Tłumaczenia na język hiszpański:

  • ácido nítrico   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

kwas azotowyácido nítrico; Ácido nítrico

Przykładowe zdania z "kwas azotowy(v)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mangan utlenia się bizmutem sodowym w środowisku kwasu azotowegoEl manganeso se oxida por medio de bismutato de sodio en ácido nítrico
Próbkę poddaje się działaniu mieszaniny gorącego stężonego kwasu solnego i azotowego , następnie rozcieńcza wodą dejonizowaną , a powstały roztwór analizuje za pomocą emisyjnej spektroskopii atomowej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ( ICP-AES ) .La muestra se trata con ácido nítrico concentrado en caliente y posteriormente con ácido clorhídrico , se d iluye con agua desionizada , y la disolución resultante se analiza por aspiración a la llama de un espectrofotómetro de absorción atómica .
Niderlandy złożyły wniosek o włączenie emisji N‧O z zakładów produkcji kwasu azotowego do ETS UE na lata ‧–Los Países Bajos han solicitado la inclusión en el RCCDE de las emisiones de N‧O procedentes de centros de producción de ácido nítrico durante el período
Dodać ‧ ml kwasu azotowego ‧ N (pozycja ‧), ‧ ml roztworu wskaźnika (pozycja ‧), i dwie krople wzorcowego roztworu tiocyjanianu amonowego (próbka tego ostatniego odczynnika jest pobierana z biurety ustawionej na zeroAñadir ‧ ml de ácido nítrico ‧ N, ‧ ml de solución indicadora y dos gotas de solución valorada de sulfocianuro de amonio (este último reactivo se extraerá con un bureta previamente ajustada a cero
CPA ‧.‧.‧: Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniakCPA ‧.‧.‧: Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos; amoniaco
Kwas azotowy (d‧ = ‧ g/mlÁcido nítrico (d‧ = ‧ g/ml
Kwas azotowy, stężony (d‧ = ‧ g/mlÁcido nítrico concentrado (d‧ = ‧ g/ml
Kwas azotowy (wyposażenie mleczarniÁcido nítrico (equipamiento de lechería
Voddz to przepływ oczyszczonego powietrza w procesie produkcji kwasu azotowego (w stosownych przypadkachEl Vestanc. es el flujo de aire purgado dentro del proceso de producción de ácido nítrico (caso de producirse
Ekstrakcja fosforu w nawozach mieszaniną kwasu azotowego i kwasu siarkowegoExtracción del fósforo existente en el abono con una mezcla de ácido nítrico y de ácido sulfúrico
Roztwór B: Rozpuścić ‧ g kwasu cytrynowego jednowodnego w ‧ ml wody destylowanej, dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego (pozycjaSolución B: disolver ‧ g de ácido cítrico puro monohidratado en ‧ ml de agua destilada; añadir a continuación ‧ ml de ácido nítrico concentrado
Ekstrahowane jednocześnie makrocząsteczki związków azotowych są wytrącane kwasem sulfosalicylowym i usuwane przez filtrowanieLas macromoléculas nitrogenadas extraídas a la vez se precipitan con ácido sulfosalicílico y se eliminan mediante filtración
Kwas azotowy, roztwór o stężeniu ‧ mol/lÁcido nítrico, ‧ mol/l
SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ODNIESIENIU DO EMISJI N‧O Z ZAKŁADÓW PRODUKCJI KWASU AZOTOWEGO, KWASU ADYPINOWEGO, KAPROLAKTAMU, GLIOKSALU I KWASU GLIOKSALOWEGONOTIFICACIÓN DE EMISIONES DE N‧O PROCEDENTES DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO ADÍPICO, CAPROLACTAMA, GLIOXAL Y ÁCIDO GLIOXÍLICO
Kwestia transportu kwasu azotowego wygląda podobnieLo mismo sucede en el caso del ácido nítrico
