wymowa: IPA: /ɡd͡ʑɛ/ ɟʥ̑ɛ    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • donde   
  (Conjunction, Noun, Adverb  m) [hyphenation: don·de;]
   
  ...względny, zastępujący określenie miejsca
   
  ¿En qué lugar?
 • dónde   
  [hyphenation: dón·de;]
   
  ...pytajny, służący do tworzenia pytań o lokalizację
   
  ¿En qué lugar?
 • adónde   
 • de dónde   
 • adonde   
  (Adverb  )
 • atracar   
 • de   
  (Adverb  )
 • de donde   
 • desordenar   
 • enseñorearse   
 • faltar   
 • ondee   

Pozostałe znaczenia:

 
gdzieś (miejsce nie określone bliżej)

Picture dictionary

dónde, donde
dónde, donde

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (7)

gdzie indziejparte; en otra parte; en otro lugar; lugar; en; de otra manera
Gdzie jest Nemo?Buscando a Nemo
gdzie jest toaletadónde están los aseos; dónde está el baño
gdzie jest ubikacjadónde está el baño; dónde están los aseos
gdzie mieszkaszdónde vive usted; dónde vives
gdzie Pan mieszkadónde vive usted; dónde vives
gdzie Pani mieszkadónde vives; dónde vive usted

