Tłumaczenia na język estoński:

  • merekeskkond 
     
    środowisko morskie obejmujące estuaria, przybrzeżne i okołobrzegowe strefy morza, a także regiony otwartego oceanu oraz głębi morskich

Podobne frazy w słowniku polski estoński. (1)

monitoring środowiska morskiegomereseire

Przykładowe zdania z "środowisko morskie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wspólnotowy system wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa morskiego, SafeSeaNet, umożliwia otrzymywanie, przechowywanie, odzyskiwanie oraz wymianę informacji związanych z bezpieczeństwem morskim, bezpieczeństwem portów i bezpieczeństwem na morzu, ochroną środowiska morskiego oraz skutecznością ruchu morskiego i transportu morskiegoÜhenduse meresõiduohutuse alase teabe ja teabevahetuse süsteem SafeSeaNet võimaldab vastu võtta, säilitada, leida ja vahetada meresõiduohutust, sadama- ja meresõiduturvalisust, merekeskkonna kaitset ning mereliikluse ja-transpordi tõhusust puudutavat teavet
Obszary polityki : „ Środowisko ” , „ Rybołówstwo i gospodarka morska ” oraz „ Ochrona zdrowia i konsumentów ”Keskkonna , kalanduse ja merenduse ning tervise- ja tarbijakaitse poliitikavald konnad
Wstępna ocena jest głównym procesem służącym do zidentyfikowania podstawowych cech i właściwości oraz największych presji i oddziaływań na środowisko morskie, pod warunkiem jej regularnej aktualizacji i prowadzenia programów monitorowaniaEsialgne hindamine on peamine protsess, mille raames määratakse kindlaks nii merekeskkonna olulised omadused kui ka valdavad survetegurid ja mõjud, mida ajakohastatakse korrapäraselt ja millele kohaldatakse seireprogramme
Jeśli istnieją właściwe powody, aby twierdzić, że odpowiednie urządzenia nie są dostępne w docelowym porcie odprowadzenia odpadów lub port ten jest nieznany i dlatego występuje ryzyko, że odpady zostaną zrzucone do morza, Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki celem zapobieżenia zanieczyszczeniu środowiska morskiego, jeśli to konieczne, przez żądanie odprowadzenia odpadów przed opuszczeniem portuKui on alust arvata, et kavandatavas üleandmissadamas ei ole piisavaid seadmeid või kui üleandmissadam ei ole teada ja seega on oht, et jäätmed juhitakse merre, võtab liikmesriik kõik vajalikud meetmed meresaaste vältimiseks, nõudes vajaduse korral, et laev annaks jäätmed üle enne sadamast lahkumist
Zróżnicowanie to powinno być uwzględniane na wszystkich etapach przygotowywania strategii morskich, ale zwłaszcza podczas przygotowywania, planowania oraz wprowadzania w życie środków zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego Wspólnoty na poziomie regionów i podregionów morskichSeda mitmekesisust tuleks arvesse võtta merestrateegiate väljatöötamise kõigis järkudes, kuid eriti ühenduse mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi saavutamiseks mõeldud meetmete ettevalmistamisel, kavandamisel ja elluviimisel merepiirkondade ja allpiirkondade tasandil
Dlatego też celem projektu rezolucji jest przyspieszenie wszystkich działań, które Unia musi podjąć, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy dla osób pracujących przy demontażu statków wycofanych z użycia i odpowiednią ochronę środowiska morskiego.Sellest tulenevalt on kõnealuse resolutsiooni ettepaneku eesmärk kiirendada samme, mida liit peab astuma selleks, et tagada kasutusest kõrvaldatud laevade lammutamine töötajate jaoks ohututes tingimustes ja merekeskkonna piisav kaitse.
uznania za nadrzędny cel UE zrównoważonego korzystania z obszarów morskich i zachowania ekosystemów morskich, w tym zdecydowanej polityki UE w dziedzinie ochrony tych obszarów, zapobiegającej dalszej utracie różnorodności biologicznej oraz degradacji środowiska morskiegoet ELi üldeesmärk oleks mere säästev kasutamine ja mereökosüsteemide säilitamine; seda aitaks saavutada ELi jõuline poliitika merekeskkonna kaitseks, mis takistaks bioloogilise mitmekesisuse edasist hävimist ja merekeskkonna halvenemist
Państwa członkowskie mają teraz obowiązek zapewnienia do 2020 roku dobrego stanu środowiska morskiego.Nüüd on liikmesriikidele pandud kohustus saavutada 2020. aastaks merede hea keskkonnaseisund.
