Tłumaczenia na język francuski:

  • Vie   

Pozostałe znaczenia:

 
Ikra
 
siły żywotne, energia
 
utrzymanie, byt
 
"Samo ..."
 
żywotność
 
Film Kieślowskiego „Podwójne ... Weroniki”
 
codzienne, powszednie, zwykłe
 
doczesna wędrówka, ziemska wędrówka
 
swada, pasja, ikra
 
utwór dramatyczny Ernesta Brylla
 
Dola, fatum
 
Intymne lub pozagrobowe
 
energia i witalność
 
Byt
 
istnienie ludzkie
 
Żywot
 
Bytność
 
określenie stanu organizmu żywego od dnia narodzin do śmierci
 
temperament, wigor, żywotność
 
można mieć z kimś święte ...
 
istnienie, egzystencja, bytowanie
 
dawn. dusza
 
nie zawsze usłane różami
 
Istnienie
 
Witalność
 
na świecie
 
Usłane różami, czyli bez trosk i kłopotów
 
wegetacja
 
Wigor
 
Nauka daje wiele, ale ... więcej
 
warunki egzystencji
 
żywotność, werwa
 
bez trosk i kłopotów
 
intymne
 
Egzystowanie
 
Bytowanie
 
usłane różami
 
Egzystencja
 
Trwanie
 
nastrój ożywienia, ruch i gwar panujący gdzieś
 
na padole ziemskim
 
stan organizmu
 
funkcjonowanie czegoś
 
Bycie
 
dolce vita czyli słodkie...
 
Mieszkanie, bytowanie
 
pot. utrzymanie i wyżywienie
 
w piosence jest nowelą
 
Podwójne ... Weroniki, film Kieślowskiego
 
żywość, energia, entuzjazm
 
działanie w pewnych warunkach
 
wegetowanie
 
pot. środki do życia, utrzymanie, wyżywienie, chleb
 
koleje losu, ścieżki życia
 
Pozagrobowe lub intymne
 
werwa, zapał, duch
 
zaczyna się od narodzin
 
dostatek
 
żar, żarliwość
 
doczesność, wegetacja, współistnienie
 
poet. istność
 
Żywość
 
"... na gorąco"
 
egzystencja, istnienie
 
byt, żywot, egzystencja, trwanie
 
utrzymywanie się

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (74)

Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniejBorat
Było sobie życieIl était une fois... la Vie
cykl życiacycle de la vie; cycle de vie
cykl życia materiałucycle de vie des matériaux
cykl życia produktudurée de vie du produit
Cykl życia programuVersion d’un logiciel
cykl życia projektowania bazy danychcycle de vie de développement de base de données
czas życiadurabilité; résistance; longévité; durée de vie; vie; âge
czas życia mâge
data wejścia w życiedate d'effet
długość życiaespérance de vie; âge
długość życia fâge
Dni naszego życiaDes jours et des vies
doradztwo przez całe życieorientation tout au long de la vie
dziko żyćretour à l'état sauvage
eliksir życiaélixir de la longue vie
Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i PracyFondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Gra w życieJeu de la vie
i żyli długo i szczęśliwieils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants; et ils se marièrent et eurent beaucoup d' enfants
jakość życiaqualité de vie; niveau de vie; qualité de la vie
Koło życiaRoue de l’existence karmique
lata życia skorygowane o jakośćsurvie ajustée pour la qualité de vie
linia życia obiektuligne de vie d'un objet
migawka stylu życiajournée type
nauki o życiusciences de la vie
Niedokończone życieUne vie inachevée
nocne życievie nocturne
ochrona życia zwierzątprotection de la faune
oczekiwana dalsza długość trwania życiaespérance de vie humaine
okres życiadurée de vie; longévité; durée de vie (d'un organisme)
Oni żyjąInvasion Los Angeles
Pan życia i śmierciLord of War
Pasja życiaLa Vie passionnée de Vincent van Gogh
pęd życiaélan vital
Podwójne życie WeronikiLa Double Vie de Véronique
poradnictwo przez całe życieorientation tout au long de la vie
powiązania szkoła-życie zawodowerelation école-vie professionnelle
poziom życianiveau de vie; condition de vie
Sens życia według Monty PythonaMonty Python : Le Sens de la vie
stan życia utajonegorepos
standard życianiveau de vie
sterowanie cyklem życia produktugestion du recyclage
stres spowodowany życiem w mieściestress urbain
styl życiamode de vie
średni ważony okres życia kredytupoints moyen de crédit
tablice trwania życiatable de survie
takie jest życiec'est la vie
testament życiatestament de vie
ubezpieczenie na życieassurance vie; assurance-vie
uczenie się przez całe życieéducation et formation tout au long de la vie
umarł król, niech żyje królle roi est mort, vive le roi
warunki życiacondition de vie
Wielkie Pytanie o ŻycieLa Grande Question sur la Vie
włączenie się w życie zawodoweinsertion professionnelle
wprowadzanie w życieréalisation; application; exécution; mise en œuvre
wprowadzenie w życie postanowieńmise en application commune
Wszystko za życieInto The Wild
Z życia marionetekDe la vie des marionnettes
zamknięty zakład ubezpieczeń na życiesociété spécialisée dans l'assurance-vie fermée
zdolność do życia i rozwojuvitalité
życiaâge
życiela vie; vie; âme; pain; jour; durée de vie; existence; vivant; force; viager; entrain
Życie Emila ZoliLa Vie d’Émile Zola
Życie i czasy Sknerusa McKwaczaLa Jeunesse de Picsou
Życie i śmierć króla JanaLe Roi Jean
Życie jest gdzie indziejLa vie est ailleurs
Życie jest piękneLa vie est belle
Życie na faliNewport Beach
Życie na podsłuchuLa Vie des autres
Życie PiHistoire de Pi
Żyć szybkoLes Lois de l’attraction
Żyj i pozwól umrzećVivre et laisser mourir
ŻytoSecale
Żyto (ziarno)seigle

