Tłumaczenia na język francuski:

  • Vie   

Pozostałe znaczenia:

 
Ikra
 
siły żywotne, energia
 
utrzymanie, byt
 
"Samo ..."
 
żywotność
 
Film Kieślowskiego „Podwójne ... Weroniki”
 
codzienne, powszednie, zwykłe
 
doczesna wędrówka, ziemska wędrówka
 
swada, pasja, ikra
 
utwór dramatyczny Ernesta Brylla
 
Dola, fatum
 
Intymne lub pozagrobowe
 
energia i witalność
 
Byt
 
istnienie ludzkie
 
Żywot
 
Bytność
 
określenie stanu organizmu żywego od dnia narodzin do śmierci
 
temperament, wigor, żywotność
 
można mieć z kimś święte ...
 
istnienie, egzystencja, bytowanie
 
dawn. dusza
 
nie zawsze usłane różami
 
Istnienie
 
Witalność
 
na świecie
 
Usłane różami, czyli bez trosk i kłopotów
 
wegetacja
 
Wigor
 
Nauka daje wiele, ale ... więcej
 
warunki egzystencji
 
żywotność, werwa
 
bez trosk i kłopotów
 
intymne
 
Egzystowanie
 
Bytowanie
 
usłane różami
 
Egzystencja
 
Trwanie
 
nastrój ożywienia, ruch i gwar panujący gdzieś
 
na padole ziemskim
 
stan organizmu
 
funkcjonowanie czegoś
 
Bycie
 
dolce vita czyli słodkie...
 
Mieszkanie, bytowanie
 
pot. utrzymanie i wyżywienie
 
w piosence jest nowelą
 
Podwójne ... Weroniki, film Kieślowskiego
 
żywość, energia, entuzjazm
 
działanie w pewnych warunkach
 
wegetowanie
 
pot. środki do życia, utrzymanie, wyżywienie, chleb
 
koleje losu, ścieżki życia
 
Pozagrobowe lub intymne
 
werwa, zapał, duch
 
zaczyna się od narodzin
 
dostatek
 
żar, żarliwość
 
doczesność, wegetacja, współistnienie
 
poet. istność
 
Żywość
 
"... na gorąco"
 
egzystencja, istnienie
 
byt, żywot, egzystencja, trwanie
 
utrzymywanie się

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (73)

Było sobie życieIl était une fois... la Vie
cykl życiacycle de la vie; cycle de vie
cykl życia materiałucycle de vie des matériaux
cykl życia produktudurée de vie du produit
Cykl życia programuVersion d’un logiciel
cykl życia projektowania bazy danychcycle de vie de développement de base de données
czas życiadurabilité; résistance; longévité; durée de vie; vie; âge
czas życia mâge
data wejścia w życiedate d'effet
długość życiaespérance de vie; âge
długość życia fâge
Dni naszego życiaDes jours et des vies
doradztwo przez całe życieorientation tout au long de la vie
dziko żyćretour à l'état sauvage
eliksir życiaélixir de la longue vie
Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i PracyFondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Gra w życieJeu de la vie
i żyli długo i szczęśliwieils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants; et ils se marièrent et eurent beaucoup d' enfants
jakość życiaqualité de vie; niveau de vie; qualité de la vie
Koło życiaRoue de l’existence karmique
lata życia skorygowane o jakośćsurvie ajustée pour la qualité de vie
linia życia obiektuligne de vie d'un objet
migawka stylu życiajournée type
nauki o życiusciences de la vie
Niedokończone życieUne vie inachevée
nocne życievie nocturne
ochrona życia zwierzątprotection de la faune
oczekiwana dalsza długość trwania życiaespérance de vie humaine
okres życiadurée de vie; longévité; durée de vie (d'un organisme)
Oni żyjąInvasion Los Angeles
Pan życia i śmierciLord of War
Pasja życiaLa Vie passionnée de Vincent van Gogh
pęd życiaélan vital
Podwójne życie WeronikiLa Double Vie de Véronique
poradnictwo przez całe życieorientation tout au long de la vie
powiązania szkoła-życie zawodowerelation école-vie professionnelle
poziom życianiveau de vie; condition de vie
Sens życia według Monty PythonaMonty Python : Le Sens de la vie
stan życia utajonegorepos
standard życianiveau de vie
sterowanie cyklem życia produktugestion du recyclage
stres spowodowany życiem w mieściestress urbain
styl życiamode de vie
średni ważony okres życia kredytupoints moyen de crédit
tablice trwania życiatable de survie
takie jest życiec'est la vie
testament życiatestament de vie
ubezpieczenie na życieassurance vie; assurance-vie
uczenie się przez całe życieéducation et formation tout au long de la vie
umarł król, niech żyje królle roi est mort, vive le roi
warunki życiacondition de vie
Wielkie Pytanie o ŻycieLa Grande Question sur la Vie
włączenie się w życie zawodoweinsertion professionnelle
wprowadzanie w życieréalisation; application; exécution; mise en œuvre
wprowadzenie w życie postanowieńmise en application commune
Wszystko za życieInto The Wild
Z życia marionetekDe la vie des marionnettes
zamknięty zakład ubezpieczeń na życiesociété spécialisée dans l'assurance-vie fermée
zdolność do życia i rozwojuvitalité
życiaâge
życiela vie; vie; âme; pain; jour; durée de vie; existence; vivant; force; viager; entrain
Życie Emila ZoliLa Vie d’Émile Zola
Życie i czasy Sknerusa McKwaczaLa Jeunesse de Picsou
Życie i śmierć króla JanaLe Roi Jean
Życie jest gdzie indziejLa vie est ailleurs
Życie jest piękneLa vie est belle
Życie na faliNewport Beach
Życie na podsłuchuLa Vie des autres
Życie PiHistoire de Pi
Żyć szybkoLes Lois de l’attraction
Żyj i pozwól umrzećVivre et laisser mourir
ŻytoSecale
Żyto (ziarno)seigle

