Tłumaczenia na język fiński:

  • hallitusmuoto   
     
    kształt władzy sprawowanej przez osobę lub grupę osób nad określoną większością

Przykładowe zdania z "forma władzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obecność pomocy: Najpierw Komisja przedstawiła swoje wątpliwości dotyczące zapewnienia władz belgijskich, z którego wynikało, że wpłata środków (czy to w formie kredytów zwrotnych, czy też w formie konwersji wierzytelności na kapitał własny) dokonana przez SNCB w ramach restrukturyzacji ABX stanowiła normalną transakcję w ramach grupy i nie stanowiła pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ TraktatuValtiontuen todentaminen: Komissio ilmoitti ensinnäkin suhtautuvansa epäilyksellä Belgian viranomaisten ilmoitukseen, jonka mukaan varojen siirto (joko takaisin maksettavina luottoina tai saamisten muuntamisella pääomaksi), jonka SNCB toteuttaisi ABX-yhtiön rakenneuudistuksen yhteydessä, muodostaisi tavanomaisen liiketoimen ryhmän sisällä sen sijaan että se olisi perustamissopimuksen ‧ artiklassa tarkoitettua valtiontukea
Ważne jest istnienie systemu lub procedury weryfikacji, ponieważ umożliwiają one władzom publicznym kraju wywozu zapewnienie i wykazanie, że ilość środków do produkcji, dla których zgłaszany jest wniosek o zwrot cła, nie przekracza ilości podobnych produktów wywożonych, w dowolnej formie, oraz że nie występuje zwrot opłat przywozowych w wysokości przekraczającej sumę pierwotnie pobranych opłat od danych przywożonych środków do produkcjiTarkistusjärjestelyn tai-menettelyn olemassaolo on tärkeää, koska se antaa vientimaan julkisille viranomaisille mahdollisuuden toimia niiden mukaisesti ja osoittaa, että tuotantopanosten määrä, jolta palautusvaatimus esitetään, ei ylitä vientiin missä muodossa tahansa menevien verrattavissa olevien tuotteiden määrää, eikä tuontimaksuja siten palauteta enempää kuin kyseisistä tuoduista tuotantopanoksista alun perin on kannettu
Oznaczenia agencji wydających i władz debetujących stosowane są w formie pieczęciAsiakirjoja myöntävät toimipaikat ja kiintiöön lukemisen suorittavat viranomaiset tekevät merkintänsä leimasimella
przygotowanie dla właściwe władz raportów, określonych w art. ‧, w takiej formie jaka może być przewidziana przez te władze zgodnie z wytycznymi określonymi w art. ‧ ustvalmistella toimivaltaisille viranomaisille ‧ artiklassa tarkoitettuja kertomuksia näiden viranomaisten vaatimassa muodossa ‧ artiklan ‧ kohdassa tarkoitettujen ohjeiden mukaisesti
Zgodnie z wymaganiami nałożonymi w ust. ‧ właściwe władze określą formę i dokładny termin przekazywania tych informacji, uwzględniając charakter, wielkość i potrzeby danego rynku oraz potrzeby inwestorów działających na tym rynkuEdellä ‧ kohdassa asetettujen velvollisuuksien mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava muoto ja määräaika, jossa ne on toimitettava, sekä tapa, jolla ne on asetettava saataville, ottaen huomioon kyseisten markkinoiden sekä näillä markkinoilla toimivien sijoittajien luonne, koko ja tarpeet
Podkreśla pierwszorzędną rolę władz lokalnych i regionalnych przy tworzeniu partnerstw ze społeczeństwem obywatelskim i podmiotami gospodarczymi, w formie dobrowolnych porozumień, zachęt i kar w celu oszczędzania wody i poprawy jej wydajnego użytkowaniakorostaa alue- ja paikallisviranomaisten keskeistä roolia, kun kansalaisyhteiskunnan ja talouden toimijoiden kanssa luodaan kumppanuuksia, joiden perusteena ovat veden säästämiseen ja tehokkuuden parantamiseen tähtäävät vapaaehtoiset sopimukset, kannustimet ja verot
