wymowa: IPA: ˈizba    

Tłumaczenia na język francuski:

 • chambre                 
  (Noun  f) (noun   )
 • galetas   
  (noun   )
 • maison   
  (noun   )
 • pièce     
  (noun   )
 • salle               
  (noun   )
 • travail                   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
urz. urzędowy organ zajmujący się sprawami jakiegoś zrzeszenia zawodowego, mający na celu jego obronę
 
urz. urzędowy wyższy urząd administracji państwowej
 
urz. urzędowy pomieszczenie mieszkalne, pokój
 
pot. potocznie pomieszczenie w wiejskim domu
 
urz. urzędowy jeden z organów parlamentu w niektórych państwach

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (23)

Holenderska Izba Przemysłowo-HandlowaChambre de commerce
izba celnadirection régionale
Izba DeputowanychCamera dei deputati
izba federalnachambre fédérale
Izba GminChambre des communes
izba handlowachambre de commerce
izba handlowa i przemysłowachambre de commerce et d'industrie
izba lordówchambre des lords
Izba LordówChambre des Lords
izba niższachambre basse; chambre directement élue
izba niższa parlamentuChambre des Députés
izba parlamentuchambre parlementaire
Izba PoselskaSněmovna
Izba RadcówChambre des conseillers
izba reprezentantówchambre des représentants
Izba ReprezentantówChambre des représentants du Japon; Chambre des représentants
Izba Reprezentantów Stanów ZjednoczonychChambre des représentants des États-Unis
izba wyższachambre haute; deuxième chambre
izba zawodowaordre professionnel
Izba ZwiązkuSoviet de l’Union
Kanadyjska Izba RozliczeniowaAssociation canadienne des paiements
Spiker Izby Reprezentantów USAPrésident de la chambre des représentants des États-Unis
Zautomatyzowana Izba RozliczeniowaChambre de compensation automatisée

