Tłumaczenia na język francuski:

  • taille de la portée   

Przykładowe zdania z "liczebność miotu", pamięć tłumaczeniowa

add example
W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznejLes études de toxicité de la reproduction et du développement chez les rongeurs et le lapin n ont révélé aucun effet tératogène mais une augmentation du nombre de morts-nés et de décès dans la période du péripartum, une diminution légère des tailles de portée vivante et du poids des petits à des doses maternelles toxiques chez le rat correspondant à des niveaux d exposition systémique similaires à l exposition clinique attendue
Wykazano przypadki odchyleń od normy w budowie układu kostnego i wad rozwojowych, dystocji, wydłużenia czasu trwania porodu, zmniejszenia średniej liczebności miotu i zmniejszenia żywotności, dla stężeń mniejszych od stężeń osiąganych w czasie stosowania dawek terapeutycznych u ludziA des expositions inférieures à celles obtenues aux doses thérapeutiques chez l homme, le posaconazole provoque des modifications et des malformations du squelette, une dystocie, une augmentation du temps de gestation, une diminution de la taille moyenne de la portée et de la viabilité postnatale
W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznej.Ponieważ nieLes études de toxicité de la reproduction et du développement chez les rongeurs et le lapin n ont révélé aucun effet tératogène mais une augmentation du nombre de morts-nés et de décès dans la période du péripartum, une diminution légère des tailles de portée vivante et du poids des petits à des doses maternelles toxiques chez le rat correspondant à des niveaux d exposition systémique similaires à l exposition clinique attendue
U ciężarnych samic królików, którym podawano teryparatyd w dawkach dobowych od ‧ do ‧ μg/kg mc. obserwowano resorpcję płodu i zmniejszenie liczebności miotuCependant, une résorption f tale et une taille réduite de la portée ont été observées chez des lapines gravides auxquelles ont été administrées des doses quotidiennes de ‧ à ‧ μg/kg
W badaniach dotyczących rozwoju embrionalno-płodowego, dazatynib powodował również obumieranie embrionów oraz związaną z tym mniejszą liczebność miotów u szczurów, jak też zmiany kośćca płodu u szczurów i u królikówDans les études de développement embryo-foetal, dasatinib a également induit chez le rat une létalité embryonnaire associée à une diminution de la taille des portées, ainsi qu ' une altération du squelette f tal chez le rat et le lapin
U królików redukcja masy macicy samic ciężarnych i liczby żywych płodów była związana ze zwiększeniem liczby resorpcji, wzrostem liczby utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludziChez le lapin, les diminutions de poids de l utérus gravide et du nombre de f tus vivants étaient dues à l augmentation du nombre de résorptions et de l incidence des pertes post-implantatoires et à la perte de toute la portée chez ‧ des ‧ femelles gravides exposées à des doses ‧ fois supérieures à celles de la pratique clinique
Samice królika do produkcji królików na opas i które wydały miotFemelles de production de lapins à engraisser, ayant déjà mis bas
U szczurów śmiertelność zarodków i płodów przejawiała się istotnym zmniejszeniem liczby żywych płodów, zwiększoną liczbą resorpcji, wzrostem utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧, ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludziChez le rat, la mortalité embryo-f tale a été mise en évidence à travers une réduction significative du nombre de f tus vivants, une augmentation du nombre de résorptions f tales, une augmentation de la perte post-implantatoire et une perte de toute la portée chez ‧ des ‧ femelles gravides, à des expositions plasmatiques ‧ fois supérieures à l exposition clinique.Chez le lapin, les diminutions de
W badaniu dotyczącym rozwoju w okresie okołoporodowym i poporodowym dichlorowodorek histaminy podawany w wysokich dawkach wywoływał działania toksyczne u matki, a u potomstwa obserwowano wpływ toksyczny w okresie laktacji (mniejsza liczba żywych osobników w miocie w dniu ‧. w porównaniu z okresem laktacji w dniu ‧.), ale nie po zakończeniu karmieniaDans l étude du développement péri-et postnatal, des doses élevées de dichlorhydrate d histamine ont provoqué une toxicité maternelle et la progéniture a présenté une toxicité pendant l allaitement (moins de petits vivants au jour ‧, par comparaison au jour ‧), mais pas après le sevrage
Gatunki monogamiczne hoduje się w grupach rodzinnych, obejmujących jedną parę hodowlaną oraz dwa lub więcej mioty jej potomstwaLes espèces monogames doivent être élevées en groupes familiaux composés d'un couple reproducteur et de deux ou plusieurs générations de jeunes
Podawanie samicom szczurów cydofowiru raz w tygodniu dożylnie w dawce ‧, ‧ mg/kg mc./tydzień przez ‧ tygodni przed okresem godowym i przez ‧ tygodnie po okresie godowym, powodowało zmniejszenie liczby młodych w miocie i zmniejszenie liczby żywych urodzeń przypadających na jeden miot oraz zwiększenie liczby wczesnych resorpcji płodów przypadającej na jeden miotDes rats femelles, ayant reçu des injections intraveineuses une fois par semaine à ‧ mg/kg/semaine ou plus pendant un maximum de ‧ semaines avant l' accouplement et pendant ‧ semaines après l accouplement ont eu des portées de plus petite taille et moins de nouveau-nés vivants par portée, ainsi qu un plus grand nombre de résorptions de f tus par portée
