wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • pronunciación   
  (Noun  f) [gram: f]
   
  sposób artykulacji dźwięków mowy
 • significación   
   
  wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 • elocuencia   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wymowa esperanta jest łatwa.La pronunciación del esperanto es fácil.
Przepraszam za moją wymowę - ciągle jeszcze uczę się hiszpańskiego.Pido disculpas por mi pronunciación, sigo recibiendo clases de español.
Oprócz niniejszej ulotki pacjent otrzyma także Kartę ostrzegawczą pacjenta, która zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, o których pacjent powinien wiedzieć przed rozpoczęciem stosowania leku TYSABRI (wymowa ang.:Tai-SA-bri) i podczas leczenia lekiem TYSABRIAdemás de este prospecto, se le entregará una tarjeta de alerta al paciente que contiene información importante sobre seguridad que debe conocer antes de recibir TYSABRI (pronunciado Ti-sa-bri) y durante el tratamiento con TYSABRI
(PL) Wymowa omawianej rezolucji jest jednoznaczna - żadnych odstępstw i żadnych derogacji.(PL) Señor Presidente, está bastante claro lo que dice la resolución objeto de este debate -no habrá excepciones ni derogaciones-.
Niezbyt częste działania niepożądane: nieprawidłowe dźwięki w jelitach, zmniejszenie odczuwania lub wrażliwości (zwłaszcza skóry), zwężenie źrenicy, zmniejszenie ostrości widzenia (utrata wzroku), upośledzenie wymowy, suchość jamy ustnej, bezsenność, nudności, zaburzenia zmysłów, skrócony oddech, wolne bicie serca, dyskomfort w żołądku, ból górnej części żołądka, świszczący oddechLos efectos adversos poco frecuentes: ruidos intestinales anómalos, percepción o sensibilidad disminuida (especialmente en la piel), disminución del tamaño de la pupila, disminución de la agudeza visual (pérdida de visión), dificultad para hablar, boca seca, incapacidad para dormir, náuseas, trastornos sensitivos, dificultad para respirar, ritmo cardiaco lento, molestias en el estómago, dolor alto de estómago y silbidos al respirar
Teraz wymów słowaDi las palabras
U pacjentów leczonych aprepitantem (‧ mg) podczas nudności i wymiotów po zabiegach chirurgicznych obserwowano dodatkowe działania niepożądane występujace z większą częstością niż w przypadku ondansetronu: ból w nadbrzuszu, nieprawidłowe dźwięki w jelitach, upośledzenie wymowy, duszność, niedoczulica, bezsenność, zwężenie źrenicy, nudności, zaburzenia zmysłów, dyskomfort w żołądku, zmniejszenie ostrości widzenia, świszczący oddechSe observaron otras reacciones adversas en pacientes tratados con aprepitant (‧ mg) para las náuseas y los vómitos posquirúrgicos, con una incidencia mayor que con ondansetrón: dolor abdominal alto, ruidos hidroaéreos abdominales anómalos, disartria, disnea, hipoestesia, insomnio, miosis, náuseas, trastornos sensitivos, molestias abdominales, agudeza visual disminuida, jadeos
Obie wymowy są poprawne.Ambas pronunciaciones son correctas.
Jesteśmy z niego dumni i chciałbym jedynie powiedzieć: proszę nie pozwolić, aby dyskusje o negatywnej wymowie zniechęciły pana do kontynuowania tej bardzo pomyślnie przebiegającej pracy.Estuvimos muy orgullos de él, y simplemente quiero decir: no deje que las discusiones negativas le disuadan de continuar este trabajo tan exitoso.
Wymowa japońska OnPronunciación en japonés On (chinojaponés
W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.Estoy totalmente de acuerdo con lo que hay en juego en este tema, y es que sin una política económica y una política de empleo integrales no podremos luchar con éxito contra la pobreza.
Ponadto minimalny wymów objęcia "praktycznie całego handlu” to nie mniej niż 80% handlu pomiędzy partnerami.Además, el requisito mínimo para cubrir "prácticamente todo el comercio" sería no menos del 80 % del comercio entre los socios.
