wymowa: IPA: ɲɛ̇ɕʨ̑  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • llevar   
  (Verb  )
   
  zmieniać położenie jakiegoś przedmiotu, idąc i będąc nim obciążonym
 • cargar   
  (Verb  )
 • conllevar   
 • levar   
 • traer   

Pozostałe znaczenia:

 
powodować jakieś rezultaty, skutki
 
~ się : rozchodzić się, rozprzestrzeniać się
 
transportować coś, powodować przesuwanie się czegoś (także niematerialnego)
 
~ się : składać jaja

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nieść", pamięć tłumaczeniowa

add example
Lista przestępczych czynów popełnionych przez przywódców Birmy, o których nie wolno nigdy zapomnieć, zawiera następujące fakty: uniemożliwienie pracownikom międzynarodowych organizacji humanitarnych wjazdu do kraju, nieudzielanie pomocy ofiarom kataklizmu i całkowite ignorowanie wysiłków społeczności międzynarodowej w celu niesienia pomocy cierpiącym.La lista de actos criminales cometidos por los líderes birmanos, que nunca olvidaremos, incluye el hecho de impedir al personal internacional de ayuda humanitaria el acceso al país, y, por ende, la negativa a ayudar a los damnificados y un absoluto desprecio de los esfuerzos de la comunidad internacional para ayudar a los que sufren.
Analizy niektórych systemów ubezpieczeń i wydatków publicznych pokazują, że w niektórych państwach członkowskich systemy te niosą duże ryzyko finansowe i społeczne, które może prowadzić do jeszcze większego rozprzestrzenienia się ubóstwa.Los análisis de algunos sistemas de gasto público y de seguridad social muestran que en algunos Estados miembros estos sistemas comportan riesgos financieros e incluso sociales, lo que podría hacer que la pobreza se extendiese más aún.
Komisja ma świadomość negatywnych konsekwencji społecznych i zdrowotnych, które problemy te mogą nieść dla doświadczających ich osób lub rodzin wychowujących dzieci z problemami związanymi z zaburzeniami typu "dys-”.La Comisión es consciente de las negativas consecuencias sociales y en el ámbito de la salud que estos problemas conllevan para los individuos afectados y para las familias que deban atender a los niños afectados por los problemas "dis".
Ze względu na przywództwo ONZ i na zaangażowanie wojska w niesienie pomocy w nagłych wypadkach ryzykujemy też naszą niezależność, czego nie popieram.Como consecuencia del liderazgo de las Naciones Unidas y la participación de los militares en la prestación de ayuda de emergencia, también nos arriesgamos a renunciar a nuestra independencia, algo que no deseo apoyar.
Globalnie ujednolicony system klasyfikacji powinien pozwalać na korzystanie z metod wykluczających przeprowadzanie testów na zwierzętach, nawet jeśli ich walidacja niosłaby za sobą kosztowny i zbiurokratyzowany proces.El Sistema Armonizado Mundial de clasificación debería permitir el uso de métodos que no impliquen pruebas sobre animales, aun cuando su validación suponga un proceso burocrático prolongado y costoso.
Tak, chciałbym żeby każdy członek Konwentu niósł taki bukietCada diputado de la Convención llevará el suyo
Zniesienie zakazu stosowania jako paszy mączki mięsnej i kostnej pochodzącej od zwierząt innych niż przeżuwacze niosłoby zagrożenie szerzenia się tego procesu mutacji wirusów.Si levantásemos la prohibición de los piensos de carne y huesos obtenidos de no rumiantes, correríamos el riesgo de fomentar este proceso de mutación viral.
Wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność produktu z punktu widzenia użytkownika i nie powinny nieść za sobą negatywnych skutków dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska naturalnegoLos requisitos de diseño ecológico no deben afectar a la funcionalidad desde la perspectiva del usuario ni perjudicar la salud, la seguridad o el medio ambiente