Działanie Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego ***IÜhenduse merekeskkonnapoliitika ***I
Wspólnota jest poważnie zaniepokojona zanieczyszczeniem mórz oraz linii brzegowych Państw Członkowskich spowodowanych zrzutami ze statków odpadów oraz pozostałości ładunku, w szczególności realizacją Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z ‧ r., ostatnio zmienionej Protokołem z ‧ r., odnoszącym się do niej (Marpol ‧), która reguluje, jakie odpady mogą być zrzucane ze statków do środowiska morskiego, oraz wymaga od Państw Stron zapewnienia w portach odpowiednich urządzeń portowych do odbioru odpadów wytwarzanych przez statkiÜhendus on tõsiselt mures laevaheitmete ja lastijäätmete põhjustatud saastatuse pärast liikmesriikide meredes ja rannajoonel ning ühendusele on eriti oluline rakendada ‧. aasta rahvusvahelist konventsiooni laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta, mida on muudetud sellele lisatud ‧. aasta protokolliga (MARPOL ‧), milles on sätestatud, milliseid heitmeid võib laevadelt merekeskkonda lasta, ning millega nõutakse, et osalisriigid tagaksid piisavate vastuvõtuseadmete olemasolu sadamates
zapobieganie ryzyku i zmianom klimatycznym, w tym promowanie bezpieczeństwa morskiego i ochrony przed powodziami, suszą, zanieczyszczeniem wód morskich i śródlądowych, ochrona przed erozją, także linii brzegowej, przed zdarzeniami hydrologicznymi, trzęsieniem ziemi, wybuchami wulkanów, lawinami, tajfunami, pożarami lasów i pustynnieniem ziemi, jak również ochrona różnorodności biologicznej, zarządzania ochroną środowiska oraz zrównoważonej produkcji energiiohtude vältimine ja kliimamuutused, kaasa arvatud meresõiduohutuse edendamine ja kaitse üleujutuste, põua ning mere ja siseveekogude saastumise eest, kaitse erosiooni (eriti rannikualadel), hüdroloogiliste õnnetuste, maavärinate, vulkaanipursete, laviinide, taifuunide, metsatulekahjude ja maa kõrbestumise eest, samuti bioloogiline mitmekesisus, keskkonnahaldus ja säästva energia tootmine
Wyznaczając swoje strefy , państwa członkowskie muszą obowiązkowo dostarczyć dokładne , uzasadnione naukowo , dane odnośnie do typów morskich środowisk zwierzęcych , różnych gatunków zidentyfikowanych w danej strefie oraz wszelkich działań ludzkich w niej przeprowadzanych , a w tym istniejących form rybołówstwa oraz możliwych zagrożeń związanych z różnymi działaniami .Kaitsealade kindlaksmääramisel peab liikmesriik esitama täpsed ja teaduslikult põhjendatud andmed kaitseala mere eluasemete , antud alal elutsevate liikide ja inimtegevuse laadi kohta , näidates ära , mis laadi püük piirkonnas toimu b ja millised on erineva tegevusega seotud võimalikud ohud .
podkreśla, że dalsze prace badawcze nad skutkami rybołówstwa przemysłowego oraz jego wpływu na inne rodzaje rybołówstwa, jak również ogólnie na środowisko morskie są niezbędne w celu utrzymania wszelkich działań związanych z rybołówstwem na zrównoważonym poziomie oraz nagradzania rybaków stosujących techniki najbardziej przyjazne środowiskurõhutab, et oluline on jätkata uuringuid tööstusliku kalapüügi ja selle mõju kohta teistele kalapüügi liikidele, samuti laiemale merekeskkonnale, eesmärgiga hoida kõik kalapüügiga seotud tegevused säästval tasemel ning premeerida neid kalamehi, kes kasutavad kõige keskkonnasõbralikumaid tehnikaid
Wspólnotowa polityka środowiska morskiego ***II (debataÜhenduse merekeskkonnapoliitika ***II (arutelu
MEPC, Komitet Ochrony Środowiska MorskiegoMEPC – merekeskkonna kaitse komitee
Na podstawie takich analiz państwa członkowskie powinny następnie określić dla swoich wód morskich zbiór właściwości dobrego stanu środowiskaSelliste analüüside alusel peaksid liikmesriigid oma mereakvatooriumi jaoks kindlaks määrama hea keskkonnaseisundi parameetrite kogumi
ochrony środowiska morskiegomerekeskkonna kaitset
Dlatego priorytetowe znaczenie ma podjęcie działań legislacyjnych w celu ochrony środowiska morskiego, przywracające zrównoważony poziom wykorzystania zasobów ryb.Seepärast on esmatähtis võtta merekeskkonna kaitseks õiguslikke meetmeid ja viia kalavarude kasutamine tagasi jätkusuutlikule tasemele.
