Tłumaczenia na język hiszpański:

  • butteroil   
  • grasa oleosa de mantequilla   

Przykładowe zdania z "olej maślany", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ponadto można je podzielić na masło podstawowe (‧ % zawartości tłuszczu), niefrakcjonowany olej maślany (czyli po prostu olej maślany, o ‧,‧ % zawartości tłuszczu) i frakcjonowany olej maślany (czyli po prostu masło frakcjonowane, sortowane według temperatury topnieniaAdemás, puede dividirse en mantequilla básica (contenido de grasa del ‧ %), butteroil no fraccionado (o, simplemente, butteroil, con un contenido de grasa del ‧,‧ %) y butteroil fraccionado (o, simplemente, mantequilla fraccionada, clasificada según su punto de fusión
masło i produkty maślane (olej maślany, ghee itdMantequilla y productos derivados (aceite de mantequilla, ghee, etc
oleje jadalne (oliwa z oliwek, olej kukurydziany, olej słonecznikowy, olej bawełniany, olej sojowy, olej z orzechów ziemnych, olej z orzechów włoskich itdAceites comestibles (aceite de oliva, aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de semilla de algodón, aceite de soja, aceite de cacahuete, etc
Jeśli chodzi o właściwy rynek geograficzny, rynki masła luzem, frakcjonowanego oleju maślanego i niefrakcjonowanego oleju maślanego obejmują cały EOGEn cuanto al mercado geográfico de referencia, los mercados de la mantequilla a granel, el butteroil fraccionado y el butteroil no fraccionado tienen una dimensión del EEE
Podstawa wymiaru podatku obejmowała ropę naftową, olej gazowy, olej solarowy, olej napędowy i paliwo olejowe oraz wszelki olej, który mógłby być użyty jako paliwo olejoweLa base impositiva cubría el petróleo, el gasóleo, el aceite solar, el fuelóleo y cualquier otro hidrocarburo que pudiera utilizarse como combustible
O ile nie określono inaczej, w tej kategorii gromadzone są dane odnoszące się do wszystkich wymienionych poniżej nośników energii, do których stosuje się definicje zawarte w załączniku B rozdział ‧: ropa naftowa, NGL, półprodukty rafineryjne, inne węglowodory, gaz rafineryjny (poza ciekłym), etan, LPG, benzyna pirolityczna, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwo typu benzynowego do silników odrzutowych, paliwo typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, olej napędowy (średnie destylaty), olej napędowy transportowy, oleje opałowe do celów ogrzewania i innych, ciężki olej opałowy (o niskiej bądź wysokiej zawartości siarki), benzyna lakowa i benzyny przemysłowe, smary, asfalt, parafiny oraz koks naftowySalvo indicación contraria, esta recogida de datos abarca todos los productos energéticos siguientes, a los que se aplican las definiciones que figuran en el anexo B, capítulo ‧: petróleo crudo, LGN, materias primas para refinerías, otros hidrocarburos, gas de refinería (no licuado), etano, GPL, nafta, gasolina de motor, gasolina de aviación, combustible de tipo gasolina para aviones de retropropulsión (combustible de tipo nafta para aviones de retropropulsión o JP‧), carburante de tipo queroseno para aviones de retropropulsión, otro queroseno, gasóleo/carburante diésel (fuel-oil destilado), diésel de transporte, gasóleo de calefacción y otros gasóleos, fuel-oil (tanto de bajo como de alto contenido de azufre), white spirit y SBP, lubricantes, betún, ceras de parafina y coque de petróleo
Mimo że w kotłach można stosować zarówno ciężki olej napędowy, jak i paliwa destylowane, wiąże się to z ryzykiem, ponieważ olej żeglugowy typu diesel i olej napędowy są mniej lepkie i bardziej lotne, a podgrzewanie układu paliwowego, które jest wymagane przy stosowaniu ciężkiego oleju napędowego, nie jest konieczne dla paliw destylowanychMientras que las calderas pueden utilizar fuelóleo pesado o combustibles destilados, existe un riesgo al ser el combustible diésel y los gasóleos para uso marítimo menos viscosos y más volátiles y no resultar necesario para los combustibles destilados el calentamiento del sistema de alimentación de combustible exigido por el fuelóleo pesado
Od dnia ‧ stycznia ‧ r. statki używające ciężkiego oleju napędowego na morzu, cumując w portach Wspólnoty mają przechodzić na lżejsze paliwa żeglugowe, takie jak olej żeglugowy typu diesel lub olej napędowy, gdyż ciężki olej napędowy o wystarczająco niskiej zawartości siarki nie jest na ogół dostępnyA partir del ‧ de enero de ‧, los buques deberán sustituir el fuelóleo pesado que utilizan en el mar por combustibles más ligeros de uso marítimo, como combustible diésel o gasóleo para uso marítimo, cuando estén atracados en puertos comunitarios, ya que no suele haber fuelóleo pesado con un contenido de azufre lo suficientemente bajo
surowy olej talowy, olej talowy oraz olej smołowy z produkcji celulozyTall oil en bruto, tall oil y brea de la producción de pasta de papel
