wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • pronunciación   
  (Noun  f) [gram: f]
   
  sposób artykulacji dźwięków mowy
 • significación   
   
  wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 • elocuencia   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wymów jego imię!¡ Di su nombre!
Przestań się zgrywać na taką inteligentną wymowęCon nosotros no tienes que engolar la voz y todo eso
Wymów moje imię!¡ Di mi nombre!
Dobrze zna swoją córkę, swoje dziecko, wokół którego od pewnego czasu unosi się atmosfera obcości, powściągliwości, można by rzec nowej, zwracającej uwagę; jej wymowa jest jeszcze bardziej powolna niż zwykle, a córka, tak zawsze wszystkiego ciekawa, jest teraz roztargniona, ma obce spojrzenie, stała się obserwatorką nawet własnej matki, jej nieszczęścia, jest jak gdyby obecna, gdy ono nadchodzi.Conoce a su hija, esa niña, alrededor de esa niña flota desde hace un tiempo un aire de extrañeza, una reserva, diríamos, reciente, que llama la atención, su habla es aún más lenta que de ordinario, y, tan curiosa por todo, está distraída, su mirada ha cambiado, se ha convertido en espectadora incluso de su madre, de la desdicha de su madre, diríase que asiste a su acontecer.
Wymowa konsula porwała jednak wszystkich; i on sam, choć Rzymianin, umiłowawszy bardziej swą sławę niż ojczyznę, nie tyle szukał najbardziej legalnego i pewnego środka ocalenia państwa, ile sposobu wyciągnięcia dla siebie całego zaszczytu z tej sprawy.Mas la elocuencia del cónsul arrebató a todo el mundo; y él mismo aunque romano, más amante de su gloria que de su patria, no busco el medio más legítimo y seguro de salvar al Estado, sino el de tener toda la gloria en el acontecimiento.
Teraz wymów słowaDi las palabras
W skrócie, wymowa rezolucji była przychylna, choć stanowcza i była wynikiem długich negocjacji z różnymi stronami, które wykazały się wzorowym zaangażowaniem w osiągnięcie kompromisu, za co im dziękuję.En resumen, esta resolución representaba un instrumento real a la par que firme y fue el resultado de unas largas negociaciones entre las partes implicadas, que han demostrado una entrega ejemplar con el compromiso alcanzado, razones por las cuales les estoy muy agradecida.
Nie wiem, gdzieś ćwiczył wymowę, ale języka w gębie nie zapominaszNo se quien te dió esa lengua, pero lo hizo bien
dla parametru Warunki zdrowotne i warunki bezpieczeństwa pracy skreśla się wiersz zawierający Specjalne wymagania dla maszynistów: wzrok, słuch/wymowa, kryteria antropometryczne, wraz z odniesieniem do podpunktupara el parámetro Condiciones de salud y seguridad, se suprime la línea Requisitos específicos para los conductores: visión, requisitos relativos a la audición y la conversación, antropometría, junto con la referencia a la sección
Masz świetną wymowęExcelente pronunciación
Przyczyną tego, która wzmacnia wymowę sprawozdania, są niewłaściwe warunki pracy a także niesprawiedliwy system wynagrodzeń, który jest stosowany w odniesieniu do niektórych mniej uprzywilejowanych grup.Una de las razones, reforzando el mensaje del informe, se encuentra en las condiciones laborales inadecuadas y el sistema salarial desigual que se aplica a los grupos desfavorecidos.
Ubolewam, że mimo wszelkich wysiłków sprawozdawczyni Rada osłabiła wymowę dokumentu i usunęła z niego liczne trafne wnioski, uniemożliwiając mi poparcie sprawozdania.Lamento que, a pesar de los mejores esfuerzos de la ponente, el Consejo haya diluido o eliminado numerosas propuestas inteligentes del texto, que me han hecho imposible apoyar el informe.
Obie wymowy są poprawne.Ambas pronunciaciones son correctas.
Całkowicie zgadzamy się z ogólną wymową przedmiotowego sprawozdania parlamentarnego oraz z większością zawartych w nim propozycji.Estamos totalmente de acuerdo con la esencia general de este informe parlamentario y la mayoría de sus propuestas.
To kwestia wymowy, RobercieEs una expresión
" Nikt nie nauczyl go poprawnej wymowy" Nadie le enseòó a decir para en vez de ' pa '
sugeruje, że okres między ‧ a ‧ maja ‧ r. byłby dogodnym terminem na przeprowadzenie zaplanowanych referendów w sprawie Konstytucji lub jej ratyfikacji przez parlamenty w Państwach Członkowskich, ponieważ miałby wymowę symboliczną tak dla pokoju na naszym kontynencie, jak i dla integracji europejskiejSugiere que optar por el período del ‧ al ‧ de mayo de ‧ podría ser la elección adecuada para la celebración de las consultas sobre la Constitución o la ratificación parlamentaria previstas en los Estados miembros, por su valor simbólico tanto para la paz en nuestro continente como para la integración europea
W razie potrzeby przedsiębiorstwo kolejowe może opracować dalsze zasady dotyczące wymowyEn cuestiones de pronunciación, la empresa ferroviaria podrá dar las indicaciones adicionales que considere necesarias
Panno Davies.-... wymowęSrta.Davies.-... características vocales
Wymowa esperanta jest łatwa.La pronunciación del esperanto es fácil.
W zamian w motywie ‧ Rada zdecydowała wzmocnić wymowę deklaracji zawartej w motywie ‧ wniosku KomisjiEn cambio, el Consejo ha decidido hacer hincapié, en el considerando ‧, en la declaración pertinente recogida en el considerando ‧ de la propuesta de la Comisión
uważa, że sekretariat może mieć dzięki swojej zdolności operacyjnej i wymowie politycznej swojego składu duży potencjał w zakresie wznowienia stosunków eurośródziemnomorskich; apeluje o włączenie sekretariatu do działania w trybie pilnym, aby wykazać, że możliwe jest pokonanie obecnych napięć poprzez wspieranie rzeczywistych i konkretnych projektów wzajemnej współpracy; z zadowoleniem przyjmuje jednomyślne porozumienie w sprawie siedziby sekretariatu; przypomina, że Barcelona jest miejscem, w którym zapoczątkowano partnerstwo eurośródziemnomorskieConsidera que la Secretaría puede dar un empuje importante a las relaciones euromediterráneas gracias a su capacidad operativa y al valor político de sus miembros; pide que la Secretaría empiece a funcionar con carácter urgente, con el fin de demostrar que es posible superar las actuales tensiones a través de la promoción de proyectos reales y concretos de cooperación mutua; manifiesta su satisfacción por el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo unánime sobre la sede de la Secretaría; recuerda que Barcelona es la ciudad en la que comenzó la cooperación euromediterránea
Musiałem się nauczyć wymowySólo tuve que aprender a pronunciarlo
Chociaż EKES zasadniczo zgadza się z wymową i zaleceniami dokumentu Komisji, to jednak zauważa brak konkretnych stwierdzeń, zwłaszcza w odniesieniu do harmonogramu i terminów realizacjiEl CESE suscribe el documento de la Comisión y, en líneas generales, sus aseveraciones y recomendaciones, pero lamenta que no sea lo suficientemente concreto, en especial, en lo que respecta a etapas y plazos de aplicación
To była wymowa adrenalinyA esa adrenalina me refiero
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 140 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,467 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.