Tłumaczenia na język francuski:

  • CMR: Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction, ou allergènes.   

Przykładowe zdania z "CMR:rakotwórcze", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przypisania właściwości niebezpiecznych: toksyczne (i wysoce toksyczne), szkodliwe, żrące, drażniące, rakotwórcze, działające szkodliwie na rozrodczość, mutagenne i ekotoksyczne dokonuje się na podstawie kryteriów określonych w załączniku ‧ do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznychL'attribution des caractéristiques de danger toxique (et très toxique), nocif, corrosif, irritant, cancérogène, toxique pour la reproduction, mutagène et écotoxique répond aux critères fixés par l'annexe ‧ de la directive ‧/‧/CEE du Conseil du ‧ juin ‧ concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
Komisja może podjąć decyzję dotyczącą stosowania w zabawkach substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne szkodliwie działających na rozrodczość, należących do kategorii określonych w sekcji ‧ dodatku B do załącznika ‧ i cenionych przez właściwy komitet naukowy, oraz odpowiednio zmienić dodatek A do załącznika IILa Commission peut décider de l’utilisation dans les jouets de substances ou de mélanges classés comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et appartenant aux catégories visées à la section ‧ de l’appendice B de l’annexe ‧ et qui ont été évaluées par le comité scientifique concerné, et modifier l’appendice A de l’annexe ‧ en conséquence
Od dnia ‧ czerwca ‧ r. klasyfikacja i oznakowanie zharmonizowane na poziomie Wspólnoty z reguły dodawane są do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG w przypadku klasyfikacji substancji jako rakotwórczej, mutagennej lub działającej szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧, ‧ lub ‧ lub mogącej powodować uczulenie w następstwie narażenia przez drogi oddechoweUne classification et un étiquetage harmonisés au niveau communautaire ne sont normalement ajoutés à l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE, à partir du ‧er juin ‧, que pour la classification d'une substance comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, de catégorie ‧, ‧ ou ‧, ou comme allergène respiratoire
Oznakowanie ekologiczne UE nie może być przyznawane towarom zawierającym substancje lub preparaty/mieszaniny spełniające kryteria pozwalające zaklasyfikować je jako toksyczne, stwarzające zagrożenie dla środowiska, rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, ani towarom zawierającym substancje, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji ChemikaliówLe label écologique de l'UE ne peut pas être accordé aux produits qui contiennent des substances ou des préparations ou mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément au règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ décembre ‧ sur la classification, l'étiquetage et le conditionnement des substances et mélanges, ni aux produits contenant des substances visées à l'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ décembre ‧ concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
Ponadto użytecznym dodatkiem do obecnie dostępnych etykiet byłaby etykieta dotycząca przekazywania, zazwyczaj pomiędzy laboratoriami, małych ilości substancji jako próbek na potrzeby B+R, która wskazywałaby, że produkt nie został przebadany ani sklasyfikowany oraz jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. (Alternatywna nowa propozycja, by wyłączyć substancje i mieszaniny przeznaczone do badań naukowych i rozwoju, ale jedynie wtedy gdy są one wykorzystywane w warunkach, w których zakłada się, iż są one rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, jest nieodpowiednia i powinna zostać wykreślonaDe même, il serait utile d'ajouter à la série d'étiquettes existant actuellement une étiquette adaptée au transfert de très petites quantités, généralement entre laboratoires, en tant qu'échantillons pour la recherche et le développement, laquelle indiquerait que le produit n'a pas été testé ni classifié et qu'il est réservé à un usage professionnel. (La nouvelle disposition actuellement proposée, d'exclure les substances et les mélanges destinés à la recherche et au développement scientifiques uniquement dans la mesure où ils sont utilisés dans des conditions laissant penser qu'ils ont des effets mutagènes sur les cellules germinales, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction, est inadéquate et devrait être supprimée
Komitet z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie zróżnicowanej procedury opartej na ocenie ryzyka związanego z substancjami sklasyfikowanymi jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMRLe Comité applaudit l'introduction d'un régime différencié reposant sur l'évaluation du risque que présentent les substances classées comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR
substancji wprowadzonych, zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą ‧/‧/EWG jako rakotwórcze, mutagenne lub substancje działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii ‧ albo ‧, które były wyprodukowane albo importowane na terytorium Wspólnoty w ilości co najmniej ‧ tony rocznie przez jednego producenta albo importera, co najmniej raz po wejściu w życie niniejszego rozporządzeniales substances bénéficiant d'un régime transitoire, classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, catégories ‧ et ‧, conformément à la directive ‧/‧/CEE, qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant ‧ tonne ou plus par an et par fabricant ou par importateur, au moins une fois après l'entrée en vigueur du présent règlement
substancja jest sklasyfikowana jako rakotwórcza (kategorii ‧ lub ‧), mutagenna (kategorii ‧ lub ‧) lub działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii ‧, ‧ lub ‧), lublorsque la substance est classée comme cancérogène (catégorie ‧ ou ‧), mutagène (catégorie ‧ ou ‧), ou toxique pour la reproduction (catégorie ‧, ‧ ou ‧), ou
Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady ‧/‧/EWG, a dokładniej jej załącznik I, obejmuje ‧ pozycji zawierających substancje nowo zaklasyfikowane jako rakotwórcze kategorii ‧, ‧ pozycji zawierających substancje nowo zaklasyfikowane jako rakotwórcze kategorii ‧, ‧ pozycje zawierające substancje nowo zaklasyfikowane jako mutagenne kategorii ‧ i ‧ pozycje zawierające substancje nowo sklasyfikowane jako działające szkodliwie na rozrodczość kategoriiLa directive ‧/‧/CE de la Commission du ‧ avril ‧ portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive ‧/‧/CEE du Conseil, et plus particulièrement de son annexe I, inclut cent quarante-six entrées contenant des substances nouvellement classées cancérogènes de catégorie ‧, vingt et une entrées contenant des substances nouvellement classées cancérogènes de catégorie ‧, cent cinquante-deux entrées contenant des substances nouvellement classées mutagènes de catégorie ‧ et vingt-quatre entrées contenant des substances nouvellement classées toxiques pour la reproduction de catégorie
Mam także na myśli jakość powietrza, fale elektromagnetyczne - temat, który został już poruszony - niepokojące nanocząsteczki, jak widzieliśmy w programie REACH, substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, substancje wywołujące zakłócenia w funkcjonowaniu układu hormonalnego oraz wszelkie inne zagrożenia dla zdrowia powodowane zmianami klimatycznymi. Mówiłam już o nich.Je pense ainsi à la qualité de l'air, aux ondes électromagnétiques - cela a déjà été abordé - les nano particules, les substances chimiques préoccupantes - on l'a vu dans REACH - les substances classées cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, perturbateurs endocriniens, ainsi que les risques pour la santé découlant du changement climatique, j'en ai parlé.
Dyrektywa ‧/‧/WE przewiduje, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dostosowanie do postępu technicznego załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG, który zawiera substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ lub ‧, Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący dyrektywy regulującej te nowo zaklasyfikowane substancje w celu zaktualizowania dodatku do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWGLa directive ‧/‧/CE prévoit que, au plus tard six mois après la publication d'une adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE où figure les substances classées cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de catégorie ‧ et ‧, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil une proposition de directive régissant ces substances nouvellement classées, de manière à mettre à jour l'appendice de l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE
Substancje lub mieszaniny, które z uwagi na swoją zawartość lotnych związków organicznych zaklasyfikowano jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, i którym w związku z tym zostały przypisane lub które powinny być oznaczone zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia H‧, H‧, H‧i, H‧D lub H‧F, w jak najszerszym zakresie zastępuje się mniej szkodliwymi substancjami lub mieszaninami w możliwie najkrótszym czasieLes substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H‧, H‧, H‧i, H‧D ou H‧F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no ‧/‧, sont remplacés, dans toute la mesure du possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles
Substancje lub mieszaniny, które z przyczyny zaklasyfikowania ich ze względu na zawartość LZO jako substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość, na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, mają przypisane lub powinny być oznaczone zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia H‧, H‧, H‧i, H‧D lub H‧F, zostaną zastąpione innymi, mniej szkodliwymi substancjami lub mieszaninami, tak dalece jak jest to możliwe i w możliwie najkrótszym czasie oraz przy uwzględnieniu zaleceń określonych w art. ‧ ustLes substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H‧, H‧, H‧i, H‧D ou H‧F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ décembre ‧ relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, sont remplacés, autant que possible et compte tenu des recommandations de l’article ‧, paragraphe ‧, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles
Substancje lub mieszaniny, które z przyczyny zaklasyfikowania ich ze względu na zawartość LZO jako substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość, na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, mają przypisane lub powinny być oznaczone zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia H‧, H‧, H‧i, H‧D lub H‧F lub zwrotami R‧, R‧, R‧, R‧ lub R‧, zostaną zastąpione innymi, mniej szkodliwymi substancjami lub mieszaninami, tak dalece jak jest to możliwe i w możliwie najkrótszym czasie oraz przy uwzględnieniu zaleceń określonych w art. ‧ ustLes substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H‧, H‧, H‧i, H‧D ou H‧F ou les phrases de risque R‧, R‧, R‧, R‧ ou R‧ en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ décembre ‧ relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, sont remplacés, autant que possible et compte tenu des recommandations de l’article ‧, paragraphe ‧, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles
Komitet przyjmuje z zadowoleniem wprowadzenie zróżnicowanych procedur, opartych na ocenie ryzyka dla substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), o których mowa w dyrektywie ‧/‧/EWG (art. ‧ ustLe Comité applaudit l'introduction du régime différencié reposant sur l'évaluation du risque que présentent les substances classées comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) au regard de la directive ‧/‧/CEE (article ‧, paragraphe