Budżet uwzględniający plan zatrudnienia oraz budżety korygujące w takiej formie, w jakiej je ostatecznie przyjęto, wraz ze wskazaniem liczby pracowników kontraktowych wyrażonej w ekwiwalentach pełnego czasu pracy, w odniesieniu do których zapisuje się środki w budżecie, oraz liczby oddelegowanych ekspertów krajowych, przekazuje się do wiadomości władzy budżetowej, Trybunału Obrachunkowego i Komisji oraz publikuje na stronie internetowej Europolu w terminie czterech tygodni od ich przyjęciaLopullisesti vahvistettu talousarvio henkilöstötaulukko ja lisätalousarviot mukaan luettuina toimitetaan yhdessä sellaisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden kokoaikaisina työntekijöinä ilmaistun lukumäärän kanssa, joita varten on varattu määrärahat, ja kansallisten asiantuntijoiden lukumäärän kanssa tiedoksi budjettivallan käyttäjälle, tilintarkastustuomioistuimelle ja komissiolle sekä julkaistaan Europolin internet-sivustolla neljän viikon kuluttua vahvistamisesta
Powiadomieniem w formie elektronicznej z dnia ‧ listopada ‧ r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu ‧ listopada ‧ r. pod numerem referencyjnym A/‧, władze słowackie poinformowały Komisję zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE o zamiarze przyznania regionalnej pomocy inwestycyjnej ad hoc na rzecz spółki Glunz&Jensen s.r.oSlovakian viranomaiset ilmoittivat EY:n perustamissopimuksen ‧ artiklan ‧ kohdan mukaisesti komissiolle ‧ päivänä marraskuuta ‧ päivätyllä sähköisellä ilmoituksella, jonka komissio kirjasi saapuneeksi numerolla A/‧, aikomuksestaan myöntää Glunz&Jensen s.r.o.-yhtiölle tapauskohtaista alueellista investointitukea
Komisja stwierdza, że decyzje władz austriackich, dotyczące przyznania wsparcia finansowego oraz porozumień zawartych pomiędzy ÖIAG i Lufthansą przewidywały, iż to Austrian Airlines, a nie Lufthansa będzie beneficjentem pomocy, a wsparcie finansowe zostanie przyznane Austrian Airlines w formie podwyższenia kapitału spółkiKomissio huomauttaa, että varojen myöntämistä ja ÖIAG:n ja Lufthansan allekirjoittamia sopimuksia koskevissa Itävallan valtion päätöksissä todetaan, että myönnettyjen varojen saaja on Austrian Airlines eikä Lufthansa ja että Austrian Airlines saa myönnetyt varat pääomankorotuksen muodossa
W przypadku pomocy przewidzianej dla sektora rolnictwa w art. ‧ ust. ‧ lit. a) ustawy nr ‧/‧ sama zasada udzielania gwarancji zakłada istnienie pożyczki; tymczasem na przekazanej przez władze włoskie na wniosek służb Komisji liście programów, do których może mieć zastosowanie udzielanie gwarancji, znajdowały się niektóre programy, które z trudnością mogłyby być sfinansowane za pomocą pożyczek, zważywszy na charakter środków pomocy przewidzianych w tym zakresie (na przykład niewyobrażalne było, aby pomoc przeznaczona na pokrycie składek ubezpieczeniowych w sektorze rolnictwa mogła przybrać formę pożyczkiLain nro ‧/‧ ‧ pykälän ‧ momentin a alamomentissa tarkoitettujen maatalousalan tukien osalta todettakoon, että jo takauksen mahdollista myöntämistä koskevaan periaatteeseen liittyy oletus lainan olemassaolosta; komission yksiköiden pyynnöstä Italian viranomaisten toimittama luettelo erilaisista järjestelmistä, joihin saattaa liittyä takauksia, viittasi kuitenkin siihen, että eräitä mainituista järjestelmistä voi olla vaikea rahoittaa lainoilla niihin sisältyvien toimenpiteiden luonteen vuoksi (oli esimerkiksi vaikea käsittää, että maatalousalan vakuutusmaksuihin tarkoitetut tuet olivat lainan muodossa
