Tłumaczenia na język hiszpański:

  • ácido nítrico   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

kwas azotowyácido nítrico; Ácido nítrico

Przykładowe zdania z "kwas azotowy(v)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ekstrakcja fosforu w nawozach mieszaniną kwasu azotowego i kwasu siarkowegoExtracción del fósforo existente en el abono con una mezcla de ácido nítrico y de ácido sulfúrico
SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ODNIESIENIU DO EMISJI N‧O Z ZAKŁADÓW PRODUKCJI KWASU AZOTOWEGO, KWASU ADYPINOWEGO, KAPROLAKTAMU, GLIOKSALU I KWASU GLIOKSALOWEGONOTIFICACIÓN DE EMISIONES DE N‧O PROCEDENTES DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO ADÍPICO, CAPROLACTAMA, GLIOXAL Y ÁCIDO GLIOXÍLICO
Kwas azotowy (HNO‧, d‧,‧ g/mlÁcido nítrico (HNO‧, d‧ = ‧ g/ml
Kwas azotowy o stężeniu: ‧ mol/lÁcido nítrico ‧ mol/l
Roztwór B: Rozpuścić ‧ g kwasu cytrynowego jednowodnego w ‧ ml wody destylowanej, dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego (pozycjaSolución B: disolver ‧ g de ácido cítrico puro monohidratado en ‧ ml de agua destilada; añadir a continuación ‧ ml de ácido nítrico concentrado
Próbkę poddaje się działaniu mieszaniny gorącego stężonego kwasu solnego i azotowego , następnie rozcieńcza wodą dejonizowaną , a powstały roztwór analizuje za pomocą emisyjnej spektroskopii atomowej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ( ICP-AES ) .La muestra se trata con ácido nítrico concentrado en caliente y posteriormente con ácido clorhídrico , se d iluye con agua desionizada , y la disolución resultante se analiza por aspiración a la llama de un espectrofotómetro de absorción atómica .
Roztwór C: Dodać ‧ ml świeżo destylowanej chinoliny do ‧ ml stężonego kwasu azotowego (pozycjaSolución C: añadir ‧ ml de quinoleína pura recién destilada a ‧ ml de ácido nítrico concentrado
Dodać ‧ ml roztworu kwasu azotowego, ‧ ml acetonu i tyle wody, aby całkowita objętość wynosiła około ‧ mlAñadir ‧ ml de solución de ácido nítrico (‧.), ‧ ml de acetona (‧.) y agua en cantidad suficiente para obtener un volumen total de unos ‧ ml
zmiany parametrów stosowanych do określenia rocznych emisji i/lub produkcji kwasu azotowego, kwasu adypinowego, kaprolaktamu, glioksalu i kwasu glioksalowegocambios en los parámetros utilizados para determinar las emisiones anuales o la producción de ácido nítrico, ácido adípico, caprolactama, glioxal y ácido glioxílico
Zmieszać ‧ objętości kwasu azotowego (HNO‧), (d‧ = ‧ g/ml) z ‧ objętościami wodyMezclar ‧ volúmenes de ácido nítrico (HNO‧, d‧ = ‧ g/ml) y ‧ volúmenes de agua
płynne utleniacze składające się lub zawierające inhibitowany dymiący na czerwono kwas azotowy (IRFNA) (CASoxidantes líquidos constituidos por, o que contengan ácido nítrico fumante rojo inhibido (IRFNA)(CAS
Produkt ten, w formie bryłek lub granulek, jest wytwarzany z amoniaku i kwasu azotowego, przy czym zawartość azotu przekracza ‧% masySe fabrica a partir de amoniaco y ácido nítrico y su contenido de nitrógeno es superior al ‧ % en peso, en forma comprimida o granular
rozpuścić ‧ g jednowodnego kwasu cytrynowego w ‧ ml wody destylowanej i dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowegodisolver ‧ g de ácido cítrico monohidratado en ‧ ml de agua destilada y añadir ‧ ml de ácido nítrico concentrado
Vpowietrze oblicza się jako sumę całkowitego wpływu powietrza do jednostki produkcyjnej kwasu azotowegoEl Vaire se calculará sumando todos los flujos de aire que entren en la unidad de producción de ácido nítrico
