Tłumaczenia na język francuski:

  • Protectorat espagnol du Maroc   

Przykładowe zdania z "Maroko Hiszpańskie", pamięć tłumaczeniowa

add example
AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPPAOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) no ESPP
AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP‧ – członek grupy HofstadgroepAOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP‧ – membre du Hofstadgroep
Może dlatego, że przez 30 lat mojego życia walczę o to, by Hiszpanie pracujący w Szwecji czy Niemczech, nie zarabiali mniej niż Niemcy lub Szwedzi, i ponieważ przez kolejne 20 lat walczę o zapewnienie, by pracownik z Polski, Rumunii czy Maroko nie zarabiał mniej w Hiszpanii, niż obywatel hiszpański.Cela doit être dû au fait que pendant trente ans, je me suis battu pour faire en sorte qu'un travailleur espagnol en Suède ou en Allemagne ne gagne pas moins qu'un travailleur allemand ou suédois, et que pendant vingt autres années, je me suis battu pour qu'un travailleur polonais, roumain ou marocain ne gagne pas moins en Espagne qu'un travailleur espagnol.
Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Syria, była Sahara Hiszpańska, Jordania, Irak, Iran, Jemen, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Erytrea, Zachodni Brzeg/Strefa Gazy, Norwegia, Wyspy Owcze, Islandia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, KirgizjaMaroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan
(ES) Pani Przewodnicząca! 18 listopada w hiszpańskim parlamencie pani minister Jiménez podkreśliła, że zgodnie z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze do dekolonizacji jeszcze nie doszło i że Sahara Zachodnia nie może zostać wchłonięta przez Maroko.(ES) Madame la Présidente, le 18 novembre, au Parlement espagnol, la ministre, Mme Jiménez, a fait remarquer que la Cour internationale de justice de La Haye était d'avis que la décolonisation n'avait pas encore eu lieu et qu'il n'était pas envisageable d'assimiler le Sahara occidental au Maroc.
Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Syria, była Sahara Hiszpańska, Jordania, Irak, Iran, Jemen, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Erytrea, Zachodni Brzeg/Strefa Gazy, Norwegia, Wyspy Owcze, Islandia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, KirgizjaMaroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan
AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP‧ (członek grupy HofstadgroepAOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP‧ (membre du Hofstadgroep
W tym względzie uważam, że prezydencja hiszpańska powinna postąpić w następujący sposób: nie powinna zwoływać szczytu z udziałem Maroka, dopóki Maroko nie zobowiąże się do przestrzegania rezolucji w sprawie Sahary przyjętych przez ONZ, czyli organ, który przywołał pan przy innych okazjach.À cet égard, je pense que la Présidence espagnole devrait particulièrement s'impliquer dans les domaines suivants: elle ne devrait pas organiser le sommet avec le Maroc tant que ce pays ne se sera pas engagé à respecter les résolutions concernant le Sahara adoptées par les Nations unies, une organisation que vous avez invoquée à d'autres occasions.
Wnoszący odwołanie, posiadający obywatelstwo hiszpańskie i marokańskie, wnosi o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesione przez niego szkody i doznaną krzywdę w związku z czynem niedozwolonym L. Charelsa, byłego doradcy Delegacji Unii Europejskiej w Chartumie (Sudan), popełnionym w ramach wykonywanej przez niego funkcji, w szczególności w formie złożenia sfałszowanych dokumentów: sfałszowanego oficjalnego zaproszenia Delegacji Unii Europejskiej w Chartumie, które umożliwiło wydanie wizy dla byłej żony i dzieci wnoszącego odwołanie przez konsulat Sudanu w Rabacie (Maroko), co stanowi międzynarodowe uprowadzenie dzieci wnoszącego odwołanieLe requérant, de nationalité espagnole et marocaine, demande la réparation de son préjudice (évalué à ‧.‧ €) causé par M. L. Charles, ex-expert à la Délégation de l'Union européenne à Khartoum (Soudan) suite à des actes illicites commis dans l'exercice de ses fonctions et notamment la production de faux en écriture: une fausse invitation officielle de la délégation de l'Union européenne de Khartoum ayant permis la délivrance d'un visa à l'ex-épouse et aux enfants du requérant par le Consulat du Soudan à Rabat (Maroc) constitutif d'un enlèvement international des enfants du requérant
AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP‧ – członek grupy HofstadgroepAOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) N° ESPP‧ – membre du Hofstadgroep
AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPPAOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP
Rząd zaprzysiężony zaledwie sześć dni temu jest celem gwałtownych ataków ze strony ministrów hiszpańskich, choć w Hiszpanii mają miejsce dużo poważniejsze zajścia.Un gouvernement en place depuis six jours à peine fait l'objet de féroces accusations de la part de ministres espagnols, alors que des incidents bien plus graves se sont produits en Espagne.
