wymowa: IPA: ˈĩmjjɛ /ˈimjɛ̃/    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • nombre   
  (Noun  m) [hyphenation: nom·bre;]
   
  przest. przestarzałe, przestarzały rzeczownik
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
   
  Nombre dado a una persona en su nacimiento y que precede al nombre de familia.
 • nombre de pila   
  [hyphenation: nom·bre de pi·la;]
   
  Nombre dado a una persona en su nacimiento y que precede al nombre de familia.
 • apellido   
 • denominación   
 • nombre propio#nombres de pila   
 • sustantivo   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (9)

ImięNombre
imię i nazwiskonombre completo
Imię różyEl nombre de la rosa
imionanombre
Imiona chińskieOnomástica china
Nagroda imienia Miesa van der Rohe dla architektury europejskiejPremio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe
nazywać rzeczy po imieniullamar al pan, pan y al vino, vino
W imię ojcaEn el nombre del Padre
Wyślij szybką wiadomość do użytkownika {imię}Enviar a {first name} un mensaje rápido

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "imię", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej zawarciaSe autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la(s) persona(s) facultada(s) para firmar el Acuerdo en nombre de la Comunidad, a reserva de su celebración
w imieniu grupy PPE-DE. - (FR) Panie przewodniczący! W istocie w pełni popieram pana Swobodę, ponieważ nie powiedziano nam, a tym samym nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie tej rezolucji w tym tygodniu.en nombre del Grupo del PPE-DE. - (FR) Señor Presidente, efectivamente, apoyo totalmente al señor Swoboda, puesto que no estábamos al corriente y, en consecuencia, esta semana no hemos preparado nada para esta resolución.
Kontrola dotyczy dokumentów , a w razie potrzeby przeprowadzana jest na miejscu w innych instytucjach Unii , w pomieszczeniach każdego organu lub jednostki organizacyjnej zarządzających dochodami i wydatkami w imieniu Unii oraz w Państwach Członkowskich , w tym w pomieszczeniach każdej osoby fizycznej lub prawnej otrzymującej płatności z budżetu .El control se llevará a cabo sobre la documentación contable y , en caso necesario , en las depend encias correspondientes de las otras instituciones de la Unión , en las dependencias de cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión y en los Estados miembros , incluidas las dependencias de cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del presupuesto .
Jak ci na imię, przystojniaku?¿ Cómo te llamas, guapo?
Głos zabrali: Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Burkhard Balz, Gianni Pittella, Sharon Bowles, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Godfrey Bloom, Corneliu Vadim Tudor, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Bastiaan Belder, Csanád Szegedi, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Zbigniew Ziobro, Marie-Christine Vergiat, Jaroslav Paška, Enikő Győri, George Sabin Cutaș, Roberts Zīle, David Casa, Pervenche Berès, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Frank Engel, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas i Danuta JazłowieckaIntervienen Nikolaos Salavrakos, en nombre del Grupo EFD, Hans-Peter Martin, no inscrito, Burkhard Balz, Gianni Pittella, Sharon Bowles, Michail Tremopoulos, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Godfrey Bloom, Corneliu Vadim Tudor, Werner Langen, Anni Podimata, Olle Schmidt, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Bastiaan Belder, Csanád Szegedi, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Zbigniew Ziobro, Marie-Christine Vergiat, Jaroslav Paška, Enikő Győri, George Sabin Cutaș, Roberts Zīle, David Casa, Pervenche Berès, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Frank Engel, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas y Danuta Jazłowiecka
Komisja Europejska ani żadna osoba działająca wjej imieniu nie może być pociągnięta do odpowiedzialności ztytułu sposobu wykorzystania informacji zawartych wtej publikacji ani ztytułu błędów , które pomimo starannego przygotowania iwery kacji mogą się wniej pojawić .Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre se responsabilizará del uso que pudiera hacerse de esta información , ni de los errores que pueda haber a pesar de la preparación y comprobación precisas de la misma .
W przypadku butelkowania na zlecenie, wskazanie podmiotu dokonującego butelkowania uzupełnia się słowami butelkowane dla (...) lub, gdy wskazuje się nazwę i adres osoby, która przeprowadziła butelkowanie w imieniu osoby trzeciej, słowami butelkowane dla (...) przez (...En el caso de un embotellado por encargo, la indicación del embotellador se completará mediante los términos embotellado para (...) o, en el caso de que consten el nombre y la dirección de la persona que haya procedido al embotellado por cuenta de un tercero, mediante los términos embotellado para (...) por (...
W imieniu RadyPor el Consejo
Głos zabrali: Dirk Sterckx (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Françoise Castex w imieniu grupy S&D, Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE, William (The Earl of) Dartmouth, podnosząc niebieską kartkę w celu zadania pytania Françoise Castex, która udzieliła odpowiedzi, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, również w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Dirka Sterckxa po podniesieniu niebieskiej kartki, Diogo Feio, Evelyn Regner, Jaroslav Paška, Othmar Karas, Marianne Thyssen, Hella Ranner, Arturs Krišjānis Kariņš i Lara ComiIntervienen Dirk Sterckx (ponente de opinión de la Comisión ECON), Tadeusz Zwiefka, en nombre del Grupo PPE, Françoise Castex, en nombre del Grupo S&D, Alexandra Thein, en nombre del Grupo ALDE, William (The Earl of) Dartmouth, para formular una pregunta con arreglo al procedimiento de tarjeta azul a Françoise Castex, quien le responde, Kay Swinburne, en nombre del Grupo ECR, Cornelis de Jong, en nombre del Grupo GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, en nombre del Grupo EFD, quien responde asimismo a una pregunta formulada por Dirk Sterckx con arreglo al procedimiento de tarjeta azul, Diogo Feio, Evelyn Regner, Jaroslav Paška, Othmar Karas, Marianne Thyssen, Hella Ranner, Arturs Krišjānis Kariņš y Lara Comi
