Tłumaczenia na język hiszpański:

  • butteroil   
  • grasa oleosa de mantequilla   

Przykładowe zdania z "olej maślany", pamięć tłumaczeniowa

add example
masło i produkty maślane (olej maślany, ghee itdMantequilla y productos derivados (aceite de mantequilla, ghee, etc
Ponadto można je podzielić na masło podstawowe (‧ % zawartości tłuszczu), niefrakcjonowany olej maślany (czyli po prostu olej maślany, o ‧,‧ % zawartości tłuszczu) i frakcjonowany olej maślany (czyli po prostu masło frakcjonowane, sortowane według temperatury topnieniaAdemás, puede dividirse en mantequilla básica (contenido de grasa del ‧ %), butteroil no fraccionado (o, simplemente, butteroil, con un contenido de grasa del ‧,‧ %) y butteroil fraccionado (o, simplemente, mantequilla fraccionada, clasificada según su punto de fusión
Masło / olej maślanyMantequilla/ butteroil
Jednakże subwencjonowany wywó zjest ograniczony pod względem wartości i wielkości przez kwoty GATT w czterech kategoriach produktów : ma-słai oleju maślanego , odtłuszczonego mleka w proszku , serów oraz innych przetworów mlecznych49 .No obstante , las exportaciones subvencionadas están limitadas en valor y en volumen porlas cuotas del GATT para cuatro categorías de productos:la mantequilla y el butteroil , laleche desnatada en polvo , el queso y otros productoslácteos49 .
Jeśli chodzi o właściwy rynek geograficzny, rynki masła luzem, frakcjonowanego oleju maślanego i niefrakcjonowanego oleju maślanego obejmują cały EOGEn cuanto al mercado geográfico de referencia, los mercados de la mantequilla a granel, el butteroil fraccionado y el butteroil no fraccionado tienen una dimensión del EEE
Chili, produkty zawierające chili, kurkuma oraz olej palmowy, w których stwierdzono obecność jednej lub więcej substancji chemicznych, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ zostają zniszczoneSe destruirán el chile y sus productos derivados, la cúrcuma y el aceite de palma en los que se descubra la presencia de una o más de las sustancias químicas mencionadas en el artículo ‧, apartado
Paliwo: benzyna ołowiowa/benzyna bezołowiowa/olej napędowy LPG (gaz płynny)/NG (gaz ziemnyCombustible: gasolina con plomo/gasolina sin plomo/gasóleo/GLP/GN
Należy podjąć odpowiednie środki, aby istniejące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające olej kostny zostały wycofane w ustalonym czasie i nie były odnawiane oraz, aby nie były udzielane nowe zezwolenia na te produktyDeben adoptarse medidas para garantizar que las autorizaciones existentes de los productos fitosanitarios que contienen aceite de huesos se retiren en un plazo determinado y que no se renueven ni concedan nuevas autorizaciones para dichos productos
Olej uzyskany w drodze rafinacji surowej oliwy z wytłoczyn z oliwek o zawartości wolnych kwasów, wyrażonej jako zawartość kwasu oleinowego, nie większej niż ‧,‧ g na ‧ g, oraz o innych cechach charakterystycznych zgodnych z cechami ustalonymi dla tej kategoriiAceite obtenido del refino de aceite de orujo de oliva crudo, que tiene una acidez libre, expresada en ácido oleico, de no más de ‧,‧ g por ‧ g y cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría
olej lniany, terpentynaAceite de linaza, trementina
Określenie dotyczące nowego składnika żywności dozwolonego niniejszą decyzją, umieszczane na etykietach zawierających go środków spożywczych, brzmi rafinowany olej ze żmijowcaLa designación del nuevo ingrediente alimentario autorizado por la presente Decisión en el etiquetado de los productos alimenticios que lo contengan será aceite refinado de Echium
Dystrybutor energii: osoba fizyczna lub prawna, odpowiedzialna za transport energii, takiej jak energia elektryczna (średniego i niskiego napięcia), gaz ziemny i ciepło, w sieciach przesyłowych lub innych sieciach transportowych i dystrybucyjnych, przystosowanych do dostawy nośników energii, jak olej opałowy, węgiel kamienny, węgiel brunatny i paliwa transportowe, w obrocie z klientami końcowymiDistribuidor de energía, la persona física o jurídica responsable del transporte de energía hasta el cliente final, ya sea a través de una red o de tuberías (en red) como, por ejemplo, la electricidad (tensión media y alta), el gas natural y la calefacción urbana, o mediante otras redes de transporte y distribución diseñadas para suministrar energía como, por ejemplo, el combustible para calefacción, el carbón, el lignito y los combustibles
