wymowa: IPA: /ɡd͡ʑɛ/ ɟʥ̑ɛ    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • donde   
  (Conjunction, Noun, Adverb  m) [hyphenation: don·de;]
   
  ...względny, zastępujący określenie miejsca
   
  ¿En qué lugar?
 • dónde   
  [hyphenation: dón·de;]
   
  ...pytajny, służący do tworzenia pytań o lokalizację
   
  ¿En qué lugar?
 • adónde   
 • de dónde   
 • adonde   
  (Adverb  )
 • atracar   
 • de   
  (Adverb  )
 • de donde   
 • desordenar   
 • enseñorearse   
 • faltar   
 • ondee   

Pozostałe znaczenia:

 
gdzieś (miejsce nie określone bliżej)

Picture dictionary

dónde, donde
dónde, donde

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (7)

gdzie indziejparte; en otra parte; en otro lugar; lugar; en; de otra manera
Gdzie jest Nemo?Buscando a Nemo
gdzie jest toaletadónde están los aseos; dónde está el baño
gdzie jest ubikacjadónde está el baño; dónde están los aseos
gdzie mieszkaszdónde vive usted; dónde vives
gdzie Pan mieszkadónde vive usted; dónde vives
gdzie Pani mieszkadónde vives; dónde vive usted

