wymowa: IPA: ˌĩw̃suˈljĩna

Tłumaczenia na język francuski:

  • insuline   
    (Noun  f) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny hormon produkowany przez trzustkę;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "insulina", pamięć tłumaczeniowa

add example
Następnie wcisnąć do końca przycisk podania dawki insulinyLe bouton d' injection doit alors être poussé à fond
W przypadku zaburzenia czynności wątroby, ze względu na ograniczenie zdolności wątroby do glukoneogenezy i osłabienie procesu rozkładu insuliny, zapotrzebowanie na insulinę może być zmniejszone.Jednakże, u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami czynności wątroby wzrost oporności na insulinę może spowodować zwiększenie zapotrzebowania organizmu na insulinęLes besoins en insuline peuvent diminuer chez les patients présentant une insuffisance hépatique du fait d une diminution de la capacité de la gluconéogenèse et de la diminution de l élimination de l insuline; cependant, chez les patients ayant une insuffisance hépatique chronique, l augmentation de l insulino-résistance peut conduire à une augmentation des besoins en insuline
Wchłanianie insuliny, a co za tym idzie, jej działanie obniżające stężenie glukozy we krwi różni się w zależności od okolic wstrzyknięcia (np. wchłanianie ze ściany brzucha w porównaniu z wchłanianiem z udaL' absorption de l' insuline, et donc l' effet hypoglycémiant d' une dose donnée, peut varier d' un site d' injection à un autre (par exemple la paroi abdominale par rapport à la cuisse
Profil aktywności insuliny Humalog BASAL jest bardzo podobny do profilu aktywności insuliny podstawowej (NPH) w czasie około ‧ godzinL insuline BASAL a un profil d' activité très proche de celui d' une insuline basale (isophane) sur une durée de ‧ heures environ
Zmiana zapotrzebowania na insulin mo e wyst pi, gdy stosuje si nast puj ce leki: doustne leki przeciwcukrzycowe, inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), leki blokuj ce receptory beta-adrenergiczne, inhibitory enzymu konwertuj cego angiotensyn (ACE), kwas acetylosalicylowy, steroidy anaboliczne, sulfonamidy, doustne leki antykoncepcyjne, leki tiazydoweVos besoins en insuline peuvent changer si vous prenez aussi: antidiabétiques oraux, inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO), bêtabloquants, inhibiteurs de l '
Preparatu Insuman Rapid NIE wolno mieszać z preparatami insuliny pochodzenia zwierzęcego lub z analogami insulinyDe même Insuman Rapid ne doit PAS être mélangé aux insulines d origine animale ou à des analogues de l insuline
Nie mieszać insuliny z jakimkolwiek innym lekiemNe mélanger l' insuline avec aucun autre médicament
Nie przeprowadzano badań dotyczących mieszania leku Humalog BASAL z innymi insulinami z wyjątkiem insuliny HumalogLe mélange d' Humalog BASAL avec des insulines autres qu Humalog n' a pas été étudié
Cukrzyca typu ‧ jest chorobą, w której trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny do wyrównania stężenia glukozy we krwiLe diabète de type ‧ est une maladie dans laquelle le pancréas ne produit pas suffisamment d insuline pour réguler la quantité de glucose dans le sang
Profil aktywności insuliny Basal jest bardzo podobny do profilu aktywności insuliny podstawowej (NPH) w czasie około ‧ godzinL insuline BASAL a un profil d' activité très proche de celui d' une insuline basale (isophane) sur une durée de ‧ heures environ
Wiele substancji może wpływać na metabolizm glukozy, co z kolei może wymagać zmiany dawki insulinyDiverses substances affectent le métabolisme du glucose, ce qui peut exiger un ajustement de la dose d' insuline humaine
Actraphane jest insuliną ludzką stosowaną w leczeniu cukrzycyActraphane est une insuline humaine utilisée pour traiter le diabète