W każdym razie fundusz ten istnieje w kontekście Unii Europejskiej oraz rozwiązań, które większość państw członkowskich przyjmuje w celu rozwiązania kryzysów społecznych, zatem wyzwanie polega na zagwarantowaniu, po pierwsze, aby rezultaty uruchomienia funduszu pokrywały się z oczekiwaniami oraz, po drugie, aby tego rodzaju interwencje nie niosły ze sobą negatywnego przesłania dla rynku, tym samym niezamierzenie wspierając rozwiązania, które w ostatecznym rozrachunku przyczyniają się do powstania większych szkód.En cualquier caso, el Fondo se enmarca en el contexto de la Unión Europea y de las soluciones adoptadas por la mayoría de los Estados miembros con el propósito de resolver las crisis sociales; de modo que el objetivo es, por un lado, garantizar que su movilización tenga los resultados previstos y, por otro, que este tipo de intervenciones no transmitan un mensaje erróneo al mercado, y se promuevan así, de manera involuntaria, unas soluciones que, a la larga, podrían hacer aún más daño.
Kraj, który odwiedził przewodniczący mojej grupy, pan Cohn-Bendit, niosąc europejską flagę w swoim plecaku, by dać ją prezydentowi tego kraju, był tak naprawdę słaby.El país que el presidente de mi grupo, el señor Cohn-Bendit, visitó portando la bandera europea en su mochila para dársela a su Presidente era débil en realidad.
Jej nominacja na to stanowisko jest pierwszą w historii tego kraju, do którego, jak sobie państwo przypominacie, udaliśmy się w roku 2001, by nieść pomoc kobietom.Su nombramiento es una acontecimiento sin precedentes en la Historia de este país al que, recordaremos, fuimos en 2001 para ayudar a las mujeres.
Zmiana klimatu niesie natomiast swoiste obawy o dostosowanie stylu życia i o koszty paliwa w zdecydowanie innym świecie.El cambio climático trae consigo sus propias preocupaciones sobre la adaptación de nuestro estilo de vida y los costes de los combustibles en un mundo muy diferente.
Młot był jedną z osób niosących jego trumnę w ‧ rokuSledgehammer ofició como portador del féretro...... en el funeral de Snafu en
Europejskie przepisy prawa, w formie dyrektywy, oparte na oświacie, skutecznej ochronie ofiar, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ogłoszeniu Europejskiego Roku Walki z Przemocą Wobec Kobiet, stanowią przykład środków na rzecz walki z tą społeczną plagą, która niesie ze sobą szkodliwe konsekwencje dla społeczeństwa europejskiego.La legislación europea -en forma de una directiva basada en la educación, la protección eficaz de las víctimas, la cooperación con organizaciones no gubernamentales (ONG) y la puesta en práctica de un año europeo para combatir la violencia contra las mujeres- es un ejemplo de las medidas para combatir este azote social, que tiene repercusiones nocivas para la sociedad europea.
Działania te mają na celu niesienie doraźnej pomocy i opieki dla ludności w państwach trzecich, która stała się ofiarą klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka, oraz jej ochronę, w celu sprostania potrzebom humanitarnym wynikającym z takich różnych sytuacjiDichas acciones tendrán por objeto, en casos concretos, prestar asistencia y socorro a las poblaciones de los terceros países víctimas de catástrofes naturales o de origen humano, y protegerlas, para hacer frente a las necesidades humanitarias resultantes de esas diversas situaciones
Wsparcie ze środków funduszu jest ważnym elementem niesienia pomocy obszarom dotkniętym przez klęski żywiołowe, takie jak powódź na Maderze (Portugalia) i huragan Xynthia we Francji.El apoyo del Fondo es crucial para ayudar a las zonas afectadas por catástrofes naturales, tales como las inundaciones en Madeira (Portugal) y la tormenta Xynthia en Francia. Tras comprobar que ambas solicitudes cumplen los criterios de admisibilidad establecidos en el Reglamento (CE) no 2012/2002, la Comisión ha propuesto la movilización del Fondo de Solidaridad por un importe de 31 255 790 euros para Portugal (inundaciones en Madeira) y por un importe de 35 635 750 euros para Francia (tormenta Xynthia), lo que representa un total de 66 891 540 euros dentro del límite máximo de 1 000 millones de euros en créditos de compromiso y de pago.