W przypadku substancji w jej postaci własnej, jako składnik preparatu lub w wyrobie, spełniającej kryteria klasyfikacji jako rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ lub ‧, którą mogliby zastosować konsumenci i w odniesieniu do której Komisja wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu przez konsumentów, zmiana przepisów załącznika ‧ odbywa się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ustDans le cas d'une substance telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article répondant aux critères de classification comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories ‧ ou ‧, et pouvant être utilisée par les consommateurs et dont la Commission propose de restreindre l'utilisation par le consommateur, l'annexe ‧ est modifiée conformément à la procédure visée à l'article ‧, paragraphe
Substancjom o określonym wpływie na zdrowie człowieka ( patrz : rozdział 4 załącznika VI do dyrektywy 67 / 548 / EWG ) , które są zaklasyfikowane jako rakotwórcze , mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 , przypisuje się notę E , jeżeli są one również klasyfikowane jako bardzo toksyczne ( T + ) , toksyczne ( T ) lub szkodliwe ( Xn ) .Les substances ayant des effets spécifiques sur la santé ( chapitre 4 de l ' annexe VIde la directive 67/ 548/ CEE ) qui sont classées comme cancérogènes , mutagènes et/ ou toxiques pour la reproduction dans les catégories 1 ou 2 se verront attribuer la note E lorsqu ' elles sont également classées comme très toxiques ( T+ ) , toxiques ( T ) ou nocives ( Xn ) .
Dyrektywa ‧/‧/WE zmienia również uwagi dotyczące identyfikacji, klasyfikacji i etykietowania odnoszące się do ‧ substancji zaklasyfikowanych jako rakotwórcze kategorii ‧, ‧ pozycji zawierających substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze kategorii ‧, ‧ pozycji zawierających substancje zaklasyfikowane jako mutagenne kategorii ‧, ‧ pozycji zawierających substancje zaklasyfikowane jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ i ‧ pozycji zawierających substancje zaklasyfikowane jako działające szkodliwie na rozrodczość kategoriiLa directive ‧/‧/CE modifie également les notes relatives à l'identification, à la classification et à l'étiquetage attribuées à quatre substances classées cancérogènes de catégorie ‧, à trente-six entrées contenant des substances classées cancérogènes de catégorie ‧, à six entrées contenant des substances classées mutagènes de catégorie ‧, à deux entrées contenant des substances classées toxiques pour la reproduction de catégorie ‧ et à trois entrées contenant des substances classées toxiques pour la reproduction de catégorie
Ponadto z uwagi na obecność WWA niektóre oleje-zmiękczacze jako takie zostały sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczośćEn outre, et du fait de la présence de ces HAP, plusieurs huiles de dilution ont été classées comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CODRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-neuvième modification de la directive ‧/‧/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction- CMR) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
Dlatego do załącznika I dyrektywy ‧/‧/EWG należy dodawać substancje spełniające kryteria pozwalające zaklasyfikować je jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub substancje działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii ‧, ‧ lub ‧ albo mogącej powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową lub uznane w miarodajnych pracach badawczych za niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnegoDes substances doivent donc être ajoutées à l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE lorsqu'elles répondent aux critères des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, catégories ‧, ‧ ou ‧, comme allergènes respiratoires ou comme substances reconnues par des études scientifiques faisant autorité comme dangereuses pour la santé humaine et l'environnement
Zharmonizowana na poziomie Wspólnoty klasyfikacja i oznakowanie, od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będzie dodana do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG wyłącznie w przypadku klasyfikacji substancji jako rakotwórczej, mutagennej lub działającej szkodliwie na rozrodczość, kat. ‧, ‧ albo ‧, lub mogącej powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechowąUne classification et un étiquetage harmonisés au niveau communautaire ne sont ajoutés à l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, que pour la classification d'une substance comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, catégories ‧, ‧ ou ‧, ou comme allergène respiratoire
Istniejące środki prawne odnoszące się do ochrony konsumentów i ludzi narażonych poprzez środowisko, w szczególności przepisy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG (dyrektywa w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania) dotyczące substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (tzw. CMR) oraz przepisy dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli) uznane są za wystarczające do przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniomLes dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs et des êtres humains exposés via l'environnement, en particulier celles de la directive ‧/‧/CEE du Conseil (limitation de la mise sur le marché et de l'emploi) pour ce qui est des substances CMR, celles de la directive ‧/‧/CE (prévention et réduction intégrées de la pollution) sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence
Kategorie substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR) ze względu na zaburzenia rozrodczości dla celów pkt ‧ częściCatégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins du point ‧ de la partie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 996193 zdań frazy CMR:rakotwórcze.Znalezione w 82,88 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.