Tłumaczenia na język francuski:

  • CMR: Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction, ou allergènes.   

Przykładowe zdania z "CMR:rakotwórcze", pamięć tłumaczeniowa

add example
Należy kontynuować wprowadzanie ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ lub ‧, stosowanych przez konsumentów w postaci własnej lub jako składniki preparatówLes restrictions à la mise sur le marché et à l'utilisation de substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie ‧ ou ‧, destinées à être utilisées par les consommateurs telles quelles ou dans des préparations, devrait être maintenue
Substancjom o określonym wpływie na zdrowie człowieka (zob. rozdział ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG), które są zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne i/lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ lub ‧, przypisuje się notę E, jeżeli są one również klasyfikowane jako bardzo toksyczne (T+), toksyczne (T) lub szkodliwe (Xn). W przypadku tych substancji zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧ (szkodliwa), R‧ i R‧ oraz wszelkie kombinacje tych zwrotów muszą być poprzedzone słowem równieżLes substances ayant des effets spécifiques sur la santé (chapitre ‧ de l'annexe ‧ de la directive ‧/‧/CEE) qui sont classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction dans les catégories ‧ ou ‧ se verront attribuer la note E lorsqu'elles sont également classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou nocives (Xn). Pour ces substances, les phrases R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧ (nocif), R‧ et R‧ ainsi que toutes les combinaisons de ces phrases de risque doivent être précédées du terme également
Ze względu na niebezpieczne właściwości substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), kategorii ‧A, ‧B i ‧ w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, ich użycie w produktach kosmetycznych powinno być zakazaneEn raison des propriétés dangereuses des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories ‧A, ‧B et ‧, en vertu du règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ décembre ‧ relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, leur utilisation dans les produits cosmétiques devrait être interdite
Jeśli chodzi o inne zastosowania, to istniejące środki prawne odnoszące się do ochrony konsumentów, w szczególności przepisy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG (dyrektywa w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania) dotyczące substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (tzw. CMR) uznane są za wystarczające do przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom dla konsumentówEn ce qui concerne les autres utilisations, les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs, en particulier celles de la directive ‧/‧/CEE du Conseil (limitation de la mise sur le marché et de l'emploi) eu égard aux substances CMR sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs
W przypadku substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze, mutagenne albo działające szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ i ‧, i w stosunku do których Komisja zaproponowała wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu przez konsumentów, zmiana przepisów załącznika ‧ odbywa się zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ ustDans le cas de substances répondant aux critères de classification comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, catégories ‧ et ‧, et dont la Commission propose de restreindre l'utilisation par les consommateurs, l'annexe ‧ est modifiée conformément à la procédure visée à l'article ‧, paragraphe
Dlatego do załącznika I dyrektywy ‧/‧/EWG substancje należy dodawać wtedy, gdy spełniają kryteria pozwalające na ich zaklasyfikowanie je jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub substancje działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii ‧, ‧ lub ‧, substancje mogące powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową lub, w przypadku substancji o innym działaniu, po indywidualnej analizie każdego przypadkuDes substances devraient donc être ajoutées à l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE lorsqu'elles répondent aux critères de classification des substances comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories ‧, ‧ ou ‧, comme allergènes respiratoires ou, en ce qui concerne d'autres effets, au cas par cas
Ponadto z uwagi na obecność WWA niektóre oleje-zmiękczacze jako takie zostały sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczośćEn outre, et du fait de la présence de ces HAP, plusieurs huiles de dilution ont été classées comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
Nie stosuje się żadnych barwników spełniających kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość, niebezpieczne dla środowiska z następującymi symbolami zwierającym literę R: R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧ lub R‧ (lub ich kombinację). (Zasady klasyfikacji zgodnie z dyrektywą Rady ‧/‧/EWG lub dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WEAucun colorant répondant aux critères de classification en tant que substance cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereuse pour l’environnement, caractérisée par les phrases de risque R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧ ou R‧ (ou toute combinaison de ces phrases) ne doit être utilisé (les règles de classification sont celles établies par la directive ‧/‧/CEE du Conseil et par la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil
Bez uszczerbku dla ograniczeń, o których mowa w pkt ‧ akapicie drugim, substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne działające szkodliwie na rozrodczość (CMR) kategorii ‧ A, ‧B lub ‧ na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ nie są stosowane w zabawkach, w częściach składowych zabawek lub w mikrostrukturalnie odrębnych częściach zabawekSans préjudice des restrictions visées au point ‧, second alinéa, les substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie ‧A, ‧B ou ‧ conformément au règlement (CE) no ‧/‧ ne doivent pas être utilisées dans les jouets et elles ne doivent pas entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes
Dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca po raz czternasty dyrektywę ‧/‧/EWG ustanawia, w postaci dodatku do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG, wykaz zawierający substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii ‧ lubLa directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil portant quatorzième modification de la directive ‧/‧/CEE établit, sous forme d'un appendice de l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE, une liste de substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie ‧ ou
Kategorie substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR) ze względu na zaburzenia rozrodczości dla celów pkt ‧ częściCatégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins du point ‧ de la partie
istniejące środki prawne odnoszące się do ochrony konsumentów i ludzi narażonych poprzez środowisko, w szczególności przepisy dyrektywy Rady ‧/‧/WE (dyrektywa dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych), oraz przepisy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG (dyrektywa w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych) dotyczące substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (tzw. CMR) uznane są za wystarczające do przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniomLes dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs et des êtres humains exposés via l'environnement, en particulier celles de la directive ‧/‧/CE du Conseil (directive sur les produits biocides) et celles de la directive ‧/‧/CEE du Conseil pour ce qui est des substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs
substancji wprowadzonych, zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą ‧/‧/EWG jako rakotwórcze, mutagenne lub substancje działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii ‧ albo ‧, które były wyprodukowane albo importowane na terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej ‧ tony rocznie przez jednego producenta albo importera, co najmniej raz po wejściu w życie niniejszego rozporządzeniales substances bénéficiant d'un régime transitoire, classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, catégories ‧ et ‧, conformément à la directive ‧/‧/CEE, qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant ‧ tonne ou plus par an et par fabricant ou par importateur, au moins une fois après l'entrée en vigueur du présent règlement
Przypisania właściwości niebezpiecznych: toksyczne (i wysoce toksyczne), szkodliwe, żrące, drażniące, rakotwórcze, działające szkodliwie na rozrodczość, mutagenne i ekotoksyczne dokonuje się na podstawie kryteriów określonych w załączniku ‧ do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznychL'attribution des caractéristiques de danger toxique (et très toxique), nocif, corrosif, irritant, cancérogène, toxique pour la reproduction, mutagène et écotoxique répond aux critères fixés par l'annexe ‧ de la directive ‧/‧/CEE du Conseil du ‧ juin ‧ concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
Barwniki rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczośćColorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Dlatego do załącznika I dyrektywy ‧/‧/EWG należy dodawać substancje spełniające kryteria pozwalające zaklasyfikować je jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub substancje działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii ‧, ‧ lub ‧ albo mogącej powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową lub uznane w miarodajnych pracach badawczych za niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnegoDes substances doivent donc être ajoutées à l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE lorsqu'elles répondent aux critères des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, catégories ‧, ‧ ou ‧, comme allergènes respiratoires ou comme substances reconnues par des études scientifiques faisant autorité comme dangereuses pour la santé humaine et l'environnement
Substancje lub mieszaniny, które z przyczyny zaklasyfikowania ich ze względu na zawartość LZO jako substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość, na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, mają przypisane lub powinny być oznaczone zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia H‧, H‧, H‧i, H‧D lub H‧F, zostaną zastąpione innymi, mniej szkodliwymi substancjami lub mieszaninami, tak dalece jak jest to możliwe i w możliwie najkrótszym czasie oraz przy uwzględnieniu zaleceń określonych w art. ‧ ustLes substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H‧, H‧, H‧i, H‧D ou H‧F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ décembre ‧ relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, sont remplacés, autant que possible et compte tenu des recommandations de l’article ‧, paragraphe ‧, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles
Substancje rakotwórcze, mutagenne i toksyny działające szkodliwie na rozrodczość, których stosowanie jest zakazane w przypadku kosmetyków, są dozwolone w przypadku zabawek.Les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction qui sont interdites dans les cosmétiques sont autorisées dans les jouets.
Nowa dyrektywa zabrania także stosowania chemikaliów zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, ale sam Parlament zdecydował, że całkowity zakaz bez jakiejkolwiek możliwości derogacji nie byłby ani usprawiedliwiony, ani realistyczny.La nouvelle directive interdit également l'utilisation de substances chimiques considérées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, mais c'est ce Parlement qui a décidé qu'une interdiction totale sans aucune possibilité de dérogation n'aurait été ni justifiée ni réaliste.
Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady ‧/‧/EWG, a dokładniej jej załącznik I, obejmuje ‧ pozycji zawierających substancje nowo zaklasyfikowane jako rakotwórcze kategorii ‧, ‧ pozycji zawierających substancje nowo zaklasyfikowane jako rakotwórcze kategorii ‧, ‧ pozycje zawierające substancje nowo zaklasyfikowane jako mutagenne kategorii ‧ i ‧ pozycje zawierające substancje nowo sklasyfikowane jako działające szkodliwie na rozrodczość kategoriiLa directive ‧/‧/CE de la Commission du ‧ avril ‧ portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive ‧/‧/CEE du Conseil, et plus particulièrement de son annexe I, inclut cent quarante-six entrées contenant des substances nouvellement classées cancérogènes de catégorie ‧, vingt et une entrées contenant des substances nouvellement classées cancérogènes de catégorie ‧, cent cinquante-deux entrées contenant des substances nouvellement classées mutagènes de catégorie ‧ et vingt-quatre entrées contenant des substances nouvellement classées toxiques pour la reproduction de catégorie
Istniejące środki prawne odnoszące się do ochrony konsumentów i ludzi narażonych poprzez środowisko, w szczególności przepisy dyrektywy ‧/‧/WE (dyrektywa dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych), oraz przepisy dyrektywy ‧/‧/EWG dotyczące substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (tzw. CMR) uznane są za wystarczające do przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniomLes dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs et des êtres humains exposés via l'environnement, en particulier celles de la directive ‧/‧/CE du Conseil (directive sur les produits biocides) et celles de la directive ‧/‧/CEE du Conseil pour ce qui est des substances CMR, sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs
Ponadto użytecznym dodatkiem do obecnie dostępnych etykiet byłaby etykieta dotycząca przekazywania, zazwyczaj pomiędzy laboratoriami, małych ilości substancji jako próbek na potrzeby B+R, która wskazywałaby, że produkt nie został przebadany ani sklasyfikowany oraz jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. (Alternatywna nowa propozycja, by wyłączyć substancje i mieszaniny przeznaczone do badań naukowych i rozwoju, ale jedynie wtedy gdy są one wykorzystywane w warunkach, w których zakłada się, iż są one rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, jest nieodpowiednia i powinna zostać wykreślonaDe même, il serait utile d'ajouter à la série d'étiquettes existant actuellement une étiquette adaptée au transfert de très petites quantités, généralement entre laboratoires, en tant qu'échantillons pour la recherche et le développement, laquelle indiquerait que le produit n'a pas été testé ni classifié et qu'il est réservé à un usage professionnel. (La nouvelle disposition actuellement proposée, d'exclure les substances et les mélanges destinés à la recherche et au développement scientifiques uniquement dans la mesure où ils sont utilisés dans des conditions laissant penser qu'ils ont des effets mutagènes sur les cellules germinales, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction, est inadéquate et devrait être supprimée
Nota E pojawia się przy substancjach (patrz: rozdział ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG) zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ lub ‧, jeżeli są również zaklasyfikowane jako substancje bardzo toksyczne (T+), toksyczne (T) lub szkodliwe (Xn). W przypadku tych substancji zwroty R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧ (szkodliwy), R‧ i R‧ oraz zawierające je zwroty łączone poprzedza się wyrazem równieżLes substances ayant des effets spécifiques sur la santé (chapitre ‧ de l'annexe ‧ de la directive ‧/‧/CEE) qui sont classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction dans les catégories ‧ ou ‧ se verront attribuer la note E lorsqu'elles sont également classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou nocives (Xn). Pour ces substances, les phrases de risque R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧ (nocif), R‧ et R‧, ainsi que toutes les combinaisons de ces phrases de risque, doivent être précédées du terme également
Rozmawiamy tu m.in. o tak zwanych substancjach rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość (CMR), substancjach, które wywołują raka i które mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a w niektórych przypadkach nawet dla życia dzieci.Ce dont il s'agit en fait, entre autres choses, c'est de substances connues pour être cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), des substances qui provoquent des cancers, qui sont potentiellement très dangereuses pour la santé et même, dans certains cas, pour la vie des enfants.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 927608 zdań frazy CMR:rakotwórcze.Znalezione w 172,031 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.