Tłumaczenia na język francuski:

  • Écureuil gris   

Przykładowe zdania z "Wiewiórka szara", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dotyczy: gatunku inwazyjnego- wiewiórki szarejObjet: L'écureuil gris, espèce envahissante
Dotyczy: niszczenia lasów przez wiewiórkę szarąObjet: Destruction des forêts par les écureuils gris
Słyszałem wiewiórki, tylko szukałem wiewiórekJ' avais entendu des écureuils
Aby wyjaśnić, czy ustalenia dotyczące zamknięć włazów wykonanych z żeliwa szarego i sferoidalnego, przedstawione w rozporządzeniu w sprawie środków ostatecznych, rzeczywiście były nieprawidłowe, sprawdzono, czy zamknięcia włazów z żeliwa sferoidalnego i zamknięcia włazów z żeliwa szarego w uzasadniony sposób uznano za mające te same podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i mechaniczne oraz końcowe zastosowania, tak jak to określono w rozporządzeniu w sprawie środków ostatecznychAfin de déterminer si les conclusions concernant les pièces en fonte grise et celles en fonte ductile définies dans le règlement instituant des mesures définitives étaient effectivement correctes, il a été examiné s’il était fondé de considérer ces pièces comme partageant les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et comme étant fondamentalement destinées aux mêmes usages, tel qu’indiqué dans le règlement instituant des mesures définitives
Jest to hipokryzja w sytuacji, gdy szara strefa obejmuje również miliony europejskich pracowników, handlowców, służących i innych Europejczyków, a harmonizacja kar powinna dotyczyć pracy w szarej strefie niezależnie od tego, skąd pochodzi pracownik.C'est hypocrite alors que l'économie souterraine concerne aussi des millions d'ouvriers européens, d'ouvriers qualifiés, de personnels de maison et autres. L'harmonisation des sanctions doit s'appliquer au travail en noir quel que soit le pays d'origine de la personne qui est employée.
Zastosowany materiał: każdy materiał o gęstości ‧,‧ g/cm‧, o twardości co najmniej równej do tej jaką posiada lany mosiądz, nie mniej odporny na korozję i nie bardziej kruchy niż lane żeliwo szare, oraz o powierzchni porównywalnej do tej, którą posiada żeliwo szare starannie odlewane w formie z drobnoziarnistego piaskuMatière utilisée: toute matière d
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu z dnia ‧ września ‧ r.- CNH Global przeciwko OHIM (Kombinacja kolorów czerwonego, czarnego i szarego umieszczonych na traktorze) (Wspólnotowy znak towarowy- Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego składającego się z kombinacji kolorów czerwonego, czarnego i szarego umieszczonych na zewnętrznej powierzchni traktora- Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji- Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania- Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (obecnie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrAffaire T-‧/‧: Arrêt du Tribunal du ‧ septembre ‧- CNH Global/OHMI (Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur) [Marque communautaire- Demande de marque communautaire consistant en une combinaison des couleurs rouge, noire et grise appliquées aux surfaces extérieures d’un tracteur- Motif absolu de refus- Absence de caractère distinctif acquis par l’usage- Article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧ [devenu article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧]]
Liczba zatrzymań powyżej wartości granicznej czarny/szary oznacza działalność gorszą niż średnia, w związku z czym dane państwo bandery umieszcza się na czarnej liście, podczas gdy liczba zatrzymań poniżej wartości granicznej biały/szary oznacza działalność lepszą niż średnia, w związku z czym dane państwo bandery umieszcza się na białej liścieUn nombre d’immobilisations supérieur à la limite noir/gris traduit une performance inférieure à la moyenne et l’État du pavillon doit donc figurer sur la liste noire, tandis qu’un nombre d’immobilisations inférieur à la limite blanc/gris traduit une performance supérieure à la moyenne et le pavillon doit donc être inscrit sur la liste blanche
