wymowa: IPA: ˈizba    

Tłumaczenia na język francuski:

 • chambre                 
  (Noun  f) (noun   )
 • galetas   
  (noun   )
 • maison   
  (noun   )
 • pièce     
  (noun   )
 • salle               
  (noun   )
 • travail                   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
urz. urzędowy organ zajmujący się sprawami jakiegoś zrzeszenia zawodowego, mający na celu jego obronę
 
urz. urzędowy wyższy urząd administracji państwowej
 
urz. urzędowy pomieszczenie mieszkalne, pokój
 
pot. potocznie pomieszczenie w wiejskim domu
 
urz. urzędowy jeden z organów parlamentu w niektórych państwach

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (23)

Holenderska Izba Przemysłowo-HandlowaChambre de commerce
izba celnadirection régionale
Izba DeputowanychCamera dei deputati
izba federalnachambre fédérale
Izba GminChambre des communes
izba handlowachambre de commerce
izba handlowa i przemysłowachambre de commerce et d'industrie
izba lordówchambre des lords
Izba LordówChambre des Lords
izba niższachambre basse; chambre directement élue
izba niższa parlamentuChambre des Députés
izba parlamentuchambre parlementaire
Izba PoselskaSněmovna
Izba RadcówChambre des conseillers
izba reprezentantówchambre des représentants
Izba ReprezentantówChambre des représentants du Japon; Chambre des représentants
Izba Reprezentantów Stanów ZjednoczonychChambre des représentants des États-Unis
izba wyższachambre haute; deuxième chambre
izba zawodowaordre professionnel
Izba ZwiązkuSoviet de l’Union
Kanadyjska Izba RozliczeniowaAssociation canadienne des paiements
Spiker Izby Reprezentantów USAPrésident de la chambre des représentants des États-Unis
Zautomatyzowana Izba RozliczeniowaChambre de compensation automatisée

