wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • pronunciación   
  (Noun  f) [gram: f]
   
  sposób artykulacji dźwięków mowy
 • significación   
   
  wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 • elocuencia   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wymowa esperanta jest łatwa.La pronunciación del esperanto es fácil.
Ponadto obejmują one poziomy emisji szkodliwych gazów , obliczania zużycia paliwa i wydzielania dwutlenku węgla , dopuszczalnego poziomu hałasu lub wym iaru i masy pewnych pojazdów .Asimismo se han regulado los valores de emisión de sustancias nocivas , el cálculo del consumo de carburante y de las emisiones de CO2 , el nivel sonoro permitido o las dimensiones y peso de determinados vehículos .
Przepraszam za moją wymowę - ciągle jeszcze uczę się hiszpańskiego.Pido disculpas por mi pronunciación, sigo recibiendo clases de español.
58 — W pkt 128 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji stwierdził , że ocena dotycząca sposobu obliczania kosztów poniesionych przez La Poste wskutek udzielania wsparcia logistycznego i handlowego wym aga , w braku księgowości analitycznej , złożonej oceny ekonomicznej .58 En el apartado 128 de la sentencia recurrida , el Tribunal de Primera Instancia declara que la apreciación de cómo se calculab an , cuando no existía contabilidad analítica , los costes que para La Poste suponía prestar apoyo logístico y comercial a su filial implicaba una valoración económica compleja .
Oprócz niniejszej ulotki pacjent otrzyma także Kartę ostrzegawczą pacjenta, która zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, o których pacjent powinien wiedzieć przed rozpoczęciem stosowania leku TYSABRI (wymowa ang.:Tai-SA-bri) i podczas leczenia lekiem TYSABRIAdemás de este prospecto, se le entregará una tarjeta de alerta al paciente que contiene información importante sobre seguridad que debe conocer antes de recibir TYSABRI (pronunciado Ti-sa-bri) y durante el tratamiento con TYSABRI
W regionach objętych Celem 2 sektor ten również pozostaje największy pod względem fi nanso-wym , ale w nieco mniejszych proporcjach ( 42 % ) .En las regiones del objetivo n° 2 , este sector sigue siendo el más importante también en términos financieros , pero en menor proporción ( 42 % ) .
W przypadku gdy grupa nie osiągnie wym aganego progu , Przewodniczący , w porozumieniu z Konferencją Przewodniczących , może zezwolić na jej istnienie aż do następnego posiedzenia inauguracyjnego Parlamentu , z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków :Cuando un grupo político deje de tener el número de diputados requerido , el Presidente , con el acuerdo de la Conferencia de Presidentes , podrá autorizar que siga existiendo hasta la siguiente sesión constitutiva del Parlamento , siempre que se cumplan las condiciones siguientes :
(PL) Wymowa omawianej rezolucji jest jednoznaczna - żadnych odstępstw i żadnych derogacji.(PL) Señor Presidente, está bastante claro lo que dice la resolución objeto de este debate -no habrá excepciones ni derogaciones-.
Niezbyt częste działania niepożądane: nieprawidłowe dźwięki w jelitach, zmniejszenie odczuwania lub wrażliwości (zwłaszcza skóry), zwężenie źrenicy, zmniejszenie ostrości widzenia (utrata wzroku), upośledzenie wymowy, suchość jamy ustnej, bezsenność, nudności, zaburzenia zmysłów, skrócony oddech, wolne bicie serca, dyskomfort w żołądku, ból górnej części żołądka, świszczący oddechLos efectos adversos poco frecuentes: ruidos intestinales anómalos, percepción o sensibilidad disminuida (especialmente en la piel), disminución del tamaño de la pupila, disminución de la agudeza visual (pérdida de visión), dificultad para hablar, boca seca, incapacidad para dormir, náuseas, trastornos sensitivos, dificultad para respirar, ritmo cardiaco lento, molestias en el estómago, dolor alto de estómago y silbidos al respirar
Teraz wymów słowaDi las palabras
U pacjentów leczonych aprepitantem (‧ mg) podczas nudności i wymiotów po zabiegach chirurgicznych obserwowano dodatkowe działania niepożądane występujace z większą częstością niż w przypadku ondansetronu: ból w nadbrzuszu, nieprawidłowe dźwięki w jelitach, upośledzenie wymowy, duszność, niedoczulica, bezsenność, zwężenie źrenicy, nudności, zaburzenia zmysłów, dyskomfort w żołądku, zmniejszenie ostrości widzenia, świszczący oddechSe observaron otras reacciones adversas en pacientes tratados con aprepitant (‧ mg) para las náuseas y los vómitos posquirúrgicos, con una incidencia mayor que con ondansetrón: dolor abdominal alto, ruidos hidroaéreos abdominales anómalos, disartria, disnea, hipoestesia, insomnio, miosis, náuseas, trastornos sensitivos, molestias abdominales, agudeza visual disminuida, jadeos
Obie wymowy są poprawne.Ambas pronunciaciones son correctas.
Jesteśmy z niego dumni i chciałbym jedynie powiedzieć: proszę nie pozwolić, aby dyskusje o negatywnej wymowie zniechęciły pana do kontynuowania tej bardzo pomyślnie przebiegającej pracy.Estuvimos muy orgullos de él, y simplemente quiero decir: no deje que las discusiones negativas le disuadan de continuar este trabajo tan exitoso.