Podkreśla, że praca w szarej strefie sprzyja formom wykorzystania kobiet i popiera działania na rzecz wychodzenia z szarej strefy i jej zwalczaniarelève que le travail clandestin favorise l'exploitation des femmes et appuie les actions visant à lutter contre ce type de travail et à le faire revenir dans l'économie légale
Kapsułki twarde, Kapsułka twarda składa się z szarej nieprzezroczystej mniejszej części z napisem „ ROCHE ” i szarej nieprzezroczystej większej części z napisem „ ‧ mg ”Gélules Les gélules se composent d' un corps opaque gris portant l' inscription " ROCHE " et d' une tête opaque grise portant l' inscription " ‧ mg "
Każde opakowanie preparatu KOGENATE Bayer zawiera: • jedną fiolkę zawierającą proszek (‧ ml fiolka z przezroczystego szkła typu I z szarym korkiem z mieszanki gumy bromobutylowej bez domieszki lateksu oraz aluminiowym kapslem), • jedną ampułko-strzykawkę zawierającą ‧, ‧ ml rozpuszczalnika (cylinder z przezroczystego szkła typu ‧ z szarym tłoczkiem z mieszanki gumy bromobutylowej bez domieszki lateksu), • pręt tłoka strzykawki, • łącznik fiolki, jeden zestaw do wkłucia dożylnego, • dwa jałowe jednorazowe gaziki nasączone alkoholem, • dwa suche gaziki, • dwa plastryChaque boîte de KOGENATE Bayer contient: un flacon de poudre (flacon de ‧ ml en verre clair de type ‧ avec bouchon caoutchouc bromobutyl gris sans latex et opercule en aluminium). une seringue pré-remplie avec ‧ ml de solvant (cylindre en verre clair de type ‧ avec bouchons en caoutchouc bromobutyl gris sans latex). piston de seringue adaptateur pour le flacon un nécessaire de ponction veineuse deux tampons alcoolisés stériles à usage unique deux tampons secs deux sparadraps
zauważa, że likwidacja szarej strefy w gospodarce nie jest możliwa bez wdrożenia odpowiednich mechanizmów zachęt; jest zdania, że państwa członkowskie powinny informować, w kontekście lizbońskiej tablicy wyników, jakie osiągnięcia zostały poczynione w następstwie zmniejszenia szarej strefyfait observer que l'élimination de l'économie parallèle ne peut être menée à bien sans la mise en œuvre de mécanismes d'incitation appropriés; estime que les États membres devraient, dans le cadre du tableau de bord de Lisbonne, rendre compte des résultats obtenus grâce à la réduction de l'ampleur de l'économie parallèle
Gwoli ścisłości, w przypadku przyjęcia czysto matematycznego podejścia, państwu posiadającemu niewielką flotę składającą się z zaledwie kilku statków umieszczonemu w szarym polu tych wszystkich list, będzie niezwykle trudno zmienić swoją pozycję; jakie powody muszą mieć statki by dostać się na szarą listę, jeżeli w takim przypadku nie mogą poprawić swojej proporcji matematycznej?Pour être plus précis, si l'on se contente d'une approche mathématique, il sera alors très difficile pour un État disposant d'une flotte réduite composée seulement de quelques navires et incluse dans la zone grise de chacune des listes de sortir de cette zone... Pourquoi placer les navires dans la liste grise si cela ne sert pas à améliorer la proportion mathématique?
Te szare płaszcze są szare?Vos manteaux sont gris ou je suis daltonien?
Każde opakowanie preparatu KOGENATE Bayer zawiera: • jedną fiolkę z zestawem Bio-Set, zawierającą proszek (‧ ml fiolka z przezroczystego szkła typu I z szarym korkiem z mieszanki gumy bromobutylowej bez domieszki lateksu plus urządzenie do transferu z nasadką zabezpieczającą [ Bio-Set ]), • jedną ampułko-strzykawkę zawierającą ‧, ‧ ml rozpuszczalnika (cylinder z przezroczystego szkła typu ‧ z szarym tłoczkiem z mieszanki gumy bromobutylowej bez domieszki lateksu), • pręt tłoka strzykawki, • jeden zestaw do wkłucia dożylnego, • dwa jałowe jednorazowe gaziki nasączone alkoholem, • dwa suche gaziki, • dwa plastryChaque boîte de KOGENATE Bayer contient: un flacon avec le dispositif Bio-Set contenant de la poudre (flacon de ‧ ml en verre clair de type ‧ avec bouchon caoutchouc bromobutyl gris sans latex accompagné du dispositif de transfert avec capsule protectrice [ Bio-Set ]). une seringue pré-remplie avec ‧ ml de solvant (cylindre en verre clair de type ‧ avec bouchons en caoutchouc bromobutyl gris sans latex). piston de seringue un nécessaire de ponction veineuse deux tampons alcoolisés stériles à usage unique deux tampons secs deux sparadraps