Mioty prosiąt powinny mieć zapewniony dostęp do obszaru legowiskowego o temperaturze ‧ oC, obniżonej do ‧ oC po osiągnięciu wieku dwóch tygodniLes porcelets nouveau-nés devraient bénéficier d'une aire de repos chauffée à ‧ oC au moins; la température pouvant diminuer progressivement pour atteindre ‧ oC à l'âge de ‧ semaines
Po odstawieniu od matki, młode z tego samego miotu powinny być trzymane razem w ich pomieszczeniu hodowlanym tak długo, jak to możliweAprès le sevrage, les membres d'une portée devraient rester ensemble dans le compartiment de reproduction aussi longtemps que possible
Dzięki indywidualnemu znakowaniu miotów ryb przy pomocy chipów i dokładnej ewidencji gospodarczej (ewidencja obsady, rejestr wylęgu i odbioru ryb przeznaczonych do sprzedaży) i ewidencji zapasów (rejestr wylęgarni, ewidencja wydawania ryb przeznaczonych do sprzedaży, a także przyjmowania i wydawania ryb w celu ich przetworzenia) można w każdej chwili w sposób nie budzący wątpliwości stwierdzić pochodzenie każdej rybyGrâce au marquage individuel par puce électronique des poissons et aux relevés précis effectués au niveau de l'exploitation (registre des effectifs, registre d'incubation et registre des entrées), ainsi qu'aux données enregistrées (livre de vivier, registre de sortie des poissons commercialisés, registre de sortie des poissons destinés à la transformation), il est possible d'établir à tout moment et avec certitude l'origine de n'importe quel poisson
W pomieszczeniu hodowlanym można trzymać do ośmiu młodych z tego samego miotu od odstawy od matki do osiągnięcia wieku siedmiu tygodni, natomiast na minimalnej powierzchni podłogi możliwe jest trzymanie do pięciu młodych z tego samego miotu w wieku od ośmiu do dziesięciu tygodniOn peut loger jusqu'à huit membres d'une portée dans le compartiment de reproduction entre le sevrage et l'âge de ‧ semaines et l'on peut loger cinq membres d'une portée âgés de ‧ à ‧ semaines sur la surface au sol minimale
W najlepszym wypadku, króliki trzymane w grupie powinny pochodzić z tego samego miotu, przechowywanego nierozdzielnie od momentu odstawienia od matkiIdéalement, les lapins logés en groupe devraient être de la même portée et être restés ensemble depuis le sevrage
U noworodków szczurzych, którym podawano wewnątrzmacicznie i po urodzeniu ‧ mg/kg syldenafilu obserwowano zmniejszenie liczby młodych w miocie, obniżenie urodzeniowej masy ciała w pierwszym dniu oraz zmniejszenie przeżywalności po czterech dniach ekspozycji około pięćdziesiąt razy większych od oczekiwanych u ludzi po zastosowaniu dawki ‧ mg trzy razy na dobęChez des nouveau-nés de rats traités avant et après la naissance par ‧mg/kg de sildénafil, une diminution de la taille de la portée, du poids du nouveau-né au jour ‧ et de la survie à ‧ jours a été constatée à des expositions de l ordre de ‧ fois l exposition attendue chez l homme pour une dose de ‧ mg trois fois par jour
Jest rzeczą szczególnie ważną, aby w tym okresie kot miał zapewniony kontakt społeczny z innymi kotami (na przykład osobnikami z tego samego miotu) oraz z ludźmi, a także, aby został zaznajomiony z warunkami otoczenia, które najprawdopodobniej napotka w dalszych okresach spędzonych w ośrodkuDurant cette période, il est particulièrement important que le chaton ait des contacts sociaux avec d'autres chats (par exemple avec les chatons de la même portée) ainsi qu'avec des humains et qu'il soit familiarisé avec les conditions environnementales qu'il pourrait être amené à rencontrer ultérieurement
Wszystkie mioty trzymane są oddzielnie wraz z matką do czasu ich oznakowania do celów identyfikacyjnych zgodnie z przepisami określonymi przez British Pig Association lub organizację równoważnąToutes les portées doivent être tenues à l’écart de leur mère jusqu’à ce que les porcelets aient été marqués à des fins d’identification conformément aux règles établies par la British Pig Association ou son équivalent
Badanie przed i postnatalne myszy wykazało statystycznie istotne ograniczenie przeżycia i wzrostu miotów w okresie karmienia przy podawaniu odpowiednio ‧-i ‧-krotnie większej dawki niż maksymalna dawka zalecana dla ludzi, przy czym efekt ograniczający przeżycie miotów rozpoczynał się przy dawce ‧ mg/kg/dobęUne étude sur le développement pré-et post-natal chez la souris a mis en évidence une réduction du taux de survie et un ralentissement de la croissance des petits de la portée statistiquement significatifs durant la période de sevrage et ceci à des doses respectivement ‧ fois et ‧ fois plus fortes, que la dose recommandée chez l homme, avec une tendance à un effet sur la survie des petits à partir de la dose de ‧ mg/kg/jour
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 480 zdań frazy liczebność miotu.Znalezione w 0,674 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.