Tłumaczenia na język francuski:

  • antihistaminique   
    (noun, adjv   )

Przykładowe zdania z "lek przeciwhistaminowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Lekarz może zlecić przyjmowanie innych leków, takich jak leki przeciwwymiotne, przeciwhistaminowe i (lub) paracetamol, w celu zmniejszenia działań niepożądanych probenecyduVotre médecin pourra vous recommander de prendre d autres médicaments tels que des antiémétiques, des antihistaminiques et/ou du paracétamol pour diminuer les effets indésirables du probénécide
Przed podaniem pierwszej dawki oraz przed każdym zwiększeniem dawki pacjentom należy podać leki steroidowe, lek przeciwhistaminowy oraz lek przeciwbólowyLes patients doivent recevoir des stéroïdes, un antihistaminique et un antalgique avant la première dose et avant toute augmentation de la dose
Przed każdym wlewem dożylnym pacjentom należy podać lek przeciwhistaminowy oraz lek przeciwbólowyLes patients doivent recevoir un antihistaminique et un antidouleur avant chaque perfusion
Przykłady takich leków to: określone leki przeciwhistaminowe (np. terfenadyna, astemizol, mizolastyna), określone leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna, dyzopiramid, prokainamid), erytromycyna i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, doksepina, amitryptylinaDes exemples de tels médicaments incluent certains antihistaminiques (ex. terfénadine, astémizole, mizolastine), certains antiarythmiques (ex. quinidine, disopyramide, procaïnamide), l érythromycine, ainsi que les antidépresseurs tricycliques (ex. imipramine, doxépine, amitriptyline
Tak jak w przypadku innych badań leków przeciwhistaminowych u pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, wykluczono niewielką grupę pacjentów, którzy nie reagują na leczenie przeciwhistaminoweComme dans d' autres essais sur des antihistaminiques dans l' urticaire chronique idiopathique, le peu de patients identifiés comme non-répondeurs aux antihistaminiques a été exclu
Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe-antagoniści receptora H‧, kod ATCClasse pharmacothérapeutique: antihistaminiques anti-H‧, code ATC
Z tego powodu zaleca się ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania preparatu DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM z innymi produktami leczniczymi lub substancjami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, w tym z alkoholem i lekami uspokajającymi (np. benzodiazepiny, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwpsychotyczne, fenobarbital, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającymEn conséquence, la prudence s' impose en cas d association de DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM avec d' autres médicaments ou substances agissant sur le SNC, dont l' alcool et les sédatifs (par exemple benzodiazépines, morphino-mimétiques, antipsychotiques, phénobarbital, antihistaminiques sédatifs
Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe – antagoniści receptora H‧, kod ATCClasse pharmacothérapeutique: antihistaminiques anti-H‧, code ATC
Większość reakcji związanych z infuzją skutecznie leczono zmniejszając szybkości infuzji, chwilowo ją przerywając lub podając przed jej rozpoczęciem doustne leki przeciwhistaminowe i (lub) przeciwgorączkowe i (lub) kortykosteroidyUne réduction du débit de la perfusion, une interruption temporaire de la perfusion ou un traitement préalable, généralement sous forme d anti-histaminique et/ou d antipyrétiques oraux et/ou de corticostéroïdes, ont permis de gérer efficacement la plupart de ces réactions
Należy zachować ostrożność, jeżeli wskazania kliniczne przemawiają za jednoczesnym stosowaniem styrypentolu z lekami metabolizowanymi przez CYP‧C‧ (np. citalopram, omeprazol) lub CYP‧A‧ (np. inhibitory proteazy HIV, leki przeciwhistaminowe, takie jak astemizol, chlorfeniramina, blokery kanałów wapniowych, statyny, doustne środki antykoncepcyjne, kodeina) z uwagi na zwiększone ryzyko zdarzeń niepożądanych (leki przeciwpadaczkowe, patrz dalsza część tego punktuLa prudence est indispensable quand les circonstances cliniques nécessitent l association du stiripentol à des médicaments métabolisés par les iso-enzymes CYP ‧C‧ (par exemple citalopram ou oméprazole) ou ‧A‧ (par exemple inhibiteurs de la protéase du VIH, antihistaminiques tels qu astémizole et chlorphéniramine, antagonistes calciques, statines, contraceptifs oraux, codéine) en raison d une augmentation du risque d effets indésirables (voir dans la présente rubrique des informations supplémentaires concernant les antiépileptiques
