wymowa: IPA: ˈlɔɡɔ

Tłumaczenia na język estoński:

  • logo 

Pozostałe znaczenia:

 
znak graficzny spełniający rolę marketingową i informacyjną

Podobne frazy w słowniku polski estoński. (1)

Program logo WindowsWindowsi logo programm

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "logo", pamięć tłumaczeniowa

add example
EKES stwierdza pilną potrzebę opracowania specjalnego logo RNO i prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie oraz promowanie tych regionów w krajach europejskich, a nawet w krajach położonych w pobliżu RNO w celu zróżnicowania turystyki, podniesienia jej jakości oraz wspierania jej zrównoważonego charakteruKomitee peab vajalikuks töötada kiiresti välja äärepoolseimate piirkondade logo ning seda levitada, et propageerida neid piirkondi kõikides Euroopa riikides ning ka äärepoolseimate piirkondade lähedal asuvates riikides, et mitmekesistada ning tõsta turismi kvaliteeti ja jätkusuutlikkust
Urządzenia biurowe, na których użycie uzyskano zgodę USEPA na stosowanie wspólnego logo, uważa się za zgodne z niniejszym rozporządzeniem, o ile nie udowodniono, że jest inaczejKontoriseadmed, millel USEPA on lubanud kasutada ühist logo, loetakse käesolevale määrusele vastavaks, kui ei ole tõendatud vastupidist
Pośrodku na dole znajduje się napis w białym kolorze z czarną obwódką: Wyprodukowano tradycyjną metodą neapolitańską (Prodotta secondo la Tradizione napoletana), wykonany taką samą czcionką jak logo PIZZA NAPOLETANA GTS, małej wielkości wersalikamiAll, keskele paigutatuna on logoga PIZZA NAPOLETANA GTE samas kirjastiilis väikeste musta kontuuriga ümbritsetud valget värvi tähtedega kirjutatud märge: Toodetud Napoli traditsioonide kohaselt (Prodotta secondo la Tradizione napoletana
Średnie początkowe miano komórek CD‧ wynosiło ‧ komórek/mm‧, średnie początkowe miano RNA HIV-‧ w osoczu wynosiło ‧, ‧ log‧ kopii/ml, ‧ % pacjentów miało objawowe zakażenie HIV-‧, zaś ‧ % miało AIDSKeskmine CD‧ rakkude arvu algväärtus oli ‧ rakku/mm‧, keskmine plasma HIV-‧ RNA algtase oli ‧, ‧ log‧ koopiat/ml, ‧ % patsientidest esines sümptomaatiline HIV-infektsioon ja ‧ % AIDS
W badaniu randomizowanym, z grupą kontrolną przyjmującą substancję czynną po ‧ miesiącach PFS był istotnie większy dla temozolomidu niż prokarbazyny (odpowiednio ‧ % i ‧ %, chi-kwadrat p = ‧, ‧) z medianą PFS wynoszącą odpowiednio ‧, ‧ i ‧, ‧ miesiąca (log rank pRandomiseeritud aktiivse kontrolliga uuringus oli TMZ ‧ kuu progressioonivaba elulemus oluliselt suurem kui prokarbasiinil: vastavalt ‧ % vs ‧ % (hii-ruut p = ‧, ‧).Keskmine progressioonivaba elulemus oli vastavalt ‧, ‧ ja ‧, ‧ kuud (logaritmiline astak-p
Logo CHOG jest owalne w k olorze niebieskim z zieloną obwódką; w jego środku umieszczony jest napis w kolorze żółtym Sauris, nad którym widnieje zarys góry w kolorze białym i dwóch jodeł w kolorze zielonym; pod napisem narysowane są dwie błękitne zaokrąglone linieLogo moodustab rohelise kontuurjoonega tumesinine ovaal, milles on kollaste tähtedega nimetus Sauris, mille kohal on valge joonega mäeprofiil ja kaks rohelise joonega visandatud kuuske, ning kõige all markeerivad kaks helesinist kaarjoont tasaselt lainetavat vett
Żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli kur serotyp ‧ ≥ ‧, ‧ log‧ EID‧. *Elus nõrgestatud infektsioosse bronhiidi viirus (IBV) tüvi ‧: ≥ ‧. ‧ log‧ EID‧ *
W badaniu klinicznym AI‧ trwającym ‧ tygodni, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, z randomizacją stosowano Zerit (‧ mg dwa razy na dobę) w skojarzeniu z lamiwudyną (‧ mg dwa razy na dobę) i efawirenzem (‧ mg raz na dobę) u ‧ uprzednio nie leczonych pacjentów z medianą liczby komórek CD‧ wynoszącą ‧/mm‧ (zakres od ‧ do ‧ komórek/mm‧) i medianą ilości HIV-‧ RNA wynoszącą ‧, ‧ log‧ kopii/ml (zakres od ‧, ‧ do ‧, ‧ log‧ kopii/ml) w chwili rozpoczęcia leczeniaRandomiseeritud topeltpimedas ‧-nädalat väldanud uuringus AI‧ oli Zerit (‧ mg kaks korda päevas) kombinatsioonis lamivudiini (‧ mg kaks korda päevas) ja efavirenziga (‧ mg kord päevas) ‧ varem antiretroviirusravi mitte-saanud patsiendil, kelle CD‧ mediaan oli ‧ rakku/mm‧ (vahemik ‧... ‧ rakku/mm‧) ja plasma HIV-‧ RNA mediaan oli ‧, ‧ log koopiat/ml (vahemik ‧, ‧... ‧, ‧ log koopiat/ml) enne ravi alustamist
