wymowa: IPA: ˌxɛ̃mɔˈljiza  

Tłumaczenia na język francuski:

  • hémolyse   
    (noun   )
     
    biol. biologia przechodzenie hemoglobiny do osocza krwi wywołane zniszczeniem erytrocytów;

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (2)

hemoliza immunologicznaimmunohémolyse
hemoliza odpornościowaimmunohémolyse

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "hemoliza", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obejmują one: niedobór żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧; zatrucie glinem; współistniejące infekcje; stany zapalne lub urazowe; utajoną utrata krwi; hemolizę oraz zwłóknienie szpiku kostnego zCeux-ci incluent: carence en fer, acide folique ou en vitamine B‧, intoxication à l aluminium, infections intercurrentes, épisodes inflammatoires ou traumatiques, perte de sang occulte, hémolyse et fibrose osseuse quelle que soit son origine
Zaobserwowane w badaniach klinicznych zaburzenia hematologiczne, takie jak hemoliza, niedokrwistość hemolityczna i methemoglobinemia są niezbyt często spowodowane przez FasturtecDans le cadre d études cliniques, des troubles hématologiques, tels que des hémolyses, anémies hémolytiques et des méthémoglobinémies sont peu fréquemment occasionnés par Fasturtec
Ponadto reakcja na leczenie może być również zmniejszona w przypadku wystąpienia współistniejących zakażeń, schorzeń zapalnych, urazów, utajonej utraty krwi, hemolizy, ciężkiego zatrucia glinem, współistniejących chorób hematologicznych lub włóknienia szpiku kostnegoDes infections intercurrentes, des épisodes inflammatoires ou traumatiques, une perte de sang occulte, une hémolyse, une intoxication sévère par l aluminium, des insuffisances hématologiques sous-jacentes ou une myélofibrose peuvent aussi altérer la réponse erythropoïétique
Donoszono o występowaniu hemolizy u pacjentów otrzymujących preparat FasturtecDes cas d hémolyse ont été rapportés chez des patients traités par Fasturtec
Przed rozpoczęciem leczenia epoetyną alfa należy uwzględnić wszystkie inne przyczyny niedokrwistości (niedobór żelaza, hemoliza, utrata krwi, niedobory witaminy B‧ lub kwasu foliowego) i rozpocząć ich leczenieToutes les autres causes d' anémie (carence en fer, hémolyse, pertes sanguines, déficit en vitamine B‧ ou en acide folique) doivent être prises en compte et traitées avant d initier le traitement par époétine alfa
Obejmują one: niedobór żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧; zatrucie glinem; współistniejące infekcje; stany zapalne lub urazowe; utajoną utrata krwi; hemolizę oraz zwłóknienie szpiku kostnego z dowolnych przyczynCeux-ci incluent: carence en fer, acide folique ou en vitamine B‧, intoxication à l aluminium, infections intercurrentes, épisodes inflammatoires ou traumatiques, perte de sang occulte, hémolyse et fibrose osseuse quelle que soit son origine
W ten sposób preparat Soliris przywraca regulację końcowej aktywacji dopełniacza we krwi u pacjentów z PNH oraz hamuje, wywołaną przez końcową aktywację dopełniacza, hemolizę wewnątrznaczyniową u pacjentów z PNHSoliris restaure par conséquent la régulation de la fraction terminale du complément dans le sang des patients HPN et inhibe l hémolyse intravasculaire induite par la fraction terminale du complément chez ces patients
U wszystkich pacjentów zmniejszenie hemolizy wewnątrznaczyniowej utrzymało się w ciągu łącznego czasu narażenie na Soliris, wynoszącego od ‧ do ‧ miesięcyTous les patients ont conservé une baisse de l hémolyse intravasculaire pendant toute la durée de l exposition à Soliris comprise entre ‧ et ‧ mois
dystrybucja leku będzie możliwa wyłącznie po sprawdzeniu potwierdzonym pisemnie, że • pacjent faktycznie otrzymał szczepienie przeciwko meningokokom. przed dystrybucją leku cały personel medyczny otrzyma informację dotyczącą następujących • kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem stosowania: bóle głowy o reakcje na wlew dożylny o zakażenia bakteriami Neisseria i zakażenia ogólne o ryzyko ciężkiej hemolizy po odstawieniu ekulizumabu i proponowane postępowanie o ciąża oraz konieczność stosowania odpowiedniej antykoncepcji u kobiet mogących zajść w o ciążę o immunogenność o niewydolność nerek i wątrobyla distribution du médicament ne soit possible qu après avoir vérifié que le patient a bien reçu un vaccin par une confirmation écrite avant l administration, tous les professionnels de santé disposent des informations relatives aux problèmes de sécurité suivants: céphalées o réaction liée à la perfusion o infection à Neisseria et infection généralisée o risque d hémolyse grave après arrêt du traitement par eculizumab et prise en charge proposée o grossesse et recours à une contraception adéquate pour les femmes en âge de procréer o immunogénicité o insuffisance rénale et hépatique o
