wymowa: IPA: ɲɛ̇ɕʨ̑  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • llevar   
  (Verb  )
   
  zmieniać położenie jakiegoś przedmiotu, idąc i będąc nim obciążonym
 • cargar   
  (Verb  )
 • conllevar   
 • levar   
 • traer   

Pozostałe znaczenia:

 
powodować jakieś rezultaty, skutki
 
~ się : rozchodzić się, rozprzestrzeniać się
 
transportować coś, powodować przesuwanie się czegoś (także niematerialnego)
 
~ się : składać jaja

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nieść", pamięć tłumaczeniowa

add example
Globalnie ujednolicony system klasyfikacji powinien pozwalać na korzystanie z metod wykluczających przeprowadzanie testów na zwierzętach, nawet jeśli ich walidacja niosłaby za sobą kosztowny i zbiurokratyzowany proces.El Sistema Armonizado Mundial de clasificación debería permitir el uso de métodos que no impliquen pruebas sobre animales, aun cuando su validación suponga un proceso burocrático prolongado y costoso.
Zdecentralizowane zarządzanie, którego operacyjność należy usprawnić: EKES ocenia, że stałe przekazywanie kompetencji państwom członkowskim i organom lokalnym niesie ze sobą z jednej strony zbyt duże ryzyko, zaś z drugiej prowadzi do znacznej utraty czytelności działań UENecesidad de mejorar la operatividad de la gestión descentralizada: el CESE considera que remitirse permanentemente a los Estados miembros y a los entes locales, por una parte, resulta demasiado arriesgado y, por otra, perjudica gravemente la legibilidad de la acción de la UE
Władze Erytrei powinny wiedzieć, że gotowość do niesienia pomocy może zniknąć, jeżeli demokratyczne zasady nadal będą tak rażąco naruszane, jak obecnie ma to tam miejsce.Eritrea debería saber que la disposición a proporcionar ayuda podría desvanecerse si se abusa flagrantemente de los principios democráticos, como ocurre actualmente en Eritrea.
Kryzys finansowy zadał Bałkanom poważny cios i w razie konieczności państwa członkowskie UE będą musiały odegrać rolę w stabilizacji przedmiotowego regionu i nieść pomoc znajdującym się w tarapatach.La crisis financiera ha supuesto un gran golpe para los Balcanes y, si es necesario, los Estados miembros tendrán que participar en la estabilización de la región, y tenemos que proporcionar asistencia a los países con dificultades.
wzywa Komisje i EBC do monitorowania i analizowania potencjalnego ryzyka, jakie niesie wzrost poziomu zadłużenia hipotecznego i kredytów hipotecznych finansowanych z rynków kapitałowychInsta a la Comisión y al BCE a supervisar y analizar los riesgos potenciales de un incremento de los niveles de deuda hipotecaria y de crédito hipotecario financiados por los mercados de capitales
Przedmiotowy projekt rezolucji, który poparłam już w Komisji Gospodarczej i Monetarnej, i za którego przyjęciem zagłosowałam na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym, niesie wyraźny przekaz Parlamentu Europejskiego.Esta propuesta de resolución que ya he apoyado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y en cuyo favor he vuelto a votar hoy en el plenario, porta un mensaje claro de parte del Parlamento Europeo.
I wreszcie w ramach trwających operacji i stosunków z Ligą Państw Arabskich oraz Unią Afrykańską kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie, że nasza interwencja nie będzie postrzegana negatywnie, niosąc ryzyko niepewności i niebezpiecznych zmian.En definitiva, en el marco de las operaciones en curso y de la relación con la Liga Árabe y la Unión Africana, resulta esencial evitar que nuestra intervención se considere negativa a fin de cuentas, ya que corremos el riesgo de generar incertidumbre y de realizar movimientos peligrosos.
Partnerstwo wschodnie niesie oczywiste skutki dla budżetu: na cel ten przeznaczono 350 milionów euro w najbliższych latach, a i tak kwota ta prawdopodobnie nie wystarczy.La Asociación Oriental tiene consecuencias obvias en lo que se refiere a los presupuestos: se han conseguido 350 millones EUR para los próximos años -y es probable que ni siquiera esto sea suficiente-.
Środek zaradczy w postaci zmiany marki niesie ze sobą znacznie wyższe ryzyko jeśli chodzi o przywrócenie skutecznej konkurencji niż transakcja zbycia, w tym zbycia marki, w związku z dużą niepewnością co do tego, czy licencjobiorcy uda się zaistnieć na rynku jako aktywny konkurent w oparciu o produkt z nową markąUn solución de cambio de marca conlleva riesgos considerablemente mayores para restablecer la competencia efectiva que una cesión, incluida la cesión de una marca, ya que existe una considerable incertidumbre sobre si el licenciatario logrará establecerse como competidor activo en el mercado con el producto objeto del cambio de marca
Może to ze sobą nieść konieczność spłaty znacznych pożyczek.Esto puede incluir la devolución de préstamos considerables.