inne związki organiczne szczególnie szkodliwe dla środowiska morskiegomuud merekeskkonna suhtes eriti kahjulikud orgaanilised ühendid
opracowanie strategii komunikacji i upowszechniania, która – w możliwie jak największym stopniu – zapewnia zgodność wyników i danych z normami Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiegotöötatakse välja teabevahetus- ja teabelevistrateegia, mis tagab võimalikult ulatuslikult tulemuste ja andmete vastavuse Euroopa merevaatlus- ja andmevõrgu normidele
uważa, że EMSA, FRONTEX, Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa oraz Europejska Agencja Ochrony Środowiska dysponują różnymi instrumentami, które we właściwej kombinacji mogłyby skutecznie wspierać europejską politykę morską; dlatego usilnie wzywa Komisję, aby nie tylko usunęła przeszkody we współpracy tych agencji, lecz także sformalizowała ją w celu zagwarantowaniaarvab, et EMSA, FRONTEXi, kalandusagentuuri ja keskkonnaagentuuri käsutuses on erinevad vahendid, mille kombineerimine võiks Euroopa merenduspoliitikat tõhusalt toetada; nõuab seepärast komisjonilt tungivalt lisaks kõnealuste agentuuride koostööd segavate takistuste kõrvaldamisele ka koostöö ametlikuks muutmist, et tagada järgmist
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich wód morskich zdefiniowanych w art. ‧ pkt ‧, a także uwzględnia skutki o charakterze transgranicznym dla jakości środowiska morskiego państw trzecich tego samego regionu lub podregionu morskiegoKäesolev direktiiv on kohaldatav kogu mereakvatooriumi suhtes, nagu see on määratletud artikli ‧ punktis ‧, ning arvestab piiriüleseid mõjusid samas merepiirkonnas või allpiirkonnas asuvate kolmandate riikide merekeskkonna kvaliteedile
Chciałabym przede wszystkim pogratulować Komisji i panu komisarzowi Tajaniemu, który, choć jest z Rzymu , tak ochoczo okazał swoją wrażliwość na wszelkie kwestie związane z morzem i portami morskimi; chciałabym również pogratulować wszystkim kolegom sprawozdawcom, ponieważ mimo złożoności i obszerności tematu będącego przedmiotem naszych prac, potrafili oni przez cały czas podtrzymywać stanowisko Parlamentu, którego celem jest propagowanie poprawy i zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich obywateli, którzy w taki czy inny sposób mają do czynienia z tak złożonym, niespokojnym środowiskiem, jakim jest morze.Esiteks sooviksin õnnitleda komisjoni ja selle volinikku härra Tajanit, kes näitas roomlasena väga kiiresti, et ta suudab olla tähelepanelik kõigi mere ja sadamatega seotud aspektide suhtes; samuti soovin õnnitleda kõiki oma kaasraportööre, sest tõsi on see, et sellisel keerulisel ja laiahaardelisel teemal on nad kogu aeg suutnud säilitada Euroopa Parlamendi seisukoha, milles kaitstakse kõigi kodanike paremat ja suuremat ohutust sellises keerulises ja tormilises keskkonnas nagu meri.
W razie gdy przypadek zanieczyszczenia, który zdarzył się na terytorium jednej Umawiającej się Strony, może spowodować zanieczyszczenie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego poza jej terytorium i przyległym obszarem morskim, na którym wykonuje ona swe suwerenne prawa i jurysdykcję zgodnie z prawem międzynarodowym, to ta Umawiająca się Strona powiadomi bezzwłocznie te Umawiające się Strony, których interesy są zagrożone lub mogą być zagrożoneKui reostusjuhtum konventsiooni osalisriigi territooriumil võib põhjustada Läänemere piirkonna merekeskkonna reostamist väljaspool tema territooriumi ja sellega külgnevat mereala, kus ta teostab oma suveräänseid õigusi ja kohustusi vastavalt rahvusvahelisele õigusele, teatab konventsiooni osalisriik sellest viivitamata neile osalisriikidele, kelle huvisid see mõjutab või võib mõjutada
Jednakże sektor turystyczny wykazał znaczący rozwój , dzięki jednemu z najczystszych środowisk morskich we Włoszech , pozostałym zasobom naturalnym , jak również znajdującym się tam słynnym ruinom z czasów starożytnej Grecji .Turismisektor on siiski jõudsalt arenemas tänu ühele puhtaimale merekeskkonnale Itaalias , teistele loodusressurssidele ning kuulsatele Anti ik-Kreeka varemetele .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 49421 zdań frazy środowisko morskie.Znalezione w 5,508 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.