Tłumaczenia na język estoński:

  • merekeskkond 
     
    środowisko morskie obejmujące estuaria, przybrzeżne i okołobrzegowe strefy morza, a także regiony otwartego oceanu oraz głębi morskich

Podobne frazy w słowniku polski estoński. (1)

monitoring środowiska morskiegomereseire

Przykładowe zdania z "środowisko morskie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Państwa członkowskie nie powinny jednak być zobowiązane do podejmowania szczególnych kroków, w przypadku gdy nie występuje istotne zagrożenie dla środowiska morskiego lub gdy koszty, uwzględniając zagrożenia dla środowiska morskiego, byłyby niewspółmierne, pod warunkiem że każda decyzja o niepodejmowaniu działań jest odpowiednio uzasadnionaLiikmesriikidelt ei tuleks siiski nõuda konkreetsete meetmete võtmist juhul, kui puudub märkimisväärne oht merekeskkonnale või kui kulud oleksid merekeskkonda ähvardavaid ohtusid arvestades ebaproportsionaalselt suured, tingimusel, et iga otsust jätta meetmed võtmata nõuetekohaselt põhjendatakse
W związku z tym podjęły one decyzję o zawarciu Porozumienia w sprawie rybołówstwa i środowiska morskiegoSellega seoses on nad otsustanud sõlmida kalandust ja merekeskkonda käsitleva kokkuleppe
zauważa, że osiągnięcie dobrego stanu środowiska morskiego europejskich mórz regionalnych jest możliwe jedynie w przypadku podjęcia zdecydowanych i skoordynowanych działań na poziomie regionalnym, a nie indywidualnych działań państw członkowskich i w związku z tym wzywa do nałożenia na państwa członkowskie w dyrektywie w sprawie strategii morskiej obowiązku prawnego zapewnienia dobrego stanu środowiska morskiego; uważa w związku z powyższym, że strategia musi prowadzić do ustanowienia wiążących ponadnarodowych zobowiązań, które mogą także obejmować wspólne zobowiązania w krajach trzecichmärgib, et Euroopa piirkondlike merevete head keskkonnaseisundit ei ole võimalik saavutada liikmesriikide eraldi tegutsemise korral, vaid üksnes tugeva ja koordineeritud tegevuse abil piirkondlikul tasandil, ning palub seega merestrateegia direktiivi lisada liikmesriikide juriidilise kohustuse saavutada hea keskkonnaseisund; on seega seisukohal, et strateegia tulemuseks peavad olema siduvad riigiülesed kohustused, mis võivad sisaldada ka ühiseid kohustusi kolmandates riikides
Jako, że gwałtownie zwiększająca się ilość transportowanej ropy naftowej przez Morze Bałtyckie stwarza zagrożenie dla środowiska morskiego, szczególnie zimą, zbiornikowce wchodzące lub opuszczające port lub terminal przybrzeżny lub zakotwiczone na obszarze podlegającym jurysdykcji Państwa Członkowskiego w tym regionie powinny posiadać wzmocnienie przeciwlodowe konstrukcji statku oraz maszyny napędowe, które spełniają wymagania administracji Państwa Członkowskiego, gdy warunki lodowe wymagają użycia wzmocnienia lodowego statkuLäänemerel transporditavad naftakogused suurenevad kiiresti ja ohustavad merekeskkonda eriti talvel ning seetõttu peaks naftatankeritel, mis sisenevad selle piirkonna liikmesriikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvasse sadamasse või kaldalähedasse terminali või lahkuvad sellisest sadamast või kaldalähedasest terminalist või jäävad ankrusse kõnealusel alal, olema liikmesriigi ametiasutuste kehtestatud nõuetele vastav jäätugevdusega kere ja propulsiivseade, kui jääolud nõuavad jäätugevdusega laeva kasutamist
Wymaga to przede wszystkim promowania infrastruktury dla form transportu jak najmniej szkodliwych dla środowiska, a mianowicie transportu kolejowego, żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i żeglugi śródlądowejSellega kaasneb nende transpordiliikide infrastruktuuri edendamine prioriteedina, mis põhjustavad keskkonnale vähem kahju, nimelt raudteevedu, lähivedu ja siseveelaevandus
W tym kontekście Komitet zwraca uwagę na doświadczenia już prowadzone gdzieniegdzie na skalę regionalną, zwłaszcza w regionie śródziemnomorskim na podstawie konwencji barcelońskiej dotyczącej ochrony środowiska morskiego, a w szczególności ‧. protokołu, w ramach którego dane państwa członkowskie postanowiły prowadzić wspólnie zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną (ICZM) Morza Śródziemnego, zobowiązując się do stosowania wiążących instrumentówSellega seoses viitab Regioonide Komitee mõnes piirkonnas tehtud katsetele, eelkõige Vahemeres Barcelona merekeskkonna kaitse konventsiooni ja veel konkreetsemalt seitsmenda protokolli raames, mille alusel asjaomased liikmesriigid on ühiselt otsustanud Vahemere rannikualasid integreeritult hallata, võttes vastu siduvad vahendid
