wymowa: IPA: ˌĩw̃suˈljĩna

Tłumaczenia na język francuski:

  • insuline   
    (Noun  f) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny hormon produkowany przez trzustkę;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "insulina", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niezbyt często-obrzęk Obrzęki mogą wystąpić po rozpoczęciu leczenia insulinąPeu fréquent-dème Un dème peut survenir au début de l' insulinothérapie
W rzadkich przypadkach obecność przeciwciał stwarza konieczność zmiany dawki insuliny w celu zmniejszenia tendencji do występowania hiperglikemii lub hipoglikemii (patrz punktDans de rares cas, la présence de ces anticorps anti-insuline peut rendre nécessaire l' ajustement de la dose d' insuline, de manière à corriger une tendance à l' hyper-ou à l' hypoglycémie (voir rubrique
W badaniu z udziałem ‧ ochotników płci męskiej z cukrzycą typu ‧, w wieku od ‧ do ‧ lat, stwierdzono, że insulina glulizynowa stosowana w dawkach od ‧, ‧ do ‧, ‧ j./kg, wykazuje proporcjonalne do dawki działanie wczesne, maksymalne i całkowiteDans une étude avec ‧ sujets masculins diabétiques de type ‧ âgés de ‧ à ‧ ans, l effet de l insuline glulisine (exposition précoce, maximale et totale) a été proportionnel à la dose dans l intervalle de doses allant de ‧ à ‧ U/kg
To działanie można było przypisać hamującemu działaniu pioglitazonu na hiperinsulinemię u samic oraz na zwiększoną w czasie ciąży oporność na insulinę, co prowadziło do zmniejszonej dostępności substratów metabolicznych dla rozwijającego się płoduCette diminution est attribuée à l' action de la pioglitazone qui diminue l' hyperinsulinémie maternelle et à une augmentation de l insulinorésistance qui apparaît durant la grossesse, ce qui réduit ainsi la disponibilité des substrats métaboliques pour la croissance f tale
Ryzyko było zwiększone, gdy rozyglitazon dodawano do terapii insuliną oraz u pacjentów przyjmujących azotany z powodu rozpoznanej choroby niedokrwiennej sercaCe risque était accru lorsque la rosiglitazone était associée à un traitement par l' insuline et chez les patients recevant des dérivés nitrés pour une cardiopathie ischémique connue
• nieprzyj cie dawki insuliny, • wielokrotne przyj cie mniejszych dawek insuliny ni wynosi zapotrzebowanie, • infekcja lub gor czka, • zbyt du y posiłek, • mniejszy ni zwykle wysiłek fizycznyInfection ou fièvre Repas plus importants que d ' habitude Exercice moins important que d ' habitude
Po włożeniu nowego wkładu z insuliną do wstrzykiwaczaAprès insertion d une nouvelle cartouche
Działanie preparatu insuliny jest zatem określone wyłącznie przez charakterystykę wchłanianiaPar conséquent, le profil d action d une préparation d insuline est uniquement déterminé par ses caractéristiques d absorption
Na proces ten wpływa wiele czynników (np. dawka insuliny, droga i miejsce podania, grubość podskórnej tkanki tłuszczowej, typ cukrzycyCe processus est influencé par plusieurs facteurs (par exemple la dose d insuline, la voie et le site d injection, l épaisseur du tissu adipeux sous-cutané, le type de diabète
Preparat Insulin Human Winthrop Comb ‧ (dwufazowa zawiesina insuliny izofanowej – ‧ % insuliny protaminowej i ‧ % insuliny zwykłej) zawiera insulinę o umiarkowanie szybkim początku i długim czasie działaniaInsulin Human Winthrop Comb ‧ est une suspension d' insuline isophane biphasique (avec ‧ % d' insuline dissoute) dont l' action est d' installation progressive et de longue durée
Insulina może powodować zatrzymanie sodu i obrzęki, szczególnie, gdy uprzednio występujące niewłaściwe wyrównanie metaboliczne uległo poprawie po zastosowaniu intensywnej terapii insulinąL' insuline peut provoquer une rétention sodée et un dème, en particulier si l' équilibre métabolique auparavant médiocre se trouve amélioré par une insulinothérapie intensive
Actraphane ‧ InnoLet ‧ j. m./ml zawiesina do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu Insulina ludzka (rDNAActraphane ‧ InnoLet ‧ UI/ml suspension injectable en stylo prérempli Insuline humaine, (ADNr
