Tłumaczenia na język francuski:

  • taille de la portée   

Przykładowe zdania z "liczebność miotu", pamięć tłumaczeniowa

add example
W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznejLes études de toxicité de la reproduction et du développement chez les rongeurs et le lapin n ont révélé aucun effet tératogène mais une augmentation du nombre de morts-nés et de décès dans la période du péripartum, une diminution légère des tailles de portée vivante et du poids des petits à des doses maternelles toxiques chez le rat correspondant à des niveaux d exposition systémique similaires à l exposition clinique attendue
Wykazano przypadki odchyleń od normy w budowie układu kostnego i wad rozwojowych, dystocji, wydłużenia czasu trwania porodu, zmniejszenia średniej liczebności miotu i zmniejszenia żywotności, dla stężeń mniejszych od stężeń osiąganych w czasie stosowania dawek terapeutycznych u ludziA des expositions inférieures à celles obtenues aux doses thérapeutiques chez l homme, le posaconazole provoque des modifications et des malformations du squelette, une dystocie, une augmentation du temps de gestation, une diminution de la taille moyenne de la portée et de la viabilité postnatale
W badaniach oceniających toksyczny wpływ na rozród i rozwój osobniczy u gryzoni i królików nie obserwowano działania teratogennego, u szczurów natomiast odnotowano wzrost liczby martwych urodzeń i zgonów potomstwa w okresie okołoporodowym oraz nieznaczny spadek liczebności żywego miotu i masy ciała potomstwa przy dawkach toksycznych dla samicy, odpowiadających systemowym poziomom ekspozycji, które były podobne do spodziewanej ekspozycji klinicznej.Ponieważ nieLes études de toxicité de la reproduction et du développement chez les rongeurs et le lapin n ont révélé aucun effet tératogène mais une augmentation du nombre de morts-nés et de décès dans la période du péripartum, une diminution légère des tailles de portée vivante et du poids des petits à des doses maternelles toxiques chez le rat correspondant à des niveaux d exposition systémique similaires à l exposition clinique attendue
U ciężarnych samic królików, którym podawano teryparatyd w dawkach dobowych od ‧ do ‧ μg/kg mc. obserwowano resorpcję płodu i zmniejszenie liczebności miotuCependant, une résorption f tale et une taille réduite de la portée ont été observées chez des lapines gravides auxquelles ont été administrées des doses quotidiennes de ‧ à ‧ μg/kg
W badaniach dotyczących rozwoju embrionalno-płodowego, dazatynib powodował również obumieranie embrionów oraz związaną z tym mniejszą liczebność miotów u szczurów, jak też zmiany kośćca płodu u szczurów i u królikówDans les études de développement embryo-foetal, dasatinib a également induit chez le rat une létalité embryonnaire associée à une diminution de la taille des portées, ainsi qu ' une altération du squelette f tal chez le rat et le lapin
Sądu ed miocie rz za licza ” a cj a , ne w p ko ns um en z o nic z na ra ed uk tr gu laminu re ed się bi or st rz y 1 nic z ag ię cia a 1 tw ona osób ły w pa o z ep w a p ól not W s gn zy a 1 ow ż a w a az yk w a ep rzsuit é a í a ir ur c és oc ca du é , m m un au t Co pr es une e 1 ie rv r fé d de sans « ie de et des tio ns er é r ci a le c he i ses é personnes des g or l re è
Skarga musi zawierać nazwisko i adres zamieszkania skarżącego oraz charakter , w jakim występuje osoba podpisująca , wskazanie strony lub stron , przeciw którym wnosi się skargę , przed miot sporu , żądania oraz zwięzłe przedstawienie zarzutów prawnych stano wiących podstawę skargi .La requête doit contenir l ' indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire , l ' indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée , l ' objet du litige , les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués .
U królików redukcja masy macicy samic ciężarnych i liczby żywych płodów była związana ze zwiększeniem liczby resorpcji, wzrostem liczby utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludziChez le lapin, les diminutions de poids de l utérus gravide et du nombre de f tus vivants étaient dues à l augmentation du nombre de résorptions et de l incidence des pertes post-implantatoires et à la perte de toute la portée chez ‧ des ‧ femelles gravides exposées à des doses ‧ fois supérieures à celles de la pratique clinique
Samice królika do produkcji królików na opas i które wydały miotFemelles de production de lapins à engraisser, ayant déjà mis bas
U szczurów śmiertelność zarodków i płodów przejawiała się istotnym zmniejszeniem liczby żywych płodów, zwiększoną liczbą resorpcji, wzrostem utrat ciąży po zagnieżdżeniu zarodka i całkowitą utratą miotów u ‧ z ‧ samic ciężarnych przy poziomach stężenia leku w osoczu ‧, ‧ razy większych niż poziomy obserwowane w warunkach klinicznych u ludziChez le rat, la mortalité embryo-f tale a été mise en évidence à travers une réduction significative du nombre de f tus vivants, une augmentation du nombre de résorptions f tales, une augmentation de la perte post-implantatoire et une perte de toute la portée chez ‧ des ‧ femelles gravides, à des expositions plasmatiques ‧ fois supérieures à l exposition clinique.Chez le lapin, les diminutions de