Działanie Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (głosowanie)Ühenduse merekeskkonnapoliitika (hääletus)
Z jednej strony istnieje potrzeba ochrony środowiska naturalnego, wody, obszarów przybrzeżnych, różnorodności biologicznej, miejsc pracy. Z drugiej strony stoimy przed wyzwaniem wykorzystywania zasobów morskich z myślą o rozwoju społeczeństwa i mieszkańców.Ühest küljest tuleb kaitsta keskkonda, vett, rannikualasid, bioloogilist mitmekesisust, inimeste töövõimalusi, ning teisest küljest on meie ees väljakutse kasutada mereressursse ühiskonna ja inimeste arengu huvides.
Zwraca się do Komisji o wspieranie odpowiedniego kształcenia pracowników morskich, by mogli zdobywać wiedzę o przedsiębiorczości, morzu, ochronie środowiska i dobrych praktykach w zakresie higienykutsub komisjoni üles edendama merendustöötajate asjakohast koolitamist ning arendama nende teadmisi majanduse, merenduse ja keskkonna ning heade tervishoiutavade alal
mając na uwadze, że należy wyraźnie podkreślić, iż kryteria wybrane do zdefiniowania dobrego stanu środowiska morskiego muszą być wystarczająco dalekosiężne, ponieważ wyznaczone w ten sposób cele jakościowe będą najprawdopodobniej wpływać na programy działań przez wiele latarvestades hea keskkonnaseisundi määratlemiseks valitud kriteeriumide piisava ulatuslikkuse olulisust, kuna need kvaliteediga seotud eesmärgid juhivad meetmeprogramme ilmselt pikaajaliselt
uwzględniając swoją rezolucję z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie komunikatu Komisji W kierunku strategii ochrony i zachowania środowiska morskiegovõttes arvesse Euroopa Parlamendi ‧. juuni ‧. aasta resolutsiooni komisjoni teatise Merekeskkonna kaitsmise ja säilitamise strateegia suunas kohta
wspiera ustanowiony przez Radę Europejską w marcu ‧ r., cel zmniejszenia o połowę do ‧ r. emisji gazów cieplarnianych, oraz ponownie wzywa do znaczącego zmniejszenia tych emisji w ramach polityki morskiej, między innymi poprzez włączenie transportu morskiego do systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz wzmocnienie wysiłków w zakresie badań, zarówno nad wykorzystaniem morza jako odnawialnego źródła energii, jak i w celu rozwoju czystszych technologii napędzania statków; wyraża przekonanie, że przewodnia rola Europy w walce ze zmianami klimatu mogłaby wzmocnić i zwiększyć jej wpływ na technologie na rzecz ochrony środowiska oraz badania naukowetoetab Euroopa Ülemkogu poolt ‧. aasta märtsi kohtumisel püstitatud eesmärki vähendada ‧. aastaks kasvuhoonegaaside heidet poole võrra ja kinnitab oma nõudmist, et merenduspoliitika peab andma olulise panuse selle heite vähendamisse; see peaks hõlmama meretranspordi lülitamist heitkogustega kauplemisse ning jõupingutuste suurendamist teadusuuringute valdkonnas nii merede taastuva energiaallikana kasutusele võtmiseks kui ka uute puhtamate laevakäitustehnoloogiate väljaarendamiseks; on arvamusel, et Euroopa juhtroll kliimamuutustega võitlemisel võib tugevdada ja süvendada tema juhtivat osa keskkonnatehnoloogia ja teadusuuringute valdkonnas
Wspólnota i KTZ zobowiązują się do wspierania bezpieczeństwa żeglugi morskiej, bezpieczeństwa załóg i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiskaÜhendus ja ÜMTd kohustuvad edendama meresõiduohutust, laevaperede turvalisust ja saastamise vältimist
poważna katastrofa oznacza każde wydarzenie lub sytuację, która ma lub może mieć niekorzystny wpływ na ludzi, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo, mienie, dziedzictwo kulturowe lub środowisko naturalne, spowodowane kataklizmami przyrodniczymi, katastrofami przemysłowymi i technologicznych, w tym zanieczyszczenie wód morskich, bądź też aktami terrorusuurõnnetus- sündmus või olukord, millel on või võib olla kahjulik mõju inimestele, rahvatervisele ja rahva turvalisusele, varale, kultuuripärandile või keskkonnale ja mille põhjustajaks on loodus-, tööstus- või tehnoloogiline katastroof, sealhulgas merereostus, või terroriaktid
Ponadto stwierdziła, iż transport morski jest najbardziej efektywnym, przyjaznym środowisku i tanim środkiem transportuEdasi tunnistas ta, et meretransport on kõige efektiivsem, keskkonnasõbralikum ja odavaim transpordiviis
