wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • pronunciación   
  (Noun  f) [gram: f]
   
  sposób artykulacji dźwięków mowy
 • significación   
   
  wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 • elocuencia   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
To właśnie tej wymowy brakuje w tekście, chociaż słowo "społeczny” przewija się w nim cały czas.El texto, precisamente, carece de tal espíritu, a pesar de que la palabra "social" aparezca sin cesar.
Co dziesiąte dziecko ma wady wymowy, cierpi na zaburzenia ruchu, nie potrafi wypowiedzieć swych myśli, bądź robi to niezrozumiale.Eso significa que un niño de cada 10 padece disfunciones motrices, no puede expresar sus pensamientos o no puede hacerlo de forma clara.
Powinno się docenić fakt, że zgłoszona właśnie rezolucja ma wymowę przeciwko wsparciu Unii Europejskiej dla watażków, którzy próbują odbudować swoją władzę, przeciwko wykorzystaniu dzieci-żołnierzy i przeciwko dalszym dostawom broni.Celebramos que la Resolución ahora presentada se manifieste en contra de que la ayuda de la Unión Europea vaya a parar a los señores de la guerra, que están tratando de recuperar su poder, en contra del reclutamiento de niños soldados y en contra de que se sigan suministrando armas.
Wymowa esperanta jest łatwa.La pronunciación del esperanto es fácil.
W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.Estoy totalmente de acuerdo con lo que hay en juego en este tema, y es que sin una política económica y una política de empleo integrales no podremos luchar con éxito contra la pobreza.
na piśmie - Czwórka posłów do PE z ramienia irlandzkiej partii Fine Gael głosowała za przyjęciem sprawozdania w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu, gdyż popieramy ogólną wymowę rezolucji, sprzeciwiamy się jednak wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, co wskazaliśmy w poprzednich wyjaśnieniach.por escrito. - Los cuatro diputados irlandeses del Fine Gael han votado a favor del informe sobre el Acta del Mercado Único de las empresas y el crecimiento porque apoyamos la orientación general de la resolución, pero no apoyamos la base tributaria común del impuesto sobre sociedades (BTCC), como hemos argumentado en las explicaciones anteriores.
Nienawidził szkoły, gdzie wyśmiewano się z niego z powodu wady wymowy, w bardzo młodym wieku uciekł z domuOdiaba la escuela y sus compañeros se burlaban de su defecto en el habla.Se marchó de casa siendo un niño
Wymowa koreańskaPronunciación coreana
Wymowa kantońskaPronunciación en cantonés
Ubolewam, że mimo wszelkich wysiłków sprawozdawczyni Rada osłabiła wymowę dokumentu i usunęła z niego liczne trafne wnioski, uniemożliwiając mi poparcie sprawozdania.Lamento que, a pesar de los mejores esfuerzos de la ponente, el Consejo haya diluido o eliminado numerosas propuestas inteligentes del texto, que me han hecho imposible apoyar el informe.
Brał lekcje dykcji i ćwiczył wymowę, pracował bez wytchnieniaRecibió clases de dicción, hizo ejercicios de pronunciación y puso todo su empeño en mejorar
Wymów moje imię!¡ Di mi nombre!
Kończąc, chcę powiedzieć, że bardzo uderzyło mnie wyrażenie użyte przez prezydenta Obamę w jego mowie z okazji odbioru Nagrody Nobla. Powiedział on wówczas, że kiedy myślimy o wartości ciągłego zaangażowania, to "zaangażowaniu w sprawy represyjnych reżimów brakuje wymowy czystego oburzenia.Debo finalizar manifestando que me impactó mucho la frase que empleó el Presidente Obama en su discurso de recepción del Premio Nobel cuando dijo que, cuando examinamos el valor de continuar con el compromiso "el compromiso con regímenes represivos carece de la satisfactoria purificación de la indignación.
