wymowa: IPA: ˈĩmjjɛ /ˈimjɛ̃/    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • nombre   
  (Noun  m) [hyphenation: nom·bre;]
   
  przest. przestarzałe, przestarzały rzeczownik
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
   
  Nombre dado a una persona en su nacimiento y que precede al nombre de familia.
 • nombre de pila   
  [hyphenation: nom·bre de pi·la;]
   
  Nombre dado a una persona en su nacimiento y que precede al nombre de familia.
 • apellido   
 • denominación   
 • nombre propio#nombres de pila   
 • sustantivo   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (9)

ImięNombre
imię i nazwiskonombre completo
Imię różyEl nombre de la rosa
imionanombre
Imiona chińskieOnomástica china
Nagroda imienia Miesa van der Rohe dla architektury europejskiejPremio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe
nazywać rzeczy po imieniullamar al pan, pan y al vino, vino
W imię ojcaEn el nombre del Padre
Wyślij szybką wiadomość do użytkownika {imię}Enviar a {first name} un mensaje rápido

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "imię", pamięć tłumaczeniowa

add example
Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter i Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji społeczeństwa obywatelskiego i mniejszości narodowych na Białorusi (BHeidi Hautala, Elisabeth Schroedter y Werner Schulz, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación de la sociedad civil y las minorías nacionales en Belarús (B
Głos zabrali: Neena Gill (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Nicolae Vlad Popa, w imieniu grupy PPE-DE, Evelyne Gebhardt, w imieniu grupy PSE, Sarah Ludford, w imieniu grupy ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten, w imieniu grupy IND/DEM, Panayiotis Demetriou, Daciana Octavia Sârbu i Mihael BrejcIntervienen Neena Gill (ponente de opinión de la Comisión JURI), Nicolae Vlad Popa, en nombre del Grupo PPE-DE, Evelyne Gebhardt, en nombre del Grupo PSE, Sarah Ludford, en nombre del Grupo ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, en nombre del Grupo Verts/ALE, Gerard Batten, en nombre del Grupo IND/DEM, Panayiotis Demetriou, Daciana Octavia Sârbu y Mihael Brejc
Pierre Jonckheer, Monica Frassoni i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie programu legislacyjnego i programu prac Komisji na rok ‧ (BPierre Jonckheer, Monica Frassoni y Daniel Cohn-Bendit, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el Programa legislativo y de trabajo de la Comisión para ‧ (B
Kontrola dotyczy dokumentów , a w razie potrzeby przeprowadzana jest na miejscu w innych instytucjach Unii , w pomieszczeniach każdego organu lub jednostki organizacyjnej zarządzających dochodami i wydatkami w imieniu Unii oraz w Państwach Członkowskich , w tym w pomieszczeniach każdej osoby fizycznej lub prawnej otrzymującej płatności z budżetu .El control se llevará a cabo sobre la documentación contable y , en caso necesario , en las depend encias correspondientes de las otras instituciones de la Unión , en las dependencias de cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión y en los Estados miembros , incluidas las dependencias de cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del presupuesto .
w imieniu grupy ALDE. - (FI) Panie przewodniczący! Również chciałbym pogratulować panu Briemu dobrego sprawozdania.en nombre del Grupo ALDE. - (FI) Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al señor Brie por un gran informe.
A podejrzani, panie przewodniczący - zwłaszcza w tych czasach, kiedy okazuje się, że tak wiele podstawowych zasad może być nagiętych w imię walki z terroryzmem - nie mogą być uprowadzani, źle traktowani i pozbawiani ich podstawowych praw, bez konsekwencji.Y los sospechosos, señor Presidente -especialmente en este día y en este momento, cuando resulta que tantos principios fundamentales se pueden ver traicionados en nombre de la lucha antiterrorista- no pueden ser secuestrados, maltratados y privados de sus derechos fundamentales sin consecuencias.
Komisja Europejska ani żadna osoba działająca wjej imieniu nie może być pociągnięta do odpowiedzialności ztytułu sposobu wykorzystania informacji zawartych wtej publikacji ani ztytułu błędów , które pomimo starannego przygotowania iwery kacji mogą się wniej pojawić .Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre se responsabilizará del uso que pudiera hacerse de esta información , ni de los errores que pueda haber a pesar de la preparación y comprobación precisas de la misma .
w imieniu grupy PPE-DE. - (CS) Panie przewodniczący! Pragnę podziękować posłowi Onyszkiewiczowi na to ważne, znakomicie zredagowane i wyważone sprawozdanie.Señor Presidente, quisiera mostrar mi agradecimiento al señor Onyszkiewicz por elaborar este importante, equilibrado y bien redactado informe.
w imieniu grupy ECR - Panie Przewodniczący! Wrzenie w Tunezji jest niewątpliwie wyrazem frustracji ludzi z powodu stagnacji politycznej ich kraju oraz względnej stagnacji gospodarczej.en nombre del Grupo ECR. - Señor Presidente, el levantamiento en Túnez refleja sin duda la frustración de la gente ante el estancamiento político del país y su relativo estancamiento económico.
Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do KomisjiCon objeto de que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, en su caso, para seleccionar una muestra, se ruega a todos los importadores no vinculados, o representantes que actúen en su nombre, que se den a conocer a la Comisión
W imieniu KomisjiPor la Comisión