Przykładowe zdania z "Życie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wejście w życieEntrée en vigueur
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
Dzieci w wieku do ‧ roku życia powinny przyjmować ‧ mg na kilogram masy ciała na dobę w dwóch równych dawkach podzielonychPour les enfants de moins de ‧ ans, la dose doit être de ‧ mg par kilogramme de poids corporel par jour, répartis en deux doses égales
Myślę, że ci, którzy głoszą nierealne cele w odniesieniu do Europy, ci, którzy wypowiadają się w sposób ekstremalny i obsesyjny, nie przyniosą nic dobrego właśnie tym ludziom, o których mówię w swoim wystąpieniu - nie tylko obywatelom Europy, ale również obywatelom mojego kraju, którzy chcą dobrobytu, którzy chcą pewności w życiu i w przyszłości.Je pense que ces personnes qui parlent d'objectifs irréels par rapport à l'Europe, qui parlent de façon extrême et obsessionnelle, n'apporteront aucun bien à tous les gens dont j'ai parlé dans mon discours - ces citoyens, non seulement de l'Europe, mais ces citoyens de mon pays, qui veulent la prospérité, qui veulent des certitudes dans leur vie et dans l'avenir.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne
Strona CARIFORUM zastrzega sobie prawo do zawarcia w swoim wykazie, w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, wszelkich niezgodnych środków istniejących w momencie podpisania Umowy, a nieujętych w poniższym wykazieLe Cariforum se réserve le droit d'énoncer dans sa liste, dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, les éventuelles mesures non conformes existantes au moment de la signature du présent accord qui ne sont pas énumérées ci-après
Państwa Członkowskie podejmą działania wobec braku siły roboczej lub wąskich gardeł poprzez szereg środków, takich jak promowanie mobilności zawodowej i usuwanie przeszkód w odniesieniu do mobilności geograficznej, szczególnie przez wprowadzanie w życie planów działania w zakresie umiejętności i mobilności, poprawę uznawania i przejrzystości kwalifikacji i kompetencji, możliwość przenoszenia świadczeń z zabezpieczenia społecznego i praw emerytalnych, zapewnienie właściwych środków zachęty w systemach świadczeń i podatkowych oraz uwzględnienie aspektu imigracji w odniesieniu do rynku pracyLes États membres s
Produkt pochodzi z bydła narodzonego i hodowanego w ciągu całego cyklu życia na określonym obszarze geograficznym oraz na tym obszarze ubitego i rozebranegoLe produit est issu de bovins nés, élevés pendant toute la durée de leur vie, abattus et préparés dans l’aire géographique délimitée
Obawiam się żyć w społeczeństwie, w jakim żyjemy dzisiajJ' ai peur de vivre dans la société dans laquelle nous vivons aujourd' hui
Pozwól mu żyć w twojej obecności, i ogrzać się ciepłem twej jasnościLaissez- le vivre à Vos côtés, et réchauffez- le à la chaleur de Votre lumière
Państwa członkowskie wprowadzają zwolnienie z obowiązku wizowego wobec obywateli Antiguy i Barbudy, Wysp Bahama, Barbadosu, Mauritiusa, Saint Kitts i Nevis oraz Seszeli od daty wejścia w życie umowy o zwolnieniach z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta przez Wspólnotę Europejską z danym państwem trzecimLes États membres mettent en application l'exemption de visa à l'égard des ressortissants d'Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, de la Barbade, de Maurice, de Saint-Christophe-et-Nevis et des Seychelles à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord d'exemption de visa conclu par la Communauté européenne avec chacun de ces pays tiers
