Tłumaczenia na język hiszpański:

  • ricardo   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

RyszardRicardo; Richard

Przykładowe zdania z "ryszard", pamięć tłumaczeniowa

add example
Głos zabrali: Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Burkhard Balz, Gianni Pittella, Sharon Bowles, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Godfrey Bloom, Corneliu Vadim Tudor, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Bastiaan Belder, Csanád Szegedi, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Zbigniew Ziobro, Marie-Christine Vergiat, Jaroslav Paška, Enikő Győri, George Sabin Cutaș, Roberts Zīle, David Casa, Pervenche Berès, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Frank Engel, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas i Danuta JazłowieckaIntervienen Nikolaos Salavrakos, en nombre del Grupo EFD, Hans-Peter Martin, no inscrito, Burkhard Balz, Gianni Pittella, Sharon Bowles, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Godfrey Bloom, Corneliu Vadim Tudor, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Bastiaan Belder, Csanád Szegedi, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Zbigniew Ziobro, Marie-Christine Vergiat, Jaroslav Paška, Enikő Győri, George Sabin Cutaș, Roberts Zīle, David Casa, Pervenche Berès, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Frank Engel, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas y Danuta Jazłowiecka
Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy ‧, Sekcja ‧ Komitet Regionów (SEC‧ [[‧]]- C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC))- komisja CONT- Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (AInforme sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio ‧, Sección ‧ – Comité de las Regiones (SEC‧ [[‧]]- C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC))- Comisión CONT- Ponente: Ryszard Czarnecki (A
Głos zabrali: Miguel Angel Martínez Martínez (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Małgorzata Handzlik (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Gianluca Susta (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy PPE-DE, Raimon Obiols i Germà, w imieniu grupy PSE, Leopold Józef Rutowicz, w imieniu grupy UEN, Raül Romeva i Rueda, w imieniu grupy Verts/ALE, Jens Holm, w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten, w imieniu grupy IND/DEM, Marcello Vernola, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Willy Meyer Pleite i Bogusław SonikIntervienen Miguel Ángel Martínez Martínez (ponente de opinión de la Comisión DEVE), Małgorzata Handzlik (ponente de opinión de la Comisión INTA), Gianluca Susta (ponente de opinión de la Comisión INTA), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo PPE-DE, Raimon Obiols i Germà, en nombre del Grupo PSE, Leopold Józef Rutowicz, en nombre del Grupo UEN, Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE, Jens Holm, en nombre del Grupo GUE/NGL, Gerard Batten, en nombre del Grupo IND/DEM, Marcello Vernola, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Willy Meyer Pleite y Bogusław Sonik
Jacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECRJacek Olgierd Kurski, Zbigniew Ziobro, Tomasz Piotr Poręba y Ryszard Antoni Legutko, en nombre del Grupo ECR
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Włosowicz i Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECRCharles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Józef Gróbarczyk, Roger Helmer, Paweł Robert Kowal, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Włosowicz y Janusz Wojciechowski, en nombre del Grupo ECR
Michał Tomasz Kamiński, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis i Inese Vaidere, w imieniu grupy UENMichał Tomasz Kamiński, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis y Inese Vaidere, en nombre del Grupo UEN
Głos zabrali: Luis Herrero-Tejedor, w imieniu grupy PPE-DE, Michael Cashman, w imieniu grupy PSE, Alexander Alvaro, w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy UEN, i Eva-Britt Svensson, w imieniu grupy GUE/NGLIntervienen Luis Herrero-Tejedor, en nombre del Grupo PPE-DE, Michael Cashman, en nombre del Grupo PSE, Alexander Alvaro, en nombre del Grupo ALDE, Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN, y Eva-Britt Svensson, en nombre del Grupo GUE/NGL