Głos zabrali: Edit Bauer (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Esther De Lange (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Simon Busuttil w imieniu grupy PPE-DE, Stavros Lambrinidis w imieniu grupy PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Andreas Mölzer niezrzeszony, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström i Ignasi Guardans CambóIntervienen Edit Bauer (ponente de opinión de la Comisión EMPL), Esther De Lange (ponente de opinión de la Comisión FEMM), Simon Busuttil, en nombre del Grupo PPE-DE, Stavros Lambrinidis, en nombre del Grupo PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, en nombre del Grupo ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, en nombre del Grupo UEN, Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE, Giusto Catania, en nombre del Grupo GUE/NGL, Nigel Farage, en nombre del Grupo IND/DEM, Andreas Mölzer, no inscrito, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström y Ignasi Guardans Cambó
Jens-Peter Bonde i Nigel Paul Farage, w imieniu grupy IND/DEM, o poparciu dla nowej Komisji (BJens-Peter Bonde y Nigel Farage, en nombre del Grupo IND/DEM, sobre la aprobación de la nueva Comisión (B
w imieniu Grupy PPE-DE. - Panie przewodniczący! Niedługo minie miesiąc od wyborów prezydenckich w Zimbabwe.en nombre del Grupo del PPE-DE. - Señor Presidente, dentro de poco hará un mes desde que se celebraron elecciones presidenciales en Zimbabue.
w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej protokołów do konwencji alpejskiej: Protokołu w sprawie ochrony gleby, Protokołu w sprawie energii i Protokołu w sprawie turystykirelativa a la firma en nombre de la Comunidad Europea del Protocolo sobre la protección de los suelos, del Protocolo sobre la energía y del Protocolo sobre el turismo, del Convenio de los Alpes
sprawozdaniem sporządzonym przez Paola Costę w imieniu delegacji Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego w sprawie wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków (PE-CONS 3724/2008 - -,el informe de Paolo Costa, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente (PE-CONS 3724/2008 - -,
Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwPara que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, se ruega a todos los importadores, o a los representantes que actúen en su nombre, que se den a conocer a la Comisión y faciliten, en el plazo fijado en el punto ‧, letra b), inciso i), y en los formatos indicados en el punto ‧, la siguiente información sobre sus empresas
Poprzez obecne głosowanie wzywam jednak przewodniczącego Parlamentu i posłów, którzy negocjują budżet Unii w imieniu Parlamentu, aby zasugerowali Radzie działania umożliwiające Unii uzyskanie tych oszczędności.Sin embargo, a través de esta votación, pido al Presidente del Parlamento y a los diputados que están negociando el presupuesto de la Unión en nombre del Parlamento que propongan al Consejo Europeo que permita que la Unión realice estos ahorros.
Głos zabrali: Nicole Fontaine w imieniu grupy PPE-DE, Christa Prets w imieniu grupy PSE, Maria Carlshamre w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Edit Bauer, Martine Roure, Milan Horáček, Johannes Blokland, Christa Klaß, Katerina Batzeli, Carlos Coelho, Edite Estrela i Manolis MavrommatisIntervienen Nicole Fontaine, en nombre del Grupo PPE-DE, Christa Prets, en nombre del Grupo PSE, Maria Carlshamre, en nombre del Grupo ALDE, Margrete Auken, en nombre del Grupo Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, en nombre del Grupo GUE/NGL, Urszula Krupa, en nombre del Grupo IND/DEM, Jan Tadeusz Masiel, no inscrito, Edit Bauer, Martine Roure, Milan Horáček, Johannes Blokland, Christa Klaß, Katerina Batzeli, Carlos Coelho, Edite Estrela y Manolis Mavrommatis
W imieniu Republiki BułgariiPor la República de Bulgaria
Rozrachunek międzysystemowy pomiędzy dwoma systemami zewnętrznymi stosującymi model interfejsowy może zostać zainicjowany wyłącznie przez system zewnętrzny (lub w jego imieniu przez odpowiedni bank centralny systemu zewnętrznego), którego uczestnika subkonto podlega obciążeniuLa liquidación entre sistemas entre dos SV interconectados solo podrá iniciarla un SV (o su BCSV en su nombre) en cuya subcuenta de un participante se haga un adeudo
Nie dostrzegam żadnych korzyści dla środowiska, jeżeli produkty europejskie, wytwarzane w najczyściejszym procesie produkcji na świecie, zostaną obarczone takimi obciążeniem w imię zwalczania zmian klimatycznych.No consigo ver ningún beneficio para el medio ambiente si los productos europeos, que son los que se fabrican de la manera más limpia del mundo, deben asumir esta carga en nombre de la lucha contra el cambio climático.
Nie mogę się wypowiadać w imieniu kogokolwiek innego.No puedo hablar en nombre de los demás.
Choć pan Matsakis jest jedynym mężczyzną, który zabrał głos podczas debaty, komisarz Michel mówił w imieniu Komisji, a ja z uwagą słuchałem tej interesującej debaty.A pesar de que el señor Matsakis ha sido el único diputado de sexo masculino que ha intervenido, el señor Michel ha hablado en nombre de la Comisión, y yo he seguido muy atentamente este interesante debate.
— w imieniu rządu niderlandzkiego przez C. Wissels oraz M. de Mol , działające w charakterze pełnomocników ,en nombre del Gobierno neerlandés , por las Sras . C. Wissels y M. de Mol , en calidad de agentes ;
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 28591 zdań frazy imię.Znalezione w 5,055 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.