Pozostałości po ekstrakcji ( węgiel ) , alkaliczny olej naftalenowy , destylaty górne ; pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowegoJ , M residuos del extracto ( hulla ) , producto alcalino del aceite de naftaleno , productos de cabeza de la destilación ; extracto residuo aceite naftalina
" Czekoladowy olej. "" Aceite de chocolate "
Produkt zawiera olej rycynowy uwodorniony, który może powodować niestrawność i biegunkęEste medicamento contiene aceite de ricino hidrogenado que puede producir molestias de estómago y diarrea
Pozostałości po usunięciu lekkich składników , o niskiej zawartości siarki ( ropa naftowa ) ; olej opałowy ciężki68607-30-7 residuos ( petróleo ) , planta de destilación primaria , baja proporción de azufre ; fuelóleo pesado
Olej z mikroalg Schizochytrium sp. spełnia kryteria wymienione w art. ‧ ust. ‧ rozporządzeniaEl aceite de la microalga Schizochytrium sp. cumple los criterios establecidos en el artículo ‧, apartado ‧, del Reglamento (CE) no
Definicja produktów rybołówstwa obejmuje również olej rybnyEl aceite de pescado está incluido en la definición de productos de la pesca
d Olej mineralny, Substancje emulsyfikujące, Roztwór fizjologiczny zbuforowany fosforanemn Aceite mineral, Emulsionante, Solución salina tamponada con fosfato, Timerosal
Biopaliwa i biopłyny wytworzone w instalacjach działających dnia ‧ stycznia ‧ r. zwalnia się z obowiązku spełniania kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do dnia ‧ kwietnia ‧ r., tak, że na przykład wytwórnie etanolu z pszenicy, gdzie wykorzystuje się węgiel brunatny w charakterze paliwa technologicznego, oraz młyny produkujące olej palmowy niewyposażone w instalacje wychwytujące metan uzyskują pewien czas na dostosowanie swojego procesu produkcyjnegoLos biocarburantes/biolíquidos producidos por instalaciones que estaban operativas el ‧ de enero de ‧ están exentos del cumplimiento del criterio relativo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta el ‧ de abril de ‧, de forma que, por ejemplo, las centrales de etanol a base de trigo que utilicen lignito como combustible de proceso, y los molinos de aceite de palma que no dispongan de captura del metano, tengan tiempo para adaptar sus procedimientos
Państwa Członkowskie zapewniają, że nie później niż do dnia ‧ stycznia ‧ r. olej napędowy może być wprowadzany do obrotu na ich terytorium tylko wtedy, jeżeli jest zgodny ze specyfikacjami środowiskowymi określonymi w załącznikuLos Estados miembros garantizarán que, no más tarde del ‧ de enero de ‧, solamente pueda comercializarse en su territorio el combustible diesel que cumpla las especificaciones establecidas en el anexo
Zgodnie z tym rozporządzeniem podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze produkujące olej rybny przeznaczony do spożycia przez ludzi muszą przestrzegać odpowiednich przepisów załącznika ‧ do rozporządzeniaDicho Reglamento dispone que los operadores de empresas alimentarias que produzcan aceite de pescado destinado al consumo humano deben cumplir las disposiciones pertinentes de su anexo III
Stearyna z tłuszczu , oleju i łoju ; olej z tłuszczu , oliwy i łoju , nieemulgowany , niemieszany i niepreparowanyEstearina solar ; oleoestearina ; aceite de manteca de cerdo y oleomargarina no emulsionada , sin mezcla ni preparación alguna
Na Sardynii, której udział w zainstalowanej mocy netto we Włoszech wynosi ‧,‧ %, energia elektryczna wytwarzana jest zasadniczo w elektrociepłowniach wykorzystujących paliwa kopalne (węgiel, olej opałowy, smołę rafineryjnąEn Cerdeña, región que representa un ‧,‧ % de la potencia instalada en Italia, la electricidad se produce principalmente en centrales termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles (carbón, fueloil, alquitrán de refinería
Pozostałości po ekstrakcji ( węgiel ) , alkaliczny olej lekki , frakcja inde- nowo-naftowa ; pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego , wysokowrząceJ residuos del extracto ( hulla ) , producto alcalino del aceite ligero , fracción de nafta de indeno ; extracto residuo de aceite ligero , alto punto de ebullición
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4011 zdań frazy olej maślany.Znalezione w 1,394 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.