ze dym papierosowy w warunkach doświadczenia AUC i Cmax insuliny zmniejszały się odpowiednio o ‧ % i ‧ % (patrz punktpl approximativement de ‧ et de ‧ % respectivement (voir rubrique
Po ‧ do ‧ godzinach od wstrzyknięcia stężenie insuliny wracało do wartości wyjściowychLe retour aux concentrations d insuline de départ se fait en ‧ à ‧ heures environ après l injection
Actraphane ‧ NovoLet ‧ j. m./ml zawiesina do wstrzykiwań Insulina ludzka (rDNA) scActraphane ‧ NovoLet ‧ UI/ml suspension injectable Insuline humaine, (ADNr) Voie SC
U pacjentów, którzy ze względu na obecność przeciwciał insulinowych stosowali dotychczas duże dawki insuliny, należy rozważyć możliwość przeprowadzenia zmiany preparatu w warunkach szpitalnych, pod ścisłą kontrolą lekarskąChez les patients nécessitant des doses élevées d' insuline du fait de la présence d' anticorps anti-insuline, il faut envisager d' effectuer le passage sous surveillance médicale en milieu hospitalier ou dans un cadre de soins similaire
Wchłanianie insuliny, a co za tym idzie, jej działanie obniżające stężenie glukozy we krwi różni się w zależności od okolic wstrzyknięcia (np. wchłanianie ze ściany brzucha w porównaniu z wchłanianiem z udaL' absorption de l' insuline, et donc l' effet hypoglycémiant d' une dose donnée, peut varier d' un site d' injection à un autre (par exemple la paroi abdominale par rapport à la cuisse
Obserwowano poprawę w zakresie zastępczych markerów funkcji komórek beta trzustki, w tym HOMA-β (Homeostasis Model Assessment-β), stosunku proinsuliny do insuliny oraz wskaźników reaktywności komórek beta ocenianych na podstawie testu tolerancji glukozy po posiłku z dużą częstotliwością pobierania próbekUne amélioration des marqueurs intermédiaires de la fonction des cellules bêta, notamment l' indice HOMA-(Homeostasis Model Assessment-), le rapport proinsuline/insuline et les mesures de la sensibilité des cellules bêta par le test de tolérance glucidique avec prélèvements répétés a été observée
Leki beta-adrenolityczne, klonidyna, sole litu lub alkohol mogą zarówno nasilać jak i osłabiać hipoglikemizujące działanie insulinyLes bêta-bloquants, la clonidine, les sels de lithium ou l' alcool peuvent soit potentialiser soit atténuer l' effet hypoglycémiant de l' insuline
Metabolizm Insulina ludzka jest rozkładana przez proteazę insulinową lub enzymy rozkładające insulinę i prawdopodobnie białkową izomerazę dwusiarczkowąMétabolisme L insuline humaine serait dégradée par une insuline-protéase ou par des enzymes de dégradation de l insuline et, peut-être, par une protéine disulfure isomérase
Następstwem farmakodynamiki szybkodziałających analogów insuliny jest to, że jeśli wystąpi hipoglikemia, może ona pojawić się w krótszym czasie po iniekcji niż w przypadku podania ludzkiej insuliny rozpuszczalnejUne conséquence de la pharmacodynamie de l analogue rapide de l insuline par rapport à l insuline humaine rapide est que si une hypoglycémie survient, elle peut survenir très peu de temps après l injection
W badaniach na zwierzętach insulina lispro nie powodowała zaburzeń płodności, działania embriotoksycznego ani teratogennegoL' insuline lispro n' a pas provoqué d' altération de la fertilité, d' embryotoxicité ou de tératogénécité dans les études réalisées chez l' animal
Pokrętłem nastawienia dawki insuliny należy obracać do przodu do czasu aż wskaźnik pokaże żądaną dawkęLe sélecteur de dose doit être tourné dans le sens des aiguilles d une montre jusqu à ce que la flèche indicatrice de la dose indique la dose souhaitée
Ko cowa warto HbA‧c była znacznie mniejsza w grupie otrzymuj cej dwufazow insulin ludzk ‧ ni w grupie otrzymuj cej NovoMixL HbA‧c finale était significativement plus basse dans le groupe traité par l insuline humaine biphasique ‧ que dans le groupe NovoMix
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6302 zdań frazy insulina.Znalezione w 1,121 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.