Tłumaczenia na język francuski:

  • ai   

Przykładowe zdania z "ai", pamięć tłumaczeniowa

add example
jeśli (a‧), (a‧), (a‧)... (ai) i (a) są kolejnymi porcjami, natomiast (v‧), (v‧), (v‧)... (vi) i są objętościami w ml, odpowiadającymi ich odpowiednim rozcieńczeniom, to współczynnik rozcieńczenia D jest równyCalcul du facteur de dilution D: où (a‧), (a‧), (a‧),.,.,., (ai) et (a) sont les aliquotes successives et (v‧), (v‧), (v‧),.,.,., (vi) et les volumes en ml correspondant à leurs dilutions respectives, le facteur de dilution D sera égal à
Kostas Liapis w swojej książce Wielki Ai-Giorgis Pilionu pisze, że zasadzono około ‧ w Agios Georgios i że około ‧ r. owoce zaczynają rodzić jabłonie FirikiKostas Liapis écrit dans son livre Le grand Aï-Giorgis du Pélion que ‧ arbres environ avaient été plantés à Agios Georgios et que c’était des pommiers Firikis qui commencèrent à donner des fruits vers
Chiński rząd utrudnia dostęp do zagranicznych stron internetowych, zablokował oprogramowanie szyfrujące używane do przekraczania tak zwanej wielkiej chińskiej zapory sieciowej i dostęp do usługi Googlemail, a także zwiększył liczbę aresztowanych, wśród których znalazł się Ai Weiwei - artysta międzynarodowej sławy i przeciwnik reżimu.Le gouvernement Chinois a rendu l'accès aux sites web étrangers plus difficile, il a bloqué le logiciel de chiffrement utilisé pour contourner ce que l'on appelle communément "le grand pare-feu chinois". Le gouvernement chinois a barré l'accès à et intensifié les arrestations, y compris celle d'Ai Weiwei, artiste à la renommée internationale et critique du régime.
w języku włoskim: domanda di titolo fatta ai sensi del regolamento (CE) nen italien: domanda di titolo fatta ai sensi del regolamento (CE) n
Wartości ai (m/s‧) należy obliczać z użyciem następującej dla zakresu prędkości [vi-‧, vi]Les valeurs ai (m/s‧) sont calculées à l’aide de la formule ci-après pour la gamme de vitesses [vi-‧, vi]
Alternatywnie zezwala się na określanie opóźnienia ai bezpośrednio drogą testów/badań w warunkach wyspecyfikowanych dla przypadku B. Należy zweryfikować ekwiwalentny czas badaniaIl est également possible de déterminer la décélération ai directement en procédant à des essais dans les conditions prescrites pour le cas B. La durée équivalente d'application doit être vérifiée
Numeru niniejszego regulaminu, po którym występuje litera R, symbol A lub I lub AI wskazujący, czy dany system to system alarmowy pojazdu, czy immobilizer, czy obydwa razem, myślnik i numer homologacji w pobliżu okręgu określonego w pktdu numéro du présent Règlement, suivi de la lettre R, d'un symbole A ou I ou AI indiquant si le système est un système d'alarme de véhicule ou un dispositif d'immobilisation ou une combinaison des deux, d'un tiret et du numéro d'homologation placé à proximité du cercle prescrit au paragraphe
W badaniu klinicznym AI‧ trwającym ‧ tygodni, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, z randomizacją stosowano Zerit (‧ mg dwa razy na dobę) w skojarzeniu z lamiwudyną (‧ mg dwa razy na dobę) i efawirenzem (‧ mg raz na dobę) u ‧ uprzednio nie leczonych pacjentów z medianą liczby komórek CD‧ wynoszącą ‧/mm‧ (zakres od ‧ do ‧ komórek/mm‧) i medianą ilości HIV-‧ RNA wynoszącą ‧, ‧ log‧ kopii/ml (zakres od ‧, ‧ do ‧, ‧ log‧ kopii/ml) w chwili rozpoczęcia leczeniaL' étude AI‧ est une étude sur ‧ semaines, randomisée, en double aveugle menée chez ‧ patients naïfs de tout traitement recevant Zerit (‧ mg deux fois par jour), en association avec la lamivudine (‧ mg deux fois par jour) et l efavirenz (‧ mg une fois par jour) A l inclusion, les patients avaient un taux médian de CD‧ de ‧ cellules/mm‧ (taux compris entre ‧ et ‧ cellules/mm‧) et un ARN VIH-‧ plasmatique médian de ‧ log‧ copies/ml (valeurs comprises entre ‧ et ‧ log‧ copies/ml
Numeru niniejszego regulaminu, po którym występuje litera R, symbol A lub I lub AI wskazujący czy homologacja danego pojazdu dotyczy jego systemu alarmowego, czy immobilizera, czy obydwu razem, myślnik i numer homologacji po prawej stronie okręgu wymaganego w pktdu numéro du présent Règlement suivi de la lettre R, d'un symbole A, ou I ou AI indiquant si le véhicule a été homologué en ce qui concerne son système d'alarme ou ses dispositifs d'immobilisation ou une combinaison des deux, d'un tiret et du numéro d'homologation placé à droite du cercle prescrit au paragraphe
