Tłumaczenia na język francuski:

  • taille de la portée   

Przykładowe zdania z "liczebność miotu", pamięć tłumaczeniowa

add example
W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznej.Ponieważ nieLes études de toxicité de la reproduction et du développement chez les rongeurs et le lapin n ont révélé aucun effet tératogène mais une augmentation du nombre de morts-nés et de décès dans la période du péripartum, une diminution légère des tailles de portée vivante et du poids des petits à des doses maternelles toxiques chez le rat correspondant à des niveaux d exposition systémique similaires à l exposition clinique attendue
W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznejLes études de toxicité de la reproduction et du développement chez les rongeurs et le lapin n ont révélé aucun effet tératogène mais une augmentation du nombre de morts-nés et de décès dans la période du péripartum, une diminution légère des tailles de portée vivante et du poids des petits à des doses maternelles toxiques chez le rat correspondant à des niveaux d exposition systémique similaires à l exposition clinique attendue
U ciężarnych samic królików, którym podawano teryparatyd w dawkach dobowych od ‧ do ‧ μg/kg mc. obserwowano resorpcję płodu i zmniejszenie liczebności miotuCependant, une résorption f tale et une taille réduite de la portée ont été observées chez des lapines gravides auxquelles ont été administrées des doses quotidiennes de ‧ à ‧ μg/kg
Wykazano przypadki odchyleń od normy w budowie układu kostnego i wad rozwojowych, dystocji, wydłużenia czasu trwania porodu, zmniejszenia średniej liczebności miotu i zmniejszenia żywotności, dla stężeń mniejszych od stężeń osiąganych w czasie stosowania dawek terapeutycznych u ludziA des expositions inférieures à celles obtenues aux doses thérapeutiques chez l homme, le posaconazole provoque des modifications et des malformations du squelette, une dystocie, une augmentation du temps de gestation, une diminution de la taille moyenne de la portée et de la viabilité postnatale
W badaniach dotyczących rozwoju embrionalno-płodowego, dazatynib powodował również obumieranie embrionów oraz związaną z tym mniejszą liczebność miotów u szczurów, jak też zmiany kośćca płodu u szczurów i u królikówDans les études de développement embryo-foetal, dasatinib a également induit chez le rat une létalité embryonnaire associée à une diminution de la taille des portées, ainsi qu ' une altération du squelette f tal chez le rat et le lapin
U szczurów śmiertelność zarodków i płodów przejawiała się istotnym zmniejszeniem liczby żywych płodów, zwiększoną liczbą resorpcji, wzrostem utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧, ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludziChez le rat, la mortalité embryo-f tale a été mise en évidence à travers une réduction significative du nombre de f tus vivants, une augmentation du nombre de résorptions f tales, une augmentation de la perte post-implantatoire et une perte de toute la portée chez ‧ des ‧ femelles gravides, à des expositions plasmatiques ‧ fois supérieures à l exposition clinique
W najlepszym wypadku, króliki trzymane w grupie powinny pochodzić z tego samego miotu, przechowywanego nierozdzielnie od momentu odstawienia od matkiIdéalement, les lapins logés en groupe devraient être de la même portée et être restés ensemble depuis le sevrage
Tenekteplaza podawana w okresie środkowozarodkowym powodowała śmierć całego miotuLe ténectéplase a induit des avortements au cours de la période embryonnaire intermédiaire
Dzięki indywidualnemu znakowaniu miotów ryb przy pomocy chipów i dokładnej ewidencji gospodarczej (ewidencja obsady, rejestr wylęgu i odbioru ryb przeznaczonych do sprzedaży) i ewidencji zapasów (rejestr wylęgarni, ewidencja wydawania ryb przeznaczonych do sprzedaży, a także przyjmowania i wydawania ryb w celu ich przetworzenia) można w każdej chwili w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzić pochodzenie każdej rybyGrâce au marquage individuel par puce électronique des poissons et aux relevés précis effectués au niveau de l'exploitation (registre des effectifs, registre d'incubation et registre des entrées), ainsi qu'aux données enregistrées (livre de vivier, registre de sortie des poissons commercialisés, registre de sortie des poissons destinés à la transformation), il est possible d'établir à tout moment et avec certitude l'origine de n'importe quel poisson