Niektóre statki stwarzają wyraźne zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu oraz dla środowiska morskiego ze względu na swój zły stan, banderę i historięMõningad laevad on oma viletsa seisundi, lipu ning varasema kasutuse tõttu ilmselgeks ohuks meresõiduohutusele ning merekeskkonnale
Bodźce ekonomiczne: środki zarządzania, które ze względu na interes gospodarczy zachęcają użytkowników ekosystemów morskich do działania w sposób pozwalający osiągnąć cel dobrego stanu środowiskaMajanduslikud stiimulid: majandamismeetmed, tänu millele on mereökosüsteemi kasutajate huvides tegutseda viisil, mis aitab saavutada eesmärgiks seatud head keskkonnaseisundit
Środowisko, rybołówstwo i gospodarka morska oraz ochrona zdrowia i konsumentówKeskkond, kalandus ja merendus ning tervise- ja tarbijakaitse
Strony określają krajowe, podregionalne lub regionalne strategie dotyczące odbierania w miejscach schronienia, w tym portach, statków w sytuacjach niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie dla środowiska morskiegoProtokolliosalised määratlevad riiklikud, allpiirkondlikud või piirkondlikud merehädas olevate ja merekeskkonda ohustavate laevade vastuvõtustrateegiad ohututes paikades, sealhulgas sadamates
Państwa członkowskie powinny następnie stworzyć i realizować programy środków mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu środowiska na danych wodach przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wspólnotowych i międzynarodowych wymogów oraz z uwzględnieniem potrzeb danego regionu lub podregionu morskiegoLiikmesriigid peaksid seejärel kehtestama ja rakendama meetmeprogramme, mis on mõeldud hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks asjaomases akvatooriumis, arvestades samal ajal olemasolevaid ühenduse ja rahvusvahelisi nõudeid ning asjaomase merepiirkonna või allpiirkonna vajadusi
Cele niniejszego Kodeksu to zapewnienie bezpieczeństwa na morzu, zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom lub utracie życia oraz unikanie niszczenia środowiska, w szczególności środowiska morskiego, a także mieniaKäesoleva koodeksi eesmärk on meresõiduohutuse tagamine, inimvigastuste ja inimelude kaotuse tõkestamine ning keskkonna, eelkõige merekeskkonna, ja vara kahjustamise vältimine
Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Północno-Wschodniego Atlantyku, podpisana w Paryżu ‧ września ‧ r., zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu WspólnotyÜhenduse nimel kiidetakse heaks ‧. septembril ‧. aastal Pariisis alla kirjutatud Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsioon
podkreśla fakt, że turystyka, w przypadku gdy jest rozwijana w rozsądny sposób, stanowi trwałe źródło dochodu dla gospodarek lokalnych, zapewniając ochronę oraz poprawę środowiska naturalnego, a także wspieranie i ochronę aspektów kulturowych, historycznych i środowiskowych, a także rzemiosła i zrównoważonej turystyki morskiej; z tego względu wzywa przede wszystkim do inwestowania w infrastrukturę turystyczną związaną z żeglarstwem, nurkowaniem i rejsami oraz do ochrony i promowania skarbów archeologii morskiejrõhutab asjaolu, et mõistliku arendamise korral on turism kohalike majanduste püsivaks tuluallikaks, mille abil tagatakse nii keskkonna kaitse ja parandamine kui ka kultuuri-, ajaloo- ja keskkonnaväärtuste, käsitööoskuste ja jätkusuutliku mereturismi edendamine ning säilitamine; nõuab seetõttu tungivalt eelkõige investeerimist turismi infrastruktuuri seoses purjetamise, sukeldumise ja merematkega ning mere arheoloogiliste varade kaitsmist ja edendamist
Zgodnie z częścią B do załącznika ‧ morskie zbiorniki wodne lub obszar morski mogą zostać określone jako obszar mniej wrażliwy, jeśli odprowadzanie ścieków nie wpływa niekorzystnie na środowisko pod względem warunków morfologicznych, hydrologicznych lub szczególnych warunków hydraulicznych panujących na tym terenielisa punkti B kohaselt võib mereveekogu või-ala määrata vähem tundlikuks alaks, kui sellesse juhitav heitvesi ei kahjusta keskkonda selle ala morfoloogia, hüdroloogia või seal valitsevate hüdrauliliste tingimuste tõttu
Czy stosuje się je w ogóle do przybrzeżnego środowiska morskiego?Kas seda kohaldatakse kunagi üldse avamere merekeskkondadele?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 45156 zdań frazy środowisko morskie.Znalezione w 13,482 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.