Tłumaczenia na język francuski:

  • ai   

Przykładowe zdania z "ai", pamięć tłumaczeniowa

add example
Panie Przewodniczący! Ai Weiwei był - i jest to smutna prawda - jedną z ostatnich osób, która odważnie krytykowała chińskie rządy.Monsieur le Président, Ai Weiwei était - c'est la triste vérité - un des derniers critiques courageux des dirigeants chinois.
Sprawę Ai Weiwei i Chin omówimy zatem po południu w czwartek, a dyskusja dotycząca Wybrzeża Kości Słoniowej odbędzie się około ósmej wieczorem w środę.Nous aurons la discussion concernant M. Ai Weiwei et la Chine jeudi après-midi, et la discussion sur la Côte d'Ivoire aura lieu mercredi soir vers 20 heures.
Do badania AI‧ przeprowadzonego w Południowej Afryce, zakwalifikowano ‧ pary matka-dziecko w celu oceny transmisji wirusa od matki do dzieckaDans l' étude AI‧, effectuée en Afrique du Sud, ‧ couples mères-enfants ont été inclus dans une étude de prévention de la transmission materno-foetale
Obliczanie współczynnika rozcieńczenia D: jeśli (a‧), (a‧), (a‧),.,.,., (ai) i a) są podwielokrotnymi porcjami, a (v‧), (v‧), (v‧),.,.,., vi) i są objętościami, w ml, odpowiadającymi ich odpowiednim rozcieńczeniem, to współczynnik rozcieńczenia D wyraża się przezSi (a‧), (a‧), (a‧),.,.,., (ai) et (a) sont les aliquotes et (v‧), (v‧), (v‧),.,.,., (vi) et les volumes en ml correspondant à leurs dilutions respectives, le facteur de dilution D sera égal à
Być może będę przemawiał o minutę dłużej, niż to robię zazwyczaj, ale wygląda na to, że Ai Weiwei będzie czekał dziesięć lat.Je prends peut-être une minute de plus que d'habitude, mais pour M. Ai Weiwei cela prendra dix ans de plus, apparemment.
(FI) Panie Przewodniczący! Ai Weiwei to artysta światowej sławy, który wzbogacił chińską kulturę i sztukę.(FI) Monsieur le Président, l'artiste Ai Weiwei, à la renommée internationale, a enrichi la culture et l'art chinois.
Gdzie znajdę Ai Bak Dona?Où on va trouver Ai Bak Don?
Numeru niniejszego regulaminu, po którym występuje litera R, symbol A lub I lub AI wskazujący czy homologacja danego pojazdu dotyczy jego systemu alarmowego, czy immobilizera, czy obydwu razem, myślnik i numer homologacji po prawej stronie okręgu wymaganego w pktdu numéro du présent Règlement suivi de la lettre R, d'un symbole A, ou I ou AI indiquant si le véhicule a été homologué en ce qui concerne son système d'alarme ou ses dispositifs d'immobilisation ou une combinaison des deux, d'un tiret et du numéro d'homologation placé à droite du cercle prescrit au paragraphe
j. włoski: titolo rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. ‧/‧ e valido solo fino al ‧ dicembreen italien: titolo rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. ‧/‧ e valido solo fino al ‧ dicembre
ROZSTRZYGANIE PRZETARGÓW KWOTOWYCH Procent przydziału wynosi: all % = ∑ ai n APROCÉDURE D' ADJUDICATION DANS LE CADRE DES APPELS D' OFFRES À TAUX FIXE Le pourcentage servi est: ad % = M ∑ mj n
przedstawianych przez różne zaintereso- rando la legislazione ma anche attraverso jąc prawo , lecz także stosując inne środki , altri mezzi , quali il supporto alle associa- takie jak wspieranie europejskich zrzeszeń wane podmioty . L ’ UE è anche impegnata ad integrare gli zioni e ai centri dei consumatori , le cam- konsumentów i centrów konsumenckich , interessi dei consumatori in tutte le suesouteni r un grand nombre d initiatives et rando la legislazione ma anche attraverso ment en améliorant la législation , mais de projets concrets présentés par les dif- altri mezzi , quali il supporto alle associa- également par d autres moyens tels que
Załącznik ten opisuje procedurę, którą należy wykonać w celu określenia opóźnienia (przyspieszenia ujemnego) ai (m/s‧) dla zakresu prędkości [vi-‧, vi] w awaryjnym trybie pracy- przypadek B w tablicy ‧ punktu ‧.‧.‧.‧ tej TSI oraz odnośnych maksymalnych drogach hamowania w tabeli ‧ punktu ‧.‧.‧.‧ tej TSILa présente annexe décrit la procédure à suivre pour déterminer la décélération ai (m/s‧) pour la gamme de vitesses [vi-‧, vi] dans les conditions dégradées du cas B au tableau ‧ du point ‧.‧.‧.‧ de la présente STI et avec les distances d’arrêt maximales correspondantes au tableau ‧ du point ‧.‧.‧.‧ de la présente STI