Wszystkie mioty trzymane są oddzielnie wraz z matką do czasu ich oznakowania do celów identyfikacyjnych zgodnie z przepisami określonymi przez British Pig Association lub organizację równoważnąToutes les portées doivent être tenues à l’écart de leur mère jusqu’à ce que les porcelets aient été marqués à des fins d’identification conformément aux règles établies par la British Pig Association ou son équivalent
Po odstawieniu od matki, młode z tego samego miotu powinny być trzymane razem w ich pomieszczeniu hodowlanym tak długo, jak to możliweAprès le sevrage, les membres d'une portée devraient rester ensemble dans le compartiment de reproduction aussi longtemps que possible
U szczurów śmiertelność zarodków i płodów przejawiała się istotnym zmniejszeniem liczby żywych płodów, zwiększoną liczbą resorpcji, wzrostem utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧, ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludziChez le rat, la mortalité embryo-f tale a été mise en évidence à travers une réduction significative du nombre de f tus vivants, une augmentation du nombre de résorptions f tales, une augmentation de la perte post-implantatoire et une perte de toute la portée chez ‧ des ‧ femelles gravides, à des expositions plasmatiques ‧ fois supérieures à l exposition clinique.Chez le lapin, les diminutions de
Przy dwukrotnie większej ekspozycji ogólnoustrojowej w porównaniu do maksymalnej ekspozycji terapeutycznej u ludzi wystąpił wzrost utraty poimplantacyjnej, zmniejszenie mas ciała miotów i zmniejszenie przeżycia młodych w czasie pierwszych trzech dni laktacji u szczurówAvec une exposition systèmique correspondant à deux fois l exposition humaine thérapeutique maximale, on a constaté une augmentation des pertes post-implantatoires, une diminution du poids de naissance des petits et une réduction de la survie des petits pendant les trois premiers jours de lactation chez le rat
W pomieszczeniu hodowlanym można trzymać do ośmiu młodych z tego samego miotu od odstawy od matki do osiągnięcia wieku siedmiu tygodni, natomiast na minimalnej powierzchni podłogi możliwe jest trzymanie do pięciu młodych z tego samego miotu w wieku od ośmiu do dziesięciu tygodniOn peut loger jusqu'à huit membres d'une portée dans le compartiment de reproduction entre le sevrage et l'âge de ‧ semaines et l'on peut loger cinq membres d'une portée âgés de ‧ à ‧ semaines sur la surface au sol minimale
Fretki wykształcają wzorce zachowań społecznych już we wczesnym wieku i dlatego jest rzeczą szczególnie ważną, aby młoda fretka miała zapewniony kontakt społeczny z innymi fretkami (np. z osobnikami z tego samego miotu) oraz z ludźmi (np. opiekunamiLe comportement social des furets se développe très tôt et il importe que le jeune furet ait des contacts sociaux avec d'autres furets (par exemple des animaux de la même portée) et avec les hommes (par exemple ceux qui prodiguent les soins aux animaux
Miot JudaszaLes judas- c' est ça
U królików redukcja masy macicy samic ciężarnych i liczby żywych płodów była związana ze zwiększeniem liczby resorpcji, wzrostem liczby utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludziChez le lapin, les diminutions de poids de l utérus gravide et du nombre de f tus vivants étaient dues à l augmentation du nombre de résorptions et de l incidence des pertes post-implantatoires et à la perte de toute la portée chez ‧ des ‧ femelles gravides exposées à des doses ‧ fois supérieures à celles de la pratique clinique
Jest rzeczą szczególnie ważną, aby w tym okresie kot miał zapewniony kontakt społeczny z innymi kotami (na przykład osobnikami z tego samego miotu) oraz z ludźmi, a także, aby został zaznajomiony z warunkami otoczenia, które najprawdopodobniej napotka w dalszych okresach spędzonych w ośrodkuDurant cette période, il est particulièrement important que le chaton ait des contacts sociaux avec d'autres chats (par exemple avec les chatons de la même portée) ainsi qu'avec des humains et qu'il soit familiarisé avec les conditions environnementales qu'il pourrait être amené à rencontrer ultérieurement
Typowa liczba młodych w jednym miocie jest z reguły równa... połowie liczby sutków u zwierzęcia danego gatunkuLe nombre typique de petits dans l' utérus est normalement égal à la moitié du nombre de mamelons de l' animal
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 480 zdań frazy liczebność miotu.Znalezione w 0,402 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.