Tłumaczenia na język hiszpański:

  • butteroil   
  • grasa oleosa de mantequilla   

Przykładowe zdania z "olej maślany", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ponadto można je podzielić na masło podstawowe (‧ % zawartości tłuszczu), niefrakcjonowany olej maślany (czyli po prostu olej maślany, o ‧,‧ % zawartości tłuszczu) i frakcjonowany olej maślany (czyli po prostu masło frakcjonowane, sortowane według temperatury topnieniaAdemás, puede dividirse en mantequilla básica (contenido de grasa del ‧ %), butteroil no fraccionado (o, simplemente, butteroil, con un contenido de grasa del ‧,‧ %) y butteroil fraccionado (o, simplemente, mantequilla fraccionada, clasificada según su punto de fusión
masło i produkty maślane (olej maślany, ghee itdMantequilla y productos derivados (aceite de mantequilla, ghee, etc
Jeśli chodzi o właściwy rynek geograficzny, rynki masła luzem, frakcjonowanego oleju maślanego i niefrakcjonowanego oleju maślanego obejmują cały EOGEn cuanto al mercado geográfico de referencia, los mercados de la mantequilla a granel, el butteroil fraccionado y el butteroil no fraccionado tienen una dimensión del EEE
OLEJ (KONWENCJA MARPOL ‧/‧, ZAŁĄCZNIK IHIDROCARBUROS (MARPOL ‧/‧, ANEXO I
Część I: Olej (Konwencja Marpol ‧/‧, załącznik IParte I: Hidrocarburos (Marpol ‧/‧, Anexo I
wszystkie palne odpady ciekłe, które w wyniku spalania nie emitują innych gazów spalinowych niż olej gazowy, jak określono w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG[‧], a stężenia emitowanych spalin nie są wyższe niż podczas spalania oleju gazowego, jak określono tamżecualesquiera residuos líquidos combustibles que no puedan provocar, en los gases resultantes directamente de su combustión, emisiones distintas de las procedentes del gasóleo, tal y como se define en el apartado ‧ del artículo ‧ de la Directiva ‧/CEE, o una concentración de emisiones mayor que las resultantes de la combustión de gasóleo según tal definición
Środki odstraszające: olej talowyRepelentes: aceite de resina
Paliwo(-a).............................. (olej napędowy, benzyna, LPG, NG, dwa paliwa: benzyna/LPG, dwa paliwa: benzyna/NG, alkohol etylowy itdCombustible: ......... (gasóleo, gasolina, GLP, GN, mezcla gasolina/GLP, mezcla gasolina/GN, etanol, etc
W szczególności uściśliły, że, biorąc pod uwagę właściwości fizyczne, emulsje należy uznać za substancje dwuskładnikowe, z których jeden jest aktywny i tworzą go węglowodory (olej napędowy lub opałowy) i jako taki jest w stanie wytworzyć energię na skutek procesu nawęglania lub spalania, drugi składnik natomiast jest bierny i tworzy go woda, której obecność jest potrzebna po to, by zmniejszyć emisje zanieczyszczeń w porównaniu z zastosowaniem oleju napędowego lub opałowego w stanie czystymPrecisaron en particular que, en razón de su estructura física, las emulsiones se consideran constituidas por dos partes: una parte activa, formada por hidrocarburos (gasóleo o fuel-oil) y capaz, como tal, de producir energía por carburación o combustión, y una parte pasiva constituida por agua, cuya presencia tiene por objeto reducir las emisiones contaminantes del gasóleo y el fuel-oil utilizados en estado puro
Każdy ml koncentratu zawiera: • paklitaksel ‧ mg jako substancję czynną (równoważnik ‧ mg/‧ ml lub ‧ mg/‧, ‧ ml lub ‧ mg/‧ ml lub ‧ mg/‧ ml) oraz • polioksyetylowany olej rycynowy, kwas cytrynowy (bezwodny) i etanol jako składniki pomocnicze (nieaktywne leczniczomg de paclitaxel como principio activo (equivalente a ‧ mg/‧ ml ó ‧ mg/‧ ml, ó a ‧ mg/‧ ml, ó ‧ mg/‧ ml) y aceite de ricino polioxietilenado; ácido cítrico (anhidro) y alcohol (componentes inactivos
substancje zanieczyszczające oznaczają substancje objęte załącznikami I (olej) i ‧ (szkodliwe substancje ciekłe) do Konwencji Marpolsustancias contaminantes, las reguladas en los anexos I (Hidrocarburos) y ‧ (Sustancias nocivas líquidas a granel) del Marpol