Na odwrocie bochenki będą miały wybity anagram lub logo chronionego oznaczenia geograficznego utworzone przez niewielkie perforacje w skórceLeibade alumine pool kannab kaitstud geograafilise tähise anagrammi või logo, mis koosneb koorikusse tehtud väikestest augukestest
log‧ kopii/ml i wyjściowa mediana liczby komórek CD‧+ wynosiła ‧ x ‧ komórek/l (zakres ‧ – ‧ x ‧ komórek/l) w ramieniu PREZISTA/rytonawirPREZISTA/ritonaviir rühmas oli keskmine plasma HIV-‧ RNA algväärtus ‧, ‧ log‧ koopiat/ml ning keskmine algne CD‧+ rakkude arv ‧ x ‧ rakku/l (vahemik ‧... ‧ x ‧ rakku/l
Określone powyżej logo wspólnotowe obejmuje wzory przedstawione w części B.‧ niniejszego załącznikaEespool nimetatud ühenduse logo peab vastama käesoleva lisa osas B.‧ esitatud näidistele
Nie warto się tego domagać, a ja nie widzę powodu sugerującego, że konsumenci domagają się logo UE.Pole mõtet selle poole püüelda ning ma ei näe ühtegi tõendit selle kohta, et Euroopa tarbijad soovivad ELi logo.
Czynne uodparnianie owiec i bydła celem zapobiegania wiremii * i zmniejszania objawów klinicznych wywoływanych przez wirusa choroby niebieskiego języka, serotyp ‧. * (poniżej granicy wykrywalności z użyciem zwalidowanej metody RT-PCR przy ‧, ‧ log ‧ kopii RNA/ml, wskazującej na brak transmisji zakaźnego wirusa) ”Lammaste ja veiste aktiivseks immuniseerimiseks, et ära hoida lammaste katarraalse palaviku (Bluetongue) viiruse serotüüp ‧ poolt põhjustatud vireemiat * ning vähendada kliiniliste tunnuste avaldumist. * (RT-RCP meetodil hinnatud ning allpool tuvastamispiiri, tasemel ‧, ‧log RNA koopiat/ml, viidates mittenakkuslikule viiruse kandumisele
wzywa Komisję, po usunięciu przeszkód stojących na drodze do integracji detalicznych aspektów rynku wewnętrznego, do dokonania oceny możliwości ustanowienia definicji warunków i logo europejskiego znaku zaufania w celu zagwarantowania większej pewności w transgranicznym handlu elektronicznym i aby w związku z tym zapewniła powszechne ramy prawne dla dobrowolnych znaków zaufania, do czego została wezwana w dyrektywie ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym); zaleca w tym celupalub komisjonil pärast seda, kui jaemüügi aspektide integreerimisega seotud takistused siseturul on kõrvaldatud, hinnata Euroopa usaldusmärgi tingimuste ja logo määratlemise võimalusi, et tagada suurem kindlus piiriülese elektroonilise kaubanduse valdkonnas, ning sellega seoses tagada üldine vabatahtlike usaldusmärkide õiguslik raamistik, nagu seda nõuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu ‧. juuni ‧. aasta direktiivis ‧/‧/EÜ (infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta)); soovitab, et sellega kaasneks
Dziennik dostępów (AccessLog) Nazwa pliku dziennika dostępów. Jeśli nie zaczyna się od/to przyjmuje się, że jest podana względem ServerRoot. Domyślnie ustawiana na "/var/log/cups/access_ log ". Można również użyć nazwy specjalnej syslog, aby wysłać wynik do pliku lub usługi syslog. Przykład:/var/log/cups/access_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcKasutamise logi (AccessLog) Kui selle alguses ei seisa/, eeldatakse see olevat suhteline serveri juurkataloogi suhtes. Vaikimisi "/var/log/cups/access_ log ". Kasutada võib ka erinime syslog saatmaks väljundi syslog faili või deemonile. Nt.:/var/log/cups/access_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Na opakowaniach należy umieścić pismem drukowanym