wymowa: IPA: ʃal [ʂal]

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • bufanda   
  [hyphenation: bu·fan·da;]
   
  Prende de vestir larga y estrecha que se porta alrededor del cuello.
   
  Długa i wąska tkanina noszona wokół szyi.
 • chal   
  (Noun  m)
 • pañoleta   
 • rebozo   

Pozostałe znaczenia:

 
prostokątny wyrób włókienniczy owijany wokół szyi i ramion

Picture dictionary

bufanda
bufanda

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (5)

szalaBandeja; balanza
szalomantón; chal
szalomshalom
Szalom AszSholem Asch
szałlocura; rabia; enfurecer; furia; hidrofobia; frenesí; furor

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "szal", pamięć tłumaczeniowa

add example
Utworzenie dodatkowego powiązania na skoncentrowanym rynku może przeważyć szalę i zwiększyć na tym rynku prawdopodobieństwo wystąpienia zmowy, nawet jeśli strony mają znaczny, choć wciąż umiarkowany, łączny udział w rynku (zob. przykład ‧ poniżejEn un mercado concentrado, la creación de un nuevo vínculo puede introducir un factor desestabilizador y facilitar la colusión, aun cuando las partes posean una cuota conjunta de mercado que, aun siendo significativa, no deje de ser moderada (véase el ejemplo ‧ infra
Stąd moja konkretna wzmianka o Kerem Szalom.Y esa es mi particular referencia a Kerem Shalom.
Ty się nie przejmujesz swoimi cygańskimi szalami i pirackimi kolczykamiPero tú llevas bufandas bohemias y zarcillos de pirata
Jednak podstawowym argumentem powodującym przechylenie się szali na rzecz kwalifikacji zaliczki jako zasiłku dla bezrobotnych jest przyświecający jej cel 57 . Zarówno z brzmienia , jak i ducha ustawodawstwa austriackiego wynika , że pomoc ta ma na celu zastąpienie dochodów z zatrudnienia przezPero el elemento primordial para inclinar el fiel de la balanza a favor de la calificación del anticipo como una prestación por desempleo es su finalidad . 57 De la letra y del espíritu de la legislación austriaca , se desprende que esta ayuda se propone suplir los ingresos
Zbyt późno na szali został położony cel w postaci ograniczenia o 30 % emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie.El objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en los Estados miembros en un 30 % para 2020 no se puso sobre la mesa con la antelación necesaria.
Moim zdaniem istotne jest również, że przestrzeganie przez Kampanię i inne regiony Europy prawa UE dotyczącego odpadów wymaga bardzo energicznych wysiłków w celu ograniczenia ilości odpadów i przechylenia szali w kierunku zapobiegania powstawaniu odpadów, zmniejszenia ich ilości, ponownego użycia i recyklingu poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i położenie większego nacisku na odzyskiwanie odpadów organicznych, zwłaszcza w tym zdominowanym przez rolnictwo regionie.También opino que es fundamental que el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de residuos en Campania y otras regiones exija un esfuerzo muy vigoroso para reducir el volumen de residuos e inclinar la balanza hacia la prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos, proporcionando la infraestructura adecuada al efecto, y destaque que debe hacerse más hincapié en la recuperación de los residuos orgánicos, especialmente en esta región esencialmente agrícola.
Na szali jest życie nasze i wszystkich naszych ludziNuestras vidas, y la vida de toda nuestra gente, están en juego
Byłbym bardzo zawiedziony, gdyby pierwsze głosowanie naszej instytucji nad tą zarówno bardzo techniczną, jak i wysoce polityczną kwestią (gdyż na szali jest cała przyszłość naszych stosunków z państwami AKP) zakończyło się przyjęciem tego sprawozdania.Me decepcionaría enormemente que la primera votación de esta institución sobre un tema tan técnico y político (dado que está en juego el futuro de nuestras relaciones con los Estados ACP) desembocara en la aprobación del informe del señor Schröder.
Rzuć życie na szalę, wtedy masz szansęY tendrás una oportunidad de sobrevivir
Zamiast tego, położyliśmy te względy na szali przeciwko potrzebie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.En lugar de esto hemos sopesado este factor frente a la necesidad de seguridad en la Unión Europea.
Dostał pan z powrotem swój szal?¿ Recibió su bufanda de vuelta?
Mam tylko nadzieję, że w rozmowach rozpoczynających się między trzema wspomnianymi instytucjami, zwycięży porozumienie i nikt nie będzie próbował przechylić szali na własną korzyść.Sólo espero que en el diálogo que se abra entre las tres instituciones prevalezca el sentido común y que nadie trate de inclinar la balanza hacia su lado.