Wym razem wyjdź przed siebie i skocz z podpórki i wychyl się w stronę tego materacaEsta vez salte y árquese sobre este colchón
Mam pewną wadę wymowyLo siento tengo un impedimento vocal
na piśmie. - Cieszę się, że sprawozdanie zostało przyjęte, chociaż niewielką większością głosów (283 głosów za, 278 przeciw, przy 15 wstrzymujących się), zwłaszcza że niektóre głosowania podzielone, których żądała PPE w celu osłabienia wymowy sprawozdania w niektórych punktach - opodatkowania systemu bankowego dla celów globalnej sprawiedliwości społecznej, międzynarodowej opłaty od transakcji finansowych, moratorium i umorzenie zadłużenia - nie powiodły się.por escrito. - (EN) Me alegro de que se aprobara el informe, aunque fuera con una mayoría ajustada (283 votos a favor, 278 en contra y 15 abstenciones), especialmente porque no tuvieron éxito algunas votaciones por partes solicitadas por el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) para restar fuerza al informe en determinados párrafos, como gravar el sistema bancario en favor de la justicia social mundial, imponer una tasa internacional sobre las transacciones financieras, conceder la moratoria sobre los reembolsos de la deuda y acceder a la cancelación de la deuda.
Lista zawiera historię wypowiedzianych sentencji. Możesz wybrać sentencję oraz nacisnąć przycisk wymowy, aby ponownie usłyszeć zwrotEsta lista contiene el historial de frases sintetizadas. Puede seleccionar frases y pulsar el botón de síntesis para volver a escucharlas
Mimo że poprawka ‧ stała się zbędna, ponieważ art. ‧ ust. ‧ zmienionego wniosku nie został zawarty we wspólnym stanowisku, należy zauważyć, że jej istota została uwzględniona w ogólnej wymowie tekstu, który nawołuje do poszanowania różnych praktyk narodowychTambién la enmienda ‧ resulta redundante, al no haberse incluido en la posición común el artículo ‧.‧ de la propuesta modificada, pero conviene señalar que la intención subyacente en esta enmienda es la que inspira en términos generales el texto que aboga por que se respeten las diferentes prácticas nacionales
Wymów jego imię!¡ Di su nombre!
Jest zatem oczywiste, że należy pamiętać o trzech wymogach: z jednej strony, należy współpracować z Parlamentem w celu umożliwienia takiego przejścia, z drugiej zaś, nie należy spowalniać gotowych do wdrożenia inicjatyw, co do których panuje konsensus, a jednocześnie nie należy antycypować wymowy czy skutków traktatu lizbońskiego po jego wejściu w życie.Está claro, pues, que han de tenerse en cuenta las tres exigencias: por un lado, la de trabajar conjuntamente con el Parlamento para ayudar en esta transición, y por otro, la de no frenar iniciativas que ya pueden ponerse en marcha y respecto a las cuales existe consenso, y al mismo tiempo no anticipar lo que el Tratado de Lisboa dirá y hará cuando entre en vigor.
Wymów moje imię!¡ Di mi nombre!
Zabieram głos, by wyrazić zadowolenie z powodu powszechnego poparcia, jakiego Zgromadzenie udzieliło projektowi przedstawionemu przeze mnie wraz z posłami Pannellą i Onyszkiewiczem. Projekt ten ma inną wymowę niż to, co mówiła tutaj dziś komisarz Ferrero-Waldner, gdyż opowiadamy się w nim po jednej ze stron: po stronie poszukiwania prawdy, poszukiwania prawdziwych powodów zerwania rozmów między Chińczykami a Tybetańczykami, nie zajmując stanowiska neutralnego, jak niestety nadal czynią to Komisja i Rada, jak gdyby wystarczało po prostu mieć nadzieję na dialog między stronami.(IT) Señor Presidente, intervengo para expresar mi satisfacción respecto al gran apoyo que la Asamblea ha otorgado a la propuesta que hemos expuesto junto al señor Pannella y el señor Onyskiewicz. La propuesta hace algo diferente a la que hemos oído por parte de la señora FerreroWaldner hoy; es decir, toma partido: opta por buscar la verdad, las verdaderas razones por las que se rompió el diálogo entre chinos y tibetanos, en lugar de ser espectadores de los acontecimientos desde una posición neutral, que es lo que, desafortunadamente, siguen haciendo la Comisión y el Consejo, como si fuese suficiente que nos limitásemos a desear que existiese el diálogo entre las dos partes.
Wymowa koreańskaPronunciación coreana
Sądzi, że te trzy priorytety składają się na program o wyraźnej wymowie socjalnejdistingue en estas tres prioridades una agenda explícitamente social
Dlatego, mimo poparcia dla przedstawionych w komunikacie celów i działań, Komitet apeluje do Komisji o uwzględnienie niniejszej opinii i podjęcie koniecznych działań, które sprawią, że wymowa tego komunikatu będzie bardziej zdecydowanapor consiguiente, aun respaldando los objetivos y las acciones expuestos en la Comunicación, insta a la Comisión a tomar nota del presente Dictamen y a adoptar las medidas necesarias para reforzar la Comunicación
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 140 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,328 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.