działanie na rzecz zintegrowanego podejścia społecznego i gospodarczego, w tym działanie na rzecz produktywnych miejsc pracy, godnej pracy dla wszystkich, spójności społecznej, rozwoju zasobów ludzkich, sprawiedliwości, zabezpieczeń społecznych oraz sporządzenie strukturalnego zapisu kwestii związanych z zatrudnieniem w szarej strefie i poprawa jakości miejsc pracy w szarej strefie, a także przyznanie uprawnień związkom pracowników, zgodnie z zasadami stosownych konwencji MOP oraz z międzynarodowymi zobowiązaniami Wspólnoty w tych obszarachla promotion d'une approche économique et sociale intégrée incluant la promotion de l'emploi productif, d'un travail décent pour tous, de la cohésion sociale, du développement des ressources humaines, de l'équité et de la sécurité sociale, et le recensement des questions relatives à l'emploi, ainsi que l'amélioration de la qualité des emplois dans le secteur informel et le renforcement des moyens d'action des syndicats, conformément aux principes consacrés par les conventions pertinentes de l'OIT et aux engagements internationaux de la Communauté dans ces domaines
Współczynnik przekroczenia = Zatrzymania bandery – μbiały/szaryμczarny/szary – μbiały/szaryFacteur de dépassement = Immobilisations des pavillons – μblanc/grisμnoir/gris – μblanc/gris
Ekspertyzy zwracały uwagę głównie na różnice pomiędzy strukturą grafitu w żeliwie sferoidalnym i żeliwie szarym oraz na różnice mechaniczne, tj. fakt, iż żeliwo sferoidalne poddane naprężaniu ściskającemu ulega deformacji, podczas gdy w tych samych warunkach żeliwo szare pękaCes avis d’experts ont principalement souligné les différences de structure graphite existant entre la fonte ductile et la fonte grise, ainsi que les différences techniques, notamment le fait que la fonte ductile peut se déformer sous la contrainte de la compression, tandis que la fonte grise se brise lorsqu’elle est soumise aux mêmes conditions
urzędowo sprawdzane na obecność szarej pleśni ziemniaczanej powodowanej przez Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith na polu podczas sezonu wzrostu a uznane za wolne od takich symptomów w trakcie takich inspekcji i po pobraniu próbki ‧ bulw z pięciu feddanów (= ‧ hektara) lub ‧ bulw z jednego feddana (= ‧ hektara) lub części tej ilości z mniejszych pól ziemniaczanych tak blisko terminu zbiorów jak to możliwe dla badań laboratoryjnych włączając w to próbę inkubacyjną i optyczną kontrolę ciętych bulw na obecność symptomów szarej pleśni powodowanej przez Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith a uznane za wolne od tych symptomów w tych kontrolachà un moment le plus proche possible de la récolte, un échantillon est prélevé, comprenant ‧ tubercules pour ‧ feddan (= ‧ hectares) ou ‧ tubercules par feddan (= ‧ hectare) ou une fraction de cette quantité dans le cas de superficies cultivées en pommes de terre plus réduites, en vue d
Granicę pomiędzy kategoriami czarną i szarą oraz kategoriami szarą i białą określa się za pomocą następujących wzorówLa limite entre, d’une part, les catégories noir et gris et, d’autre part, les catégories gris et blanc est définie par les formules suivantes
Kapsułka twarda ‧ mg składa się z szarej nieprzezroczystej mniejszej części z napisem „ ROCHE ” i szarej nieprzezroczystej większej części z napisem „ ‧ mg ”Les gélules de ‧ mg se composent d' un corps opaque gris portant l' inscription " ROCHE " et d' une tête opaque grise portant l' inscription " ‧ mg "
Nic specjalnego, wystarczało, żeby zabić ptaka albo wiewiórkę, może coś większego jeśli dopisałoby szczęścieRien d' extraordinaire, de quoi tuer un oiseau ou un écureuil, ou un peu plus gros avec de la chance
Była stara i brzydka.Miała skrzynie rupieci przezutych przez wiewiórkiElle était vieille, laide et elle gardait des cochonneries
Myslałam, że to wiewiórkaJe t' avais pris pour un écureuil
No wiesz, może zrobił sobię przerwę w siedzeniu na ganku i pozbawianiu wiewiórek ich główekPour une fois, il décapitait peut- être pas d' écureuils
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 661 zdań frazy Wiewiórka szara.Znalezione w 1,41 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.