Mogliśmy przynajmniej ustalić, że dopóki Ai Weiwei i inni dysydenci nie zostaną wypuszczeni, dopóty nie będziemy brać udziału w spotkaniach z Komunistyczną Partią Chin.Nous aurions au moins dû convenir du principe de ne pas continuer à participer à des forums avec le parti communiste chinois, si M. Weiwei et d'autres dissidents n'étaient pas libérés.
Obliczanie współczynnika rozcieńczenia D: jeśli (a‧), (a‧), (a‧)... (ai) i (a) są porcjami ekstraktu, a (v‧), (v‧), (v‧)... (vi) i są objętościami w ml odpowiadającymi ich odpowiednim rozcieńczeniom, to współczynnik rozcieńczenia D wyraża się następującoCalcul du facteur de dilution D: Si (a‧), (a‧), (a‧),.,.,., (ai) et (a) sont les aliquotes et (v‧), (v‧), (v‧),.,.,., (vi) et les volumes en ml correspondant à leurs dilutions respectives, le facteur de dilution D sera égal à
Wszelkie izolaty wirusa AI należy przekazywać do LRWTous les isolats de virus de l'influenza aviaire seront remis au LCR
Musimy jak najszybciej przyjąć rezolucję w trybie pilnym na ten temat, aby móc wywrzeć na władze chińskie większą presję prowadzącą do zwolnienia Ai Weiwei.Nous devons disposer le plus rapidement possible d'une résolution urgente à ce sujet afin de pouvoir accroître les pressions sur les autorités chinoises pour qu'elles libèrent M. Ai Weiwei.
Carte de rezidență permanentă-pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români (karta stałego pobytu dla cudzoziemców będących członkami rodziny obywateli RumuniiCarte de rezidență permanentă- pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români (carte de séjour permanent – pour étrangers membres de la famille de citoyens roumains
Wyniki z powyższych pomiarów stanowią końcowe wartości CHFC-‧af, Pshed i Tshed wykorzystywane do kalibracji komory, a zarazem są to początkowe wartości CHFC-‧ai, Pshed i Tshed wykorzystywane do badania zaleganiaOn obtient ainsi les valeurs finales CHFC-‧af, Pshed et Tshed pour l’étalonnage de l’enceinte ainsi que les valeurs initiales CHFC-‧ai, Pshed et Tshed pour l’essai de rétention
wiceprzewodniczący Komisji - Panie Przewodniczący! Zatrzymanie znanego chińskiego artysty Ai Weiwei 3 kwietnia na lotnisku w Pekinie, podczas gdy udawał się on w podróż do Hong Kongu, wywołało uzasadniony niepokój w środowisku międzynarodowym.Monsieur le Président, la détention d'Ai Weiwei, brillant artiste chinois, à l'aéroport de Pékin, le 3 avril, alors qu'il tentait de se rendre à Hong Kong, a suscité, à juste titre, l'inquiétude internationale.
Tabela ‧ Wykaz ośrodków oddalonych od brzegu dla analizy geograficznej EBC dotyczącej kwartalnych przepływów bilansu płatniczego i danych z zakresu rocznej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Kody ISO Eurostat + OECD Ośrodki finansowe oddalone od brzegu AD Andora AG Antigua i Barbuda AI Anguilla AN Antyle Niderlandzkie BB Barbados BH Bahrajn BM Bermudy BS Bahamy BZ Belize CK Wyspy Cooka DEM Dominika GD Grenada GG Guernsey GI Gibraltar HK Hongkong IM Man JE Jersey JM Jamajka KN Saint Kitts i Nevis KY Kajmany LB Liban LC Saint Lucia ‧ Liechtenstein LR Liberia MH Wyspy Marshalla MS Montserrat MV Malediwy NR Nauru NU Niue PA Panama PH Filipiny SG Singapur TC Wyspy Turks i Caicos VC Saint Vincent i Grenadyny VG Brytyjskie Wyspy Dziewicze ‧ Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych VU Vanuatu WS SamoaTableau ‧ Liste des centres extraterritoriaux pour la ventilation géographique établie par la BCE pour les données relatives aux flux de la balance des paiements trimestrielle et à la position extérieure globale annuelle
po pkt ‧ai (rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧) dodaje się punkt w następującym brzmieniuLe point suivant est inséré après le point ‧ai [règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission]
To sprawa między Ai Tingiem, a Ai DonemC' est une affaire entre Ai Tim et Ai Don
Stężenie substratu oblicza się na podstawie różnicy w ekstrapolacji absorpcji w tym czasie (Af-AiLa différence d
Amnesty International przyznało, że aresztowanie Ai Weiwei jest przejawem niepokojącej zmiany sytuacji i coraz częstszych ataków, jakie władze Chin przypuszczają na dysydentów.Comme Amnesty International l'a dit, l'arrestation d'Ai Weiwei marque un tournant alarmant dans la répression de plus en plus fréquente des dissidents de la part des autorités chinoises.
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną‧, ostatnio zmienioną dyrektywą ‧/WE‧, w szczególności załącznik AI pkt ‧ i załącznik AII pkt ‧ do niejvu la directive ‧/CEE du Conseil du ‧ juin ‧ relative à des problèmes de police sanitaire en matière d
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 151 zdań frazy ai.Znalezione w 0,408 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.