Przykładowe zdania z "gdzie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jest to szczególnie ważne wśród obywateli, którzy mieszkają w dorzeczach, gdzie nie występuje poważne lub potencjalne zagrożenie powodziowe, ale których obszary mogą w szczególności tworzyć spływ wód powodziowychEsto es especialmente importante para aquellos ciudadanos que residen en cuencas hidrográficas no sujetas a peligro grave o potencial de inundación, pero parte de las cuales puedan ser especialmente propensas a crear escorrentías
W Tajlandii, gdzie wartość ta wynosiła około ‧ %, oszacowane wolne moce były raczej niskie, a w każdym razie znacznie niższe niż w Indiach i IndonezjiEn Tailandia, en donde el coeficiente se situó en torno al ‧ %, la capacidad adicional calculada fue bastante baja y en cualquier caso notablemente más baja que en la India e Indonesia
m.in. gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach popełniono domniemane przestępstwocon inclusión del lugar, la fecha y el modo en que se cometió la infracción
Jakaś propozycja gdzie jest kaseta z kamery ochrony ze skarbca?¿ Tienes idea de dónde está la cinta de seguridad de la cámara?
W moim kraju, gdzie rynek energetyczny jest kontrolowany przez dostawców publicznych na rzecz dobra publicznego, działania tego rodzaju miałyby bardzo niekorzystny skutek.En mi país, donde el mercado de la electricidad está controlado por proveedores públicos por el bien general, algo como esto tendrá consecuencias muy desfavorables.
Chciałabym także powtórzyć to, co powiedziałam podczas moich wcześniejszych wystąpień w tej Izbie, a także gdzie indziej.Me gustaría repetir también lo que ya he dicho en anteriores ocasiones en esta Cámara y en otros lugares.
Jeżeli powie nam gdzie one są, to się tym zajmiemySi dices donde están las llaves, nos ocuparemos
Wszelka działalność nieujęta w ustępach ‧–‧ tam, gdzie w ramach procedur oceny wpływu na środowisko, z mocy krajowego porządku prawnego, przewidziany jest udział społeczeństwaToda actividad no mencionada en los apartados ‧ a ‧ precedentes cuando esté prevista la participación del público respecto de ella en el marco de un procedimiento de evaluación del impacto sobre el medio ambiente conforme a la legislación nacional
CPA ‧.‧.‧: Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydrauliczne i prasy do obróbki metali, gdzie indziej niesklasyfikowaneCPA ‧.‧.‧: Máquinas herramienta para forjar o estampar y martillos; prensas hidráulicas y prensas para trabajar el metal n.c.o.p
Czy Sarajevo dalej jest tam, gdzie było?¿ Sigue en el mismo sitio de siempre?
Gdzie pan pracuje?Trabajo de noche.-? Dónde?
Tam, gdzie mieszkam, w styczniu pada śnieg.Donde vivo, tenemos nieve en enero.
Więc gdzie to jest?Así que, ¿ dónde está?
Do wszystkich urządzeń, w których zamontowano baterie i akumulatory, należy dołączyć instrukcję wskazującą bezpieczny sposób ich usunięcia oraz, tam gdzie to właściwe, informującą użytkownika końcowego o rodzaju zamontowanych baterii i akumulatorówLos aparatos que lleven incorporados pilas o acumuladores deberán ir acompañados de instrucciones que muestren cómo realizar la extracción de forma segura y, si procede, informen al usuario final de la clase de pilas y acumuladores incorporados
Jak myślisz- gdzie są teraz?¿ Dónde crees que están ahora?
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do przygotowywania i przechowywania, w sklepach detalicznych lub miejscach przyległych do punktów sprzedaży, produktów mięsnych i innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, tam gdzie przygotowywanie i przechowywanie odbywa się jedynie w celu bezpośredniego zaopatrzenia klientaLa presente Directiva no se aplicará a la preparación y al almacenamiento de productos cárnicos y de otros productos de origen animal destinados al consumo humano que se realicen en comercios de venta al por menor o en locales contiguos a los puntos de venta, en los que la preparación y el almacenamiento se realicen con el único fin de abastecer directamente al consumidor
W związku z tym pierwotny projekt sprawozdania, w którym przewidziano realizację Domu Historii Europejskiej i kolosalne koszty jego prowadzenia, był całkowicie sprzeczny z moim głębokim przekonaniem, że tam, gdzie zaangażowane są publiczne pieniądze, niezbędna jest powściągliwość budżetowa.Por tanto, el borrador inicial del informe, donde se establece la construcción de una Casa de la Historia Europea con exorbitantes gastos de funcionamiento, iba totalmente en contra de mi firme creencia en la restricción presupuestaria cuando entra en juego el dinero público.
Instrument finansowy na rzecz wspierania praw człowieka na świecie zwiększa skuteczność i przejrzystość pomocy zewnętrznej Wspólnoty oraz poprawia poszanowanie praw człowieka i wolności podstawowych w krajach i regionach, gdzie są one najbardziej zagrożone.El instrumento financiero para la promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial aumenta la efectividad y transparencia de la asistencia exterior de la UE y el respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales en los países y regiones donde más peligran.
Gdzie upublicznia się decyzje odnoszące się do przyznawania przydziałów, informacje dotyczące projektów, w których dane Państwo Członkowskie uczestniczy lub do których upoważnia podmioty publiczne lub prywatne, oraz sprawozdania dotyczące emisji wymagane na podstawie pozwolenia na emisje gazów cieplarnianych i znajdujące się w posiadaniu właściwych władz?¿En dónde se ponen a disposición del público las decisiones sobre la asignación de permisos de emisión, las información sobre las actividades de los proyectos en los que participe el Estado miembro o autorice a entidades públicas y privadas a participar y los informes sobre las emisiones que exige el permiso de emisión de gases de efecto invernadero que obran en poder de la autoridad competente?
całości procesu uboju, od momentu kiedy żywy drób wchodzi do rzeźni aż do stadium pakowania lub, tam gdzie jest to stosowne, do momentu, kiedy tuszki drobiowe opuszczają rzeźnięii) el conjunto del proceso de sacrificio, a partir del momento en que las aves vivas de corral entran en el matadero hasta la etapa del embalaje o, si resulta necesario, hasta que las canales salgan del matadero
Tam gdzie to jest konieczne, Państwa Członkowskie powinny ustanowić mechanizmy finansowania kosztów netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej w przypadku, kiedy dowiedzie się, że ten obowiązek może być spełniony jedynie ze stratą lub po kosztach netto, które nie mieszczą się normalnych standardach handlowychSi fuera necesario, los Estados miembros deben establecer mecanismos que permitan la financiación del coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal en los casos en que quede demostrado que dichas obligaciones sólo pueden cumplirse con pérdidas o a un coste neto no conforme a las prácticas comerciales normales
zalecaną wielkość dziennego spożycia środka- w porcjach, tam gdzie jest to właściwe i gdzie łatwo można podzielić go na porcjela ingesta diaria del producto recomendada, cuando proceda y sea fácilmente determinable en porciones
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25193 zdań frazy gdzie.Znalezione w 6,906 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.