krwinek czerwonych) lub hemoliza (rozpad krwinek czerwonychhémolyse (destruction de globules rouges
Roztwór soli równoważny roztworowi zawierającemu ‧ gramów NaCl na litr jeśli chodzi o osmotyczne działanie elektrolitu, nie daje wartości hemolizy powyżej ‧ %, a roztwór soli ‧ gramów na litr nie różni się o więcej niż ‧ % wartości hemolizy od wartości wynikającej z odpowiedniej kontroli roztworuUne solution de ‧ grammes de chlorure de sodium par litre ne doit pas donner de valeur d
U pacjentów, u których występuje gwałtowny spadek skuteczności, definiowany przez obniżenie stężenia hemoglobiny (‧ g/dl w ciągu miesiąca) oraz zwiększone zapotrzebowanie na transfuzje, należy zmierzyć liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku reakcji (np. niedobory żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, infekcja lub stan zapalny, utrata krwi i hemolizaChez les patients développant une perte soudaine d efficacité se traduisant par une baisse de l hémoglobine (‧ g/dl par mois) avec un fort besoin transfusionnel, le taux de réticulocytes doit être déterminé et les causes typiques de non-réponse (par ex. carence en fer, acide folique ou vitamine B‧, intoxication à l aluminium, infection ou inflammation, hémorragie et hémolyse) doivent être recherchées
Wszelkie inne przyczyny niedokrwistości (niedobór żelaza, hemoliza, utrata krwi, niedobory witaminy B‧ lub soli kwasu foliowego) powinny zostać wzięte pod uwagę i poddane leczeniu przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia za pomocą SilapoToutes les autres causes d' anémie (carence en fer, hémolyse, hémorragie, carences en vitamine B‧ ou en acide folique) doivent être considérées et traitées avant l initiation et pendant le traitement par Silapo
* Jednostki międzynarodowe w ‧ ml surowicy królika, oznaczone w teście hamowania hemolizy*Unités internationales par ml de sérum de lapin déterminées par le test d inhibition de l hémolyse
U pacjentów, u których wystąpi nagły brak skuteczności leku, określany jako zmniejszenie stężenia hemoglobiny (o ‧ do ‧ g/dl na miesiąc) ze zwiększeniem liczby wymaganych przetoczeń, należy skontrolować liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku odpowiedzi na leczenie (np. niedobór żelaza, kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, zakażenie lub zapalenie, utrata krwi i hemolizaChez les patients présentant une perte soudaine d efficacité définie par une baisse de l hémoglobine (de ‧ à ‧ g/dl par mois), avec augmentation des besoins transfusionnels, une numération des réticulocytes devra être réalisée et les causes habituelles de non-réponse (par exemple carence en fer, acide folique ou vitamine BB‧, intoxication à l aluminium, infection ou inflammation, pertes sanguines et hémolyse) devront être recherchées
Niedokrwistość *, neutropenia *, trombocytopenia *, zaburzenia krwotoczne Gorączka neutropeniczna, pancytopenia, leukopenia *, limfopenia * Granulocytopenia, niedokrwistość hemolityczna, autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, hemoliza, nadkrzepliwość, koagulopatia, monocytopenia, leukocytoza, limfadenopatiaanémie*, neutropénie*, thrombopénie*, troubles hémorragiques neutropénie fébrile, pancytopénie, leucopénie*, lymphopénie* granulocytopénie, anémie hémolytique, anémie hémolytique auto-immune, hémolyse, hypercoagulation, coagulopathie, monocytopénie, leucocytose, lymphadénopathie
U pacjentów, u których występuje gwałtowny spadek skuteczności, definiowany przez obniżenie stężenia hemoglobiny (‧ g/dl w ciągu miesiąca) oraz zwiększone zapotrzebowanie na transfuzje, należy zmierzyć liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku reakcji (np. niedobory żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, infekcja lub stan zapalny, utrata krwi i hemolizaChez ‧ les patients développant une perte soudaine d efficacité se traduisant par une baisse de l hémoglobine (‧ g/dl par mois) avec un fort besoin transfusionnel, le taux de réticulocytes doit être déterminé et les causes typiques de non-réponse (par ex. carence en fer, acide folique ou vitamine B‧, intoxication à l aluminium, infection ou inflammation, hémorragie et hémolyse) doivent être recherchées
Stężenie ekulizumabu w surowicy wynoszące około ‧ mikrogramów/ml jest wystarczające do właściwie całkowitego uniknięcia, wywołanej przez końcową aktywację dopełniacza, hemolizy wewnątrznaczyniowej u większości pacjentów z PNHDes concentrations sériques d eculizumab d environ ‧ microgrammes/ml suffisent à une inhibition presque complète de l hémolyse intravasculaire induite par la fraction terminale du complément chez la plupart des patients atteints de HPN
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 86 zdań frazy hemoliza.Znalezione w 0,345 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.