Przykładowe zdania z "Życie", pamięć tłumaczeniowa

add example
W związku z terminem wprowadzenia w życie rozporządzenia (WE) nr ‧, Komisja nie mogła ustalić maksymalnej kwoty udziału finansowego Wspólnoty na ‧ r., zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w sprawie wykonania programów działania Państw Członkowskich dotyczących kontroli wydatków Sekcji Gwarancji EFOGR‧, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nrCompte tenu de la date d
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejLa présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l
Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ wprowadza w życie system przywozu z państw AKP zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia ‧ czerwca ‧ rLe règlement (CE) no ‧/‧ met en œuvre les régimes d'importation des États ACP à la suite de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le ‧ juin
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem ‧ marca ‧ rLes États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ‧er mars
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejLa présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne
Jednostka może stosować wymagania MSSF do wszystkich aktywów trwałych (lub grup do zbycia), które spełniają kryteria klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży, oraz do działalności, które spełniają kryteria klasyfikacji jako zaniechane po dowolnym dniu przed wejściem w życie standardu, jeśli kwoty oraz inne informacje potrzebne do zastosowania MSSF były uzyskane na dzień, na który kryteria zostały pierwotnie spełnioneUne entité peut appliquer les dispositions de la présente norme à tous les actifs non courants (ou aux groupes destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme abandonnées après toute date avant la date d'entrée en vigueur de la présente norme, à condition que les évaluations et autres informations nécessaires pour appliquer la présente norme aient été obtenues au moment où ces critères étaient initialement respectés
Ten mechanizm finansowania wszedł w życie w ‧ rCe mécanisme de financement a pris effet en
Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu Wspólnemu Komitetowi EOG ostatniej notyfikacji na mocy art. ‧ ust. ‧ PorozumieniaLa présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article ‧, paragraphe ‧, de l'accord
uwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (europejską konwencję o ochronie praw człowieka) oraz protokoły do niej, a także Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej (Kartę), która weszła w życie dnia ‧ grudnia ‧ r., zwłaszcza jej tytuł ‧ Wymiar sprawiedliwościvu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention européenne des droits de l’homme) et ses protocoles, et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la Charte), et notamment son titre VI, Justice, qui est entrée en vigueur le ‧er décembre
spełnianie niedawno ustanowionych minimalnych norm w zakresie środowiska, higieny i dobrostanu zwierząt (normy, które weszły w życie rok przed wnioskiemrespect de normes minimales récemment établies en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux (normes entrées en vigueur dans un délai d'un an avant la demande
uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającą program działań w zakresie uczenia się przez całe życievu la décision no ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil du ‧ novembre ‧ établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot EuropejskichLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes
Posiadacze polis ubezpieczeniowych na życie, zarówno obejmujących wypłatę zysku, jak i bez wypłaty zysku, dokonują regularnych płatności na rzecz ubezpieczyciela (może to być pojedyncza płatność), w zamian za co ubezpieczyciel gwarantuje wypłacenie posiadaczowi polisy uzgodnionej kwoty minimalnej lub renty, w określonym terminie lub w momencie śmierci posiadacza polisy, jeżeli nastąpi ona wcześniejLes détenteurs de polices d'assurance-vie, avec participation et sans participation, effectuent régulièrement des versements (il peut y avoir un seul versement) à l'assureur qui s'engage, en contrepartie, à verser à l'assuré une somme minimum convenue, ou une rente, à une date donnée ou au moment de son décès, si celui-ci survient avant
