładowe zdania z "marginesy lustrzane", pamięć tłumaczeniowa

add example
Opcja własnych marginesów. Włącz tę opcję, jeśli chcesz zmienić marginesy Twoich wydruków. Możesz zmienić ustawienia marginesów na ‧ sposoby: Wpisując wartości w pola tekstowe. Klikając na strzałki pola przewijanego. Kręcąc kółkiem myszy. Przeciągając marginesy w polu podglądu za pomocą myszy. Uwaga: Ustawienia marginesów nie działają dla plików, które mają wewnętrznie zdefiniowane marginesy, takich jak prawie wszystkie pliki PDF i PostScript. Działają natomiast dla plików tekstowych ASCII. Mogą również nie działać dla programów spoza KDE, które nie wykorzystują w pełni systemu KDEPrint, takich jak OpenOffice. orgMarges personnalisées Activez cette case si vous voulez modifier les marges de vos impressions. Vous pouvez les modifier de ‧ façons & ‧‧;: Modifiez les champs de texte. Cliquez sur les flèches des compteurs. Utilisez la molette de votre souris. Déplacez les marges dans l' aperçu avec la souris. Remarque & ‧‧;: le réglage de la marge ne fonctionne pas si vous chargez directement dans kprinter des fichiers intègrant leurs propres marges, comme la plupart des fichiers PostScript ou PDF. Cependant, il fonctionne pour tous les fichiers texte ASCII. Il est également possible qu' il ne fonctionne pas avec les applications non KDE, qui la plupart du temps n' utilisent pas la totalité de l' architecture KDEPrint, comme c' est le cas pour OpenOffice
Głównym miejscem dystrybucji & kde; jest ftp. kde. org, jednakże serwer ten jest bardzo często mocno obciążony, możesz więc chcieć użyć download. kde. org. Strona ta automatycznie przekieruje Cię do serwera lustrzanego blisko Ciebie. Możesz również spojrzeć na listę serwerów lustrzanych & kdeLe site principal pour obtenir & kde; est ftp. kde. org. D' un autre coté, ce site est bien souvent très surchargé, donc utilisez de préférence download. kde. org qui vous redirigera automatiquement vers le site miroir le plus proche de chez vous. Vous pouvez également jeter un il à la lite des sites miroirs de & kde
W celu oceny wpływu Państwa Członkowskie informują o przeprowadzonych przez nie badaniach lustrzanych oraz badaniach asymetrii, jeżeli wyniki statystyki lustrzanej są znaczącePour évaluer l’impact, les États membres rendent compte des exercices miroirs menés par eux et l’étude d’asymétries réalisée si l’effet de miroir devient sensible
Rozrachunek instrukcji płatniczej polega na obciążeniu konta lustrzanego systemu zewnętrznego inicjującego instrukcję płatniczą kwotą wskazaną w instrukcji płatniczej oraz uznaniu konta lustrzanego innego systemu zewnętrznegoL’instruction de paiement est réglée en débitant du compte miroir utilisé par le SE qui a émis ladite instruction le montant indiqué dans celle-ci et en créditant le compte miroir utilisé par un autre SE
Jej liczba lustrzana- ‧, jest ‧. liczbą pierwszą, a jej liczba lustrzana- ‧, jest iloczynem, trzymajcie się, ‧ iBien sur, s' il avait lu chacun des ‧ mails que je lui ai envoyé à propos de son administration, il se serait épargné cette peine
Górny margines. To pole pozwala sterować górnym marginesem wydruku, jeśli program drukujący nie definiuje wewnętrznie marginesów. Ta opcja działa, na przykład, przy drukowaniu tekstu ASCII lub przy drukowaniu z KMaila i Konquerora... Uwaga: ta opcja marginesu nie jest przeznaczona dla wydruków z programów KOffice lub OpenOffice. org, ponieważ te programy (a raczej ich użytkownicy) powinny to zrobić same. Nie działa ona również dla plików PostScript lub PDF, które w większości przypadków mają marginesy zdefiniowane wewnętrznie. Dodatkowa podpowiedź dla zaawansowanych użytkowników: Ten element interfejsu graficznego KDEPrint odpowiada następującemu parametrowi linii poleceń CUPS:-o page-top=... ‧ użyj wartości od " ‧ " wzwyż. " ‧ " odpowiada ‧ calowiMarge supérieure Cette option vous permet de régler la marge supérieure de la