(DE) Panie Przewodniczący! Jako artysta Ai Weiwei pokazał nam twarze dzieci poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Syczuanie.(DE) Monsieur le Président, comme artiste, Ai Weiwei a donné des visages aux enfants victimes du tremblement de terre du Sichuan.
Carte de rezidență-pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români (karta pobytu dla cudzoziemców będących członkami rodziny obywateli RumuniiCarte de rezidență- pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români (carte de séjour – pour étrangers membres de la famille de citoyens roumains
Badanie AI‧ było trwającym ‧ tygodni, otwartym badaniem klinicznym z randomizacją u pacjentów zakażonych HIV, porównującym skuteczność działania produktu Atripla z leczeniem przeciwretrowirusowym, z zastosowaniem co najmniej dwóch nukleozydowych lub nukleotydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (NRTI) z inhibitorem proteazy lub nienukleozydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (NNRTI), jednakże nie w połączeniu zawierającym wszystkie składniki produktu Atripla (efawirenz, emtrycytabina i fumaran dizoproksylu tenofowiruL étude AI‧ était une étude clinique, en ouvert, randomisée de ‧ semaines menée sur des patients infectés par le VIH, comparant l efficacité d Atripla à celle d un traitement antirétroviral associant au moins deux inhibiteurs nucléosidiques ou nucléotidiques de la transcriptase inverse (INTIs) à un inhibiteur de protéase ou un inhibiteur non-nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI), mais toutefois pas un traitement contenant tous les composants d Atripla (éfavirenz, emtricitabine et fumarate de ténofovir disoproxil
Ai Ting przegrał dla ciebie walkę, dlaczego nie oddasz mu głowy?Ai Tim a perdu pour toi, pourquoi tu lui redonnes pas la tête?
Wszelkie izolaty wirusa AI należy przekazywać do LRWTous les isolats de virus de l'influenza aviaire seront remis au LCR
w języku włoskim: Riso Basmati di cui al codice NC ‧ o ‧ importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. ‧/‧, corredato del certificato di autenticità n. ... rilasciato da [nome dell’autorità competente]en italien: Riso Basmati di cui al codice NC ‧ o ‧ importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. ‧/‧, corredato del certificato di autenticità n. ... rilasciato da [nome dell'autorità competente]
Obliczanie współczynnika rozcieńczenia D: jeśli (a‧), (a‧), (a‧)... (ai) i (a) są porcjami ekstraktu, a (v‧), (v‧), (v‧)... (vi) i są objętościami w ml odpowiadającymi ich odpowiednim rozcieńczeniom, to współczynnik rozcieńczenia D wyraża się następującoCalcul du facteur de dilution D: Si (a‧), (a‧), (a‧),.,.,., (ai) et (a) sont les aliquotes et (v‧), (v‧), (v‧),.,.,., (vi) et les volumes en ml correspondant à leurs dilutions respectives, le facteur de dilution D sera égal à
Przypadek Ai Weiwei w Chinach (Le cas d'Ai Weiwei, en Chine (
Wszystkie działania niepożądane, uznane za przypuszczalnie lub prawdopodobnie związane z produktem Atripla zgłoszone w badaniu AI‧ (ponad ‧ tygodniTous les effets indésirables émergeant au cours du traitement et considérés comme possiblement ou probablement liés à Atripla, rapportés au cours de l étude AI‧ (sur ‧ semaines
Etykiety produktów żywnościowych są dolcificanti , e in merito ai minerali tyfikacji wszystkich środków e scadenza ; istotnym źródłem informacji dla każdego , alle spożywczych i ich składników na po- - vitamineche possono essereSi vous voulez savoir exactement ce que dolcificanti , e in merito ai minerali doivent s assurer que tous les produitse scadenza ; vous mangez , les étiquettes des produits alle alimentaires et ingrédients peuvent vitamineche possono essere
Ale dotarcie pieszo do Chappa’ ai w górach Dorta’ nak zajęłoby kilka miesięcyMais rejoindre le Chaapa' ai prendrait des mois à pied à travers les montagnes de Dor' ta' nak
Carte de rezidență permanentă-pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români (karta stałego pobytu dla cudzoziemców będących członkami rodziny obywateli RumuniiCarte de rezidență permanentă- pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români (carte de séjour permanent – pour étrangers membres de la famille de citoyens roumains
w języku włoskim: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minutoen italien: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 158 zdań frazy ai.Znalezione w 0,487 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.