Tłumaczenia na język hiszpański:

  • ácido nítrico   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

kwas azotowyácido nítrico; Ácido nítrico

Przykładowe zdania z "kwas azotowy(v)", pamięć tłumaczeniowa

add example
kwasy, takie jak kwas chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkaweácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados
metodę i parametry stosowane przy określaniu ilości produktu wytworzonego na godzinę, wyrażonego odpowiednio jako kwas azotowy (‧ %), kwas adypinowy (‧ %), glioksal i kwas glioksalowy oraz kaprolaktam na godzinęmétodo y parámetros usados para determinar la cantidad de producto producido como carga horaria expresada, respectivamente, en ácido nítrico (‧ %), ácido adípico (‧ %), caprolactama, glioxal y ácido glioxílico por hora
Wytyczne szczegółowe dotyczące określania emisji podtlenku azotu (N‧O) z produkcji kwasu azotowego, kwasu adypinowego, kaprolaktamu, glioksalu i kwasu glioksalowegoDirectrices específicas para la determinación de las emisiones de óxido nitroso (N‧O) procedentes de la producción de ácido nítrico, ácido adípico, caprolactama, glioxal y ácido glioxílico
Wytyczne szczegółowe określone w niniejszym załączniku mają zastosowanie do monitorowania emisji N‧O z produkcji kwasu azotowego, kwasu adypinowego, kaprolaktamu, glioksalu i kwasu glioksalowego w stosownych instalacjach włączonych zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WELas directrices específicas contenidas en el presente anexo se utilizarán para el seguimiento de las emisiones de N‧O procedentes de la producción de ácido nítrico, ácido adípico, caprolactama, glioxal y ácido glioxílico en las instalaciones pertinentes introducidas con arreglo al artículo ‧ de la Directiva ‧/‧/CE
zmiany parametrów stosowanych do określenia rocznych emisji i/lub produkcji kwasu azotowego, kwasu adypinowego, kaprolaktamu, glioksalu i kwasu glioksalowegocambios en los parámetros utilizados para determinar las emisiones anuales o la producción de ácido nítrico, ácido adípico, caprolactama, glioxal y ácido glioxílico
SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ODNIESIENIU DO EMISJI N‧O Z ZAKŁADÓW PRODUKCJI KWASU AZOTOWEGO, KWASU ADYPINOWEGO, KAPROLAKTAMU, GLIOKSALU I KWASU GLIOKSALOWEGONOTIFICACIÓN DE EMISIONES DE N‧O PROCEDENTES DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO ADÍPICO, CAPROLACTAMA, GLIOXAL Y ÁCIDO GLIOXÍLICO
Roztwór B: Rozpuścić ‧ g kwasu cytrynowego jednowodnego w ‧ ml destylowanej wody i dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego (pozycjaSolución B: disolver ‧ g de ácido cítrico puro monohidratado en ‧ ml de agua destilada y añadir ‧ ml de ácido nítrico concentrado
Ekstrakcja fosforu w nawozach mieszaniną kwasu azotowego i kwasu siarkowegoExtracción del fósforo existente en el abono con una mezcla de ácido nítrico y de ácido sulfúrico
Dodać ‧ ml kwasu azotowego i ostrożnie ‧ ml kwasu siarkowegoAñadir ‧ ml de ácido nítrico y, con prudencia, ‧ ml de ácido sulfúrico
rozpuścić ‧ g jednowodnego kwasu cytrynowego w ‧ ml wody destylowanej, dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowegodisolver ‧ g de ácido cítrico puro monohidratado en ‧ ml de agua destilada; añadir a continuación ‧ ml de ácido nítrico concentrado
Roztwór B: Rozpuścić ‧ g kwasu cytrynowego jednowodnego w ‧ ml wody destylowanej, dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego (pozycjaSolución B: disolver ‧ g de ácido cítrico puro monohidratado en ‧ ml de agua destilada; añadir a continuación ‧ ml de ácido nítrico concentrado
Dodać ‧ ml kwasu azotowego (pozycja ‧) i ostrożnie dodać ‧ ml kwasu siarkowego (pozycjaAñadir ‧ ml de ácido nítrico y, con prudencia, ‧ ml de ácido sulfúrico
rozpuścić ‧ g jednowodnego kwasu cytrynowego w ‧ ml wody destylowanej i dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowegodisolver ‧ g de ácido cítrico monohidratado en ‧ ml de agua destilada y añadir ‧ ml de ácido nítrico concentrado
Kwas azotowy jest produktem ubocznym metabolizmuAcido nítrico es el subproducto metabólico
Ekstrahowane jednocześnie makrocząsteczki związków azotowych są wytrącane kwasem sulfosalicylowym i usuwane przez filtrowanieLas macromoléculas nitrogenadas extraídas a la vez se precipitan con ácido sulfosalicílico y se eliminan mediante filtración
Produkt ten, w formie bryłek lub granulek, jest wytwarzany z amoniaku i kwasu azotowego, przy czym zawartość N przekracza ‧ % masySe fabrica a partir de amoníaco y ácido nítrico y su contenido de nitrógeno es superior al ‧ % en peso, y se encuentra en forma granular
płynne utleniacze składające się lub zawierające inhibitowany dymiący na czerwono kwas azotowy (IRFNA) (CASoxidantes líquidos constituidos por, o que contengan ácido nítrico fumante rojo inhibido (IRFNA)(CAS
Voddz to przepływ oczyszczonego powietrza w procesie produkcji kwasu azotowego (w stosownych przypadkachEl Vestanc. es el flujo de aire purgado dentro del proceso de producción de ácido nítrico (caso de producirse
Produkt ten, w formie bryłek lub granulek, jest wytwarzany z amoniaku i kwasu azotowego, przy czym zawartość azotu przekracza ‧% masySe fabrica a partir de amoniaco y ácido nítrico y su contenido de nitrógeno es superior al ‧ % en peso, en forma comprimida o granular
Kwas azotowy, roztwór o stężeniu ‧ mol/lÁcido nítrico, ‧ mol/l
Dodać ‧ ml roztworu kwasu azotowego, ‧ ml acetonu i tyle wody, aby całkowita objętość wynosiła około ‧ mlAñadir ‧ ml de solución de ácido nítrico (‧.), ‧ ml de acetona (‧.) y agua en cantidad suficiente para obtener un volumen total de unos ‧ ml
Kwas azotowy (wyposażenie mleczarniÁcido nítrico (equipamiento de lechería
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5755 zdań frazy kwas azotowy(v).Znalezione w 5,339 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.