Tłumaczenia na język francuski:

  • capacité d'échange cationique   

Przykładowe zdania z "kationowa pojemność wymienna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Należy umieścić ‧ ml żywicy wymieniacza kationowego (‧.‧) w zlewce ‧ ml i przykryć, dodając ‧ ml kwasu chlorowodorowegoPlacer ‧ ml de résine échangeuse de cations (‧.‧) dans un bécher de ‧ ml et couvrir en ajoutant ‧ ml d
Wymieniacz kationowy (KAT), silnie kwasowy, odporny na alkohol (‧ meshÉchangeur de cations (KAT), fortement acide, résistant à l
Połączyć kolumnę wymieniacza, w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowegoMonter les colonnes d
Potencjalne wzajemne oddziaływanie leków na siebie zależne od organicznego kationowego transportera OCT, pomiędzy metylonaltreksonem i inhibitorem OCT zbadano u ‧ zdrowych osób porównując profil farmakokinetyczny pojedynczej dawki metylonaltreksonu przed i po podaniu wielokrotnych dawek ‧ mg cymetydynyLe potentiel d interaction médicamenteuse liée au transporteur de cations organiques (OCT) entre la méthylnaltrexone et un inhibiteur OCT a été étudié chez ‧ sujets sains en comparant les profils pharmacocinétiques de la méthylnaltrexone à dose unique avant et après des doses répétées de ‧ mg de cimétidine
W związku z tym w przypadku równoczesnego podawania leków kationowych usuwanych na drodze wydzielania kanalikowego, należy rozważyć ścisłe monitorowanie kontroli glikemii, dostosowanie dawki w ramach zalecanego dawkowania oraz zmiany metody leczenia cukrzycyIl convient donc de surveiller étroitement le contrôle glycémique, d adapter la dose dans l intervalle posologique recommandé et d envisager une modification du traitement antidiabétique en cas d administration concomitante d agents cationiques, éliminés par sécrétion tubulaire rénale
Należy połączyć kolumnę wymieniacza w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowegoMonter les colonnes d
Kationowe środki powierzchniowo czynne, które mogą zakłócać badanie degradacji i procedurę analityczną, są eliminowane przez wymieniacz kationowy umieszczony powyżej wymieniacza anionowegoLes agents de surface cationiques, susceptibles de perturber le test de biodégradation et la méthode analytique, sont éliminés par l
Pracodawcy stosujący CHPTAC jako czynnik służący do wytwarzania skrobi kationowej powinni uwzględnić wszelkie wytyczne branżowe, które zostały wypracowane na poziomie krajowym w oparciu o praktyczne wytyczne o niewiążącym charakterze, sporządzone przez Komisję na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WELes employeurs, dans les secteurs qui utilisent du chlorure de (‧-chloro-‧-hydroxypropyltriméthylammonium (CCHPTA) comme agent de cationisation pour la cationisation des amidons, devraient prêter attention à toute directive sectorielle élaborée au niveau national sur la base des orientations pratiques non contraignantes proposées par la Commission conformément à l’article ‧, paragraphe ‧, de la directive ‧/‧/CE
Wyizolowanie i oddzielenie aktywnych anionowych środków powierzchniowo czynnych od mydeł, niejonowych i kationowych środków powierzchniowo czynnych jest wymagane dla poprawnego przeprowadzenia badań podatności na biodegradacjęIl est nécessaire, pour l
Zmieszać ‧ ml ekstraktu z ‧ g wymieniacza kationowego, gotować przez jedną minutę pod chłodnicą zwrotną, ciągle mieszającMélanger ‧ ml de l
Dla kationowych środków powierzchniowo czynnych, które nie reagują zgodnie z wyżej wymienioną metodą lub, jeśli wynika to z przyczyn dotyczących skuteczności lub precyzji oznaczania (co musi być udokumentowane), zaleca się zastosowanie specyficznych metod instrumentalnych takich jak wysoko sprawna chromatografia cieczowa (HPLC) lub chromatografia gazowa (GCPour les agents de surface cationiques ne réagissant pas aux essais susmentionnés, ou si cela semble plus indiqué pour des raisons d
Wymieniacz kationowy (KAT), silnie kwasowy, odporny na alkohol (‧ MeshÉchangeur de cations (KAT), fortement acide, résistant à l
Mogą wystąpić interakcje pomiędzy metforminą a lekami kationowymi usuwanymi na drodze wydzielania kanalikowego (np. cymetydyną), polegające na konkurowaniu o wspólny układ transportu w kanalikach nerkowychLes agents cationiques, éliminés par sécrétion tubulaire rénale (par exemple la cimétidine), peuvent interagir avec la metformine en entrant en compétition pour les systèmes de transport tubulaire rénal communs