Maksymalnie odciągnąć przycisk podania dawki insuliny w celu załadowania dawkiLe bouton d injection doit être tiré aussi loin que possible pour charger le stylo
Przeprowadzono badanie kliniczne, w którym porównywano stosowanie rozpuszczalnej insuliny ludzkiej po posiłku z przedposiłkowym stosowaniem insuliny aspart u małych dzieci (‧ pacjentów w wieku od ‧ do mniej niż ‧ lat badanych przez ‧ tygodni, wśród których ‧ miało mniej niż ‧ lata) oraz badanie PK/PD z zastosowaniem pojedynczej dawki u dzieci (‧ lat) i młodzieży (‧ latUn essai clinique comparant l insuline humaine soluble administrée en préprandial avec l insuline asparte administrée en postprandial a été réalisé chez des enfants en bas âge (‧ patients âgés de ‧ à moins de ‧ ans dont ‧ âgés de moins de ‧ ans, étude de ‧ semaines) et une étude de pharmacocinétique/pharmacodynamie en dose unique a été réalisée chez des enfants (‧ à ‧ ans) et des adolescents (‧ à ‧ ans
Alkohol może nasilać i przedłużać hipoglikemizujące działanie insulinyL' alcool peut intensifier et prolonger l' effet hypoglycémiant de l' insuline
Insulinę należy wymieszać ponownie przed każdorazowym wstrzyknięciemPar la suite, l' insuline doit de nouveau être remise en suspension avant chaque injection
U pacjentek z cukrzycą, karmiących piersią może być konieczna modyfikacja dawki insuliny i stosowanej diety lub obu tych czynnikówLes patientes diabétiques allaitantes peuvent nécessiter une adaptation de la dose d insuline, de leur régime ou des deux
Insulina ludzka jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coliL' insuline humaine est produite par la technique de l' ADN recombinant sur Escherichia coli
W związku z wpływem pegwisomantu na wrażliwość na insulinę, u pacjentów otrzymujących insulinę lub doustne leki hipoglikemizujące może być konieczne obniżenie dawki tych substancji czynnych (patrz także punktIl est possible que les patients recevant de l insuline ou des hypoglycémiants oraux nécessitent une réduction des doses de ces substances actives en raison de l effet du pegvisomant sur la sensibilité à l insuline (voir rubrique
Prawidłowe stężenie glukozy we krwi, rodzaj preparatu i dawkowanie insuliny (wielkość dawki i czas podawania) należy ustalić indywidualnie, z uwzględnieniem stosowanej diety, fizycznej aktywności i trybu życia pacjentaL' objectif glycémique, les préparations d' insuline à utiliser et la posologie de l' insuline (doses et horaires d' administration) doivent être déterminées pour chaque individu, et adaptées au régime alimentaire, à l' activité physique et au mode de vie du patient
Zaburzenia oka Niezbyt często-zaburzenia refrakcji Zaburzenia refrakcji mogą pojawić się po rozpoczęciu leczenia insulinąAffections oculaires Très rare-Anomalies de la réfraction Des anomalies de la réfraction peuvent survenir au début de l' insulinothérapie
Glustin ‧ mg tabletki można również stosować w leczeniu skojarzonym z insulinąGlustin ‧ mg, comprimé peut être utilisé également en association avec l insuline
Substancja czynna preparatu Actrapid, insulina ludzka (rDNA), jest produkowana metodą znaną jako „ technologia rekombinacji ”: insulina produkowana jest przez drożdże, do których wprowadzono gen (DNA) umożliwiający im produkcję insulinyLe principe actif d Actrapid, l insuline humaine (ADNr), est produit par une méthode connue sous le nom de « technique recombinante »: l insuline est produite par une levure qui a reçu un gène (ADN) la rendant capable de produire de l insuline
Działanie preparatu insuliny jest zatem określone wyłącznie przez charakterystykę wchłanianiaPar conséquent, le profil d action d une préparation d insuline est uniquement déterminé par ses caractéristiques d absorption
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6302 zdań frazy insulina.Znalezione w 2,881 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.