Niosłam koszyk powitalny naszym nowym sąsiadomIntentaba llevar esto a los nuevos vecinos
W porządku, mogę ją nieśćDescuida, yo la cargo
Podobnie jak w każdej innej działalności przemysłowej praca w przemyśle związanym z leśnictwem niesie ze sobą z założenia pewne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownikówComo en cualquier otra actividad industrial, el trabajo en las industrias forestales entraña un cierto nivel de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores
Od czasu utworzenia Wspólnego Rynku Ameryki Środkowej, nie było wielu inicjatyw, które niosłyby ze sobą większy potencjał przyspieszenia wzrostu gospodarczego na półwyspie Ameryki Środkowej, a także służyły modernizacji naszych instytucji i oferowały nowe możliwości tym mieszkańcom Ameryki Środkowej, którzy nadal żyją w ubóstwie.Desde la creación del Mercado Común Centroamericano, pocas iniciativas han abrigado un mayor potencial para acelerar el crecimiento económico del istmo centroamericano, para modernizar nuestras instituciones y para brindar nuevas oportunidades a aquellos centroamericanos que todavía viven en la pobreza.
Jest zatem niezbędne, aby nasze siły obronne nie włączały się w żaden sposób w działania podejmowane przez różne grupy niosące pomoc humanitarną i działające w regionie.Por lo tanto, es absolutamente vital que nuestra fuerza de protección no se vea implicada de ningún modo en las operaciones llevadas a cabo por los diversos grupos humanitarios que trabajan en la región.
Transport kolejowy jest sektorem o strategicznym znaczeniu dla rozwoju kraju, ponieważ pełni ważną rolę w przemieszczaniu towarów oraz przepływie pracowników i w ogóle ludności. Nadto niesie ze sobą ogromne korzyści dla środowiska oraz spójności społecznej i terytorialnej.El transporte por ferrocarril es un sector estratégico para el desarrollo de un país, debido a su importante papel en la circulación de mercancías y la movilidad de los trabajadores y de la población en general, y aporta grandes beneficios para el medio ambiente y para la cohesión social y territorial.
(PL) Pani Przewodnicząca! Nas tutaj zgromadzonych i uczestniczących w tej debacie nie muszę przekonywać o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą podróbki.(PL) Señora Presidenta, creo que no es necesario que le recuerde a los presentes que participan en este debate los peligros de la mercancía falsificada.
Wzywam jednakże Komisję Europejską do potwierdzenia, że przedmiotowy tekst nie niesie reperkusji dla podstawowych wolności oraz prawodawstwa Unii Europejskiej.En cualquier caso, pido a la Comisión Europea a que confirme que el texto no tendrá repercusiones sobre las libertades fundamentales y la legislación de la Unión Europea.
Komitet akceptuje propozycje Komisji, zastanawiając się jednocześnie nad tym, czy nie należy rozważyć specyficznej procedury dla takich zmian, które nie wpływając na przedmiot i cel instrumentu, wykraczają nieco poza kryteria zmiany niezasadniczej i niosą z sobą dość znaczne skutki społeczne, gospodarcze lub zdrowotne, jak ma to miejsce w przypadku rozporządzenia WEEEEl CESE acepta las propuestas de la Comisión y se pregunta al mismo tiempo sobre la necesidad de considerar un procedimiento específico cuando las modificaciones, sin cambiar el objeto y las finalidades del instrumento, van algo más allá del criterio de modificación no fundamental, y tienen impactos sociales, económicos, o sobre la salud, de una determinada importancia, como en el caso de la Directiva RAEE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1600 zdań frazy nieść.Znalezione w 0,535 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.