wymowa: IPA: ˌĩw̃suˈljĩna

Tłumaczenia na język francuski:

  • insuline   
    (Noun  f) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny hormon produkowany przez trzustkę;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "insulina", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zapotrzebowanie na insulinę może się zmniejszyć pod wpływem substancji o działaniu hipoglikemizującym, jak np. doustne leki hipoglikemizujące, salicylany (np. kwas acetylosalicylowy), sulfonamidy, niektóre leki przeciwdepresyjne (inhibitory oksydazy monoaminowej), niektóre inhibitory konwertazy angiotensyny (kaptopril, enalapril), antagoniści receptora angiotensyny II, beta-adrenolityki, oktreotyd lub alkoholLes besoins en insuline peuvent diminuer en présence de substances à effet hypoglycémiant, telles que les hypoglycémiants oraux, les salicylés (par exemple, l' acide acétylsalicylique), les sulfamides antibactériens, certains antidépresseurs (inhibiteurs de la mono-amine oxydase), certains inhibiteurs de l' enzyme de conversion (captopril, enalapril), les antagonistes des récepteurs de l angiotensine II, les bêtabloquants, l' octréotide et l' alcool
U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby zapotrzebowanie na insulinę może być zmniejszone z powodu zmniejszonego procesu glukoneogenezy oraz zmniejszonego metabolizmu insulinyEn cas d' insuffisance hépatique sévère, les besoins en insuline peuvent être diminués en raison d' une réduction de la capacité de néoglycogenèse et d' une réduction du métabolisme de l' insuline
Mieszanie z insulinamiMélange avec des insulines
Preparatu Insulin Human Winthrop Rapid NIE wolno mieszać z preparatami insuliny pochodzenia zwierzęcego lub z analogami insulinyDe même Insulin Human Winthrop Rapid ne doit PAS être mélangé aux insulines d origine animale ou à des analogues de l insuline
Częstość występowania działań niepożądanych w badaniach klinicznych, których pojawienie się wiązano ze stosowaniem insuliny Actrapid, podano poniżejLes fréquences des effets indésirables issus des études cliniques et considérés comme imputables à Actrapid, sont répertoriées ci-dessous
Lantus ‧ jednostek/ml Roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Insulina glargineLantus ‧ Unités/ml Solution injectable en cartouche Insuline glargine
– Substancją czynną jest insulina ludzka otrzymana w wyniku rekombinacji biotechnologicznejLa substance active est l insuline humaine produite par biotechnologie recombinante
Insulina ludzka jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coliL' insuline humaine est produite par la technique de l' ADN recombinant sur Escherichia coli
Nie należy dodawać innych preparatów insuliny do wkładówNe pas ajouter toute autre insuline dans la cartouche
Zmiany st enia insuliny, rodzaju (wytwórca), typu, pochodzenia (zwierz ca, ludzka, analog insuliny ludzkiej) i (lub) metody wytwarzania (rekombinowane DNA lub insulina zwierz ca), mog spowodowa zmian w dawkowaniuLes changements de concentration, de marque (fabriquant), de type, d origine (animale, humaine, analogue de l insuline humaine) et/ou de la méthode de fabrication (ADN recombinant ou insuline d origine animale) peuvent nécessiter un changement de posologie
Actrapid ‧ j. m./ml roztwór do wstrzykiwań w fiolce Insulina ludzka (rDNAActrapid ‧ UI/ml solution injectable en flacon Insuline humaine (ADNr
Preparat Insulin Human Winthrop Comb ‧ podaje się podskórnieInsulin Human Winthrop Comb ‧ est administré par voie sous-cutanée
Insulina lispro ulega szybszemu wchłanianiu i wydalaniu w porównaniu z rozpuszczalną insuliną ludzką także u pacjentów z zaburzoną czynnością wątrobyL insuline lispro garde une absorption et une élimination plus rapide comparée à l insuline rapide humaine chez les patients ayant une insuffisance hépatique
► Wstrzyknąć insulinę pod skóręInjectez l insuline sous la peau
Dostosowanie dawki mo e by konieczne tak e w przypadku zmiany stosowanej insuliny z jednego rodzaju na inny (patrz punktUn ajustement de la posologie peut être nécessaire lorsque le patient est transféré d une préparation d insuline à une autre (voir rubrique
Na podstawie trybu życia pacjenta, wartości stężenia cukru (glukozy) we krwi pacjenta oraz dotychczas stosowanych dawek i rodzaju insuliny, lekarz ustali wymaganą dawkę leku ApidraPosologie En fonction de votre mode de vie et de vos analyses de taux de sucre dans votre sang (glucose) et de votre précédente utilisation d insuline, votre médecin déterminera la dose d Apidra nécessaire
Liprolog Pen ‧ j./ml roztwór do wstrzykiwań Insulina lispro (otrzymywana metodą rekombinacji DNALiprolog Pen ‧ UI/ml, solution injectable Insuline lispro (ADN d' origine recombinante
Ryzyko było zwiększone, gdy rozyglitazon dodawano do terapii insuliną oraz u pacjentów przyjmujących azotany z powodu rozpoznanej choroby niedokrwiennej sercaCe risque était accru lorsque la rosiglitazone était associée à un traitement par l' insuline et chez les patients recevant des dérivés nitrés pour une cardiopathie ischémique connue
do Każda pojedyncza dawka w blistrze zawiera ‧ mg insuliny ludzkiejto Chaque dose sous plaquette thermoformée contient ‧ mg d insuline humaine
Zaleca się by mieszaninę insulin wstrzyknąć bezpośrednio po przygotowaniuInjecter immédiatement après avoir procédé au mélange
Lek Humalog BASAL ma wydłużony okres wchłaniania.Maksymalne stężenie insuliny osiągane jest około ‧ godzin po podaniu lekuHumalog BASAL a un profil d' absorption prolongée, le pic sanguin d' insuline étant atteint ‧ heures environ après l' administration
W takich przypadkach może okazać się konieczne odstawienie doustnego leku przeciwcukrzycowego i czasowe zastąpienie go insulinąDans de tels cas, il peut s avérer nécessaire d arrêter le traitement oral hypoglycémiant et de le remplacer temporairement avec de l insuline
Preparat Insuman Rapid zawiera insulinę o szybkim początku i krótkim czasie działaniaInsuman Rapid est une insuline dont l' action est d' installation rapide et de courte durée
Nie istnieją żadne specyficzne dane dotyczące przedawkowania insuliny glulizynowejIl n existe aucune donnée spécifique disponible concernant le surdosage en insuline glulisine
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6305 zdań frazy insulina.Znalezione w 1,386 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.