rozpuścić ‧ g jednowodnego kwasu cytrynowego w ‧ ml wody destylowanej, dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowegodisolver ‧ g de ácido cítrico puro monohidratado en ‧ ml de agua destilada; añadir a continuación ‧ ml de ácido nítrico concentrado
Właściwości chemiczne i chemiczno-fizyczne są następujące: wilgotność wyrażona procentowo zawarta jest w przedziale od ‧ do ‧ %; stosunek sól/wilgotność (iloraz procentowej zawartości chlorku sodu do procentowej zawartości wilgoci) wynosi od ‧,‧ do ‧,‧; stosunek wilgotność/białko (iloraz procentowej zawartości wilgoci do procentowej zawartości białek łącznie) wynosi od ‧,‧ do ‧,‧ a wskaźnik proteolizy (zwartość procentowa frakcji azotowych rozpuszczalnych w kwasie trójchlorooctowym – TCA – w odniesieniu do całkowitej zawartości azotu) jest nie niższy niż ‧ i nie wyższy niżLas características químicas y fisicoquímicas son las siguientes: un porcentaje de humedad comprendido entre el ‧ % y el ‧ %;. una relación sal/humedad (cociente entre la composición porcentual en cloruro de sodio y el porcentaje de humedad) comprendida entre ‧,‧ y ‧,‧; una relación humedad/proteínas (cociente entre el porcentaje de humedad y el porcentaje de proteínas totales) comprendida entre ‧,‧ y ‧,‧; y un índice de proteólisis (composición porcentual de las fracciones nitrogenadas solubles en ácido tricloroacético (TCA) con relación al contenido en nitrógeno total) comprendido entre ‧ y
Podpunkt ML‧.d.‧ nie ma zastosowania do nieinhibitowanego dymiącego kwasu azotowegoEl subartículo ML‧.d)‧ no se aplica al ácido nítrico fumante no inhibido
Próbkę poddaje się działaniu gorącego stężonego kwasu azotowego , następnie kwasu solnego , rozcieńcza wodą dejonizowaną , a powstały roztwór analizuje w płomieniu spektrofotometru absorpcji atomowej .El filtro de PTFE se desestima y el filtro impregnado se extrae con agua desionizada , se adiciona una disolución tampón de bi carbonato/ carbonato y se analiza por cromatografía iónica con un detector de conductividad .
płynne utleniacze składające się lub zawierające inhibitowany dymiący na czerwono kwas azotowy (IRFNA) (CASOxidantes líquidos constituidos por, o que contengan ácido nítrico fumante rojo inhibido (IRFNA)(CAS
Zawartość dodatków wynosi odpowiednio ‧,‧ % w przypadku soli azotowej do peklowania oraz ‧,‧ % w przypadku kwasu askorbinowego (środek nadający mięsu czerwoną barwęEl porcentaje de nitrito de salazón es del ‧,‧ % y el de ácido ascórbico (colorante rojo), del ‧,‧ %
Ppkt ML‧.d.‧ nie ma zastosowania do nieinhibitowanego dymiącego kwasu azotowegoEl subartículo ML‧d‧ no se aplica al ácido nítrico fumante no inhibido
Dodać ‧ ml kwasu azotowego o stężeniu ‧ mol/l i ponownie zamieszać. Przesączyć pod próżnią przez tygiel, którego dno jest pokryte ziemią okrzemkowąFiltrar en vacío con un crisol cuyo fondo se ha cubierto de tierra de diatomeas
Produkt ten, w formie bryłek lub granulek, jest wytwarzany z amoniaku i kwasu azotowego, przy czym zawartość azotu przekracza ‧% masySe fabrica a partir de amoniaco y ácido nítrico y su contenido de nitrógeno es superior al ‧ % en peso, en forma comprimida o granular
płynne utleniacze składające się z inhibitowanego dymiącego na czerwono kwasu azotowego (IRFNA) (CAS ‧-‧-‧) lub zawierające tę substancjęOxidantes líquidos constituidos por o que contengan ácido nítrico fumante rojo inhibido (IRFNA) (CAS
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5838 zdań frazy kwas azotowy(v).Znalezione w 1,965 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.