" Wymowa decyduje o pozycji Anglika" El modo de hablar de un inglés lo cataloga absolutamente
(EL) Panie przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie Turcji ze względu na pozytywną z punktu widzenia Cypru wymowę punktów 32 i 40, chociaż nie zgadzam się z treścią poprawek 9 i 10.(EL) Señor Presidente, voté a favor del informe sobre Turquía porque los apartados 32 y 40 contienen elementos positivos para Chipre, a pesar de que no estoy de acuerdo con el contenido de las enmiendas 9 y 10.
Traktat ma przypuszczalnie wymowę bardziej symboliczną, ale przede wszystkim wzywamy do współpracy z narodami, a ściślej ludami Arktyki, i do ich poszanowania.El tratado es quizá más simbólico, pero en lo que insistimos es en trabajar con -y respetar a- las naciones y, más concretamente, las gentes del Ártico.
Mimo że poprawka ‧ stała się zbędna, ponieważ art. ‧ ust. ‧ zmienionego wniosku nie został zawarty we wspólnym stanowisku, należy zauważyć, że jej istota została uwzględniona w ogólnej wymowie tekstu, który nawołuje do poszanowania różnych praktyk narodowychTambién la enmienda ‧ resulta redundante, al no haberse incluido en la posición común el artículo ‧.‧ de la propuesta modificada, pero conviene señalar que la intención subyacente en esta enmienda es la que inspira en términos generales el texto que aboga por que se respeten las diferentes prácticas nacionales
Niezbyt częste działania niepożądane: nieprawidłowe dźwięki w jelitach, zmniejszenie odczuwania lub wrażliwości (zwłaszcza skóry), zwężenie źrenicy, zmniejszenie ostrości widzenia (utrata wzroku), upośledzenie wymowy, suchość jamy ustnej, bezsenność, nudności, zaburzenia zmysłów, skrócony oddech, wolne bicie serca, dyskomfort w żołądku, ból górnej części żołądka, świszczący oddechLos efectos adversos poco frecuentes: ruidos intestinales anómalos, percepción o sensibilidad disminuida (especialmente en la piel), disminución del tamaño de la pupila, disminución de la agudeza visual (pérdida de visión), dificultad para hablar, boca seca, incapacidad para dormir, náuseas, trastornos sensitivos, dificultad para respirar, ritmo cardiaco lento, molestias en el estómago, dolor alto de estómago y silbidos al respirar
Główna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.El principal objetivo de este informe revela la necesidad de un enfoque transversal, promoviendo la innovación en todos los ámbitos empresariales, la economía y la sociedad en general.
" O świetnej wymowie" Que hablas tan bien
Lista zawiera historię wypowiedzianych sentencji. Możesz wybrać sentencję oraz nacisnąć przycisk wymowy, aby ponownie usłyszeć zwrotEsta lista contiene el historial de frases sintetizadas. Puede seleccionar frases y pulsar el botón de síntesis para volver a escucharlas
Dlatego, mimo poparcia dla przedstawionych w komunikacie celów i działań, Komitet apeluje do Komisji o uwzględnienie niniejszej opinii i podjęcie koniecznych działań, które sprawią, że wymowa tego komunikatu będzie bardziej zdecydowanapor consiguiente, aun respaldando los objetivos y las acciones expuestos en la Comunicación, insta a la Comisión a tomar nota del presente Dictamen y a adoptar las medidas necesarias para reforzar la Comunicación
' sed ' w środku tekstu fonetyzuje dane wyjściowe & kopete;, tak by syntezator miał lepszą wymowę niderlandzkąEl « sed » de en medio hace sonar la salida de & kopete; para que tenga una mejor pronunciación holandesa
Właśnie w ten sposób wspólnie z Komisją jasno interpretujemy wymowę traktatu.Tanto nosotros como la Comisión entendemos claramente que esto es lo que establece el Tratado.
Rains pokonał problem wymowy i zwycięsko pojawił się na scenie, podobnie jak James WhalePero Rains superó sus problemas de dicción y se reinventó en el escenario londinense, al igual que James Whale
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 140 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,537 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.