Tłumaczenia na język hiszpański:

  • ricardo   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

RyszardRicardo; Richard

Przykładowe zdania z "ryszard", pamięć tłumaczeniowa

add example
Csaba Sándor Tabajdi, Yannick Vaugrenard, Sophia in 't Veld, Jim Higgins, Gyula Hegyi, Georgios Karatzaferis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Agnes Schierhuber, Pedro Guerreiro, Zdzisław Zbigniew Podkański, Jörg Leichtfried, Philip Claeys, Urszula Krupa, Adam Jerzy Bielan, Marios Matsakis, Carlo Fatuzzo, Ryszard Czarnecki, Vytautas Landsbergis, Gerard Batten, Bogdan Pęk i Sylwester ChruszczCsaba Sándor Tabajdi, Yannick Vaugrenard, Sophia in 't Veld, Jim Higgins, Gyula Hegyi, Georgios Karatzafe-ris, Mirosław Mariusz Piotrowski, Agnes Schierhuber, Pedro Guerreiro, Zdzisław Zbigniew Podkański, Jörg Leichtfried, Philip Claeys, Urszula Krupa, Adam Jerzy Bielan, Marios Matsakis, Carlo Fatuzzo, Ryszard Czarnecki, Vytautas Landsbergis, Gerard Batten, Bogdan Pęk y Sylwester Chruszcz
Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, w sprawie Pakistanu (BCristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN sobre Pakistán (B
Pytanie ‧ (Ryszard Czarnecki): Wejście Polski do strefy euroPregunta ‧ (Ryszard Czarnecki): Entrada de Polonia en la zona euro
Ryszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska i Adam Bielan, w imieniu grupy UENRyszard Czarnecki, Jan Tadeusz Masiel, Ewa Tomaszewska y Adam Bielan, en nombre del Grupo UEN
John Attard-Montalto (za Emanuela Jardima Fernandesa), Jean-Pierre Audy (za Carlosa Coelho), Danutė Budreikaitė (za Nielsa Buska), Ryszard Czarnecki (za Philippe'a de Villiersa), Glyn Ford (za Kadera Arifa), Neena Gill (za Lissy Gröner), Robert Goebbels (za Udo Bullmanna), Alain Hutchinson (za Lindę McAvan), Anneli Jäätteenmäki (za Philippe'a Morillona), Vincenzo Lavarra (za Mauro Zaniego), Jo Leinen (za Karin Jöns), Eugenijus Maldeikis (za Patricka Louisa), David Martin (za Juana Fraile Cantóna), Catherine Neris (za Elisę Ferreirę), Peter Olajos (za Gaya Mitchella), Sornosa Martínez (za Karin Scheele), Margie Sudre (za Patricka Gauberta) i Tadeusz Zwiefka (za Annę ZáborskąAttard-Montalto (suplente de Fernandes), Audy (suplente de Coelho), Budreikaitė (suplente de Busk), Czarnecki (suplente de de Villiers), Ford (suplente de Arif), Gill (suplente de Gröner), Goebbels (suplente de Bullmann), Hutchinson (suplente de McAvan), Jäätteenmäki (suplente de Morillon), Lavarra (suplente de Zani), Leinen (suplente de Jöns), Maldeikis (suplente de Louis), Martin D. (suplente de Fraile Cantón), Neris (suplente de Ferreira E.), Olajos (suplente de Mitchell), Sornosa Martínez (suplente de Scheele), Sudre (suplente de Gaubert) y Zwiefka (suplente de Záborská
Geoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, w sprawie politycznego rozwiązania problemu piractwa u wybrzeży Somalii (BGeoffrey Van Orden, Paweł Robert Kowal, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan y Ryszard Antoni Legutko, en nombre del Grupo ECR, sobre una solución política al problema de la piratería en las costas de Somalia (B
Głos zabrali: Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, Zbigniew Ziobro w imieniu grupy ECR, i Ryszard CzarneckiIntervienen Elena Băsescu, en nombre del Grupo PPE, Zbigniew Ziobro, en nombre del Grupo ECR, y Ryszard Czarnecki
Głos zabrali: Margrietus van den Berg (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Tokia Saïfi w imieniu grupy PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez w imieniu grupy PSE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Karin Scheele i Justas Vincas PaleckisIntervienen Margrietus van den Berg (ponente de opinión de la Comisión INTA), Tokia Saïfi, en nombre del Grupo PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez, en nombre del Grupo PSE, Gabriele Zimmer, en nombre del Grupo GUE/NGL, Ryszard Czarnecki, no inscrito, Karin Scheele y Justas Vincas Paleckis
Głos zabrali: David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Janusz Wojciechowski, Georgios Koumoutsakos, który odpowiedział również na pytanie Marca Tarabelli zadane zgodnie z systemem niebieskiej karty, Edward Scicluna, Elizabeth Lynne, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella i Filiz Hakaeva HyusmenovaIntervienen David Casa, Ole Christensen, Marian Harkin, Janusz Wojciechowski, Georgios Koumoutsakos, quien responde asimismo a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la tarjeta azul por Marc Tarabella, Edward Scicluna, Elizabeth Lynne, Ryszard Czarnecki, Marc Tarabella y Filiz Hakaeva Hyusmenova