oleje odpadowe oznaczają wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone, takie jak zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczneaceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos
W odniesieniu do aldryny, dieldryny, chlordanu, DDT, endryny, heptachloru, heksachlorobenzenu oraz heksachlorocykloheksanów (HCH) termin tłuszcze należy zastąpić wyrażeniem oleje i tłuszcze, aby wyraźnie wskazać, że objęte są nim wszystkie oleje i tłuszcze, w tym tłuszcze zwierzęce, oleje roślinne i olej rybnyPor lo que respecta al aldrín, el dieldrín, el clordán, el DDT, el endrín, el heptacloro, el hexaclorobenceno y los hexaclorociclohexanos (HCH), el término materias grasas debe sustituirse por el término materias grasas y aceites a fin de indicar claramente que se incluyen todas las materias grasas y aceites, incluidas las grasas animales, los aceites vegetales y el aceite de pescado
W odniesieniu do produktów naftowych wykorzystywanych przez wytwórców przemysłowych należy zgłaszać ilości wytworzone z następujących nośników energii: ropa naftowa, NGL, gaz rafineryjny, LPG, benzyna ciężka, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, olej napędowy (destylowane oleje napędowe), ciężki olej opałowy, asfalt (w tym Orimulsion), koks naftowy i inne produkty naftoweEn lo que respecta a los productos derivados del petróleo consumidos por los autoproductores, es necesario consignar las cantidades de los siguientes productos energéticos: petróleo crudo, LGN, gas de refinería, GPL, nafta, carburante de tipo queroseno para aviones de retropropulsión, otro queroseno, gasóleo/carburante diésel (fuel-oil destilado), fuel-oil pesado, betún (orimulsión inclusive), coque de petróleo y otros productos derivados del petróleo
„zbiornikowiec kategorii ” oznacza zbiornikowiec o nośności ‧ ton DTW i powyżej przewożący ropę naftową, olej napędowy, ciężki olej napędowy lub smar jako ładunek, oraz o nośności ‧ ton DTW i powyżej przewożący oleje inne niż wymienione powyżej, który nie spełnia wymagań dla nowych zbiornikowców zgodnie z definicją w Regule ‧ ust. ‧ załącznika I do MARPOLpetrolero de categoría ‧: el petrolero de peso muerto igual o superior a ‧ toneladas, que transporte crudo, fuelóleo, gasóleo pesado o aceite lubricante como carga, y el de peso muerto igual o superior a ‧ toneladas que transporte hidrocarburos distintos de los mencionados anteriormente, que no cumplan los requisitos aplicables a los petroleros nuevos, definidos en la Regla ‧) del anexo I de MARPOL
Fakt, że producenci wspólnotowi wykorzystują olej rzepakowy jako podstawowy surowiec stanowiłby wyjaśnienie tego, iż ucierpieli oni w większym stopniu niż inni producenci stosujący inne oleje roślinne takie jak olej sojowy lub palmowy do produkcji biodieslaEl hecho de que los productores comunitarios recurran al aceite de colza como principal materia prima explicaría por qué han sufrido más que otros productores que utilizan otros aceites vegetales como el aceite de soja o el aceite de palma para producir biodiésel
„zbiornikowiec kategorii ” oznacza zbiornikowiec o nośności ‧ ton DTW i powyżej przewożący ropę naftową, olej napędowy, ciężki olej napędowy lub smar jako ładunek, oraz o nośności ‧ ton DTW i powyżej przewożący oleje inne niż wymienione powyżej, który spełnia wymagania dla nowych zbiornikowców zgodnie z definicją w Regule ‧ ust. ‧ załącznika I do MARPOLpetrolero de categoría ‧: el petrolero de peso muerto igual o superior a ‧ toneladas, que transporte crudo, fuelóleo, gasóleo pesado o aceite lubricante como carga, y el de peso muerto igual o superior a ‧ toneladas que transporte hidrocarburos distintos de los mencionados anteriormente, que cumplan los requisitos aplicables a los petroleros nuevos, definidos en la Regla ‧) del anexo I de MARPOL
Olej uzyskany z wytłoczyn z oliwek w drodze obróbki przy pomocy rozpuszczalników lub środków fizycznych lub olej odpowiadający oliwie z oliwek typu lampante, z wyjątkiem pewnych szczególnych cech, z wyłączeniem oleju uzyskanego w drodze powtórnej estryfikacji oraz mieszanek z olejami innego rodzaju, oraz o innych cechach charakterystycznych zgodnych z cechami ustalonymi dla tej kategoriiAceite que se obtiene del orujo de oliva mediante un tratamiento con disolventes o empleando medios físicos, o que corresponde, salvo en determinadas características, al aceite de oliva lampante, y cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría, excluido el aceite obtenido por un procedimiento de reesterificación o como resultado de una mezcla con aceites de otros tipos