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "izba", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sprawa C-‧/‧ P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ lutego ‧ r.- Hippocrate Vounakis przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie- Urzędnicy- Awans- Artykuł ‧ ust. ‧ regulaminu- Zażalenie- Terminy- Odwołanie oczywiście bezzasadneAffaire C-‧/‧ P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du ‧ février ‧- Hippocrate Vounakis/Commission des Communautés européennes (Pourvoi- Fonctionnaires- Promotion- Article ‧, paragraphe ‧, du statut- Réclamation- Délais- Pourvoi manifestement non fondé
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden- Niderlandy)- J.C.M. Beheer BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Szósta dyrektywa VAT- Świadczenie usług związanych z transakcjami ubezpieczeniowymi- Brokerzy i pośrednicy ubezpieczeniowiAffaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (première chambre) du ‧ avril ‧ (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden- Pays-Bas)- J.C.M. Beheer BV/Staatssecretaris van Financiën (Sixième directive TVA- Prestations de services afférentes à des opérations d'assurance- Courtiers et intermédiaires d'assurance
czwarta izbaquatrième chambre
Sprawa F-‧/‧: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia ‧ lutego ‧ r.- Menghi przeciwko ENISA (Służba publiczna- Członkowie personelu tymczasowego- Zwolnienie po upływie okresu próbnego- MobbingAffaire F-‧/‧: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (‧e chambre) du ‧ février ‧- Menghi/ENISA (Fonction publique- Agents temporaires- Licenciement après la fin de la période de stage- Harcèlement moral
Sąd Pierwszej Instancji jest właściwy do rozpoznawania skarg wniesionych przeciwko orzeczeniom izb sądowych, utworzonych na mocy artykułu ‧aLe Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l’article ‧ A
Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawyLe président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire
Faktycznie pomniejszają oni znaczenie samej debaty, ponieważ wszyscy spośród nich są poza salą, negocjując tekst rezolucji, zamiast debatowania nad nią w Izbie.En réalité, ils dévalorisent le débat en soi parce qu'ils sont tous occupés à négocier à l'extérieur de l'Assemblée le texte d'une résolution au lieu d'en débattre à l'intérieur.
Postanowienie Trybunału ( pierwsza izba ) z dnia 14 maja 2008 r . . . . . .Ordonnance de la Cour ( première chambre ) du 14 mai 2008 . . . . . . .
Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Tabacos de Centroamérica S.L. (Pozuelo de Alarcón, HiszpaniaAutre partie devant la chambre de recours: Tabacos de Centroamérica S.L. (Pozuelo de Alarcón, Espagne
Sprawa F-‧/‧: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Steinmetz przeciwko Komisji (Służba publiczna- Urzędnicy- Ugoda- Wykonanie postanowień ugody- Odmowa zwrotu kosztów poniesionych w ramach podróży służbowej- Oczywista niedopuszczalność- Brak interesu prawnego- Podział kosztów- Nieuzasadnione koszty i koszty spowodowane w złej woliAffaire F-‧/‧: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (‧re chambre) du ‧ décembre ‧- Steinmetz/Commission (Fonction publique- Fonctionnaires- Règlement amiable- Exécution d'un accord- Refus de remboursement de frais dans le cadre d'une mission- Irrecevabilité manifeste- Absence d'intérêt à agir- Répartition des dépens- Dépens frustratoires ou vexatoires
Pan Walter Peeters, urodzony w Turnhout (Belgia) dnia ‧ lipca ‧ r. zostaje niniejszym mianowany członkiem izby odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) na okres pięciu latWalter Peeters, né à Turnhout (Belgique) le ‧ juillet ‧, est nommé membre d
Ponadto Izba Odwoławcza nie podała, obiektywnie i bezstronnie, podstaw, na których oparła swą decyzję, ani też nie uwzględniła odpowiednio bezspornych okoliczności faktycznych ustalonych w postępowaniuEn outre, la chambre de recours n'a pas indiqué objectivement ni sans a priori les motifs sur lesquels sa décision a été fondée, et n'a pas non plus pris en compte de manière appropriée les faits tels qu'ils ont été établis au cours de la procédure
Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ grudnia r. w sprawie C-‧/‧ Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego- Dyrektywa ‧/‧/WE- Polityka wodna Wspólnoty- Brak transpozycji w terminieArrêt de la Cour (sixième chambre) du ‧ décembre ‧ dans l'affaire C-‧/‧: Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (Manquement d'État- Directive ‧/‧/CE- Politique communautaire dans le domaine de l'eau- Non-transposition dans le délai prescrit
(DE) Panie przewodniczący! Chciałbym skorzystać ze sposobności - jak tylko w Izbie na powrót zapanuje cisza - aby szczerze pogratulować sprawozdawcy.(DE) Monsieur le Président, je voudrais profiter de l'occasion - dès que le calme sera revenu dans l'Assemblée - pour présenter mes sincères félicitations au rapporteur.