Maksymalna intensywność pomocy na pokrycie kosztów badań przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności inwentarza, z wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właściciela inwentarza i rutynowych kontroli jakości mleka, wynosi ‧ %Hasta el ‧ % de los costes de las pruebas realizadas por terceros o en nombre de ellos para determinar la calidad genética o el rendimiento del ganado, exceptuando los controles realizados por el propietario del ganado y los controles de rutina de la calidad de la leche
Głos zabrali: Ruth Hieronymi w imieniu grupy PPE-DE, Christa Prets w imieniu grupy PSE, Mojca Drčar Murko w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, i Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGLIntervienen Ruth Hieronymi, en nombre del Grupo PPE-DE, Christa Prets, en nombre del Grupo PSE, Mojca Drčar Murko, en nombre del Grupo ALDE, Helga Trüpel, en nombre del Grupo Verts/ALE, y Miguel Portas, en nombre del Grupo GUE/NGL
w imieniu grupy ALDE - Panie Przewodniczący! Tragiczne wydarzenia w Japonii ujawniły nie tylko błędy i wady w reaktorach japońskich.en nombre del Grupo ALDE. - Señor Presidente, los trágicos acontecimientos acaecidos en Japón no solo han revelado errores y fallas en los reactores japoneses.
w imieniu grupy UEN. - Pani Przewodnicząca! Zabierając głos w imieniu grupy UEN w debacie poświęconej wpływom światowego handlu na zmiany klimatyczne, chcę zwrócić uwagę na następujące kwestie.Señora Presidenta, tomo la palabra en nombre del Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones en este debate sobre las repercusiones el comercio mundial sobre el cambio climático para llamar la atención sobre las siguientes cuestiones:
Nazwisko i imię: Pan/PaniApellidos y nombre: D./D.a
Panie przewodniczący Rady! Apeluję w imieniu mojej grupy do Rady Europejskiej, aby właściwie włączyć europejską politykę transportową w zintegrowane wytyczne.(DE) Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, señor Presidente del Consejo, en nombre de mi Grupo pido al Consejo Europeo que incorpore en la forma apropiada la política europea de transporte a las Directrices integradas.
W imieniu KomisjiPor la Comisión
Głos zabrali: Ján Hudacký (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Mariela Velichkova Baeva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Alain Lipietz (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), András Gyürk (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Gabriela Creţu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Leopold Józef Rutowicz (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE-DE, Reino Paasilinna w imieniu grupy PSE, Šarūnas Birutis w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, i Romano Maria La Russa w imieniu grupy UENIntervienen Ján Hudacký (ponente de opinión de la Comisión ECON), Mariela Velichkova Baeva (ponente de opinión de la Comisión ECON), Alain Lipietz (ponente de opinión de la Comisión ECON), András Gyürk (ponente de opinión de la Comisión ITRE), Gabriela Creţu (ponente de opinión de la Comisión IMCO), Leopold Józef Rutowicz (ponente de opinión de la Comisión IMCO), Gunnar Hökmark, en nombre del Grupo PPE-DE, Reino Paasilinna, en nombre del Grupo PSE, Šarūnas Birutis, en nombre del Grupo ALDE, Rebecca Harms, en nombre del Grupo Verts/ALE, y Romano Maria La Russa, en nombre del Grupo UEN
Marielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke i Thierry Cornillet w imieniu grupy ALDEMarielle De Sarnez, Fiona Hall, Johan Van Hecke y Thierry Cornillet, en nombre del Grupo ALDE
sprawozdania przygotowanego przez pana posła Virrankoskiego w imieniu Komisji Budżetowej na temat projektu ogólnego budżetu Unii Europejskiej na rok finansowy 2008, Sekcja III - Komisjael informe de Kyösti Virrankoski, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, Sección III - Comisión
Należy z zadowoleniem przyjąć, że w tym sprawozdaniu nazywa się rzeczy po imieniu i że krytykuje się nieakceptowalną postawę Turcji, czyli kraju kandydującego.Me complace que este informe llame al pan, pan y al vino, vino y que critique la actitud de Turquía, país candidato a la adhesión, que resulta totalmente inaceptable.
Tylko w ten sposób można rzeczywiście bronić wielojęzyczności i różnorodności kulturowej, których przywódcy wspólnotowi rzekomo bronią, choć w praktyce wciąż je podważają w imię oszczędności.Es el único modo de defender realmente el multilingüismo y la diversidad cultural que los responsables de la Comunidad aseguran defender, pero que, en la práctica, ponen constantemente en entredicho, alegando el recorte de los gastos.
w imieniu grupy GUE/NGL. - (PT) Panie przewodniczący! Sprawozdanie pana Bono to znakomity dokument, który popieramy.Señora Presidenta, el informe del señor Bono es un documento excelente al que prestamos todo nuestro apoyo.
pojęcie nieprawidłowość ma znaczenie przypisane mu w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym jest to jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot albo poprzez zmniejszenie lub utratę przychodów, które pochodzą z zasobów własnych pobieranych bezpośrednio w imieniu Wspólnot, albo też w związku z obciążeniem budżetu wspólnotowego nieuzasadnionym wydatkiemirregularidad: con arreglo a lo establecido en el artículo ‧, apartado ‧, del Reglamento (CE, Euratom) no ‧/‧, toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o pueda tener por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido
Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE,w sprawie praw człowieka w Mołdawii, a w szczególności w Naddniestrzu (BElisabeth Schroedter, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre los derechos humanos en Moldova, en particular en Transdniéster (B
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 28591 zdań frazy imię.Znalezione w 2,889 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.