Art. ‧a ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od olejów mineralnych w brzmieniu nadanym dyrektywą Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. należy rozumieć w ten sposób, iż zakazuje on Państwom Członkowskim nakładanie podatku akcyzowego na banderolowany lub niebanderolowany olej mineralny przechowywany w standardowym zbiorniku użytkowego pojazdu silnikowego, który jako paliwo używany jest nie tylko dla napędu tego pojazdu, ale również w innych celach, takich jak prace rolne, jeśli przedmiotowy olej mineralny został wprowadzony na rynek zgodnie z prawem w innym Państwie CzłonkowskimEl artículo ‧ bis, apartado ‧, de la Directiva ‧/‧/CEE del Consejo, dede octubre de ‧, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos, en su versión modificada por la Directiva ‧/‧/CE del Consejo, dede diciembre de ‧, debe interpretarse en el sentido de que prohíbe a los Estados miembros gravar con impuestos especiales el hidrocarburo, marcado o no, contenido en el depósito normal de un vehículo automóvil comercial, como la maquinaria agrícola, y utilizado como carburante no solamente para propulsar dicho vehículo sino también para utilizarlo con otros fines, como las labores agrícolas, cuando dicho hidrocarburo haya sido comercializado legalmente en otro Estado miembro
Przedsiębiorstwo sektora spożywczego może produkować i składować w tym samym zakładzie zarówno olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi, jak i olej rybny i mączkę rybną nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, jeżeli surowce i proces produkcyjny spełniają wymogi mające zastosowanie do oleju rybnego przeznaczonego do spożycia przez ludziSiempre que las materias primas y el proceso de producción se ajusten a los requisitos aplicables al aceite de pescado destinado al consumo humano, los operadores de empresa alimentaria podrán producir y almacenar en el mismo edificio el aceite de pescado destinado al consumo humano y el aceite y la harina de pescado no destinados al consumo humano
znormalizowane paliwo handlowe oznacza paliwa handlowe znormalizowane w skali międzynarodowej, wykazujące ‧ % poziom ufności nieprzekraczający ± ‧ % w zakresie ich podanej wartości opałowej, w tym olej napędowy, lekki olej opałowy, benzyna, nafta, kerozyna, etan, propan, butan, naftowe paliwo lotnicze (Jet A‧ lub Jet A), paliwo do silników odrzutowych (Jet B) i benzyna lotnicza (AvGascombustible comercial estándar: el combustible comercial normalizado a nivel internacional que presente un intervalo de confianza al ‧ % como máximo del ± ‧ % de su valor calorífico especificado, incluidos el gasóleo, el fuelóleo ligero, la gasolina, el petróleo lampante, el queroseno, el etano, el propano, el butano, el queroseno para motores de reacción (jet A‧ o jet A), la gasolina para motores de reacción (jet B) y la gasolina de aviación (AvGas
Istotne jest, że Millstream postanowił kupić ten olej, wiedząc, że podłuży on do użycia w suszarkach - do kontaktu z paszą, do suszenia okruchów pieczywa - więc dlaczego kupował olej tego rodzaju, niezależnie od tego, skąd?La cuestión pertinente es que Millstream eligió comprar ese aceite, sabiendo que estaba buscando aceite para utilizar en secadoras -para tratar los productos alimenticios y secar las migas de pan- así que, ¿por qué estaba comprando aceite de ese tipo, sinimportar cuál fuera su procedencia?
Olej z mikroalg Schizochytrium sp. jest oznaczany na etykiecie środka spożywczego, w którego skład wchodzi, jako Olej z mikroalg Schizochytrium spLa designación aceite de la microalga Schizochytrium sp. deberá figurar en la lista de ingredientes de los productos alimenticios que lo contengan
Pozostałości (ropa naftowa), ciężki olej napędowy pochodzenia koksowniczego i olej napędowy próżniowy (CAS nrResiduos (petróleo), coquizador de gasóleo pesado y gasóleo obtenido a vacío (no CAS
Nazwy chemicznych pochodnych substancji botanicznych odpowiadają zasadom nazewnictwa związków chemicznych (np. kokoglicerydy, uwodorniony olej rycynowy, uwodorniony kwas palmowy, kwas oliwny, alkohol palmowy, DEA soiamidu, sulfonowany olej oliwny, itpLos derivados químicos de las sustancias botánicas siguen las reglas de nomenclatura de las sustancias químicas (por ejemplo, Cocoglycerides (cocoglicéridos), Hydrogenated Castor Oil (aceite de ricino hidrogenado), Hydrogenated Palm Acid (ácidos de palma hidrogenados), Olive Acid (ácidos de oliva), Palm Alcohol (alcoholes de palma, Soyamide DEA (DEA de amida de soja), Sulfated Olive Oil (aceite de oliva sulfatado), etc
typ paliwa (tj. benzyna, olej napędowy, flex fuel benzyna/etanol, flex fuel olej napędowy/paliwo ekologiczne, gaz ziemny/biometan, gaz płynny, pojazd dwupaliwowy: benzyna/gaz ziemny/biometan, pojazd dwupaliwowy: benzyna/gaz płynnytipo de combustible (gasolina, diésel, flexifuel gasolina/etanol, flexifuel diésel/biodiésel, gas natural/biometano, GLP, biocombustible gasolina/gas natural/biometano, biocombustible gasolina/GLP
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3522 zdań frazy olej maślany.Znalezione w 6,588 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.