wymowa: IPA: ˌĩw̃suˈljĩna

Tłumaczenia na język francuski:

  • insuline   
    (Noun  f) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny hormon produkowany przez trzustkę;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "insulina", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tę czynność trzeba zawsze powtarzać do momentu, aż zawiesina stanie się jednorodnie biała i mętna. • Po całkowitym wymieszaniu zawiesiny kolejne czynności należy wykonać natychmiast. • Zdezynfekować gumową membranę środkiem do dezynfekcji. • Do każdego wstrzyknięcia używać nowej igły, aby zapobiec zanieczyszczeniu insuliny. • Usunąć nalepkę ochronną z igły NovoFine. • Mocno i starannie przykręcić igłę do wstrzykiwacza Mixtard ‧ NovoLet (rysunek B). • Zdjąć dużą zewnętrzną i wewnętrzną osłonkę igłyLe mouvement doit être répété jusqu' à ce que le liquide soit uniformément blanc et opaque Après la remise en suspension, passez immédiatement aux étapes suivantes de l' injection Désinfectez la membrane en caoutchouc à l aide d une compresse antiseptiqueo Utilisez toujours une aiguille neuve pour chaque injection afin d éviter les contaminations Retirez l onglet de protection d une aiguille NovoFine Vissez directement et solidement l aiguille sur votre Mixtard ‧ NovoLet (figure B) Retirez le grand capuchon externe et la protection interne de l aiguille
Jeden ml zawiera ‧ jednostek insuliny glulizynowej (co odpowiada ‧, ‧ mgChaque ml contient ‧ Unités d insuline glulisine (équivalent à ‧ mg
U niewielu pacjentów, u których wystąpiła hipoglikemia po zmianie insuliny zwierzęcej na insulinę ludzką, wczesne objawy hipoglikemii były mniej nasilone lub różne od tych w czasie stosowania poprzedniej insulinyQuelques patients ayant ressenti des réactions hypoglycémiques après transfert d une insuline animale ont rapporté que leurs signes précurseurs d hypoglycémie étaient moins prononcés ou différents de ceux provoqués par leur précédente insuline
Insulina ludzka, rDNA (otrzymywana w wyniku rekombinacji DNA w Saccharomyces cerevisaeInsuline humaine, ADNr (produite par la technique de l ADN recombinant sur Saccharomyces cerevisiae
Tak, jak w przypadku leczenia innymi insulinami, obserwuje się reakcje w miejscu wstrzyknięcia, które mogą objawiać się bólem, swędzeniem, wysypką, obrzękiem, stanem zapalnymComme avec toute insulinothérapie, des réactions au site d injection peuvent survenir, se traduisant par une douleur, des démangeaisons, un urticaire, un gonflement et une inflammation
U pacjentów z niewydolnością wątroby zapotrzebowanie na insulinę może być zmniejszone ze względu na osłabioną zdolność do glukoneogenezy i zwolniony metabolizm insulinyChez les patients insuffisants hépatiques, les besoins en insuline peuvent être diminués en raison d une réduction de la néoglucogenèse et d une réduction du métabolisme de l insuline
W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z cukrzycą typu ‧ i ‧ wykazano, że częstość występowania nocnej hipoglikemii jest mniejsza w przypadku stosowania insuliny lispro niż wLes études cliniques chez les patients diabétiques de type ‧ et de type ‧ ont montré un nombre réduit d épisodes d hypoglycémie nocturne avec l insuline lispro comparé à l insuline humaine rapide
Większość mniej nasilonych reakcji na insulinę w miejscu wstrzyknięcia ustępuje zwykle w ciągu kilku dni do kilku tygodniLa plupart des réactions mineures aux insulines au site d' injection disparaissent généralement en l' espace de quelques jours à quelques semaines
• Do każdego wstrzyknięcia należy użyć nowej igły, aby zapobiec zanieczyszczeniu insulinyUtilisez une aiguille neuve pour chaque injection afin d éviter le risque de contamination
Insulina lispro wykazuje szybki początek działania (około ‧ minut), dzięki czemu można ją podawać w krótkim czasie przed posiłkiem (‧ minut przed posiłkiem) w odróżnieniu od krótkodziałającej insuliny, którą należy podawać na ‧ minut przed posiłkiemL' insuline lispro possède un délai d' action rapide (environ ‧ minutes), permettant ainsi son administration peu de temps avant les repas (dans les ‧ minutes précédant le repas) par rapport à l' insuline rapide (administration ‧ à ‧ minutes avant les repas