Przykładowe zdania z "gdzie", pamięć tłumaczeniowa

add example
W ramach moich obowiązków odwiedziłem miejsca, gdzie wydobywana jest ropa naftowa, czyli basen Morza Kaspijskiego, Morza Barentsa i Arabię Saudyjską.Como exige mi trabajo, he visitado los lugares donde se produce el petróleo: el Mar Caspio, el Mar de Barents y Arabia Saudí.
I tak zakończył się następny/ rozdział legendy o Kwan Yin./ Życie zostało przydzielone/ tam, gdzie mogło być odebrane./ Mimo to trzeba napisać książkę,/ aby ludzie pamiętali, iż są powiązani ze/ swoją przeszłością, i aby prawda ta przetrwałaAsí que el siguiente capítulo de la leyenda de Kualn Jenllegó a su final. Se ha otorgado una vida
Poza tym Komitet uważa, że system EIT powinien działać tak, by- tam, gdzie jest to właściwe- włączyć wybrane, już działające w UE centra doskonałości, ale uniknąć przekształcenia się w nadbudowę biurokratyczną wspierającą takie ośrodkiAsimismo, el Comité considera que el sistema IET debería tener el objetivo, llegado el caso, de incorporar una selección de los centros de excelencia que ya existen en la UE, pero no debería convertirse en una superestructura burocrática de apoyo a estos centros
Zamiast tolerować brak demokracji w traktacie lizbońskim, powinniśmy optować za Europą demokracji i demokratyczną Europą, gdzie Europejczycy wybierają kandydatów, którzy będą reprezentować ich w negocjacjach z innymi krajami.En lugar de la no democracia del Tratado de Lisboa deberíamos optar por una Europa de las democracias y una Europa democrática en la que los votantes eligen a todas las personas que servirán a los ciudadanos europeos en las negociaciones con otros países.
Kupili trzy koszyki truskawek i poszli. tzry koszyki truskawek? gdzie poszli? gdzieś do góryCompraron tres cestas de fresas y se fueron.¿ Tres cestas de fresas? ¿ A dónde fueron?
Jasne jest, że jeżeli tendencja ta się utrzyma, wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w regionach, gdzie uprawia się owoce i warzywaEsta claro que si esta tendencia continua, las empresas precisarán más trabajadores temporeros en las regiones en las que se cultivan frutas y hortalizas
typu ‧ (emisja par), gdzie stosowneTipo ‧ (emisiones por evaporación), si procede
wiceprzewodniczący Komisji. - Niedawno byłem w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, w którym palenie nie jest zakazane i rzeczywiście zauważyłem wielką różnicę w porównaniu do Unii Europejskiej, gdzie przynajmniej w miejscach publicznych nie czuć nieprzyjemnego zapachu papierosów, przynajmniej w miejscach publicznych.Vicepresidente de la Comisión. - Hace poco tiempo he visitado un país fuera de la Unión Europea en el que no está prohibido fumar, y me he dado cuenta de verdad de la enorme diferencia que existe con la Unión Europea, donde por lo menos no se huele el aroma de los cigarros en los lugares públicos.
Na niektórych obszarach finansujemy programy prac nastawione na zatrudnienie, szczególnie w państwach takich, jak Ruanda, Burundi i Demokratyczna Republika Konga, gdzie występowały konflikty zbrojne.En algunos países, financiamos programas de trabajo de alta intensidad en mano de obra, sobre todo en países posconflicto, como Rwanda, Burundi o la República Democrática del Congo.
Jest to niewątpliwie kwestia identyfikacji przyczyn opóźnień w realizacji projektów w przypadku każdego z państw i, tam gdzie to konieczne, każdego z regionów; zasadniczo już znamy te przyczyny.Se trata, sin duda, de identificar los motivos de los retrasos en la ejecución de los proyectos en cada país y región, y en general ya los conocemos.
Gdzie byłaś?¿ Dónde estaba?
Informacje naukowe wskazują przy tym, że populacja gardłosza atlantyckiego w obszarze ‧ jest poważnie przetrzebiona oraz, że odkryto obszary, gdzie występują wrażliwe skupiska tego gatunkuEl dictamen científico indica, además, que el reloj anaranjado se está agotando en la zona ‧ y se han identificado zonas de agregación vulnerables de esta especie
Najwyższy jest we Francji, gdzie przekracza 40 %, w Niemczech wynosi około 16%, ale w innych państwach członkowskich znacznie pozostaje w tyle, a należy pamiętać, że projekt ma być naszą wspólną wizytówką, wizytówką naszej europejskiej polityki w obszarze cyfrowej kultury.Francia está a la cabeza con más del 40 %, Alemania está en torno al 16 %, pero muchos otros Estados miembros están considerablemente más atrás, y, recordémoslo, se supone que este programa es nuestro buque insignia de la política cultural digital europea.
Jak już wspomniano, kryzys uderza w cały sektor. Wspomnę jedynie przykładowo o sytuacji we Włoszech, gdzie na wybrzeżu Toskanii, w następstwie procesów przenoszenia zakładów, w ostatnich miesiącach zmuszono do skorzystania z funduszu gwarantowanych wynagrodzeń setki pracowników, a także dokonuje się zwolnień pracowników zatrudnionych na czas określony.Como ya se ha dicho, la crisis está azotando a todo el sector, y solo a modo de ejemplo, voy a mencionar la situación en Italia, concretamente en la costa de la Toscana, donde en los últimos años, después de los procesos de reubicación, se ha aplicado un recurso a gran escala para el Fondo de Garantía Salarial, impuesto a cientos de empleados, y para el despido de los empleados que tienen contratos temporales.
W przypadku gdy dla celów zastosowania przepisów ust. ‧ i ‧ ustalono, że liczba uprawnień przyznanych rolnikowi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ jest nieprawidłowa i gdy nienależnie przydzielone środki nie mają wpływu na łączną wartość uprawnień przyznanych rolnikowi, państwo członkowskie dokonuje ponownego wyliczenia uprawnień do płatności i, tam gdzie to stosowne, przeprowadza korektę rodzajów przyznanych rolnikowi uprawnieńCuando se determine, a los efectos de la aplicación de los apartados ‧ y ‧, que es incorrecto el número de derechos asignados al agricultor de conformidad con el Reglamento (CE) no ‧/‧, y cuando la asignación indebida no tenga ninguna incidencia en el valor total de los derechos que reciba el agricultor, el Estado miembro volverá a calcular los derechos de pago y, cuando proceda, corregirá el tipo de derechos asignados al agricultor
Gdzie on się podział?¿ Dónde está?
Pożądany efekt zostanie jednak osiągnięty dopiero wówczas, gdy podejście to zostanie zastosowane w takim samym zakresie wszędzie tam, gdzie powstają koszty zewnętrzneNo obstante, solo será posible alcanzar el efecto pretendido si este enfoque se aplica, en la misma escala, a todos los ámbitos en los que se generan costes externos
Gdzie jest lista najlepszych wyników?¿Dónde están las mejores puntuaciones?
gdzie stężenie NOx conc, COconc, HCconc to średnie stężenia (ppm) w nierozcieńczonych spalinach, jak określono w pktdonde NOx conc, COconc, HCconc son las concentraciones medias (ppm) en el gas de escape bruto, como se indica en el punto
Są one najbardziej rozpowszechnione tam , gdzie znajdują się znaczne ilości materii organicznej lub nawozu pochodzenia zwierzęcego , a także wokół korzeni .Su actividad hace posible el crecimiento de todos los organismos vivos , desde las plantas a los animales que se alimentan de ellas , incluido el ser humano .
Nawet gdybyśmy wiedzieli, gdzie są kody, to byłby kiepski planAunque tuviéramos los códigos, no es un plan práctico
Gdzie jest reszta twoich ludzi?¿ Dónde está el resto de tu gente?
A zatem jeżeli jest jedna rzecz, której nie można zarzucić premierowi Portugalii, to zaniedbanie którejś z dwu ról i nieobecność w miejscu, w którym powinien być lub gdzie był potrzebny.Además, si hay algo de lo que el Primer Ministro portugués no puede ser acusado, es de no haber desempeñado su deber en ambos puestos y de no estar donde debía o tenía que estar en cada momento.
Taka sytuacja miała już miejsce dwukrotnie w ostatnich 15 latach - raz w Morzu Irlandzkim i raz w Morzu Północnym - gdzie przedwcześnie podjęliśmy działania związane z nagrodzeniem klasy z konkretnego roku i na koniec znaleźliśmy się w sytuacji, w której musieliśmy zaczynać wszystko od początku.Esto ya ha ocurrido dos veces en los últimos 15 años -una vez en el mar de Irlanda y otra vez en el mar del Norte- donde intervenimos con anticipación en recompensa a una clase anual concreta y terminamos en una situación en la que tuvimos que volver a empezar de cero.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 26539 zdań frazy gdzie.Znalezione w 7,007 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.