Tłumaczenia na język francuski:

  • capacité d'échange cationique   

Przykładowe zdania z "kationowa pojemność wymienna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pojemność wymienna mg / m3 ( x LV ) Wilgotność względna ( % ) Natężenie przepływu ( l / min ) Przyrost masy ( mg na próbkę )Humidité relative ( %)mg recueillis
W ocenie ryzyka ustalono na podstawie dostępnych informacji, że we Wspólnocie Europejskiej wyżej wymieniona substancja stosowana jest głównie jako czynnik służący do wytwarzania skrobi kationowej w produkcji papieruSur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement comme agent de cationisation de l'amidon dans la fabrication du papier
Dla żywic kationowych przepuścić tylko rozpuszczalniki określone w pkt ‧.‧ i ‧.‧ przez kolumny przygotowane do tego celuPour les résines cationiques, passer seulement les deux solvants indiqués aux points ‧.‧ et ‧.‧ à travers des colonnes préparées à cet effet
EN ‧: Nawozy – Zastosowanie żywicy kationowej do oznaczania zawartości schelatowanego mikroskładnika lub schelatowanej frakcji mikroskładnikówEN ‧: Engrais- Traitement avec une résine échangeuse d’ions cationique pour la détermination de la teneur en oligo-éléments chélatés et de la fraction chélatée des oligo-éléments
Kationowe środki powierzchniowo czynne, które mogą zakłócać badanie degradacji i procedurę analityczną, są eliminowane przez wymieniacz kationowy umieszczony powyżej wymieniacza anionowegoLes agents de surface cationiques, susceptibles de perturber le test de biodégradation et la méthode analytique, sont éliminés par l
Wyizolowanie i oddzielenie aktywnych anionowych substancji powierzchniowo czynnych od mydeł, niejonowych i kationowych substancji powierzchniowo czynnych jest wymagane dla poprawnego przeprowadzenia testów biodegradacjiIl est nécessaire, pour l
Należy umieścić ‧ ml żywicy wymieniacza kationowego (‧.‧) w zlewce ‧ ml i przykryć, dodając ‧ ml kwasu chlorowodorowegoPlacer ‧ ml de résine échangeuse de cations (‧.‧) dans un bécher de ‧ ml et couvrir en ajoutant ‧ ml d
Wymieniacz kationowy (KAT), silnie kwasowy, odporny na alkohol (‧ MeshÉchangeur de cations (KAT), fortement acide, résistant à l
Przygotowanie kolumny kationowej jonowymiennejPréparation de la colonne d
kationowe środki powierzchniowo czynneagents de surface cationiques
Wyizolowanie i oddzielenie aktywnych anionowych środków powierzchniowo czynnych od mydeł, niejonowych i kationowych środków powierzchniowo czynnych jest wymagane dla poprawnego przeprowadzenia badań podatności na biodegradacjęIl est nécessaire, pour l
Państwa Członkowskie zabraniają wprowadzania na rynek i używania detergentów, w przypadku gdy średni poziom podatności na biodegradację środków powierzchniowo czynnych jest mniejszy niż ‧ % dla każdej z następujących kategorii: anionowe, kationowe, niejonowe i amfolityczneLes États membres interdisent la mise sur le marché et l
Niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy są te środki powierzchniowo czynne, które po przepuszczeniu przez kationowe i anionowe wymieniacze jonowe są oznaczane jako związki reagujące z bizmutem (BiAS) zgodnie z procedurą analityczną opisaną w rozdzialeAux termes de la présente directive, les agents de surface non ioniques sont les agents qui, après passage sur échangeurs d
roztwór CaCl‧ stosuje się jako rozpuszczalnik fazy wodnej do poprawy odwirowania i zminimalizowania wymiany kationowejla solution de CaCl‧ est utilisée comme solvant aqueux pour améliorer la centrifugation et diminuer les échanges de cations
Wymagania dotyczące podatności na biodegradację częściową powinny zostać rozszerzone na wszystkie środki powierzchniowo czynne, w szczególności na kationowe i amfoteryczne, o ile pozwoli na to możliwość zastosowania analiz instrumentalnych w tych przypadkach, w których pół-specyficzne metody analityczne nie znajdują zastosowaniaIl convient d
Losy i zachowanie się w glebie Należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące rodzaju i właściwości gleby użytej do badań, w tym wartości pH, zawartość węgla organicznego, zdolność wymiany kationowej, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody przy pF = O i pF = ‧ zgodnie z odpowiednimi normami ISO lub innymi normami międzynarodowymiDevenir et comportement dans le sol Toutes les informations pertinentes concernant le type et les propriétés du sol utilisé pour les études, y compris le pH, la teneur en carbone organique, la capacité d
Wyizolowanie i oddzielenie aktywnych niejonowych środków powierzchniowo czynnych od mydeł, niejonowych i kationowych substancji powierzchniowo czynnych jest wymagane dla poprawnego przeprowadzenia testów biodegradacjiIl est nécessaire, pour l
Należy połączyć kolumnę wymieniacza w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowegoMonter les colonnes d
Kationowe substancje czynne wydalane w drodze wydzielania kanalikowego (np. cymetydyna) mogą wchodzić w interakcje z metforminą konkurując o dostęp do wspólnych układów transportujących zlokalizowanych w kanalikach nerkowych.W ten sposób opóźniają one wydalanie metforminy, co może zwiększać ryzyko kwasicy mleczanowejLes substances actives cationiques qui sont éliminées par sécrétion tubulaire rénale (par exemple la cimétidine) peuvent interagir avec la metformine en entrant en compétition au niveau des systèmes de transport tubulaire communs et ainsi retarder l élimination de la metformine, ce qui pourrait augmenter le risque d acidose lactique
Dla kationowych środków powierzchniowo czynnych, które nie reagują zgodnie z wyżej wymienioną metodą lub, jeśli wynika to z przyczyn dotyczących skuteczności lub precyzji oznaczania (co musi być udokumentowane), zaleca się zastosowanie specyficznych metod instrumentalnych takich jak wysoko sprawna chromatografia cieczowa (HPLC) lub chromatografia gazowa (GCPour les agents de surface cationiques ne réagissant pas aux essais susmentionnés, ou si cela semble plus indiqué pour des raisons d
Leki kationowe usuwane przez wydzielinę cewek nerkowych (np. cymetydyna) mogą wchodzić w reakcje z metforminą rywalizując o zwykłe systemy transportowe cewek nerkowychLes médicaments cationiques qui sont éliminés par sécrétion tubulaire rénale (p. ex. cimétidine) peuvent interagir avec la metformine en entrant en compétition avec les systèmes courants de transport tubulaire rénal
Roztwór ten jest stosowany do badań migracji w obwodach zamkniętych w stosach do elektrodializy pod napięciem (‧volt/kom.) na podstawie ‧ l/m‧ błon anionowo-kationowych aż do ‧-procentowego odmineralizowania roztworuCette solution est utilisée pour les essais de migration en circuit fermé sur un empilement d
Wymieniacz kationowy (KAT), silnie kwasowy, odporny na alkohol (‧ meshÉchangeur de cations (KAT), fortement acide, résistant à l
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2976 zdań frazy kationowa pojemność wymienna.Znalezione w 1,784 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.