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "izba", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sprawy wyglądały tak, że w duchu współpracy w łonie Partii Radykalnej, poinformowawszy o tym uprzednio wyborców, oddałem swoje miejsce innym kolegom takim jak Olivier Dupuis, którzy zasiadali w tej Izbie i w innych instytucjach.Il se trouve tout simplement que, fidèle à l'esprit du parti radical - et les électeurs en ayant été dûment avertis au préalable - j'ai cédé mon siège à d'autres collègues, tels qu'Olivier Dupuis, qui a œuvré dans cette enceinte et ailleurs.
Chciałabym także powtórzyć to, co powiedziałam podczas moich wcześniejszych wystąpień w tej Izbie, a także gdzie indziej.Je voudrais également répéter ce que j'ai déjà dit au sein de cette Assemblée et ailleurs.
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Juzgado de lo Social nr ‧ de Madrid)- Carmen Sarkatzis Herrero przeciwko Instituto Madrileño de la Salud (ImsaludArrêt de la Cour (IIème chambre) du ‧ février ‧ (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social de Madrid)- Carmen Sarkatzis Herrero/Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud
Postanowienie Trybunału ( pierwsza izba ) z dnia 14 maja 2008 r . . . . . .Ordonnance de la Cour ( première chambre ) du 14 mai 2008 . . . . . . .
Sędzia ten, niebędący prezesem izby, będzie wyznaczany kolejno, na okres jednego roku, zgodnie z porządkiem przewidzianym w artykule ‧ regulaminu Sądu Pierwszej InstancjiCe dernier, qui ne sera pas le président de chambre, sera désigné pour un an selon un tour de rôle dans l'ordre prévu par l'article ‧ du règlement de procédure du Tribunal de première instance
POSTĘPOWANIE PRZED IZBĄ ODWOŁAWCZĄPROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS
Dlatego też zdecydowanie nie zgadzam się z tymi posłami w tej Izbie, którzy zaprzeczają temu, że zmiana klimatu ma miejsce.Je m'oppose donc vivement aux membres de cette Assemblée qui nient le changement climatique.
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ października ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof- Austria)- PAGO International GmbH przeciwko Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (Znaki towarowe- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Artykuł ‧ ust.‧ lit. c)- Znak towarowy cieszący się renomą we Wspólnocie- Geograficzny zasięg renomyAffaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du ‧ octobre ‧ (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof- Autriche)- PAGO International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH [Marques- Règlement (CE) no ‧/‧- Article ‧, paragraphe ‧, sous c)- Marque jouissant d’une renommée dans la Communauté- Étendue géographique de la renommée]
Sprawa C-‧/‧ P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Roderich Weiβenfels przeciwko Parlamentowi Europejskiemu (Odwołanie- Wynagrodzenie- Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu- Potrącenie dodatku podobnego rodzaju pochodzącego z innego źródła- Nieograniczone prawo orzekania- Spór o charakterze majątkowymAffaire C-‧/‧ P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du ‧ décembre ‧- Roderich Weißenfels/Parlement européen (Pourvoi- Rémunération- Allocation pour enfant à charge- Déduction du montant d'une allocation de même nature perçue par ailleurs- Compétence de pleine juridiction- Litiges à caractère pécuniaire
Podniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧ ze względu na mylne ustalenie przez Izbę Odwoławczą, że w przypadku rozpatrywanych znaków istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błądMoyens invoqués: Violation de l'article ‧, paragraphe ‧, sous b), du règlement no ‧/‧ du Conseil, en ce que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu'il y avait un risque de confusion entre les marques concernées
Uważam za bardzo istotne, byśmy propagowali zrozumienie międzykulturowe i współpracę z krajami trzecimi, a nie, jak to niedawno czynili niektórzy koledzy w tej Izbie, drobiazgowo wyliczali, ile nas to czy tamto kosztuje.Je pense qu'il est essentiel que nous promouvions la compréhension interculturelle et la coopération avec les pays tiers et non, comme certains de nos collègues députés au sein de cette Assemblée viennent de le faire, que nous énumérions méticuleusement des chiffres sur ce que ceci ou cela nous apporte.
Spotkałem się z kilkoma błędnymi wyobrażeniami na temat procesu oceny polityki spójności, także w tej Izbie.Il circule de nombreuses interprétations erronées du processus d'évaluation de la politique de cohésion, y compris au sein de ce Parlement.
W tym przypadku krajowa izba lekarska może chcieć mieć podgląd wniosków , którymi zajmuje się Twój organ , w celu śledzenia , w jakim stopniu system IMI jest stosowany na szczeblu krajowym .La chambre médicale nationale peut souhaiter avoir un aperçu des demandes traitées par votre autorité pour suivre le niveau d utilisation du système IMI au niveau national .
Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia ‧ lutego ‧ r. (sprawa R ‧/‧-‧) dotyczącą rejestracji kształtu paczki papierosów jako wspólnotowego znaku towarowegoRecours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du ‧ février ‧ (affaire R ‧/‧-‧) concernant l'enregistrement de la forme d'un paquet de cigarettes comme marque communautaire