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot EuropejskichLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komitetu EOG na mocy art. ‧ ust. ‧ PorozumieniaLa présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article ‧, paragraphe ‧, de l’accord
Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnieInformations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
Program Uczenie się przez całe życie- Zaproszenie do składania wniosków ‧ (DG EACProgramme Éducation et formation tout au long de la vie- Appel de propositions ‧ (DG EAC
Ułatwienie życia obywateli: Europa prawa i sprawiedliwości Zagwarantowanie prawa i sprawiedliwości w otwartej na świat EuropieFaciliter la vie des citoyens: une Europe du droit et de la justice Garantir le droit et la justice dans une Europe ouverte sur le monde
wsparcie na rzecz współpracy ponadnarodowej w zakresie opracowywania i wdrażania krajowych i regionalnych strategii uczenia się przez całe życiesoutien à la coopération transnationale pour l’élaboration et l’application de stratégies nationales et régionales d’éducation et de formation tout au long de la vie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne
Ocalił ci życie?Il t' a sauvé la vie?
Masz jedną szansę i tylko jedną szansę, aby ocalić swoje życieVous n' avez qu' une, et une seule, chance de vous sauver
Nie odeszłaś byś miała na kogo zrzucać winę...Za wszystkie niepowodzenia w twoim życiuT' es restée, comme ça t' avais quelqu' un à accuser pour tout ce qui allait de travers dans ta vie!
Programy narodowe składa się do Komisji w ciągu ‧ dni następujących po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a później przed ‧ listopada w roku poprzedzającym datę rozpoczęcia każdego okresu trzyletniegoLes programmes nationaux sont présentés à la Commission dans les soixante jours qui suivent l
Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C ‧ z dnia ‧ października ‧ r., wydanej w sprawie COMP/‧, nakazującej Laboratoire Champagnat Desmoulins Philippakis, jak również wszystkim podmiotom kontrolowanym przez nie bezpośrednio lub pośrednio, poddanie się kontroli na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady nr ‧/‧, z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. ‧ [WE] i ‧ [WE] (Dz.U L ‧, sDemande d’annulation de la décision C ‧ de la Commission, du ‧ octobre ‧, dans l’affaire COMP/‧, ordonnant au Laboratoire Champagnat Desmoulins Philippakis, ainsi qu’à l’ensemble des entités contrôlées directement ou indirectement par lui, de se soumettre à une inspection conformément à l’article ‧, paragraphe ‧, du règlement (CE) no ‧/‧ du Conseil, du ‧ décembre ‧, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles ‧ [CE] et ‧ [CE] (JO L ‧, p
W sposób bezpośredni wpłynie ona na życie wielu ludzi, a chodzi tu o dwie kwestie mające kluczowe znaczenie.Il influencera directement la vie de nombreuses personnes et il porte sur deux points d'une importance cruciale.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 73893 zdań frazy Życie.Znalezione w 36,75 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.