Państwa Członkowskie mogą jednak zezwolić na denaturację oleju pochodzącego z przetwarzania ziaren roślin oleistych, przewidzianą w ust. ‧ lit. a) ppkt ii), zamiast denaturacji ziaren, pod warunkiem że denaturacja będzie miała miejsce bezpośrednio po przetworzeniu na olej i że wdrożono środki kontroli dotyczące wykorzystania ziarnaNo obstante, los Estados miembros podrán autorizar la desnaturalización del aceite procedente de la transformación de semillas oleaginosas contemplada en el inciso ii) de la letra a) del apartado ‧, en lugar de la desnaturalización de las semillas, a condición de que la desnaturalización se efectúe directamente tras la transformación en aceite y se controle la utilización de las semillas
usuwania do morza, za zgodą Administracji, substancji zawierających olej, wtedy gdy są one używane w celu zwalczania specyficznych przypadków zanieczyszczenia, dla zmniejszenia szkód spowodowanych zanieczyszczeniema la descarga en el mar de sustancias que contengan hidrocarburos, previamente aprobadas por la Administración del Estado de abanderamiento, cuando sean empleadas para combatir casos concretos de contaminación a fin de reducir los daños resultantes de tal contaminación
paliwa, takie jak olej napędowy, benzyna, gaz płynny (LPG), biopaliwa i mieszanki alkoholowecombustibles como gasóleo, gasolina, gas licuado de petróleo (GLP), biocombustibles o alcohol
Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcjeAceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones
Ciasto: do ‧ g białej mąki, ‧–‧ jaja, olej, woda lub mleko w miarę potrzeby, aby ciasto było miększeMasa: ‧ g de harina blanca, ‧ o ‧ huevos, aceite y agua o leche en cantidad necesaria para obtener una masa bastante blanda
mączka zwierzęca, rybna i spożywcza, tłuszcz, olej i łójHarina, grasa, aceite y sebo de animales, pescado y alimentos
Układ chłodzenia pojazdu powinien umożliwiać działanie pojazdu w temperaturach zbliżonych do uzyskiwanych na drodze (olej, woda, układ wydechowy itpEl sistema de refrigeración del vehículo deberá permitir que éste funcione a temperaturas similares a las que se dan en carretera (aceite, agua, sistema de escape, etc
Pomimo argumentów przedstawionych przez powiadamiającego nie udało się jednak rozwiać istniejących obaw, a oceny zagrożenia dokonane na podstawie przedłożonych informacji nie wykazały, by w proponowanych warunkach stosowania środki ochrony roślin zawierające olej kostny zasadniczo spełniały wymogi ustanowione w art. ‧ ust. ‧ lit. a) oraz b) dyrektywy ‧/‧/EWGSin embargo, a pesar de las razones aducidas por el notificante, siguen subsistiendo los aspectos mencionados, y las evaluaciones realizadas basándose en la información presentada no han demostrado que pueda preverse que, en las condiciones de utilización propuestas, los productos fitosanitarios que contienen aceite de huesos cumplan en general los requisitos establecidos en el artículo ‧, apartado ‧, letras a) y b), de la Directiva ‧/‧/CEE
Produkt zawiera olej rycynowy uwodorniony, który może powodować niestrawność i biegunkęEste medicamento contiene aceite de ricino hidrogenado que puede producir molestias de estómago y diarrea
CPA ‧.‧.‧: Olej kukurydzianyCPA ‧.‧.‧: Aceite de maíz
Paliwo: benzyna/benzyna bezołowiowa/olej napędowy/gaz płynny/gaz ziemnyCarburante: gasolina con plomo/gasolina sin plomo/gasóleo/GLP/gas natural
Pan Kovács proponuje dość znaczne podwyższenie stawek minimalnych za benzynę bezołowiową i olej napędowy.El señor Kovács propone una subida considerable de los tipos mínimos aplicables a la gasolina sin plomo y al gasóleo.
zawarte w instrukcji operacyjnej wymagania dotyczące zaopatrzenia w paliwo, olej i tlen, minimalnych bezpiecznych wysokości, minimów operacyjnych lotnisk oraz dostępności lotnisk zapasowych, jeśli są wymagane, dotyczące planowanego lotu mogą być spełnioneen el vuelo planificado se pueden cumplir las disposiciones establecidas en el manual de operaciones con respecto a los requisitos en materia de combustible, aceite y oxígeno, las altitudes mínimas de seguridad, los mínimos de operación de aeródromo y la disponibilidad de aeródromos de alternativa, en caso necesario
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3522 zdań frazy olej maślany.Znalezione w 2,2 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.