Dostępne są dane z klinicznych lub farmakoklinicznych badań prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, porównujących cetyryzynę z placebo oraz innymi lekami przeciwhistaminowymi stosowanymi w zalecanych dawkach (‧ mg na dobę dla cetyryzyny).W badaniach uczestniczyło ponad ‧ pacjentów leczonych cetyryzynąPlus de ‧ sujets exposés à la cétirizine ont été inclus dans les essais cliniques contrôlés en double aveugle ou dans les essais pharmaco-cliniques comparant la cétirizine à la posologie recommandée de ‧ mg par jour, au placebo ou à d' autres antihistaminiques, au cours desquels les données de tolérance quantifiées sont disponibles
Substancja czynna preparatu Azomyr, desloratadyna, jest lekiem przeciwhistaminowymLe principe actif contenu dans Azomyr, la desloratadine, est un antihistaminique
W badaniach klinicznych Xolair był często stosowany w skojarzeniu z wziewnymi lub doustnymi kortykosteroidami, wziewnymi krótko i długo działającymi agonistami receptorów beta-adrenergicznych, antagonistami receptorów leukotrienowych, teofilinami i doustnymi lekami przeciwhistaminowymiLors des études cliniques, Xolair a été fréquemment utilisé en association avec des corticoïdes inhalés et oraux, des bêta-agonistes inhalés à courte durée d action et à longue durée d action, des anti-leucotriènes, des théophyllines et des antihistaminiques oraux
Leki przeciwhistaminowe blokujące receptory HI x xAntihistaminique H‧××
Tak jak w przypadku innych badań leków przeciwhistaminowych u pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, wykluczono niewielką grupę pacjentów, którzy nie reagują na leczenie przeciwhistaminoweComme dans d' autres études sur des antihistaminiques dans l urticaire chronique idiopathique, le peu de patients identifiés comme non-répondeurs aux antihistaminiques a été exclu
Aby zapobiec reakcji alergicznej, konieczne może być podanie dodatkowych leków, np. przeciwhistaminowych i (lub) kortykosteroidów bądź leków przeciwgorączkowychIl se peut que vous ayez besoin de recevoir d autres médicaments en prévention d une éventuelle réaction allergique (par ex., des anti-histaminiques et/ou des corticostéroïdes) ou des antipyrétiques
U dzieci należy rozważyć profilaktyczne zastosowanie odpowiednich leków przeciwhistaminowych przed rozpoczęciem stosowania efawirenzuUn traitement prophylactique avec des antihistaminiques appropriés peut être préconisé avant le début du traitement par éfavirenz
Jednoczesne zastosowanie innych leków działających depresyjnie na OUN, takich jak inne pochodne morfiny (analgetyki czy środki przeciwkaszlowe), środki znieczulenia ogólnego, leki zwiotczające mięśnie szkieletowe, uspokajające środki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym, antagoniści receptora H‧, barbiturany, anksjolityki (tzn. benzodiazepiny), leki nasenne, przeciwpsychotyczne, klonidyna oraz substancje pochodne mogą zwiększać wpływ środków psychoaktywnych na ośrodkowy układ nerwowyL administration concomitante d autres dépresseurs du SNC tels que: autres dérivés morphiniques (analgésiques ou antitussifs), anesthésiques généraux, myorelaxants, antidépresseurs sédatifs, antihistaminiques H‧ sédatifs, barbituriques, anxiolytiques (benzodiazépines), hypnotiques, neuroleptiques, clonidine et substances apparentées peuvent augmenter les effets dépresseurs du SNC
Reakcje związane z infuzją leczono poprzez zmniejszenie szybkości podawania wlewu oraz jednoczesne podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków przeciwhistaminowych i(lub) kortykosteroidówLes réactions associées à la perfusion ont été gérées par la diminution du débit de perfusion, combinée à l' administration d' anti-inflammatoires non stéroïdiens, d' antihistaminiques et/ou de corticostéroïdes
Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (OUN): zaleca się ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leku DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM z innymi lekami lub substancjami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, w tym z alkoholem i lekami uspokajającymi (benzodiazepiny, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwpsychotyczne, fenobarbital, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającymMédicaments du Système Nerveux Central (SNC): il est conseillé d être prudent lors de l association de DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM à d autres médicaments ou substances d action centrale, alcool et sédatifs inclus (benzodiazépines, morphinomimétiques, antipsychotiques, phénobarbital, antihistaminiques sédatifs
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 47033 zdań frazy lek przeciwhistaminowy.Znalezione w 18,956 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.