w imieniu grupy EFD - (LT) Pani Przewodnicząca! Gdybyśmy mieli dziś zestawić zalety przemysłu jądrowego i zagrożenia z nim związane, trudno byłoby stwierdzić, która szala przeważy.Señora Presidenta, hoy, si tuviéramos que poner en una balanza los beneficios del sector nuclear y los peligros que plantea, es difícil decir cuál de ellos superaría en peso al otro.
Innymi słowy , jeśli chodzi o wyjątek poufności opinii prawnych , ratio legis tego przepisu jest takie , że o ile interes publiczny , któremu służy ochrona opinii prawnych co do zasady , przeważa nad interesem publicznym dostępu do dokumentów , o tyle możliwe jest , że analiza okoliczności sprawy i treści opinii prawnej , o którą wystąpiono , może przechylić szalę interesów na drugą stronę .En otras palabras , la ratio legis de dicha disposición , por lo que se refiere a la excepción de confidencialidad del asesoramiento jurídico , es que , si bien el interés público que subyace en la protección del asesoramiento jurídico prevalece , en principio , sobre el interés público en acceder a los documentos , cabe que el análisis de las circunstancias del caso y del contenido del dictamen jurídico solicitado incline la balanza de los intereses en sentido inverso .
Wszyscy wiemy, że tutaj na szali spoczywa wspólny interes Europy.Todos sabemos que aquí está en juego el interés colectivo de Europa.
Istnieje pilna potrzeba skoncentrowania się na zmniejszeniu ilości odpadów i przechylenia szali w kierunku zapobiegania powstawaniu odpadów, ich redukcji i recyklingu poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury.Existe una necesidad urgente de esforzarse por reducir el volumen de residuos e inclinar la balanza hacia la prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos, proporcionando la infraestructura adecuada al efecto.
Jak wspomniał pan poseł Rasmussen te sprawozdania są wyważone, chociaż niektórzy mogą być skłonni do cytowania wypowiedzi prasowych, przeważających szalę na jedną ze stron.Como ha dicho el señor Rasmussen, estos informes son equilibrados, aunque puede que algunos tiendan más a citar a la prensa de un lado de la escala que del otro.
Myślę, że sprawozdanie to pojawia się w doskonałym momencie, gdy tak wiele jest na szali, zarówno jeśli chodzi o nasze zaangażowanie militarne, jak i cywilne.Creo que llega en un momento muy oportuno en el que hay mucho en juego tanto para nuestros compromisos militares como civiles.
Gdy mówiłam o Gazie i o Kerem Szalom, naprawdę nie sugerowałam, że istnieje tylko jedno przejście graniczne.Cuando hablé de Gaza y de Kerem Shalom, realmente mi intención no era sugerir que solo hay un paso fronterizo.
Skrzynka chłodnicza jest utrzymywana w temperaturze około-‧ °C. Szala wagi jest chłodzona wyłącznie przez promieniowanie, co jest zadawalające dla zakresu ciśnień stosowanych do badań.(chłodzenie około jednej godziny przed rozpoczęciem pomiarówDe esta manera, la temperatura de la barra se mantiene a ‧ C aproximadamente. El platillo de la balanza se enfría exclusivamente por radiación, lo que es válido para el intervalo de presiones estudiadas (el enfriamiento debe iniciarse alrededor de ‧ hora antes de que empiece la medición
Emma okryła ramiona szalem, otworzyła okno i oparła się łokciami o parapet.Emma se puso un chal sobre los hombros, abrió la ventana y apoyó los codos en el antepecho.
Wydaje się, że w obecnym procesie reform szala przechyliła się na korzyść elementów koniunkturalnych i politycznych kosztem prostych i przejrzystych ram prawnychCon el actual proceso de reforma parecen prevalecer los aspectos coyunturales y políticos, en detrimento de un marco normativo simple y transparente
Isabello, twój szal!¡ Isabella, tu bufanda!
Jednak w sytuacji, kiedy euro codziennie boryka się z nowym kryzysem i kiedy do przetrwania niezbędne są nowe formy zarządzania, Europejskiemu Bankowi Centralnemu trudno jest stawiać euro na szali z zewnętrznymi problemami światowymi.Sin embargo, en un momento en el que el euro se enfrenta a nuevas crisis cada día y está generalmente aceptado que hacen falta nuevas formas de gobernanza y nuevas normas para sobrevivir, es difícil para el BCE intervenir sin tener presentes las cuestiones globales.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 169 zdań frazy szal.Znalezione w 0,246 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.