Kinematografia jest formą sztuki zapisaną na nietrwałym nośniku, co wymaga stanowczych działań ze stron władz publicznych celem zapewnienia jej zachowaniaElokuva on turmeltuvassa tallennusmuodossa esitettävä taiteen laji, minkä vuoksi tarvitaan viranomaisten positiivisia toimia sen säilyttämiseksi
Władze Gabonu przekazują te informacje w formie elektronicznej, wyrażone w stopniach dziesiętnych (WGSGabonin viranomaiset ilmoittavat nämä tiedot atk-muodossa desimaaliasteina (WGS
Władze Zjednoczonego Królestwa zobowiązały się, że kwalifikowalność MŚP do innych finansowanych ze środków publicznych dotacji, pożyczek i innych form pomocy inwestycyjnej, wykraczających poza ramy niniejszego zgłoszenia, zostanie ograniczona o ‧ % wysokości pomocy dopuszczalnej w innych okolicznościachYhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat sitoutuneet siihen, että tuensaajina toimivien pk-yritysten tukikelpoisuutta muiden julkisten avustusten, lainojen tai muiden kuin tässä ilmoituksessa tarkoitettujen investointitukien osalta vähennetään ‧ prosenttia siitä tuen intensiteetistä, joka muuten olisi sallittu
Projekt dyrektywy w obecnej formie jedynie w ograniczonym zakresie wskazuje na pozytywną rolę władz lokalnych i regionalnych (art. ‧ ust. ‧ lit. a, ‧ ust. ‧ i ‧ ustEhdotetun direktiivin nykyisessä sanamuodossa viitataan vain rajoitetusti paikallis- ja alueviranomaisten myönteiseen rooliin (‧ artiklan ‧ kohdan a alakohta, ‧ artiklan ‧ kohta ja ‧ artiklan ‧ kohta
W tym samym czasie, w którym negocjowano instrumenty dłużne z ‧ r., władze Zjednoczonego Królestwa podjęły jednak decyzję o potwierdzeniu pożyczki w wysokości ‧ mln GBP z ‧ r. w podobnej formie dokumentu jak w przypadku uzgodnień z ‧ rNeuvotellessaan vuoden ‧ lainajärjestelyistä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset päättivät määritellä vuoden ‧ lainat, joiden suuruus oli ‧ miljoonaa puntaa, samanlaisessa asiakirjassa kuin vuonna ‧ myönnetyt lainat
Wzywa do rozszerzenia unijnego procesu wzajemnego przeglądu w ramach strategii lizbońskiej, który prowadzony jest na szczeblu rządów państw członkowskich, by umożliwić władzom lokalnym i regionalnym oraz innym zainteresowanym stronom skorzystanie z takiej wymiany w całej UE w celu poznania różnych form flexicuritykehottaa laajentamaan jäsenvaltioiden hallituksille avointa Lissabonin vertaisarviointiprosessia siten, että myös paikallis- ja alueviranomaiset ja muut sidosryhmät voivat hyötyä EU:n laajuisesta tietojenvaihdosta vertaistensa kanssa ja tutustua erilaisiin joustoturvamuotoihin
Pismem Urzędu z dnia ‧ kwietnia ‧ r. do Misji Islandii przy Unii Europejskiej (nr referencyjny: ‧), Urząd poinformował władze islandzkie, że Urząd przyjął nowe wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata ‧–‧ w formie nowego rozdziału ‧.B Wytycznych w sprawie pomocy państwaValvontaviranomainen ilmoitti Islannin viranomaisille tämän edustustolle Euroopan unionissa osoitetulla, ‧. huhtikuuta ‧ päivätyllä kirjeellä (tapahtuma N:o ‧), että valvontaviranomainen oli antanut uudet alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosiksi ‧–‧; suuntaviivat annettiin lisäämällä valtiontuen suuntaviivoihin uusi ‧.B luku
Właściwe władze Wspólnoty i Nowej Zelandii uzgodniły w formie wymiany listów sposób określania środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymiYhteisö ja Uuden-Seelannin toimivaltainen viranomainen ovat tehneet kirjeenvaihtona sopimuksen elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä
Komisja uznała, że taryfa stanowi pomoc państwa opierając się na następujących argumentach: a) obniżenie taryfy opłat za energię elektryczną stanowi korzyść ekonomiczną; b) decyzja o przyznaniu taryfy podjęta została przez władze włoskie i sfinansowana w drodze przekazania zasobów państwa w formie opłat parapodatkowych; c) środek stanowi zagrożenie dla konkurencji; oraz d) środek ma wpływ na wymianę handlową wewnątrz Wspólnoty w świetle faktu, że aluminium jest powszechnym przedmiotem obrotu towarowego na światowych rynkachKomissio katsoi, että tariffi oli valtiontukea, koska a) sähkötariffin alennus antoi taloudellista etua, b) Italian viranomaiset tekivät päätöksen tariffin myöntämisestä ja tariffi rahoitettiin siirtämällä valtion varoja veronluonteisen maksun muodossa, c) toimenpide uhkasi vääristää kilpailua ja d) toimenpiteellä oli vaikutusta yhteisön sisäiseen kauppaan, sillä alumiinilla käydään kauppaa maailmanmarkkinoilla
ponawia wezwanie skierowane do władz tureckich, aby stosowały one normy Międzynarodowej Organizacji Pracy w odniesieniu do praw związków zawodowych, aby powstrzymywały się od ingerencji politycznej w ich działalność, uwzględniały je w procesie formułowania strategii politycznych oraz zwracały szczególną uwagę na dostęp kobiet do rynku pracy; wzywa również do wprowadzenia dodatkowych przepisów prawnych zakazujących pracy dzieci; wyraża zadowolenie z najnowszej oceny MOP, w której Turcja została wymieniona jako skuteczny przykład zwalczania pracy dzieci oraz przyjmuje z zadowoleniem długoterminowy cel rządu tureckiego zlikwidowania najgorszych form pracy dzieci do rokukehottaa Turkin viranomaisia edelleen soveltamaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) standardeja ammattiyhdistysoikeuksien suhteen, välttämään poliittista sekaantumista ammattiyhdistysten toiminnassa, ottamaan nämä huomioon poliittisessa prosessissa ja kiinnittämään erityishuomiota naisten osallistumiseen työmarkkinoilla sekä, pannessaan samalla tyytyväisenä merkille viimeaikaiset saavutukset kuten Adanassa toteutetun hankkeen lapsityövoimaa vastaan, kehottaa säätämään uusia lakeja lapsityövoiman käytön kieltämiseksi; suhtautuu myönteisesti viimeisimpään ILO:n arviointiin, jossa Turkkia pidetään onnistuneena esimerkkinä lapsityövoiman käytön torjunnasta; suhtautuu siksi myönteisesti Turkin hallituksen pitkän aikavälin tavoitteeseen kitkeä lapsityövoiman käytön pahimmat muodot vuoteen ‧ mennessä
ustanowienie wszechstronnych ram prawnych na rzecz zwalczania wszelkich form rasizmu i ksenofobii poprzez umożliwienie szybkiego przyjęcia szeroko zakrojonej dyrektywy w sprawie zwalczania dyskryminacji (zgodnie z art. ‧ Traktatu), która powinna przewidywać skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje karne stosowane wobec wszelkich form dyskryminacji, a także sankcje administracyjne, kary z zakresu resocjalizacji- takie jak obowiązkowa edukacja lub prace społeczne- oraz grzywny, które powinny być surowsze w przypadku osób publicznych i przedstawicieli władz, ponieważ ich status powinien być uznany za okoliczność zaostrzającąse ottaa käyttöön kattavan lainsäädäntökehyksen, jonka avulla voidaan torjua syrjintää sen kaikissa muodoissa, hyväksymällä pikaisesti syrjinnän torjuntaa koskevan kattavan direktiivin (perustamissopimuksen ‧ artiklan nojalla), jossa olisi säädettävä kaikkia syrjinnän muotoja koskevista tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista rikosoikeudellisista ja hallinnollisista seuraamuksista sekä rehabilitointia koskevista seuraamuksista, kuten pakollisesta koulutuksesta ja yhteiskuntapalvelusta tai sakoista, joiden olisi julkisten henkilöiden ja viranomaisten edustajien osalta oltava tiukempia sen vuoksi, että heidän asemaansa olisi pidettävä raskauttavana tekijänä