W ww. wyroku w ¬ sprawie Adjemian i in. przeciwko Komisji , orzeczono , że każde zatrudnienie pracownika kontraktowego do zadań pomocniczych powinn o odpowiadać przejściowym i ¬ okreso-wym zapotrzebowaniom .En la sentencia Adjemian y otros/ Comisión , antes citada , se declaró que cada empleo de agente contractual auxiliar ha de responder a necesidades pasajeras o intermitentes .
Wymowa japońska OnPronunciación en japonés On (chinojaponés
W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.Estoy totalmente de acuerdo con lo que hay en juego en este tema, y es que sin una política económica y una política de empleo integrales no podremos luchar con éxito contra la pobreza.
Ponadto minimalny wymów objęcia "praktycznie całego handlu” to nie mniej niż 80% handlu pomiędzy partnerami.Además, el requisito mínimo para cubrir "prácticamente todo el comercio" sería no menos del 80 % del comercio entre los socios.
Skarżący wiedział , że dla Monitoringu Globalnego ( przetarg 2- 5 ) coroczne wizyty monitorujące były dokładnie określone i że ewaluacja finansowa opierać się będzie na koszcie całościo wym .El demandante sabía que para el seguimiento global ( lotes 2-5 ) , las visitas de seguimiento anual estaban definidas con precisión y que la evaluación fi nanciera se basaría en el precio total .
Wym razem wyjdź przed siebie i skocz z podpórki i wychyl się w stronę tego materacaEsta vez salte y árquese sobre este colchón
Szczególne miejsce podczas OPEN DAYS przyznano inicjatywom wspólnoto wym w zakresie bankowości , takim jak JASPERS ( Wspólna inicjatywa wsparcia pro jektów w regionach europejskich ) , JEREMIE ( Wspólne europejskie zasoby dla mikro- , małych i średnich przedsiębiorstw ) i JESSICA ( Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich ) , których celem jest zapewnienie regionom większej elastyczności , pomocy w pełniejszym wykorzystaniu funduszy oraz skuteczności instrumentów polityki regionalnej .En los OPEN DAYS se prestó una atención particular a las nuevas iniciativas bancarias de la Comunidad conocidas como JASPERS ( Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions/ Ayuda conjunta en apoyo de proyectos en regiones europeas ) , JEREMIE ( Joint European Resources for Micro to Medium Enter-prises/ Recursos europeos conjuntos para las microempresas y las medianas empresas ) y JESSICA ( Joint European Support for Sustain able Investment in City Areas/ Ayuda europea conjunta en apoyo de inversiones sostenibles en zonas urbanas ) , cuyo objetivo es dar a las regiones más flexibilidad , contribuir a mejorar la absorción de los fondos y lograr una mayor eficiencia de los instrumentos de la política regional .
Mam pewną wadę wymowyLo siento tengo un impedimento vocal
na piśmie. - Cieszę się, że sprawozdanie zostało przyjęte, chociaż niewielką większością głosów (283 głosów za, 278 przeciw, przy 15 wstrzymujących się), zwłaszcza że niektóre głosowania podzielone, których żądała PPE w celu osłabienia wymowy sprawozdania w niektórych punktach - opodatkowania systemu bankowego dla celów globalnej sprawiedliwości społecznej, międzynarodowej opłaty od transakcji finansowych, moratorium i umorzenie zadłużenia - nie powiodły się.por escrito. - (EN) Me alegro de que se aprobara el informe, aunque fuera con una mayoría ajustada (283 votos a favor, 278 en contra y 15 abstenciones), especialmente porque no tuvieron éxito algunas votaciones por partes solicitadas por el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) para restar fuerza al informe en determinados párrafos, como gravar el sistema bancario en favor de la justicia social mundial, imponer una tasa internacional sobre las transacciones financieras, conceder la moratoria sobre los reembolsos de la deuda y acceder a la cancelación de la deuda.
Zwraca ona uwagę , że choć przedrostki obu znaków są podobne i wymawia się je w jednakowy sposób , przyrostki mają inna wymowę .A este respecto , señala que , aunque los prefijos de las marcas sean semejantes y tengan la misma pronunciación , los sufijos se pronuncian de modo diferente .
Ogólna wymowa krytyki jest taka , że Trybunał ( z własnej inicjatywy , bez uzasadnienia oraz wbrew życzeniom prawodawcy ) rozszerzył zakres dyrektywy 14 , uznał , że wywołuje skut ki jeszcze przed upływem okresu przejściowego , i to w stosunkach horyzontalnych , w drodze innowacyjnego odesłania do ogólnej zasady prawa wspólnotowego 15 .El objeto general de crítica es que el Tribunal de Justicia ( por su propia voluntad , sin una buena razón y contra los deseos del legislador ) amplió el ámbito de aplicación de una Directiva 14para atribuirle efectos antes de finalizar el período transitorio y en circunstancias horizontales , al hacer una referencia innovadora a un principio general de Derecho comunitario .
Lista zawiera historię wypowiedzianych sentencji. Możesz wybrać sentencję oraz nacisnąć przycisk wymowy, aby ponownie usłyszeć zwrotEsta lista contiene el historial de frases sintetizadas. Puede seleccionar frases y pulsar el botón de síntesis para volver a escucharlas
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 220 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,261 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.