Kationowe substancje powierzchniowo czynne, które mogą zakłócać test degradacji i procedurę analityczną, są eliminowane przez wymieniacz kationowy umieszczony powyżej wymieniacza anionowegoLes agents de surface cationiques, susceptibles de perturber le test de biodégradation et la méthode analytique, sont éliminés par l
Kationowe substancje powierzchniowo czynne mogą zafałszować wynik testu biodegradacji i procedurę analityczną, są eliminowane poprzez kationowy wymieniacz umieszczony powyżej anionowego wymieniaczaLes agents de surface cationiques, susceptibles de perturber le test de biodégradation et la procédure analytique, sont éliminés par l
Średni ogólnoustrojowy klirens lamiwudyny wynosi około ‧, ‧ l/h/kg, z przewagą klirensu nerkowego (> ‧ %) zachodzącego z udziałem aktywnego transportu kationowegoLa clairance systémique moyenne de la lamivudine est d environ ‧ l/h/kg, avec une élimination essentiellement rénale (> ‧ %) par le système de transport cationique
W ocenie ryzyka ustalono na podstawie dostępnych informacji, że we Wspólnocie Europejskiej wyżej wymieniona substancja stosowana jest głównie jako czynnik służący do wytwarzania skrobi kationowej w produkcji papieruSur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement comme agent de cationisation de l'amidon dans la fabrication du papier
Kationowe substancje czynne wydalane w drodze wydzielania kanalikowego (np. cymetydyna) mogą wchodzić w interakcje z metforminą konkurując o dostęp do wspólnych układów transportujących zlokalizowanych w kanalikach nerkowych.W ten sposób opóźniają one wydalanie metforminy, co może zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowejLes substances actives cationiques qui sont éliminées par sécrétion tubulaire rénale (par exemple la cimétidine) peuvent interagir avec la metformine en entrant en compétition au niveau des systèmes de transport tubulaire communs et ainsi retarder l élimination de la metformine, ce qui pourrait augmenter le risque d acidose lactique
Państwa Członkowskie zabraniają wprowadzania na rynek i używania detergentów, w przypadku gdy średni poziom podatności na biodegradację środków powierzchniowo czynnych jest mniejszy niż ‧ % dla każdej z następujących kategorii: anionowe, kationowe, niejonowe i amfolityczneLes États membres interdisent la mise sur le marché et l
Niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy są te środki powierzchniowo czynne, które po przepuszczeniu przez kationowe i anionowe wymieniacze jonowe są oznaczane jako związki reagujące z bizmutem (BiAS) zgodnie z procedurą analityczną opisaną w rozdzialeAux termes de la présente directive, les agents de surface non ioniques sont les agents qui, après passage sur échangeurs d
Roztwór ten jest stosowany do badań migracji w obwodach zamkniętych w stosach do elektrodializy pod napięciem (‧volt/kom.) na podstawie ‧ l/m‧ błon anionowo-kationowych aż do ‧-procentowego odmineralizowania roztworuCette solution est utilisée pour les essais de migration en circuit fermé sur un empilement d
Losy i zachowanie się w glebie Należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące rodzaju i właściwości gleby użytej do badań, w tym wartości pH, zawartość węgla organicznego, zdolność wymiany kationowej, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody przy pF = O i pF = ‧ zgodnie z odpowiednimi normami ISO lub innymi normami międzynarodowymiDevenir et comportement dans le sol Toutes les informations pertinentes concernant le type et les propriétés du sol utilisé pour les études, y compris le pH, la teneur en carbone organique, la capacité d
roztwór CaCl‧ stosuje się jako rozpuszczalnik fazy wodnej do poprawy odwirowania i zminimalizowania wymiany kationowejla solution de CaCl‧ est utilisée comme solvant aqueux pour améliorer la centrifugation et diminuer les échanges de cations
Wyizolowanie i oddzielenie aktywnych anionowych substancji powierzchniowo czynnych od mydeł, niejonowych i kationowych substancji powierzchniowo czynnych jest wymagane dla poprawnego przeprowadzenia testów biodegradacjiIl est nécessaire, pour l
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2938 zdań frazy kationowa pojemność wymienna.Znalezione w 1,539 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.