Tłumaczenia na język francuski:

  • aneth       
    (noun   )

Przykładowe zdania z "koper (przyprawa)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Foeniculum vulgare Miller- Koper włoski (fenkułFoeniculum vulgare Miller- Fenouil
Nie wiadomo, czy składniki kopru włoskiego są wydzielane do mleka matkiLe risque de passage des composants du fenouil dans le lait maternel n’est pas connu
Koper włoski, odmiana słodka, suszony, rozdrobniony lub w proszkuFenouil, doux, fruit séché, finement divisé ou en poudre
Podstawą pożywienia owiec są znakomite pastwiska, na których występują przeważnie życica, koniczyna, wiechlina, kostrzewa, dziki owies, siekiernica, tymianek i dziki koper włoski, oraz świeża woda, bogata w sole mineralne pochodzące z pokładów wulkanicznych masywu Monte VultureL'alimentation des ovins se caractérise par d'excellents pâturages, constitués essentiellement de ray-grass, trèfle, pâturin, fétuque, avoine sauvage, thym et fenouil sauvage et par la fraîcheur des eaux riches en sels minéraux provenant des nappes phréatiques du Mont Vulture
Sproszkowane owoce kopru włoskiego: ‧ mg ‧ razy dziennie (do ‧ g dzienniePoudre de fenouil: ‧ mg trois fois par jour (avec un maximum de ‧ g par jour
Koper lub Koprčan, po czym może następować nazwa gminy, w której prowadzi się uprawę winorośli, i/lub nazwa winnicyKoper ou Koprčan, suivi ou non du nom d'une commune viticole et/ou du nom d'un domaine viticole
Nie ma dostępnych danych na temat stosowania owoców kopru włoskiego u pacjentek w ciążyIl n’existe aucune donnée concernant l’utilisation du fruit de fenouil chez la femme enceinte
Można zastosować dodatkowo inne naturalne substancje aromatyczne w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. c) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ lub preparaty aromatyczne w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. d) tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że smak tych napojów wywodzi się głównie z destylatów nasion kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) lub kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.), a stosowanie olejków aromatycznych jest niedozwoloneD’autres substances aromatisantes naturelles telles que définies à l’article ‧, paragraphe ‧, point c), du règlement (CE) no ‧/‧ et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article ‧, paragraphe ‧, point d), dudit règlement, peuvent être utilisées en complément, mais l’arôme de ces boissons est dû en grande partie aux distillats de graines de carvi (Carum carvi L.) et/ou de grains d’aneth (Anethum graveolens L.), l’utilisation d’huiles essentielles étant interdite
Koper włoski (odmiana gorzkaFenouil amer
Koper włoski, odmiana gorzka, suszone, rozdrobnione owoceFenouil, amer, fruit séché, finement divisé
makuch z kopry; śruta poekstrakcyjna z koprytourteau de pression de coprah; tourteau d'extraction de coprah
Mogą wystąpić reakcje alergiczne na koper włoski dotyczące skóry lub układu oddechowegoDes réactions allergiques au fenouil affectant la peau ou le système respiratoire sont possibles
Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzkaFoeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (fruit de fenouil amer
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na rośliny z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae/Umbelliferae) (anyż, kminek, seler, kolendra i koper) lub na anetolHypersensibilité à la substance active ou aux apiacées (ombellifères) (anis vert, carvi, céleri, coriandre et aneth) ou à l’anéthol
Dodatkowo można użyć innych naturalnych lub identycznych z naturalnymi środków aromatyzujących określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) oraz (ii) dyrektywy ‧/‧/EWG lub preparatów aromatyzujących określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. c) tej dyrektywy, z zastrzeżeniem, że smak tych napojów wywodzi się głównie z destylatów nasion kminku zwyczajnego (Carum carvi L.) lub kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.), a stosowanie olejków aromatycznych jest niedozwoloneD'autres substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles au sens de l'article ‧er, paragraphe ‧, point b), sous i) et ii), de la directive ‧/‧/CEE et/ou des préparations aromatisantes au sens de l'article ‧er, paragraphe ‧, point c), de ladite directive peuvent être utilisées en complément, mais l'arôme de ces boissons est dû en grande partie aux distillats de graines de carvi (Carum carvi L.) et/ou de grains d'aneth (Anethum graveolens L.), l'utilisation d'huiles essentielles étant interdite
Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (Owoc kopru włoskiego (odmiana słodkaFoeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (fruit de fenouil doux
Oś kolejowa LIon-Triest-Divaea/Koper-Divaea-Lublana-Budapeszt-granica UkrainyAxe ferroviaire Lyon-Trieste-Divaèa/Koper-Divaèa-Ljubljana-Budapest-frontière ukrainienne
Dzięki temu najwięcej mleka można wyprodukować dokładnie w okresie największego występowania na naturalnych pastwiskach roślin paszowych, takich jak: życica, koniczyna, wiechlina, kostrzewa, kupkówka pospolita, wyka, dziki owies, siekiernica (roślina lecznicza), tymianek, malwa i dziki koper włoskiLe bétail produit ainsi la plus grande quantité de lait précisément au moment de la disponibilité maximale d'essences fourragères dans les zones de pâturage (ray-grass, trèfle, pâturin, fétuque, dactyle, vesce, avoine sauvage) et d'herbes médicinales (thym, mauve, fenouil sauvage
W odniesieniu do difenokonazolu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku kopru włoskiego, pietruszki – naci, liści selera i trybuliUne demande similaire a été introduite pour le difénoconazole en vue d’une utilisation sur le fenouil, sur le persil, sur les feuilles de céleri et sur le cerfeuil
–‧,‧ g (świeżo) rozdrobnionych owoców kopru włoskiego z ‧,‧ l wrzącej wody (parzyć przez ‧ minut) trzy razy dziennie jako naparDe ‧,‧ à ‧,‧ g de fruit de fenouil amer [fraîchement] finement divisé à laisser infuser ‧ minutes dans ‧,‧ l d’eau bouillante, trois fois par jour
być wytwarzany w drodze mieszania alkoholi o zapachu nadanym poprzez destylację lub macerację z użyciem nasion anyżu i ewentualnie nasion kopru, mastyki z mastykowców rodzimych dla wyspy Chios (Pistacja lentiscus Chia lub latifolia) bądź innych aromatycznych nasion, roślin i owocówêtre obtenue par assemblage des alcools aromatisés par distillation ou macération à l
Potrzebyjemy kopruPlaîti- il?Le fenouil
ex‧ – Pozostałe skorupiaki, przetworzone lub zakonserwowane: raki słodkowodne, gotowane z koprem, zamrożoneex‧- Autres crustacés préparés ou conservés: écrevisses, cuites à l’aneth, congelées
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 61 zdań frazy koper (przyprawa).Znalezione w 0,52 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.