wymowa: IPA: ˈizba    

Tłumaczenia na język francuski:

 • chambre                 
  (Noun  f) (noun   )
 • galetas   
  (noun   )
 • maison   
  (noun   )
 • pièce     
  (noun   )
 • salle               
  (noun   )
 • travail                   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
urz. urzędowy organ zajmujący się sprawami jakiegoś zrzeszenia zawodowego, mający na celu jego obronę
 
urz. urzędowy wyższy urząd administracji państwowej
 
urz. urzędowy pomieszczenie mieszkalne, pokój
 
pot. potocznie pomieszczenie w wiejskim domu
 
urz. urzędowy jeden z organów parlamentu w niektórych państwach

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (23)

Holenderska Izba Przemysłowo-HandlowaChambre de commerce
izba celnadirection régionale
Izba DeputowanychCamera dei deputati
izba federalnachambre fédérale
Izba GminChambre des communes
izba handlowachambre de commerce
izba handlowa i przemysłowachambre de commerce et d'industrie
izba lordówchambre des lords
Izba LordówChambre des Lords
izba niższachambre basse; chambre directement élue
izba niższa parlamentuChambre des Députés
izba parlamentuchambre parlementaire
Izba PoselskaSněmovna
Izba RadcówChambre des conseillers
izba reprezentantówchambre des représentants
Izba ReprezentantówChambre des représentants du Japon; Chambre des représentants
Izba Reprezentantów Stanów ZjednoczonychChambre des représentants des États-Unis
izba wyższachambre haute; deuxième chambre
izba zawodowaordre professionnel
Izba ZwiązkuSoviet de l’Union
Kanadyjska Izba RozliczeniowaAssociation canadienne des paiements
Spiker Izby Reprezentantów USAPrésident de la chambre des représentants des États-Unis
Zautomatyzowana Izba RozliczeniowaChambre de compensation automatisée

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "izba", pamięć tłumaczeniowa

