wymowa: IPA: ˌkataˈʒɨ̃na /kat̪aˈʐɨn̪a/

Tłumaczenia na język francuski:

  • Catherine   
    (Proper noun  ) (name   )
     
    imię żeńskie;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Katarzyna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Monica Luisa Macovei, Luís Paulo Alves, Marian Harkin, Karima Delli, Evžen Tošenovský, Joe Higgins, Paul Nuttall, Corneliu Vadim Tudor, János Áder, Kriton Arsenis, Giommaria Uggias, Michèle Rivasi, Mirosław Piotrowski, Ilda Figueiredo, John Bufton, Krisztina Morvai, Jarosław Kalinowski, Vilija Blinkevičiūtė, Jelko Kacin, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Nick Griffin, João Ferreira, Nuno Teixeira, Estelle Grelier, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Kinga Gál, José Manuel Fernandes, Sophie Briard Auconie i Bogusław SonikMonica Luisa Macovei, Luís Paulo Alves, Marian Harkin, Karima Delli, Evžen Tošenovský, Joe Higgins, Paul Nuttall, Corneliu Vadim Tudor, János Áder, Kriton Arsenis, Giommaria Uggias, Michèle Rivasi, Mirosław Piotrowski, Ilda Figueiredo, John Bufton, Krisztina Morvai, Jarosław Kalinowski, Vilija Blinkevičiūtė, Jelko Kacin, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Nick Griffin, João Ferreira, Nuno Teixeira, Estelle Grelier, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Kinga Gál, José Manuel Fernandes, Sophie Briard Auconie et Bogusław Sonik
Pani Katarzyna KITAJEWSKA, Polska, ‧ lutego ‧ rMme Katarzyna KITAJEWSKA, Polonaise, ‧ février
Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPEFilip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei et Tadeusz Zwiefka, au nom du groupe PPE
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska poinformowała, że jej urządzenie do głosowania nie zadziałało podczas głosowania imiennego w dniu ‧ października ‧ r. nad rezolucją dotyczącą sprawozdania László Surjána (A‧-‧/‧) i nad rezolucją dotyczącą sprawozdania Claude'a Moraesa (AElżbieta Katarzyna Łukacijewska a fait savoir que son poste de vote n'avait pas fonctionné pour les votes par appel nominal du ‧ octobre ‧ sur la résolution du rapport László Surján (A‧-‧/‧) et sur la résolution du rapport Claude Moraes (A
Katarzyna Dąbrowska (nrde Katarzyna Dabrowska (no
W ramach procedury pytań z sali głos zabrali połowie: Tunne Kelam, Charles Tannock, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Angelika WerthmannInterviennent selon la procédure catch the eye les députés Tunne Kelam, Charles Tannock, Joanna Katarzyna Skrzydlewska et Angelika Werthmann
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai i Andrew Henry William BronsInterviennent selon la procédure catch the eye Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai et Andrew Henry William Brons
Za: Silvia-Adriana Țicău, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Michael Theurer, Elżbieta Katarzyna ŁukacijewskaPour: Silvia-Adriana Țicău, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Michael Theurer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareș-Lucian Niculescu, Judith A. Merkies, Graham Watson, Iosif Matula, Liisa Jaakonsaari, András Gyürk, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, Edite Estrela, Milan Zver, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Silvia-Adriana Țicău, Seán Kelly, Diane Dodds i Zoran ThalerInterviennent selon la procédure catch the eye Rareș-Lucian Niculescu, Judith A. Merkies, Graham Watson, Iosif Matula, Liisa Jaakonsaari, András Gyürk, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, Edite Estrela, Milan Zver, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Silvia-Adriana Țicău, Seán Kelly, Diane Dodds et Zoran Thaler
Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor i László Tőkés, w imieniu grupy PPEMario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor et László Tőkés, au nom du groupe PPE
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino i Karin KadenbachInterviennent selon la procédure catch the eye David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino et Karin Kadenbach
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Kinga Gál, Axel Voss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Cristian Dan PredaInterviennent selon la procédure catch the eye Kinga Gál, Axel Voss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska et Cristian Dan Preda
Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Elisabeth Köstinger, Nicole Kiil-Nielsen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Franz ObermayrInterviennent selon la procédure catch the eye Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Elisabeth Köstinger, Nicole Kiil-Nielsen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska et Franz Obermayr
E-‧/‧ (PL) skierowała: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE) do Komisji (‧ listopada ‧ rE-‧/‧ (PL) posée par Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE) à la Commission (‧ novembre
Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w imieniu grupy PPETunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés et Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, au nom du groupe PPE
Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Traian Ungureanu i Mário David w imieniu grupy PPE, w sprawie Ukrainy (BLena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Traian Ungureanu et Mário David, au nom du groupe PPE, sur l'Ukraine (B
Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam i Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE, w sprawie Birmy (BFilip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam et Monica Luisa Macovei, au nom du groupe PPE, sur la Birmanie (B
Święta Katarzyna, to przecież nie Maryja DziewicaVous la confondez avec la Vierge
Głos zabrali: Georgios Papanikolaou w imieniu grupy PPE, Mitro Repo w imieniu grupy S&D, Morten Løkkegaard w imieniu grupy ALDE, Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Martin Ehrenhauser niezrzeszony, Doris Pack, Mary Honeyball, Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Nessa Childers, Elena Băsescu, Cătălin Sorin Ivan, Piotr Borys, Teresa Riera Madurell (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE) i Joanna Katarzyna SkrzydlewskaInterviennent Georgios Papanikolaou, au nom du groupe PPE, Mitro Repo, au nom du groupe S&D, Morten Løkkegaard, au nom du groupe ALDE, Malika Benarab-Attou, au nom du groupe Verts/ALE, Oldřich Vlasák, au nom du groupe ECR, Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL, Derek Roland Clark, au nom du groupe EFD, Martin Ehrenhauser, non-inscrit, Doris Pack, Mary Honeyball, Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Nessa Childers, Elena Băsescu, Cătălin Sorin Ivan, Piotr Borys, Teresa Riera Madurell (rapporteur pour avis de la commission ITRE) et Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Głos zabrali: ramach procedury pytań z sali, z pytaniami skierowanymi do José Manuela Barroso (Przewodniczący Komisji), który na nie odpowiedział: Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton i Georgios PapanikolaouInterviennent selon la procédure catch the eye pour poser des questions à José Manuel Barroso (Président de la Commission) qui y répond: Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton et Georgios Papanikolaou
Za: Dan Jørgensen, Katarzyna ŁukacijewskaPour: Dan Jørgensen, Katarzyna Łukacijewska
Chcę pojechać do San Carlo, gdzie żyła święta KatarzynaJe veux aller à San Carlo voir Ste Catherine
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 49 zdań frazy Katarzyna.Znalezione w 0,477 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.