wymowa: IPA: /d̪ɔˈt̪ɨkat͡ɕ/ dɔˈtɨkaʨ̑  

Tłumaczenia na język francuski:

 • toucher     
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  zbliżać się do czegoś do momentu zetknięcia, kontaktu fizycznego
 • arriver     
  (verb   )
 • attoucher   
 • friser     
  (verb   )
 • palper     
  (verb   )
 • touche     
  (noun   )
 • tâter     
  (verb   )
 • tâtonner   
  (verb   )
 • émouvoir     
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
forma wzmocniona czasownika dotykać
 
sięgać aż do czegoś, graniczyć, stykać się z czymś
 
dotykać siebie wzajemnie
 
sprawiać komuś przykrość, urażać kogoś

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (1)

dotykanietoucher; palpation; tâtonnement

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dotykać", pamięć tłumaczeniowa

add example
Każdy dostrzega skrajne ubóstwo, wykluczenie społeczne, okresowe bezrobocie i niski poziom edukacji, jakie dotykają tę grupę.Tout le monde peut voir la pauvreté extrême, l'exclusion sociale, le chômage intermittent et le faible niveau d'éducation dont ils sont victimes.
Znajdujemy się w szczególnym czasie dla gospodarki, gdy kryzys, który zaczął się w Stanach Zjednoczonych, początkowo ogarniających dziedzinę finansów, teraz niestety dotyka realną gospodarkę na całym świecie.Nous traversons une période particulièrement délicate du point de vue économique et, malheureusement, la crise qui a débuté aux États-Unis et touché en premier lieu les marchés financiers s'étend aujourd'hui à l'économie réelle dans le monde entier.
Jeśli dwie lub kilka dźwigni leży tak blisko siebie, że tłok albo model głowy mogą ich dotykać równocześnie, należy postępować jak następujeSi deux ou plusieurs commandes sont situées assez près l
Szanowny pan poseł doskonale zdaje sobie sprawę, że przestępczość, a zwłaszcza terroryzm, są zjawiskami dotykającymi nas na ogromną skalę.Nous avons été les victimes d'une criminalité considérable, et nous avons notamment été la cible d'actes terroristes, comme mon collègue le sait parfaitement.
Przywiązujemy wielką wagę do kwestii przezwyciężenia obecnego kryzysu politycznego oraz jego gospodarczych i społecznych skutków dotykających mieszkańców Madagaskaru, gdyż zwiększają one brzemię, z którym na co dzień zmaga się ludność.Nous attachons une grande importance à la résolution de l'actuelle crise politique, dont les effets en matière sociale sur la population de Madagascar accroissent chaque jour la charge qui pèse sur ce peuple.
Nie, nie dotykaj tegoNon, touchez pas à ça
mając na uwadze, że od ‧ r. w konflikcie dotykającym Demokratyczną Republikę Konga życie straciło ‧ osób i że bezpośrednio lub pośrednio w wyniku tego konfliktu nadal umiera codziennie około ‧ osóbconsidérant que le conflit qui frappe la RDC a coûté la vie à ‧ personnes depuis ‧ et qu'il continue d'être la cause, directe ou indirecte, de la mort d'environ ‧ personnes chaque jour
Konieczne jest także stworzenie paneuropejskiej mapy kryzysowej, na podstawie której można będzie ocenić te obszary Unii Europejskiej, na których w największym stopniu dotykają społeczność Romów i nie-Romów skrajna nędza i wykluczenie społeczne, i dzięki której Komisja Europejska, wspierając państwa członkowskie, będzie mogła rozpocząć desegregację, co było przez dekady odwlekane ze względu na inne przedsięwzięcia polityczne.Il est également essentiel de créer une carte de crise paneuropéenne, sur base de laquelle évaluer les zones de l'Union européenne où les communautés roms et non-roms sont affligées par une misère noire et par l'exclusion sociale, et à travers laquelle la Commission européenne, soutenant les États membres, puisse entamer le travail de déségrégation, que les gouvernements ont différé pendant des décennies suite à différents engagements politiques.
Usunąć nadmiar mleka, dotykając krążkiem ścianki butelki z próbkąÉliminer le surplus de lait en égouttant le disque de papier contre l
Pomogłoby to tym osobom wyjść ubóstwa i zadziałało jako środek na rzecz włączenia społecznego i dostępu do zatrudnienia dla wszystkich, którzy mogą je podjąć, w przyzwoitych warunkach pracy, a nie w realiach współczesnego niewolnictwa, które dotyka milionów pracowników, zwłaszcza kobiety i młodzież.Il s'agirait d'un moyen d'aider nos concitoyens à s'extraire de la pauvreté et de promouvoir l'inclusion sociale et l'accès à l'emploi pour toutes les personnes capables de travailler. Par emploi, nous entendons un travail s'exerçant dans des conditions dignes, loin de la forme d'esclavagisme moderne que constituent les emplois précaires et mal rémunérés occupés par des millions de travailleurs, notamment des femmes et des jeunes.