Sprawozdanie Hélène Flautre- A‧-‧/‧: Véronique De Keyser, Frank Vanhecke i Ryszard CzarneckiInforme Hélène Flautre- A‧-‧/‧: Véronique De Keyser, Frank Vanhecke y Ryszard Czarnecki
Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański i Adam Bielan w imieniu grupy ECR, w sprawie Białorusi (BMichał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Marek Henryk Migalski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański y Adam Bielan, en nombre del Grupo ECR, sobre Belarús (B
Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Joe Higgins w imieniu grupy GUE/NGL, Daniël van der Stoep, niezrzeszony, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Ryszard Czarnecki, Eija-Riitta Korhola, Dominique Baudis i László TőkésIntervienen Bernd Posselt, en nombre del Grupo PPE, Peter van Dalen, en nombre del Grupo ECR, Joe Higgins, en nombre del Grupo GUE/NGL, Daniël van der Stoep, no inscrito, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Ryszard Czarnecki, Eija-Riitta Korhola, Dominique Baudis y László Tőkés
NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Resetarits, Rutowicz, Schenardi, VanheckeNI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Resetarits, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke
Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Jan Tadeusz Masiel, Seán Ó Neachtain i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, w sprawie przyszłości dauhańskiej agendy rozwoju WTO (BCristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Ģirts Valdis Kristovskis, Jan Tadeusz Masiel, Seán Ó Neachtain y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN, sobre el futuro del Programa de Doha de la OMC para el desarrollo (B
Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski i Gintaras Didžiokas w imieniu grupy UEN, w sprawie manifestacji opozycji w dniach ‧-‧ kwietnia w Moskwie i Petersburgu (BMichał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski y Gintaras Didžiokas, en nombre del Grupo UEN, sobre las manifestaciones de la oposición de los días ‧-‧ de abril en Moscú y San Petersburgo (B
Joaquín Almunia udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Ryszard Czarnecki, Richard Corbett i Justas Vincas PaleckisJoaquín Almunia responde a la pregunta, así como a las preguntas complementarias de Ryszard Czarnecki, Richard Corbett y Justas Vincas Paleckis
Romano Maria La Russa, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UENRomano Maria La Russa, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN
Głos zabrali: Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Alojz Peterle, Jan Marinus Wiersma, Erik Meijer, Jan Tadeusz Masiel, Timothy Kirkhope, Athanasios Pafilis, Zbigniew Zaleski, Anna Ibrisagic, Bogusław Sonik i Tunne KelamIntervienen Ryszard Czarnecki, no inscrito, Alojz Peterle, Jan Marinus Wiersma, Erik Meijer, Jan Tadeusz Masiel, Timothy Kirkhope, Athanasios Pafilis, Zbigniew Zaleski, Anna Ibrisagic, Bogusław Sonik y Tunne Kelam
Głos zabrali: Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter i Joaquín AlmuniaIntervienen Vittorio Prodi, Rebecca Harms, Vittorio Agnoletto, Kathy Sinnott, Marcin Libicki, Sergej Kozlík, Hans-Peter Mayer, Arlene McCarthy, Andrew Duff, Paul van Buitenen, Erik Meijer, Hans-Peter Martin, Marianne Thyssen, Adam Gierek, Mojca Drčar Murko, Ryszard Czarnecki, Erika Mann, Marco Pannella, Joachim Wuermeling, Edit Herczog, Patrizia Toia, Alexander Stubb, Lasse Lehtinen, Cecilia Malmström, Tomáš Zatloukal, John Attard-Montalto, Simon Coveney, Barbara Kudrycka, Tadeusz Zwiefka, Othmar Karas, Romana Jordan Cizelj, Malcolm Harbour, Zuzana Roithová, Carl Schlyter y Joaquín Almunia
Głos zabrali: Johannes Voggenhuber, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Karatzaferis, Jim Allister, Jacques Toubon, Carlos Carnero González, Alexander Lambsdorff, Angelika Beer, Mary Lou McDonald, Jan Tadeusz Masiel, Gerard Batten, György Schöpflin, Jo Leinen, István Szent-Iványi, Cem Özdemir, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mario Borghezio, Paul Marie Coûteaux, Reinhard Rack, Richard Corbett, Ignasi Guardans Cambó, Milan Horáček, Kyriacos Triantaphyllides, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jacek Protasiewicz, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Giorgos Dimitrakopoulos i Inger SegelströmIntervienen Johannes Voggenhuber, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Karatzaferis, Jim Allister, Jacques Toubon, Carlos Carnero González, Alexander Lambsdorff, Angelika Beer, Mary Lou McDonald, Jan Tadeusz Masiel, Gerard Batten, György Schöpflin, Jo Leinen, István Szent-Iványi, Cem Özdemir, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mario Borghezio, Paul Marie Coûteaux, Reinhard Rack, Richard Corbett, Ignasi Guardans Cambó, Milan Horáček, Kyriacos Triantaphyllides, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jacek Protasiewicz, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Giorgos Dimitrakopoulos y Inger Segelström