Liberalizacja wiz, którą być może zostaną objęte kraje sąsiadujące z Unią Europejską, jest koncepcją z pewnością akceptowaną przez Radę i prezydencję hiszpańską i w moim przekonaniu jest to jeden z kierunków politycznych, który musimy zdecydowanie propagować w Europie w ciągu najbliższych miesięcy, w dziedzinie mobilności, zdolności do komunikowania się i poruszania się nie tylko w Unii Europejskiej, ale we wszystkich obszarach położonych na jej obrzeżach.Le Conseil et la Présidence espagnole partagent certainement l'idée de la libéralisation du régime des visas qui pourrait s'étendre à des zones voisines de l'Union européenne. Je pense qu'il s'agit d'une des orientations politiques que nous devons clairement encourager en Europe dans les mois à venir, en termes de mobilité, de capacité à communiquer et à se déplacer non seulement dans l'Union européenne, mais dans toutes les zones qui la bordent.
Jedno ze stowarzyszeń importerów stwierdziło, że środki antydumpingowe bez ograniczeń ilościowych nie ochroniłyby przemysłu hiszpańskiego, lecz automatycznie wywołałyby niezgodne z prawem działania handloweUne association d’importateurs a affirmé que des mesures antidumping, sans limitation des quantités, ne contribueraient pas à protéger l’industrie espagnole, mais généreraient automatiquement des activités commerciales illicites
Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom hiszpańskimCes observations seront communiquées à l'Espagne
Oddziaływanie coraz bardziej suchych warunków klimatycznych nieuchron nie skrupi się na hiszpańskich glebach , przy czym już teraz znaczna część tere nów wiejskich jest zagrożona procesem pustynnienia postępującym w następ stwie pożarów lasów i erozji .Comme souligné précédemment , les prévisions concernant les feux de forêt sont particulièrement alarmantes , et les zones rurales devraient selon toute probabilité être de plus en plus régulièrement victimes d incendies de grande ampleur . outre les risques liés à ces derniers , les forêts espagnoles sont également menac ées par le stress hydrique , l érosion et les espèces invasives .
Zaskarżona w niniejszym postępowaniu decyzja dopuszcza przyjęcie hiszpańskich przepisów zmierzających do zrekompensowania dodatkowych kosztów ponoszonych przez producentów energii elektrycznej, którzy zgodnie ze zobowiązaniem do świadczenia usługi publicznej, muszą wykonywać część produkcji używając krajowego węglaLa décision attaquée dans la présente procédure autorise la norme espagnole visant à compenser les coûts supplémentaires supportés par les producteurs d’électricité qui, en vertu d’une obligation de service public, doivent réaliser une partie de leur production en utilisant du charbon national
(RO) Pozwolę sobie rozpocząć od wyrażenia nadziei, że mimo dość ogólnego charakteru programu, do końca czerwca prezydencja hiszpańska osiągnie konkretne rezultaty.(RO) Permettez-moi d'exprimer tout d'abord l'espoir de voir la Présidence espagnole obtenir des résultats concrets d'ici fin juin, en dépit de la nature relativement générale du programme.
Chcę także zwrócić uwagę na wkład, jaki wniosła hiszpańska prezydencja oraz dr Matesanz, dyrektor Hiszpańskiej Narodowej Organizacji ds. Przeszczepów, jako że Hiszpania jest obecnie światowym liderem w dziedzinie dawstwa, wykonując średnio 34.4 przeszczepy na każdy milion mieszkańców.Je voudrais également souligner la contribution apportée par la Présidence espagnole et le Dr Matesanz, le directeur de l'organisation nationale espagnole de transplantation. En effet, l'Espagne est actuellement le numéro un mondial du don d'organes, avec 34,4 dons par million d'habitants.
Jeśli władze hiszpańskie zechcą wyeliminować dany produkt, bądź dodać nowe produkty do produktów wymienionych w załącznikach ‧ i ‧ do niniejszego rozporządzenia, władze te składają Komisji przed dniem ‧ kwietnia każdego roku wniosek z dołączoną, odpowiednią dokumentacją dowodową uzasadniającą wniosekSi les autorités espagnoles souhaitent ajouter de nouveaux produits aux listes des annexes ‧ et ‧ du présent règlement, ou procéder à des suppressions, elles doivent adresser une demande justifiée en ce sens à la Commission avant le ‧er avril de chaque année
Język postępowania: hiszpańskiLangue de procédure: l’espagnol
Aby dowiedzieć się czegoś więcej o tych ptakach , ich siedliskach oraz o wzajemnym oddziaływaniu na siebie ptakówi okolicznych mieszkańców , nawiązano kontakty z : miejscowymi przyrodnikami i ornitologami , Hiszpańskim Towarzystwem Ornitologicznym SEO , a także z turystami , którzy odwiedzali w tym czasie jezioro Gallocanta .Au total , le projet regroupe 13 GAL Leader et Proder en Espagne et deux GAL Leader+ en France , ce qui permet de surmonter des problèmes communs grâce à un échange de savoir-faire . La décision de mettre en œuvre un projet relatif au tourisme ornithologique reposait sur des analyses menées dans les régions des GAL participants .
Hiszpański Bank CentralnyBanque centrale d’Espagne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4290 zdań frazy Maroko Hiszpańskie.Znalezione w 1,964 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.