Nuova Terni Industrie Chimiche: fabryka będąca beneficjentem taryfy zajmuje się produkcją amoniaku i kwasu azotowegoNuova Terni Industrie Chimiche: la planta beneficiaria de la tarifa produce amoníaco y ácido nítrico
W części ‧ pozycje z uwagą B mają ogólne oznaczenie następującego rodzaju: kwas azotowy ... %En la parte ‧, las entradas con la nota B tienen una denominación general del tipo: ácido nítrico...%
Próbkę poddaje się działaniu gorącego stężonego kwasu azotowego , następnie kwasu solnego , rozcieńcza wodą dejonizowaną , a powstały roztwór analizuje w płomieniu spektrofotometru absorpcji atomowej .El filtro de PTFE se desestima y el filtro impregnado se extrae con agua desionizada , se adiciona una disolución tampón de bi carbonato/ carbonato y se analiza por cromatografía iónica con un detector de conductividad .
Podpunkt ML‧.d.‧ nie obejmuje kontrolą nieinhibitowanego dymiącego kwasu azotowegoEl punto ML‧.d)‧ no somete a control el ácido nítrico fumante no inhibido
Dodać ‧ ml wody, ‧ ml roztworu kwasu azotowego (ppkt ‧), ‧ ml acetonu (ppkt ‧) i odpowiednią ilość wody do objętości około ‧ mlAñadir ‧ ml de agua, ‧ ml de solución de ácido naítrico, ‧ ml de acetona y agua en cantidad suficiente para obtener un volumen total de unos ‧ ml
Właściwości chemiczne i chemiczno-fizyczne są następujące: wilgotność wyrażona procentowo zawarta jest w przedziale od ‧ do ‧ %; stosunek sól/wilgotność (iloraz procentowej zawartości chlorku sodu do procentowej zawartości wilgoci) wynosi od ‧,‧ do ‧,‧; stosunek wilgotność/białko (iloraz procentowej zawartości wilgoci do procentowej zawartości białek łącznie) wynosi od ‧,‧ do ‧,‧ a wskaźnik proteolizy (zwartość procentowa frakcji azotowych rozpuszczalnych w kwasie trójchlorooctowym – TCA – w odniesieniu do całkowitej zawartości azotu) jest nie niższy niż ‧ i nie wyższy niżLas características químicas y fisicoquímicas son las siguientes: un porcentaje de humedad comprendido entre el ‧ % y el ‧ %;. una relación sal/humedad (cociente entre la composición porcentual en cloruro de sodio y el porcentaje de humedad) comprendida entre ‧,‧ y ‧,‧; una relación humedad/proteínas (cociente entre el porcentaje de humedad y el porcentaje de proteínas totales) comprendida entre ‧,‧ y ‧,‧; y un índice de proteólisis (composición porcentual de las fracciones nitrogenadas solubles en ácido tricloroacético (TCA) con relación al contenido en nitrógeno total) comprendido entre ‧ y
CPA ‧.‧.‧: Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniakCPA ‧.‧.‧: Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos; amoniaco
kwasy, takie jak kwas chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkaweácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados
płynne utleniacze składające się z inhibitowanego dymiącego na czerwono kwasu azotowego (IRFNA) (CAS ‧-‧-‧) lub zawierające tę substancjęoxidantes líquidos constituidos por o que contengan ácido nítrico fumante rojo inhibido (IRFNA) (CAS
Rozpuścił strużyny żelaza w kwasie azotowym, zneutralizował wodą, dodał taninę i substancję galwanizujące by nadać koloru... i gotoweDisolver virutas de hierro en ácido nítrico...... neutralizar con agua, añadir taninos y galatos para el color...... y listo
Kwas azotowy (wyposażenie mleczarniÁcido nítrico (equipo de lechería
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5838 zdań frazy kwas azotowy(v).Znalezione w 2,745 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.