page, si l' application ne définit pas elle-même ses propres marges. Ce paramètre fonctionne par exemple pour l' impression de fichiers texte ASCII, ou pour l' impression à partir de KMail et Konqueror. Remarque & ‧‧;: Ce paramètre de marge n' est pas prévu pour les impressions à partir de KOffice et OpenOffice. org, car ces applications (ou plutôt leurs utilisateurs) sont censées le faire elles-mêmes. Il n' est pas non plus prévu pour les impressions de fichiers PostScript ou PDF, pour lesquels les marges sont le plus souvent pré-définies dans le fichier. Remarque pour les utilisateurs avertis & ‧‧;: cet élément de l' interface graphique KDEPrint correspond au paramètre suivant de la commande CUPS & ‧‧;:-o page-top=... ‧ utilisez des valeurs plus grandes que " ‧ ". " ‧ " équivaut à ‧ inch
Jeżeli wymagany margines wypłacalności obliczony w ust. ‧, ‧ i ‧ jest mniejszy od wymaganego marginesu wypłacalności dla poprzedniego roku, wówczas wymagany margines wypłacalności jest co najmniej równy wymaganemu marginesowi wypłacalności dla poprzedniego roku pomnożonemu przez stosunek kwoty rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na zaległe roszczenia na koniec ostatniego roku obrachunkowego do kwoty rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na zaległe roszczenia na początku ostatniego roku obrachunkowegoLorsque l'exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux paragraphes ‧ à ‧ est inférieure à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à payer à la fin de l'exercice précédent et leur montant au début de l'exercice précédent
Margines ten został ustalony na podstawie marginesów ustalonych dla objętych próbą producentów eksportujących, pomijając margines dla producenta eksportującego objętego zerowym marginesem dumpinguCette marge a été établie sur la base des marges établies pour les producteurs-exportateurs échantillonnés, indépendamment de la marge du producteur-exportateur ayant une marge de dumping nulle
Marginesy te, włącznie z marginesami współpracujących eksporterów, są wyższe od określonych w badaniach marginesów dumpingu (z wyjątkiem spółki Mettler-Toledo, w przypadku której margines szkody wyniósł ‧%Ces marges, y compris pour les exportateurs n
Margines ten został ustalony na podstawie marginesu ustalonego dla producentów eksportujących, objętych próbą, nie uwzględniając producentów eksportujących wykazujących zerowy margines dumpingu, oraz marginesu przedsiębiorstwa, do którego zastosowanie ma art. ‧ rozporządzenia podstawowegoCette marge a été établie sur la base des marges calculées pour les producteurs-exportateurs constituant l'échantillon, en ne tenant pas compte de la marge du producteur-exportateur ayant une marge de dumping nulle, ni de la marge de la société qui s'est vu appliquer l'article ‧ du règlement de base
Ponieważ obwiązujące cła dla Rosji zostały obliczone na podstawie marginesu szkody, a także ze względu na to, że margines dumpingu ustalony w trakcie obecnego dochodzenia jest niższy od obliczonego poprzednio marginesu szkody, cło powinno zostać dostosowane do marginesu dumpingu ustalonego w obecnym dochodzeniu, a mianowicie do poziomu wynoszącego ‧,‧ %Les mesures actuellement applicables à la Russie ayant été calculées sur la base de la marge de préjudice, et la nouvelle marge de dumping, établie dans le cadre de la présente enquête étant inférieure à la marge de préjudice calculée antérieurement, il convient d’ajuster le droit au niveau de la marge de dumping établie dans le cadre de la présente enquête, à savoir ‧,‧ %
Jeśli wymagany margines wypłacalności obliczony w ust. ‧ jest niższy niż wymagany margines wypłacalności z poprzedniego roku, wymagany margines wypłacalności winien być co najmniej równy wymaganemu marginesowi wypłacalności z poprzedniego roku, pomnożonemu przez współczynnik kwoty rezerw technicznych w przypadku roszczeń zaległych na koniec roku obrachunkowego do kwoty rezerw technicznych w przypadku roszczeń zaległych na początku ostatniego roku obrachunkowegoSi les calculs des paragraphes ‧, ‧ et ‧ donnent un résultat inférieur à l