Sprawa F-‧/‧: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia ‧ maja ‧ r.- Daskalakis przeciwko Komisji (Służba publiczna- Urzędnicy- Wynagrodzenie- Artykuł ‧ ust. ‧ regulaminu pracowniczego- Dodatek tymczasowy- NiedopuszczalnośćAffaire F-‧/‧: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (‧re chambre) du ‧ mai ‧- Daskalakis/Commission (Fonction publique- Fonctionnaires- Rémunération- Article ‧, paragraphe ‧, du statut- Indemnité d'intérim- Irrecevabilité
Wyrok Trybunału ( czwarta izba ) z dnia 10 lipca 2008 r . . . . . . . . . . .Arrêt de la Cour ( quatrième chambre ) du 10 juillet 2008 . . . . . . . . .
Sprawa F-‧/‧: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r.- D przeciwko Komisji (Choroba zawodowa- Wniosek o uznanie zawodowego charakteru pogorszenia stanu zdrowia w związku z chorobą, którą dotknięty jest skarżącyAffaire F-‧/‧: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (‧e chambre) du ‧ juillet ‧- D/Commission (Maladie professionnelle- Demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'aggravation de la maladie dont le requérant est atteint
Trybunał Sprawiedliwości powołuje izby składające się z trzech lub pięciu sędziów .La Cour de justice constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges .
Pani przewodnicząca! Najwidoczniej w tej Izbie panują dwie szkoły myślenia o Rosji, odzwierciedlające ambiwalentne podejście państw członkowskich.(EN) Madame la Présidente, il existe de toute évidence deux écoles de pensée au sein du Parlement européen en ce qui concerne la Russie, reflétant l'attitude ambivalente des États membres.
Kompelsowy punkt obsługi dla firm zrzeszonych w izbie przemysłowo-handlowej : udzielanie informacji , porady indywidualne , osobisty nadzór i pomoc w ubieganiu się o unijne certykaty potwierdzające kwalikacje i doświadczenie zawodowe .Guichet unique pour les entreprises aliées à la Chambre de commerce et d industrie : fourniture d informations , assistance-conseil individuelle , accompagnement personnalisé et aide à la formulation de demandes d attestation d expérience professionnelle ou de validation des qualications pour l Union européenne .
Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawyLe président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l'affaire
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie C-‧/‧, Belgia przeciwko Temco Europe SA (wniosek Cour d'Appel de Bruxelles o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Szósta Dyrektywa w sprawie podatku VAT- Art. ‧ B lit. b)- Transakcje zwolnione od podatku- Najem nieruchomości- Porozumienie dotyczące użyczeniaArrêt de la Cour (première chambre) du ‧ novembre ‧ dans l'affaire C-‧/‧ (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles): État belge contre Temco Europe SA (Sixième directive TVA- Article ‧, B, sous b)- Opérations exonérées- Location de biens immeubles- Convention d'occupation précaire
urzędujący przewodniczący Rady. - (PT) Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący Komisji, panie i panowie! Uważam, że w tej Izbie istnieje konsensus co do tego, że bliskie już powiększenie jest nie tylko historyczne, ale także wysoce symboliczne.Président en exercice du Conseil. - (PT) Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président de la Commission, Mesdames et Messieurs, je pense qu'il règne un consensus total au sein de ce Parlement quant au fait que l'élargissement imminent n'est pas seulement historique, mais aussi hautement symbolique.
TRYBUNAŁ ( druga izba ) , w składzie : C.W.A. Timmermans , prezes izby , L. Bay Larsen , J. Makarczyk ( sprawozdawca ) , P. Kūris i J.-C. Bonichot , sędziowie , rzecznik generalny : J. Mazák , sekretarz : B. Fülöp , admin istrator , uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 lutego 2008 r . , podjąwszy , po wysłuchaniu rzecznika generalnego , decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii , wydaje następującyLA COUR ( deuxième chambre ) , composée de M. C. W. A. Timmermans , président de chambre , MM . L. Bay Larsen , J. Makarczyk ( rapporteur ) , P. K ris et J.-C . Bonichot , juges , avocat général : M. J. Mazák , greffier : M. B. Fülöp , administrateur , vu la procédure écrite et à la suite de l audience du 14 février 2008 , vu la décision prise , l avocat général entendu , de juger l affaire sans conclusions , rend le présent
Ponieważ zapewniłoby to przewagę w negocjacjach naszemu rozmówcy, a tym przypadku naszym amerykańskim przyjaciołom, którzy mogą być naszymi przyjaciółmi i sojusznikami, ale niemniej jednak prowadzą negocjacje i będą naciskać w tych negocjacjach, jeśli znajdą jakikolwiek słaby punkt w naszej europejskiej Izbie.Parce que cela donnerait le dessus dans les négociations à notre interlocuteur, en l'occurrence à nos amis américains qui, s'ils sont nos amis et alliés, n'en mènent pas moins des négociations et feront avancer ces négociations s'ils constatent la moindre faiblesse du côté de l'Europe.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16025 zdań frazy izba.Znalezione w 1,823 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.