W warunkach coraz bardziej zglobalizowanego rynku systematyczne uwzględnianie wymogów związanych ze środowiskiem naturalnym w procesie opracowania koncepcji produktów, tak aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktu, stanowi niezwykle doniosły cel i jest przedmiotem jednoznacznych przepisów europejskichDans un marché de plus en plus mondialisé, l'intégration systématique des exigences environnementales dans la conception des produits afin de réduire leur impact négatif sur l'environnement pendant toute la durée de leur cycle de vie est un objectif de grande portée et l'objet de réglementations européennes explicites
Właściwe jest objęcie zakresem niniejszej dyrektywy przepisów dotyczących kontroli państwowej w porcie, do czasu zmiany dyrektywy Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej przestrzegania, w odniesieniu do żeglugi morskiej korzystającej ze wspólnotowych portów oraz żeglugi morskiej po wodach znajdujących się pod jurysdykcją Państw Członkowskich, międzynarodowych norm bezpieczeństwa statków i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz pokładowych warunków życia i pracy (kontrola państwa portu)‧ celem przeniesienia do tej dyrektywy przepisów w sprawie kontroli w państwie portu zawartych w art. ‧ lit. f) art. ‧, ‧ i ‧ niniejszej dyrektywyIl est opportun d
mając na uwadze, że zgodnie z doniesieniami EuroHIV blisko jedna czwarta wszystkich nowych zakażeń HIV dotyczy ludzi młodych poniżej ‧-go roku życiaconsidérant que selon EuroHIV, près du quart plus de la moitié de toutes les nouvelles infections par le VIH touchent des jeunes de moins de ‧ ans
Pacjenci leczeni produktem Humira wykazywali istotnie większą poprawę w ‧. tygodniu, która utrzymywała się do ‧. tygodnia włącznie, mierzoną zarówno SF‧, jak i kwestionariuszem jakości życia w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ASQoLLes patients traités par Humira avaient une amélioration significativement plus importante à la semaine ‧ qui se maintenait jusqu' à la semaine ‧ à la fois pour le SF‧ et pour l' Ankylosing Spondylitis Quality of Life Questionnaire (ASQoL
Program wchodzi w życie po przesłaniu przez Komisję zawiadomienia o otrzymaniu programu, opatrzeniu programu numerem identyfikacyjnym oraz opublikowaniu przez nią zestawienia informacji na stronach internetowychLe régime d'aide entrera en vigueur dès que la Commission aura envoyé un accusé de réception, qu'elle aura octroyé un numéro d'identification du régime d'aide et publié un résumé des informations sur Internet
Foscan podaje się przez założoną na stałe kaniulę dożylną do dużej żyły kończyny w odcinku proksymalnym, najlepiej do żyły w rejonie zgięcia łokciowego.Lek podaje się w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, trwającym nie krócej niż ‧ minutIl faut administrer Foscan au moyen d un cathéter intraveineux placé à demeure dans une grosse veine proximale d un membre, de préférence au pli du coude, par injection intraveineuse unique lente d au moins ‧ minutes
Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowychInformation concernant la date d’entrée en vigueur de l’accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d’Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d’Albanie aux programmes communautaires
Jeżeli Umowa pomiędzy UE, WE i Konfederacją Szwajcarską dotycząca włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen oraz protokoły do tej umowy dotyczące Liechtensteinu wejdą w życie do czasu zakończenia negocjacji z Republiką Albanii, podobna deklaracja zostanie wydana w odniesieniu do Szwajcarii i LiechtensteinuSi l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et les protocoles annexés à cet accord concernant le Liechtenstein sont entrés en vigueur au moment de la conclusion des négociations avec la République d’Albanie, une déclaration analogue sera ajoutée pour la Suisse et le Liechtenstein
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w ciągu dwóch lat od jej opublikowania i niezwłocznie powiadomią o tym KomisjęLes États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à partir de sa notification et en informent immédiatement la Commission
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne
Do celów klasyfikacji, o której mowa w ust. ‧, cały cykl życia obiektu, w tym faza po jego zamknięciu, uwzględniany jest w ocenie potencjalnego zagrożenia, jakie stanowi ten obiektAux fins de la classification visée au paragraphe ‧, le cycle de vie complet de l’installation, y compris la phase de suivi après fermeture, est pris en considération lors de l’évaluation du danger potentiel que présente l’installation
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 73893 zdań frazy Życie.Znalezione w 13,426 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.