o jednakowej wielkości napisy NOCCIOLA ROMANA i DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (Chroniona Nazwa Pochodzenia), a także dane niezbędne do ustalenia nazwy i adresu przedsiębiorstwa pakującego, rok produkcji orzechów, początkowa waga brutto i netto oraz logoPakenditel, mahutitel ja kottidel peavad olema ühesuuruste trükitähtedega sõnad NOCCIOLA ROMANA ja DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (kaitstud päritolunimetus), samuti pakkimisettevõtja registreeritud nimi ja aadress, pähklite koristusaasta, nende esialgne bruto- ja netokaal ning logo
Jeżeli jedynie jeden produkt jest przedstawiony w reklamie (i produkt ten jest zgodny z wymogami) międzynarodowe logo może zostać umieszczone w każdym miejscu na stronieKui reklaamis kujutatakse ainult ühte toodet (ja see toode on nõuetele vastav), siis võib rahvusvahelise logo paigutada leheküljel ükskõik kuhu
Tabletki mają wytłoczony napis „ ‧ ” lub „ ‧ ” po jednej stronie i logo firmy po drugiej stronieTablettidel on märgistus „ ‧ “ või „ ‧ " ühel küljel ja ettevõtte logo teisel küljel
Opakowania przeznaczone dla oddzielnych pęczków lub ewentualnie torebki powinny być wykonane z materiałów zgodnych z obowiązującymi normami, oznakowane napisem BASILICO GENOVESE D.O.P. i wspólnotowym symbolem ChNP oraz pełnym znakiem towarowym przedsiębiorstwa i logo produktu opisanym poniżejEraldi kimpude või võimalike kotikeste pakendid peavad olema kehtivatele nõuetele vastavast materjalist ning neil peab olema kiri BASILICO GENOVESE D.O.P. ja ühenduse kaitstud päritolunimetuse sümbol, samuti ettevõtja täielik tunnus ja allpool kirjeldatud toote logo
Jeśli wybierzesz Pokaż logo, masz następujące możliwościKui valisid võimaluse Näidatakse logo, saad selle ka valida
Poza ogólnymi informacjami określonymi w przepisach na etykietach papryki objętej chronionym oznaczeniem geograficznym Pimiento de Gernika lub Gernikako Piperra należy obowiązkowo umieścić napis Pimiento de Gernika lub Gernikako Piperra oraz logo produktuKaitstud geograafilist tähist Pimiento de Gernika või Gernikako Piperra kasutavad märgised peavad lisaks õigusaktides üldsõnaliselt sätestatud andmetele kandma kohustuslikus korras märget Pimiento de Gernika või Gernikako Piperra ja selle logo
Biały nieprzejrzysty korpus i szara nieprzejrzysta nakrywka z nadrukowanym logo oraz czarnym napisem „ ZONEGRAN ‧ ”Valge läbipaistmatu kest ja hall läbipaistmatu kork, millele on trükitud mustaga logo ja “ ZONEGRAN ‧ ”
Ponadto jeśli Państwa Członkowskie tego wymagają, ostrzeżenia mieszane mogą zawierać inne elementy wizualne, jak np. logo z numerami lub bez numerów telefonów dla osób chcących zerwać z nałogiem, adresy poczty elektronicznej i/lub witryn internetowych przeznaczonych do informowania konsumentów o organach wydających ostrzeżenie oraz programach wsparcia dla osób, które chcą zaprzestać paleniaKui liikmesriigid seda nõuavad, võivad ühendhoiatused sisaldada muid visuaalseid elemente, näiteks logod koos suitsetamisest loobumise tugitelefonide numbritega või ilma nendeta, elektronposti aadressid ja/või veebisaidid, mis on mõeldud selleks, et tutvustada tarbijatele hoiatuse väljastanud asutusi ning programme nende toetuseks, kes soovivad suitsetamisest loobuda
Na etykietach takich musi znajdować się sformułowanie Indicación Geográfica Protegida Chorizo de Cantimpalos, logo oraz określenie odmiany, w jakiej kiełbasa chorizo jest oferowana do sprzedaży: Sarta, Achorizado lub CularLisaetiketil on märgis Indicación Geográfica Protegida Chorizo de Cantimpalos, toote logo ja chorizo vorsti tüüp – Sarta, Achorizado või Cular
Szczegółowe warunki stosowania logoLogo kasutamise eritingimused
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1455 zdań frazy logo.Znalezione w 0,842 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.