Margines dumpingu rezydualnego powinien zatem zostać określony na poziomie przedsiębiorstwa z najwyższym marginesem dumpingu (zamiast w oparciu o metodykę stosowaną na etapie tymczasowym, tj. średni ważony margines dumpingu dla najbardziej reprezentatywnego produktu o najwyższym marginesie dumpinguPar conséquent, il convient de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société (et non selon la méthodologie appliquée au stade provisoire, à savoir la marge de dumping moyenne pondérée du type de produit le plus représentatif ayant la marge de dumping la plus élevée
Zdaniem skarżących średni ważony margines dumpingu był niższy od średniego ważonego marginesu szkody, a zatem minimalna cena przywozowa i nałożone cło powinny były zostać ustanowione na podstawie średniego ważonego marginesu dumpingu, a nie na podstawie średniego ważonego marginesu szkodySelon elles, la marge moyenne pondérée de dumping était inférieure que la marge moyenne pondérée du préjudice, aussi le prix minimal à l'importation et le droit fixe auraient dû être établis sur la base de la marge moyenne pondérée du préjudice
W takim przypadku ustalono margines dumpingu na poziomie odpowiadającym średniemu ważonemu marginesowi dumpingu najczęściej sprzedawanych rodzajów produktu współpracujących producentów eksportujących o najwyższych marginesach dumpinguEn pareil cas, la marge de dumping a été fixée à un niveau correspondant à la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les types de produits les plus vendus par les producteurs-exportateurs ayant coopéré présentant les marges de dumping les plus élevées
Jeżeli właściwe organy uznają, że niektóre pozycje kwalifikujące się do marginesu wypłacalności powiązanego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, inne niż te, o których mowa w sekcji C.‧, nie mogą w rzeczywistości stać się rozporządzalne, aby pokryć wymóg marginesu wypłacalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji posiadającego udziały kapitałowe, dla którego skorygowana wypłacalność jest obliczana, wówczas te pozycje mogą być włączone do obliczenia tylko, o ile kwalifikują się one do pokrycia wymogu marginesu wypłacalności zakładu powiązanegoSi les autorités compétentes estiment que certains éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance liée, autres que ceux visés au point C.‧, ne peuvent pas être rendus effectivement disponibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, ces éléments ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils peuvent servir à couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée
Jeżeli właściwe organy uznają, że niektóre pozycje kwalifikujące się do marginesu wypłacalności powiązanego zakładu ubezpieczeń inne niż te, o których mowa w pkt C.‧, nie mogą w rzeczywistości stać się rozporządzalne, aby pokryć wymóg marginesu wypłacalności zakładu ubezpieczeń posiadającego udziały kapitałowe, dla którego skorygowana wypłacalność jest obliczana, wówczas te pozycje mogą być włączone do obliczenia tylko, o ile kwalifikują się one do pokrycia wymogu marginesu wypłacalności zakładu powiązanegoSi les autorités compétentes estiment que certains éléments admissibles pour la marge de solvabilité d
Ponieważ margines szkody jest wyższy niż ustalony margines dumpingu, cła antydumpingowe powinny być oparte na marginesie dumpingu, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowegoLa marge de préjudice étant supérieure à la marge de dumping constatée, les droits antidumping doivent être fondés sur cette dernière conformément aux dispositions de l'article ‧, paragraphe ‧, du règlement de base