Uważam, że to wspaniałe, iż europejskie siły reagowania będą nieść pomoc tam, gdzie lokalna straż pożarna nie może sobie poradzić.Creo que es formidable que las fuerzas de acción europeas ayuden a los bomberos locales cuando estos no puedan arreglárselas por sí solos.
Po drugie: czy ma ona zamiar wzmocnić identyfikowalność i środki informacyjne celem zagwarantowania optymalnej ochrony konsumentów przed przyszłymi kryzysami żywnościowymi, niosącymi skutki zdrowotne?En segundo lugar, ¿tiene intención de reforzar la trazabilidad y las medidas de información a fin de garantizar una protección óptima de los consumidores en futuras crisis alimentarias que tengan implicaciones para la salud?
Ciąża mnoga, zwłaszcza z dużą liczbą płodów, niesie większe ryzyko powikłań dla matki i płodówLos embarazos múltiples, sobre todo los de orden superior, conllevan un riesgo aumentado de resultados adversos tanto maternales como perinatales
Dotyczy: priorytetowego charakteru niesienia pomocy na morzu i ochrony osób, które jej udzielająAsunto: Prioridad y protección del auxilio en el mar
Z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji Sprostanie wyzwaniom związanym ze skutkami starzenia się społeczeństwa w UE, w którym stwierdza ona, że starzenie się społeczeństwa niesie ze sobą istotne skutki dla systemów emerytalnych, opieki zdrowotnej i opieki długookresowejacoge favorablemente la Comunicación de la Comisión Abordar los efectos del envejecimiento de la población de la UE, en la que se observa que el envejecimiento tendrá importantes repercusiones en materia de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración
Wymieniony podmiot jest zobowiązany w szczególności zawiadomić Agencję, Komisję i Państwa Członkowskie o każdym zakazie lub ograniczeniu nałożonym przez właściwe władze w każdym państwie, w którym lek został wprowadzony do obrotu, oraz o każdej nowej okoliczności, która może wpłynąć na ocenę korzyści i zagrożeń niesionych przez dany produkt leczniczyEn particular, informará a la Agencia, a la Comisión y a los Estados miembros acerca de cualquier prohibición o restricción impuesta por las autoridades competentes de cualquier país en el que se comercialice el medicamento y de cualquier otra información nueva que pueda influir en la evaluación de las ventajas y riesgos del medicamento de que se trate
Na koniec, LDCOM podkreśla, że każde analiza przeciwstawna niosłaby poważne konsekwencje, w tej mierze, że nie tylko byłaby niezgodna z zasadami wewnętrznego prawa pozytywnego, ale ponadto stworzyłaby Państwom Członkowskim możliwość bezkarnego podtrzymywania kursu giełdowego przedsiębiorstw, w których posiadają udziałyPor último, LDCOM destaca que un análisis contradictorio podría tener consecuencias graves en la medida en que no sólo sería contrario a los principios del Derecho positivo interno sino que, por otro lado, podría además dar a los Estados miembros la posibilidad de apoyar impunemente la cotización de las empresas en las que tengan participaciones
Ponadto, pomimo iż każdy program pomocy zgłaszany państwu EFTA będzie badany pod kątem niesionych korzyści, ogólna kwota pomocy przyznanej zgodnie z sekcjami ‧A.‧ do ‧A.‧ nie powinna przekraczać ogólnej kwoty podatków i składek na ubezpieczenie społeczne pobranych z tytułu działalności żeglarskiej i od marynarzyPor otra parte, aunque cada régimen de ayuda notificado por un Estado de la AELC se evaluará en función de sus méritos propios, se considera que el importe de ayuda total concedido en virtud de lo dispuesto en los capítulos ‧A.‧ a ‧A.‧ no deberá superar el importe total de los impuestos y contribuciones sociales ingresados por las actividades de transporte marítimo y los marinos
W stosunku do wszystkich operacji przetwarzania danych podejmowanych w społeczeństwie, liczba tych, które niosą ze sobą określone zagrożenia, jest bardzo ograniczonaConsiderando que, a la vista de todos los tratamientos llevados a cabo en la sociedad, el número de los que presentan tales riesgos particulares debería ser muy limitado
W rozporządzeniu tym stwierdza się także, że przedmiotowy instrument powinien pozwolić Wspólnocie "działać szybko i skutecznie w niesieniu pomocy, możliwie jak najszybciej w mobilizowaniu służb ratowniczych w celu zaspokojenia pilnych potrzeb ludzi i przyczynienia się do krótkotrwałej odbudowy zniszczonej infrastruktury”.El Reglamento también estipula que este instrumento debe permitir a la Comunidad "actuar de manera urgente y eficaz para contribuir, lo antes posible, a sufragar la ayuda destinada a las necesidades inmediatas de la población y a la reconstrucción a corto plazo de las principales infraestructuras destruidas".
Niosę lekarstwa i żywność dla... do szpitalaLlevo medicamentos y alimentos para los enfermos
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1600 zdań frazy nieść.Znalezione w 1,464 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.