add example
W dniu ‧ maja ‧ r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez M. Konstantinidisa, członka Służby Prawnej Komisji i G. Barbarę, adwokata wpisanego na listę Okręgowej Izby Adwokackiej w Mediolanie, przeciwko Republice WłoskiejLa Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le ‧ mai ‧ d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Konstantinidis, membre du service juridique de la Commission, en qualité d'agent, assisté de Me G. Bambara, avocat au barreau de Milan
Podniesione zarzuty: Naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧, ponieważ nie wystąpiło niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, a Izba Odwoławcza nie doszła do prawidłowych wniosków zarówno co do charakteru przeciętnego konsumenta usług, których dotyczyła sprawa, jak i charakteru rynku właściwegoMoyens invoqués: violation de l'article ‧, paragraphe ‧, sous b), du règlement no ‧/‧, faute de risque de confusion; motivation de la décision de la chambre de recours défaillante quant à la nature du consommateur moyen des services concernés et quant à la nature du marché concerné
mając na uwadze, że w dniu ‧ sierpnia ‧ r. wyższa izba parlamentu rosyjskiego przyjęła rezolucję wzywającą prezydenta do uznania niepodległości separatystycznych regionów Gruzji- Abchazji i Osetii Południowej, czego następstwem w dniu ‧ sierpnia ‧ r. była decyzja prezydenta Miedwiediewa o formalnym uznaniu przez Rosję obydwu regionów za niepodległe państwaconsidérant que la Chambre haute du parlement de Russie a adopté, le ‧ août ‧, une résolution demandant au président de reconnaître l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, régions séparatistes de la Géorgie, avant que le Président, M. Dmitri Medvedev, prenne la décision, le ‧ août ‧, que la Russie reconnaissait, formellement, ces deux régions comme des États indépendants
Zanim przedstawię swoje zdanie na temat niektórych z poruszonych tematów, wygłoszonych opinii i pytań, które padły w tej Izbie, chciałabym wyrazić moje poparcie dla sprawozdania komisji współpracy parlamentarnej UE-Gruzja, które jest w dużej mierze zgodne z analizą sytuacji przeprowadzoną przez Komisję oraz z jej sprawozdaniami okresowymi.Avant de répondre à certaines de vos idées, questions et opinions, permettez-moi de dire que je salue vivement le rapport de la commission de coopération parlementaire UE-Géorgie, qui partage en grande partie l'analyse de la Commission et présente des points communs avec nos rapports d'avancement.
Chciałabym zwrócić państwa uwagę na dwie kwestie. W Izbie padła opinia, iż przyjęliśmy pozytywne podejście, jednak uważam, że cecha ta charakteryzuje całą naszą pracę, zarówno w kontekście porozumień, które już osiągnęliśmy, jak i tych, które są przed nami.Quelqu'un dans cette assemblée a dit que nous avions adopté une approche positive, et je pense que cette caractéristique s'applique à tout notre travail, dans les accords auxquels nous sommes parvenus et dans ceux encore à venir.
(RO) Zgadzam się z wieloma myślami wyrażonymi w Izbie, jednak omawiany problem jest o wiele bardziej złożony.(RO) Je suis d'accord avec bon nombre des idées qui ont été exprimées dans ce Parlement, mais le problème est bien plus complexe.
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ października ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof- Austria)- PAGO International GmbH przeciwko Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbHArrêt de la Cour (deuxième chambre) du ‧ octobre ‧ (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof- Autriche)- PAGO International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH
Widzimy, że w Izbie rozmieszczono baloniki.Nous voyons que des ballons sont exposés dans cette enceinte.
pierwsza izbapremière chambre
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie C-‧/‧ Société d'exportation de produits agricoles SA (SEPA) przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas (wniosek Bundesfinanzhof o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Refundacje wywozowe- Wołowina i cielęcina- Specjalny ubój sanitarny- Rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧- Artykuł ‧- Solidna i właściwa jakość handlowa- Charakter pozwalający na wprowadzenie do obrotu na normalnych warunkachArrêt de la Cour (première chambre) du ‧ mai ‧ dans l'affaire C-‧/‧ (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Société d'exportation de produits agricoles SA (SEPA) contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Restitutions à l'exportation- Viande bovine- Abattage spécial d'urgence- Règlement (CEE) no ‧/‧- Article ‧- Qualité saine, loyale et marchande- Caractère commercialisable dans des conditions normales
Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołaniaDécision de la chambre de recours: Rejet du recours
Pani Przewodnicząca! Pomimo licznych uwag padających na tej sali w stosunku do Pana Schulza nie zaprzestał on niegodnego tej Izby atakowania i obrażania członków Unii Europejskiej.(PL) Madame la Présidente, malgré les nombreuses remarques adressées au sein de cette chambre à Monsieur Schulz, celui-ci n'a pas cessé ses attaques et insultes vis-à-vis de membres de l'Union européenne, qui ne sont pas dignes de cette assemblée.
stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie R ‧/‧-‧ w zakresie dotyczącym sprzeciwu opartego na istnieniu zarejestrowanego w Niemczech pod numerem ‧ znaku towarowego ALLERGODIL wniesionego wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego nr ‧ ALLERNILAnnuler la décision de la quatrième chambre de recours du ‧ septembre ‧ dans la procédure de recours R ‧/‧-‧ relative à l’opposition, fondée sur la marque allemande no ‧ ALLERGODIL, formée contre la demande de marque communautaire ‧ ALLERNIL
Dalej skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę renomy wcześniejszych znaków oraz ich powszechnej znajomości i że wbrew twierdzeniom Izby Odwoławczej znaki wcześniejsze są podobne do znaku zgłoszonegoEn outre, la requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu la renommée et la notoriété des marques antérieures et que, contrairement à ce qu'a estimé la chambre de recours, les marques antérieures sont similaires à la marque déposée
(NL) Pani przewodnicząca! Hipokryzja i brak konsekwencji w Izbie nie przestają mnie zadziwiać.(NL) Madame la Présidente, l'hypocrisie et l'inconstance de cette Assemblée ne cessent de me surprendre.
Sprawa C-‧/‧ P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Masdar (UK) Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie- Artykuł ‧ akapit drugi WE- Skarga oparta na bezpodstawnym wzbogaceniu Wspólnoty- Programy pomocy wspólnotowej- Nieprawidłowości popełnione przez kontrahenta Komisji- Usługi świadczone przez podwykonawcę- Brak zapłaty- Ryzyko związane z działalnością gospodarczą- Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań- Obowiązek staranności administracji wspólnotowejAffaire C-‧/‧ P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du ‧ décembre ‧- Masdar (UK) Ltd/Commission des Communautés européennes (Pourvoi- Article ‧, deuxième alinéa, CE- Recours fondé sur un enrichissement sans cause de la Communauté- Programmes d'assistance communautaire- Irrégularités commises par le cocontractant de la Commission- Services fournis par un sous-traitant- Non-paiement- Risques inhérents aux activités économiques- Principe de protection de la confiance légitime- Obligation de diligence de l'administration communautaire
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ czerwca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven- Niderlandy)- T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV przeciwko Raad van bestuur van de Nederlandse MededingingsautoriteitArrêt de la Cour (troisième chambre) du ‧ juin ‧ (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven- Pays-Bas)- T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV/Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawyLe président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ października ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Pomoc państwa- Obowiązek odzyskania- Obowiązek współpracyAffaire C-‧/‧: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du ‧ octobre ‧- Commission des Communautés européennes/République française (Aides d'État- Obligation de récupération- Devoir de coopération
Czy uzależnienie utworzenia drugiej apteki w gminach, w których populacja przekracza ‧ mieszkańców od spełnienia warunków, takich jak przekroczenie liczby mieszkańców o co najmniej ‧ %, zachowanie odległości co najmniej ‧ metrów od istniejących aptek i występowanie szczególnych potrzeb w zakresie opieki farmaceutycznej w związku z warunkami topograficznymi i strukturą sieci dróg, podlegających ocenie władz sanitarnych (lokalnych jednostek sanitarnych) lub lokalnych izb zawodowych bądź też organów administracji właściwych w zakresie organizacji i kontroli usług opieki farmaceutycznej jest zgodne z art. ‧ i art. ‧ traktatu [WE]L'assujettissement de l'ouverture d'une deuxième officine pharmaceutique dans les communes ayant plus de quatre mille habitants, à des conditions telles qu'un dépassement d'au moins cinquante pour cent du nombre d'habitants requis pour une pharmacie, le respect d'une distance d'au moins trois mille mètres par rapport à l'officine existante, et l'existence de besoins particuliers en services pharmaceutiques eu égard aux conditions topographiques et aux difficultés d'accès, appréciés par l'autorité sanitaire locale (Aziende Sanitarie Locali, établissements publics de santé locaux), par l'ordre des pharmaciens territorialement compétent ou par les administrations chargées de l'organisation et du contrôle des services d'assistance pharmaceutique, est-il compatible avec les articles ‧ et ‧ CE?
Mam nadzieję, że Izba będzie w stanie poprzeć przyjęcie poprawek zgłoszonych przez Grupę Socjalistyczną w Parlamencie Europejskim.J'espère que le Parlement soutiendra les amendements déposés par le PSE.
Członkowie izb odwoławczych nie mogą brać udziału w postępowaniu odwoławczym, jeżeli uczestniczyli w wydaniu orzeczenia stanowiącego przedmiot postępowania odwoławczegoLes membres des chambres de recours ne peuvent prendre part à une procédure de recours s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours
Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołaniaDécision de la chambre de recours: rejet du recours
Sądzę, że tyle to wszyscy dobrze wiedzą poza tą Izbą.Tout cela, il me semble, est bien connu du public.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14776 zdań frazy izba.Znalezione w 1,692 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.