Insulina lispro ulega szybszemu wchłanianiu niż rozpuszczalna (krótkodziałająca) insulina ludzka także u pacjentów z zaburzoną czynnością nerekL insuline lispro conserve une absorption plus rapide comparée à l insuline rapide humaine chez les patients ayant une insuffisance rénale
Po zmianie preparatu insuliny może być konieczna modyfikacja dawkowania insulinyUn ajustement posologique peut être nécessaire lors du passage d' une préparation d' insuline à une autre
Kontrola i mieszanie insulinyVérifier et mélanger l' insuline
Zasadniczy wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia hipoglikemii ma przestrzeganie przez pacjentów zaleceń dotyczących dawkowania i podawania insuliny, ustalonej diety i umiejętność rozpoznawania początkowych objawów hipoglikemiiPour réduire le risque d' hypoglycémie, il faut absolument que le patient respecte les consignes posologiques et diététiques, administre correctement l' insuline et connaisse les symptômes de l' hypoglycémie
Somatropina zwiększa stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu-I (IGF-I, Insulin-like Growth Factor-I) oraz białka wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu-‧ (IGFBP‧, Insulin-like Growth Factor Binding Protein ‧) w surowicyLa somatropine augmente les concentrations sériques de IGF-‧ (Insulin-like Growth Factor ‧) et IGFBP‧ (Insulin-like Growth Factor Binding Protein
Takie działanie lecznicze było porównywalne do działania insuliny glargine obserwowanego w badaniu trwającym ‧ tygodni (średnia dawka insuliny wynosiła ‧, ‧ j. m./dobę, zakres ‧ j. m./dobę, na koniec badania) oraz do działania dwufazowej insuliny aspart obserwowanego w trwającym ‧ tygodnie badaniu (średnia dawka insuliny wynosiła ‧, ‧ j. m./dobę, zakres ‧ j. m./dobę, na koniec badaniaUne étude de ‧ semaines a montré que cet effet était comparable à celui de l insuline glargine (à la fin de l étude, la dose moyenne d insuline était de ‧ UI/jour, les doses allant de ‧ à ‧ UI/jour); et à celui de l insuline asparte biphasique dans une étude de ‧ semaines (à la fin de l étude, la dose moyenne d insuline était de ‧ UI/jour, les doses allant de ‧ à ‧ UI/jour
Wstrzykiwacz Lantus SoloStar jest koloru szarego z fioletowym przyciskiem podania insulinyLe stylo Lantus SoloStar est gris avec un bouton d injection violet
Insulina o szybkim początku i umiarkowanie długim czasie działaniaInsuline d' action rapide et de durée modérément longue
Actos ‧ mg tabletki można również stosować w leczeniu skojarzonym z insulinąActos ‧ mg, comprimés peut être utilisé également en association avec l insuline
Zawiesiny insuliny nie podawa do ylnie ani domi niowoN injectez jamais votre insuline directement dans une veine ou dans un muscle
Preparat Insulin Human Winthrop Basal zawiera ‧ j. m. insuliny w ‧ ml zawiesinyInsulin Human Winthrop Basal contient ‧ UI d' insuline par ml de suspension
Humalog ‧ j./ml roztwór do wstrzykiwań w fiolce Insulina lispro (otrzymywana metodą rekombinacji DNAHumalog ‧ UI/ml, solution injectable en flacon Insulin lispro (ADN d' origine recombinante
Jeśli preparat Levemir jest mieszany z innymi insulinami, zmienia się profil działania jednej lub obu insulinEn cas de mélange de Levemir avec d autres préparations d insuline, le profil d action de l un ou des deux composants sera modifié
Mixtard jest mieszaniną insuliny szybko działającej i insuliny długo działającejMixtard est un mélange d insuline d action rapide et d insuline d action prolongée
Nie stosować preparatów insuliny, które uległy zamrożeniuLes préparations d' insuline qui ont été congelées ne doivent pas être utilisées
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6302 zdań frazy insulina.Znalezione w 2,142 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.