Zatem margines szkody dla przedsiębiorstw niewspółpracujących ustalono na poziomie średniej wyliczonej z wartości danych Eurostatu oraz najwyższych marginesów dla typów produktów sprzedawanych w reprezentatywnej ilości przez współpracującego producenta eksportującego o najwyższym marginesie szkodyEn conséquence, la marge de préjudice pour les sociétés n'ayant pas coopéré a été établie en calculant une moyenne à partir de la valeur fournie par les données d'Eurostat et des marges les plus élevées déterminées pour les types de produits vendus en quantités représentatives par le producteur-exportateur ayant coopéré qui a enregistré la marge de préjudice la plus élevée
W zakresie wymienionym w motywie ‧ poniżej, margines szkody jest znacznie niższy od marginesu dumpingu ustalonego bez uwzględniania tego typu produktu, zatem podstawą ustalenia zakresu środków będzie margines szkodyComme indiqué au considérant ‧ ci-dessous, la marge de préjudice est sensiblement inférieure à la marge de dumping établie sans qu'il ait été tenu compte de ce type de produit et servira de base pour la fixation du niveau des mesures
Podlegają oni zatem cłu odpowiadającemu średniemu ważonemu marginesowi dumpingu ustalonemu dla przedsiębiorstw objętych próbą podczas pierwotnego dochodzenia, przy założeniu pominięcia marginesów zerowych oraz marginesów de minimis, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowegoElles sont donc soumises à un droit correspondant à la marge de moyenne pondérée de dumping établie pour les sociétés incluses dans l'échantillon pendant l'enquête initiale, toutes les marges zéro et de minimis étant ignorées, conformément à l'article ‧, paragraphe ‧, du règlement de base
Cło to powinno zostać nałożone na poziomie ustalonych marginesów dumpingu, z wyjątkiem Republiki Korei, gdzie margines szkody został ustalony jako niższy niż margines dumpinguCe droit devrait être institué au niveau des marges de dumping établies, sauf pour la République de Corée, où la marge de préjudice est inférieure à la marge de dumping
Podczas pierwotnego dochodzenia średni ważony margines dumpingu, o którym mowa powyżej, został obliczony jako średnia ważona marginesów dumpingu trzech przedsiębiorstw objętych próbą, ponieważ w przypadku jednego z czterech przedsiębiorstw pierwotnie objętych próbą margines wynosił zeroLors de l'enquête initiale, la marge de dumping moyenne pondérée susmentionnée était calculée en tant que moyenne pondérée des trois sociétés incluses dans l'échantillon, puisque l'une des quatre sociétés sélectionnées au départ présentait une marge zéro
Odnotowując, ze przyjęcie listu nr ‧/‧ w sprawie poprawek dotyczącego sekcji ‧ – Rada – na finansowanie Rady Europejskiej w ‧ roku na kwotę ‧,‧mln EUR pozostaje bez uszczerbku dla wykorzystania marginesu w dziale ‧, który nadal wynosi ‧ mln EUR, Parlament Europejski, Rada i Komisja zgadzają się, że zważywszy na niewielki margines w dziale ‧ w ‧ roku oraz potrzebę zapewnienia pełnego finansowania Europejskiego planu naprawy gospodarczej, znaczenie priorytetowe wykorzystania dostępnego marginesu w dziale ‧ należy nadać sfinansowaniu dodatkowych wydatków wynikających bezpośrednio z wejścia w życie traktatu lizbońskiegoLe Parlement européen, le Conseil et la Commission, notant que l'adoption de la lettre rectificative no ‧/‧ concernant la section ‧ (Conseil) relative au financement du Conseil européen en ‧ pour un montant de ‧ EUR, est sans préjudice de l'utilisation de la marge de la rubrique ‧ qui reste à ‧ EUR, estiment d'un commun accord que, étant donné la marge étroite de la rubrique ‧ en ‧ et la nécessité d'assurer le financement intégral du plan européen pour la relance économique, il convient de consacrer en priorité l'utilisation de la marge disponible sous la rubrique ‧ au financement des dépenses supplémentaires résultant directement de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5229 zdań frazy marginesy lustrzane.Znalezione w 5,967 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.