wzywa władze irańskie do usunięcia z prawa i z praktyki wszelkich form tortur i innych metod okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania, do stania na straży należytych procedur prawnych i do położenia kresu bezkarności osób winnych łamania praw człowiekakehottaa Iranin viranomaisia poistamaan lainsäädännöstä ja käytännöstä kaikki kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rankaisemisen muodot, huolehtimaan oikeusturvasta ja lopettamaan ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden rankaisematta jättämisen
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ czerwca ‧ r.- Włochy przeciwko Komisji (Pomoc państwa- System pomocy przyznanej przez władze włoskie niektórym przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w formie zwolnień podatkowych i pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu- Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem- Pomoc istniejąca lub nowa pomoc- Artykuł ‧ ust. ‧ WEAsia T-‧/‧: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio ‧.‧.‧- Italia v. komissio (Valtiontuet- Italian viranomaisten tietyille julkisia palveluja tuottaville yrityksille verovapautuksien ja halpakorkoisten lainojen muodossa myöntämiä tukia koskeva ohjelma- Päätös, jossa tuet todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomiksi- Voimassa olevat tuet vai uudet tuet- EY ‧ artiklan ‧ kohta
W przypadku weterynaryjnych produktów leczniczych, które są rozpatrywane w zakresie dyrektywy ‧/EWG, lub, które skorzystały z procedur o wzajemnym uznawaniu na mocy art. ‧, ‧ i ‧ ust. ‧ niniejszej dyrektywy oraz weterynaryjnych produktów leczniczych, do których odnoszą się procedury na mocy art. ‧, ‧ i ‧ niniejszej dyrektywy, posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dodatkowo zapewnia, że wszystkie podejrzane poważne działania niepożądane i działania niepożądane u ludzi, które wystąpiły we Wspólnocie, są zgłaszane w formie i w odpowiednich odstępach czasu, uzgodnionych z odnośnym Państwem Członkowskim lub właściwymi władzami wyznaczonymi jako odnośne Państwo Członkowskie, w taki sposób, aby były dostępne dla odnośnego Państwa CzłonkowskiegoNiiden eläinlääkkeiden osalta, joiden katsotaan kuuluvan direktiivin ‧/ETY soveltamisalaan tai joihin on voitu soveltaa tämän direktiivin ‧ ja ‧ artiklassa sekä ‧ artiklan ‧ kohdassa säädettyjä vastavuoroisen tunnustamisen menettelyjä, sekä niiden lääkevalmisteiden osalta, joihin on sovellettu tämän direktiivin ‧, ‧ ja ‧ artiklassa säädettyjä menettelyjä, markkinoille saattamista koskevan luvan haltijan on varmistettava myös, että kaikista yhteisössä ilmenneistä epäillyistä vakavista epätoivotuista vaikutuksista ja epätoivotuista vaikutuksista ihmiseen ilmoitetaan viitejäsenvaltion kanssa tai viitejäsenvaltion nimeämän toimivaltaisen viranomaisen kanssa sovittavassa muodossa ja aikataulussa siten, että tiedot ovat viitejäsenvaltion käytettävissä
Władze francuskie twierdzą ponadto, że możliwości otrzymania przez wierzycieli podmiotów publicznych rekompensaty w wyniku powołania się na odpowiedzialność, pod ścisłymi warunkami, nie można uznawać za formę gwarancjiRanskan viranomaiset esittävät lisäksi, ettei korvausmahdollisuuksia, joihin julkisoikeudellisen oikeushenkilön velkojilla voi olla oikeus tietyin rajoittavin ehdoin vastuuseen vetoamalla, voida rinnastaa minkäänlaiseen takaukseen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60078 zdań frazy forma władzy.Znalezione w 10,826 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.