W tym przypadku krajowa izba lekarska może chcieć mieć podgląd wniosków , którymi zajmuje się Twój organ , w celu śledzenia , w jakim stopniu system IMI jest stosowany na szczeblu krajowym .La chambre médicale nationale peut souhaiter avoir un aperçu des demandes traitées par votre autorité pour suivre le niveau d utilisation du système IMI au niveau national .
(NL) Panie przewodniczący! Tak to już jest w tej Izbie.(NL) Monsieur le Président, ceci est typique de la façon dont fonctionne cette assemblée.
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek Amtsgericht Niebüll o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)- Standesamt Stadt Niebüll przeciwko Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul (Odesłanie prejudycjalne- Ustalenie nazwiska rodowego dziecka- Postępowanie zmierzające do przeniesienia prawa do ustalenia na jednego z rodziców- Brak właściwości TrybunałuAffaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (Ière chambre) du ‧ avril ‧ (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Niebüll)- Standesamt Stadt Niebüll/Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul (Renvoi préjudiciel- Détermination du nom patronymique d'un enfant- Procédure visant à transférer le droit de détermination à l'un des parents- Incompétence de la Cour
Wyrok Trybunału ( czwarta izba ) z dnia 10 lipca 2008 r . . . . . . . . . . .Arrêt de la Cour ( quatrième chambre ) du 10 juillet 2008 . . . . . . . . .
Trybunał Sprawiedliwości powołuje izby składające się z trzech lub pięciu sędziów .La Cour de justice constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges .
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie C-‧/‧: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom Państwa- Dyrektywy ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG- Niewystarczająca transpozycja- Obowiązek przewidzenia w prawodawstwie dotyczącym udzielania zamówień publicznych procedury umożliwiającej wszystkim odrzuconym oferentom uzyskanie uchylenia decyzji w przedmiocie udzielenia zamówieniaArrêt de la Cour (deuxième chambre) du ‧ juin ‧ dans l'affaire C-‧/‧: Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche (Manquement d'État- Directives ‧/‧/CEE et ‧/‧/CEE- Transposition insuffisante- Obligation de prévoir, dans les législations relatives à la passation des marchés publics, une procédure permettant à tous les soumissionnaires écartés d'obtenir l'annulation de la décision d'adjudication d'un marché
Ponadto istnieje teraz również druga dyrektywa związana z mikrofinansowaniem, która stanowi od pewnego czasu źródło obaw tej Izby.Par ailleurs, il y a désormais une deuxième directive relative au microfinancement, ce qui est un autre sujet de préoccupation de cette Assemblée, depuis un certain temps déjà.
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Dâmbovița- Roumanie)- Ministerul Administrației și Internelor- Direcția Generală de Pașapoarte București przeciwko Gheorghe JipieArrêt de la Cour (première chambre) du ‧ juillet ‧ (demande de décision préjudicielle du Tribunal Dâmbovița- Roumanie)- Ministerul Administrației și Internelor- Direcția Generală de Pașapoarte București/Gheorghe Jipa
Chociaż nie jestem pewien, czy termin "usprawiedliwianie” jest tu właściwy - a osobiście sądzę, że w języku francuskim lepiej byłoby użyć słowa "pochwała” lub "apologia” terroryzmu - i czy nie lepiej byłoby go zastąpić, interesuje mnie, jak Izba zareaguje jutro na ten dość delikatny punkt, który znajduje się w samym centrum debaty, a mianowicie, gdzie należy przeprowadzić linię podziału pomiędzy bezpieczeństwem, prawami podstawowymi i wolnością wypowiedzi.Même si je ne suis pas sûr que le terme "justification" soit adéquat - personnellement je pense qu'en français il eût été préférable d'utiliser le terme "éloge" ou "apologie" du terrorisme - et s'il serait souhaitable de le modifier, j'attends avec intérêt la manière dont notre société va se prononcer demain sur ce point délicat, qui est au cœur de l'attention, entre la sécurité et le respect des droits fondamentaux et de la liberté d'expression.
Kompelsowy punkt obsługi dla firm zrzeszonych w izbie przemysłowo-handlowej : udzielanie informacji , porady indywidualne , osobisty nadzór i pomoc w ubieganiu się o unijne certykaty potwierdzające kwalikacje i doświadczenie zawodowe .Guichet unique pour les entreprises aliées à la Chambre de commerce et d industrie : fourniture d informations , assistance-conseil individuelle , accompagnement personnalisé et aide à la formulation de demandes d attestation d expérience professionnelle ou de validation des qualications pour l Union européenne .
Sprawa C-‧/‧ P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r.- Castellblanch SA. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Champagne Louis Roederer SA (Odwołanie- Graficzny znak towarowy CRISTAL CASTELLBLANCH- Odmowa rejestracjiAffaire C-‧/‧ P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du ‧ avril ‧- Castellblanch, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Champagne Louis Roederer SA (Pourvoi- Marque figurative CRISTAL CASTELLBLANCH- Refus d'enregistrement
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16025 zdań frazy izba.Znalezione w 3,041 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.