Elena Băsescu, Marc Tarabella, Luigi de Magistris, Ryszard Czarnecki, João Ferreira, Paul Nuttall, Krisztina Morvai, György Schöpflin, Monika Flašíková Beňová, Ramon Tremosa I Balcells, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, Martin Ehrenhauser, László Tőkés, Zigmantas Balčytis, Frédérique Ries, Laima Liucija Andrikienė, Daciana Octavia Sârbu, Sergej Kozlík, Joanna Senyszyn, Cristian Silviu Bușoi, Edit Bauer, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Iuliu Winkler, Izaskun Bilbao Barandica, Ádám Kósa, Nessa Childers, Iosif Matula, Alan Kelly, Csaba Sógor, Ricardo Cortés Lastra, Seán Kelly, Silvia-Adriana Țicău, Teresa Riera Madurell, María Paloma Muñiz De Urquiza i Vasilica Viorica DăncilăElena Băsescu, Marc Tarabella, Luigi de Magistris, Ryszard Czarnecki, João Ferreira, Paul Nuttall, Krisztina Morvai, György Schöpflin, Monika Flašíková Beňová, Ramon Tremosa I Balcells, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, Martin Ehrenhauser, László Tőkés, Zigmantas Balčytis, Frédérique Ries, Laima Liucija Andrikienė, Daciana Octavia Sârbu, Sergej Kozlík, Joanna Senyszyn, Cristian Silviu Bușoi, Edit Bauer, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Iuliu Winkler, Izaskun Bilbao Barandica, Ádám Kósa, Nessa Childers, Iosif Matula, Alan Kelly, Csaba Sógor, Ricardo Cortés Lastra, Seán Kelly, Silvia-Adriana Țicău, Teresa Riera Madurell, María Paloma Muñiz De Urquiza y Vasilica Viorica Dăncilă
Tak tez będzie, jak tylko Ryszard będzie znów królemSerán libres cuando Ricardo regrese a su trono
Ramona Nicole Mănescu, Alajos Mészáros, Krisztina Morvai, Peter van Dalen, Hannu Takkula, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan i Alexander Graf LambsdorffRamona Nicole Mănescu, Alajos Mészáros, Krisztina Morvai, Peter van Dalen, Hannu Takkula, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan y Alexander Graf Lambsdorff
Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki, Mario Borghezio, w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji praw człowieka w Etiopii (BRyszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki, Mario Borghezio, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación de los derechos humanos en Etiopía (B
Głos zabrali: Filip Kaczmarek, w imieniu grupy PPE-DE, Margrietus van den Berg, w imieniu grupy PSE, Johan Van Hecke, w imieniu grupy ALDE, Marie-Hélène Aubert, w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder, w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer, w imieniu grupy ITS, Edward McMillan-Scott, Libor Rouček, Fiona Hall, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Pierre Schapira, Toomas Savi, Luís Queiró, Karin Scheele, András Gyürk, Ryszard Czarnecki, Günter Gloser i Benita Ferrero-WaldnerIntervienen Filip Kaczmarek, en nombre del Grupo PPE-DE, Margrietus van den Berg, en nombre del Grupo PSE, Johan Van Hecke, en nombre del Grupo ALDE, Marie-Hélène Aubert, en nombre del Grupo Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, en nombre del Grupo GUE/NGL, Bastiaan Belder, en nombre del Grupo IND/DEM, Andreas Mölzer, en nombre del Grupo ITS, Edward McMillan-Scott, Libor Rouček, Fiona Hall, Urszula Krupa, Bogusław Sonik, Pierre Schapira, Toomas Savi, Luís Queiró, Karin Scheele, András Gyürk, Ryszard Czarnecki, Günter Gloser y Benita Ferrero-Waldner
Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Mieczysław Edmund Janowski i Wojciech Roszkowski w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji uchodźców birmańskich w Tajlandii (BGintaras Didžiokas, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Mieczysław Edmund Janowski y Wojciech Roszkowski, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación de los refugiados birmanos en Tailandia (B
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 520 zdań frazy ryszard.Znalezione w 0,272 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.