Głos zabrali: Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Jacky Henin, Andreas Mölzer, Laima Liucija Andrikienė, Eluned Morgan, Danutė Budreikaitė i Andris PiebalgsIntervienen Ryszard Czarnecki, no inscrito, Paul Rübig, Reino Paasilinna, Šarūnas Birutis, Jacky Henin, Andreas Mölzer, Laima Liucija Andrikienė, Eluned Morgan, Danutė Budreikaitė y Andris Piebalgs
Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Marcin Libicki w imieniu grupy UEN, Philip Claeys niezrzeszony, João de Deus Pinheiro, Hannes Swoboda, Nicholson of Winterbourne, Jaromír Kohlíček, Adam Jerzy Bielan, Ryszard Czarnecki, James Elles, Erika Mann, Bogdan Klich i Józef PiniorIntervienen Elmar Brok, en nombre del Grupo PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, en nombre del Grupo PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, en nombre del Grupo ALDE, Cem Özdemir, en nombre del Grupo Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, en nombre del Grupo GUE/NGL, Bastiaan Belder, en nombre del Grupo IND/DEM, Marcin Libicki, en nombre del Grupo UEN, Philip Claeys, no inscrito, João de Deus Pinheiro, Hannes Swoboda, Nicholson of Winterbourne, Jaromír Kohlíček, Adam Jerzy Bielan, Ryszard Czarnecki, James Elles, Erika Mann, Bogdan Klich y Józef Pinior
Cristiana Muscardini, Brian Crowley, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UENCristiana Muscardini, Brian Crowley, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN
Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mario Borghezio, Hanna Foltyn-Kubicka i Janusz Wojciechowski, w imieniu grupy UEN, w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na rok ‧ (BBrian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas, Roberta Angelilli, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Mario Borghezio, Hanna Foltyn-Kubicka y Janusz Wojciechowski, en nombre del Grupo UEN, sobre el programa legislativo y de trabajo de la Comisión para ‧ (B
Adam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN w sprawie sytuacji w Gruzji (BAdam Bielan, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Mirosław Mariusz Piotrowski y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en Georgia (B
Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hanna Foltyn- Kubicka i Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UENRyszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hanna Foltyn-Kubicka y Ģirts Valdis Kristovskis, en nombre del Grupo UEN
Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu, w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui, w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner, w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger, w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR, Jaromír Kohlíček, w imieniu grupy GUE/NGL, Juozas Imbrasas, w imieniu grupy EFD, Artur Zasada, Olga Sehnalová, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Magdalena Alvarez, Silvia-Adriana Țicău i Zita GurmaiIntervienen Marian-Jean Marinescu, en nombre del Grupo PPE, Saïd El Khadraoui, en nombre del Grupo S-D, Gesine Meissner, en nombre del Grupo ALDE, Eva Lichtenberger, en nombre del Grupo Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo ECR, Jaromír Kohlíček, en nombre del Grupo GUE/NGL, Juozas Imbrasas, en nombre del Grupo EFD, Artur Zasada, Olga Sehnalová, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Magdalena Alvarez, Silvia-Adriana Țicău y Zita Gurmai
Ryszard Czarnecki (sprawozdawca) przed głosowaniemRyszard Czarnecki (ponente), antes de la votación
Milan Gaľa, Monika Beňová, Danutė Budreikaitė, Hélène Flautre, Othmar Karas, Henri Weber, Laima Liucija Andrikienė, Kyriacos Triantaphyllides, Luis Yañez-Barnuevo García, Urszula Krupa, Libor Rouček, Carlos José Iturgaiz Angulo, Richard Corbett, Georgios Karatzaferis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Sarah Ludford, Jörg Leichtfried, Esther Herranz García, Eluned Morgan, Inés Ayala Sender, Jules Maaten, Gerard Batten, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Bogusław Rogalski, Bogusław Liberadzki, Glyn Ford, Panagiotis Beglitis, Pedro Guerreiro i Ryszard CzarneckiMilan Gaľa, Monika Beňová, Danutė Budreikaitė, Hélène Flautre, Othmar Karas, Henri Weber, Laima Liucija Andrikienė, Kyriacos Triantaphyllides, Luis Yañez-Barnuevo García, Urszula Krupa, Libor Rouček, Carlos José Iturgaiz Angulo, Richard Corbett, Georgios Karatzaferis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Sarah Ludford, Jörg Leichtfried, Esther Herranz García, Eluned Morgan, Inés Ayala Sender, Jules Maaten, Gerard Batten, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Bogusław Rogalski, Bogusław Liberadzki, Glyn Ford, Panagiotis Beglitis, Pedro Guerreiro y Ryszard Czarnecki
Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez w imieniu grupy PSE, Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE, David Hammerstein Mintz w imieniu grupy Verts/ALE, Roberto Musacchio w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Alessandro Battilocchio niezrzeszony, José Ribeiro e Castro, Panagiotis Beglitis, Ignasi Guardans Cambó, Marco Rizzo, Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Robert Evans, Bogusław Sonik, Mauro Zani, Antonio López-Istúriz White, Luis Yañez-Barnuevo García, Eluned Morgan, Saïd El Khadraoui i Poul NielsonIntervienen José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo del PPE-DE, Miguel Ángel Martínez Martínez, en nombre del Grupo del PSE, Cecilia Malmström, en nombre del Grupo ALDE, David Hammerstein Mintz, en nombre del Grupo Verts/ALE, Roberto Musacchio, en nombre del Grupo GUE/NGL, Bastiaan Belder, en nombre del Grupo IND/DEM, Alessandro Battilocchio, no inscrito, José Ribeiro e Castro, Panagiotis Beglitis, Ignasi Guardans Cambó, Marco Rizzo, Ryszard Czarnecki, Charles Tannock, Robert Evans, Bogusław Sonik, Mauro Zani, Antonio López-Istúriz White, Luis Yáñez-Barnuevo García, Eluned Morgan, Saïd El Khadraoui y Poul Nielson
Véronique De Keyser, Graham Watson, Ján Hudacký, Monica Frassoni, Kyriacos Triantaphyllides, Gerard Batten, Leopold Józef Rutowicz, Aldis Kušķis, Milan Gaľa, Edit Herczog, Marianne Mikko, Ioannis Gklavakis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Danutė Budreikaitė, Ryszard Czarnecki, András Gyürk, Lasse Lehtinen, Georgios Papastamkos, Andrzej Jan Szejna, Marian Harkin, Carl Schlyter, Ilda Figueiredo, Evangelia Tzampazi, Antonio Masip Hidalgo, Marios Matsakis, James Nicholson, Jörg Leichtfried, Mirosław Mariusz Piotrowski, Alyn Smith, Marcin Libicki i Richard CorbettVéronique De Keyser, Graham Watson, Ján Hudacký, Monica Frassoni, Kyriacos Triantaphyllides, Gerard Batten, Leopold Józef Rutowicz, Aldis Kušķis, Milan Gaľa, Edit Herczog, Marianne Mikko, Ioannis Gklavakis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Danutė Budreikaitė, Ryszard Czarnecki, András Gyürk, Lasse Lehtinen, Georgios Papastamkos, Andrzej Jan Szejna, Marian Harkin, Carl Schlyter, Ilda Figueiredo, Evangelia Tzampazi, Antonio Masip Hidalgo, Marios Matsakis, James Nicholson, Jörg Leichtfried, Mirosław Mariusz Piotrowski, Alyn Smith, Marcin Libicki y Richard Corbett
Głos zabrali: Mathieu Grosch w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Mike Nattrass w imieniu grupy EFD, Georges Bach, Silvia-Adriana Țicău, Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Jaroslav Paška, Antonio Cancian i Inés Ayala SenderIntervienen Mathieu Grosch, en nombre del Grupo PPE, Saïd El Khadraoui, en nombre del Grupo S&D, Gesine Meissner, en nombre del Grupo ALDE, Isabelle Durant, en nombre del Grupo Verts/ALE, Oldřich Vlasák, en nombre del Grupo ECR, Jaromír Kohlíček, en nombre del Grupo GUE/NGL, Mike Nattrass, en nombre del Grupo EFD, Georges Bach, Silvia-Adriana Țicău, Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Jaroslav Paška, Antonio Cancian e Inés Ayala Sender
Głos zabrali: Manolis Mavrommatis, w imieniu grupy PPE-DE, Mary Honeyball, w imieniu grupy PSE, Grażyna Staniszewska, w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy UEN, Věra Flasarová, w imieniu grupy GUE/NGL, Christopher Heaton-Harris, Vittorio Prodi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt i Bernd PosseltIntervienen Manolis Mavrommatis, en nombre del Grupo PPE-DE, Mary Honeyball, en nombre del Grupo PSE, Grażyna Staniszewska, en nombre del Grupo ALDE, Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN, Věra Flasarová, en nombre del Grupo GUE/NGL, Christopher Heaton-Harris, Vittorio Prodi, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt y Bernd Posselt
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie Gilada Szalita (BCharles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo ECR, sobre el caso de Gilad Shalit (B
Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Ryszard CzarneckiOlivier Chastel responde a la pregunta, así como a una pregunta complementaria de Ryszard Czarnecki
Sprawozdanie: Marca Cappato- A‧-‧/‧: Ryszard Czarnecki, Carlo FatuzzoInforme Marco Cappato- A‧-‧/‧: Ryszard Czarnecki, Carlo Fatuzzo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 519 zdań frazy ryszard.Znalezione w 0,247 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.