— wkładów finansowych w związku z przygotowaniami do międzynarodowych organizacji ds. rybołówstwa , będą cych przed miotem zainteresowania Wspólnoty ,les contributions financières aux travaux préparatoires de nouvelles organisations internationales de pêche présentant un intérêt pour la Communauté ,
We wszystkich typach szkół , na wszystkich poziomach rozwój każdego ucznia jest przed miotem stałej ewaluacji . Przeprowadza się te sty pisemne oraz ocenia ustne wypowiedzi , aktywność w klasie i umiejętności praktyczne .Dans tous les types d ' écoles et à tous les niveaux , les performances des élèves font l ' objet d ' une évaluation constante au moyen de tests écrits et de l ' appréciation de leur participation en classe et de leurs travaux pratiques .
Warunki , na mocy których można uwzględnić kwestie społeczne wprzed-miocie zamówienia i / lub specyfikacjach technicznych , zostaną wyjaśnione później wczęściach „ Definiowanie przedmiotu zamówienia ” i „ De niowanie wymogów zamówienia ” .Les conditions dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent ( ou , dans certains cas , sont tenus d ) exclure un soumissionnaire d une procédure de passation de marché sont expliquées plus loin à la section « Critères d exclusion » .
W badaniu dotyczącym rozwoju w okresie okołoporodowym i poporodowym dichlorowodorek histaminy podawany w wysokich dawkach wywoływał działania toksyczne u matki, a u potomstwa obserwowano wpływ toksyczny w okresie laktacji (mniejsza liczba żywych osobników w miocie w dniu ‧. w porównaniu z okresem laktacji w dniu ‧.), ale nie po zakończeniu karmieniaDans l étude du développement péri-et postnatal, des doses élevées de dichlorhydrate d histamine ont provoqué une toxicité maternelle et la progéniture a présenté une toxicité pendant l allaitement (moins de petits vivants au jour ‧, par comparaison au jour ‧), mais pas après le sevrage
IWRzawieratakżenowyprogramtematycznyadresowanydopod-miotów niepaństwowych i władz lokalnych działających w dziedzinie rozwoju , któregogłównymcelemjestrozwójichzdolnościinstytu-cjonalnych ( program ten zastępuje poprzedni program „ Współfinansowanie wraz z organizacjami pozarządowymi ” – zob. pkt 6 ) .L ICDcom-porte aussi un nouveau programme thématique pour les acteurs non étatiques et les autorités locales actives dans le domaine du développement , qui vise essentiellement à assurer le développement des capacités(etremplacele précédent programme de«cofinancement avecles ONG » voir point 6 ) .
Gatunki monogamiczne hoduje się w grupach rodzinnych, obejmujących jedną parę hodowlaną oraz dwa lub więcej mioty jej potomstwaLes espèces monogames doivent être élevées en groupes familiaux composés d'un couple reproducteur et de deux ou plusieurs générations de jeunes
Podawanie samicom szczurów cydofowiru raz w tygodniu dożylnie w dawce ‧, ‧ mg/kg mc./tydzień przez ‧ tygodni przed okresem godowym i przez ‧ tygodnie po okresie godowym, powodowało zmniejszenie liczby młodych w miocie i zmniejszenie liczby żywych urodzeń przypadających na jeden miot oraz zwiększenie liczby wczesnych resorpcji płodów przypadającej na jeden miotDes rats femelles, ayant reçu des injections intraveineuses une fois par semaine à ‧ mg/kg/semaine ou plus pendant un maximum de ‧ semaines avant l' accouplement et pendant ‧ semaines après l accouplement ont eu des portées de plus petite taille et moins de nouveau-nés vivants par portée, ainsi qu un plus grand nombre de résorptions de f tus par portée
Mioty prosiąt powinny mieć zapewniony dostęp do obszaru legowiskowego o temperaturze ‧ oC, obniżonej do ‧ oC po osiągnięciu wieku dwóch tygodniLes porcelets nouveau-nés devraient bénéficier d'une aire de repos chauffée à ‧ oC au moins; la température pouvant diminuer progressivement pour atteindre ‧ oC à l'âge de ‧ semaines
Po odstawieniu od matki, młode z tego samego miotu powinny być trzymane razem w ich pomieszczeniu hodowlanym tak długo, jak to możliweAprès le sevrage, les membres d'une portée devraient rester ensemble dans le compartiment de reproduction aussi longtemps que possible
— wkładów finansowych w prace naukowe prowadzone przez międzynarodowe organizacje ds. rybołówstwa , będące przed miotem specjalnego zainteresowania Wsp ólnoty ,la participation financière aux travaux scientifiques entrepris par les organisations internationales de pêche qui présentent un intérêt particulier pour la Communauté ,
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 631 zdań frazy liczebność miotu.Znalezione w 1,014 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.