Kilka istotnych punktów w treści strategii stanowi, że grupa docelowa strategii jest określona na podstawie ekonomicznej, nie zaś etnicznej, że sprzyja ona egzekwowaniu pełnego spektrum praw człowieka i wzmacnia zasadę równości szans, jak też uwzględnia regionalny charakter wykluczenia i łagodzi niekorzystną sytuację dotykającą zwłaszcza słabo rozwinięte mikroregiony.Voici quelques points importants concernant le contenu de la stratégie: son groupe cible est défini sur une base économique et non ethnique, elle favorise l'application de l'ensemble des droits de l'homme et renforce le principe d'égalité des chances, elle tient compte de la nature régionale de l'exclusion et elle réduit les inégalités concentrées dans les microrégions sous-développées.
Panie przewodniczący! Debata nad tym sprawozdaniem dotyka wielu aspektów, a pośrednio podstawy do tworzenia nowych norm prawa.(PL) Monsieur le Président, le présent débat porte sur bien des sujets, et indirectement, sur les raisons de fonder un nouveau cadre juridique.
Ale jeżeli mogę cię widzieć i dotykać w ten sposób...To nie mam nic przeciwko temuDu moment que je peux te voir, qu' importe?
Wolność wyznania stanowi dla społeczeństwa podstawowe prawo, które należy chronić, a przedmiotowa debata jedynie w małym stopniu dotyka tego problemu.Dans la société, la liberté d'expression religieuse est un droit fondamental qui devrait être protégé.
To, co dzieje się na innych kontynentach, dotyka nas w bezpośredni sposób, ponieważ jeśli nie poświęcimy naszej uwagi najbardziej narażonym społecznościom, te informacje nigdy do nich nie trafią.Ce qui ce passe sur d'autres continents nous concerne directement parce que, si nous ne parvenons pas à attirer l'attention des populations les plus exposées, elles n'entendront jamais ce message.
stwierdza z przykrością, że pomimo mobilizacji wielu państw członkowskich, otyłość dotyka coraz większą liczbę osób, oraz że jeśli ta tendencja się utrzyma, konsekwencje w zakresie zdrowia publicznego, którym można by zapobiec za pomocą odpowiednich środków, będą nieprzewidywalnedéplore profondément que, malgré la mobilisation de nombreux États membres, l'obésité touche une part sans cesse croissante de la population et le fait que, si cette tendance se poursuit, les conséquences pour la santé publique seront incalculables, alors qu'elles peuvent être prévenues par les mesures appropriées
Wszystkie instalacje elektryczne, które są połączone z głównym obwodem mocy i mają metalowe części, których dotykanie jest prawdopodobne i które nie są przełączane pod dużą mocą, powinny mieć te części spojone z korpusem pojazdu w pewny sposóbPour toutes les installations électriques qui sont raccordées au circuit principal et qui comportent des parties métalliques susceptibles d'être touchées et ne se trouvant pas sous tension, ces parties métalliques doivent être mises à la masse du véhicule d'une façon sûre
Nie dotykaj goNe le touches pas
Nie dotykajOn regarde avec les yeux, merci
Obecnie praktykuje się rewizję osobistą: każdy funkcjonariusz, który w niewłaściwy sposób dotyka obywatela, narusza jego prywatność oraz przepisy i tym samym nie stosuje się do przepisów prawa.Actuellement, il existe une méthode de fouille au corps manuelle: tout agent qui touche un citoyen de manière inappropriée viole sa vie privée et enfreint les règles, et ne respecte donc pas la loi.
Liberalizacja rynków finansowych, będąca standardem w polityce prawicy i innych ugrupowań, spowodowała głęboką ranę ekonomiczną, która bezpośrednio dotyka obywateli.La libéralisation des marchés financiers, politique poursuivie en toutes circonstances par la droite, entre autres, nous a infligé une profonde blessure économique, dont souffrent directement les gens.
mając na uwadze, że obok problemu, jaki stanowią trzy najpoważniejsze choroby śmiertelne- HIV/AIDS, malaria i gruźlica- występuje szereg innych chorób, które dotykają łącznie około miliarda ludzi, co stanowi jedną szóstą mieszkańców ziemiconsidérant que, outre la charge que représentent les trois grandes maladies mortelles que sont le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, il existe beaucoup d'autres maladies, qui, ensemble, touchent un milliard de personnes, soit un sixième de la population mondiale
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1829 zdań frazy dotykać.Znalezione w 1,05 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.