wymowa: IPA: /dɔ/ dɔ    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • a   
  (Preposition  )
 • para   
  (Preposition  )
 • en cuanto   
  []
   
  Hasta un cierto límite.
 • a fin de   
 • a razón de   
 • a tanto por   
 • al   
 • al lado de   
 • anticipación   
 • cerca de   
 • con   
 • dentro de   
 • do   
 • en   
 • encima de   
 • hacia   
 • hasta   
 • hasta que   
 • insalvable   
  (Adjective  )
 • junto a   
 • polvo de hornear   
  (Noun  m)
 • por   
 • royal   
  (Noun  m) [Chile]
 • sobre   

Pozostałe znaczenia:

 
...przeznaczenie
 
...przybliżoną wartość
 
muz. muzyka nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;
 
...końcowy punkt w czasie

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (61)

1. List do TymoteuszaPrimera epístola a Timoteo
2. List do TesaloniczanSegunda epístola a los tesalonicenses
2. List do TymoteuszaSegunda epístola a Timoteo
Aplikacja do logowania w witrynie Microsoft Online ServicesMicrosoft Online Services – Aplicación para Iniciar sesión
bezpośredni dostęp do pamięciacceso directo a memoria
do dupyde pena; de mierda
do przoduadelante
do sześcianucubo
do zobaczenianos vemos; hasta la vista; adiós; hasta luego; nos vemos pronto; nos veremos
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft OutlookComplemento para conferencias para Microsoft Outlook
dojeżdżać do pracyviajar diariamente al trabajo
Dołączanie do spotkania terazReunirse ahora
dostęp do informacjiacceso a la información
dostęp do internetuacceso a Internet
dostęp do morzaacceso al mar
dostęp do odczytuacceso de lectura
dostęp do oświatyacceso a la educación
dostęp do sprawiedliwościacceso a la justicia
dostosowanie do oczekiwań klientaadaptación; personalización
Estádio do MorumbiEstadio Morumbi
Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa ŻywnościEuropean Food Safety Authority
gatunki łatwo przystosowujące się do otoczeniaespecie adaptable
hasło dostępu do siecicontraseña de red
igły do akupunkturyacupuntura aguja; acupuntura
International Taekwon-Do FederationInternational Taekwon-Do Federation
kolejka do zatwierdzeniacola de informes con aprobación (signoff)
kompetencje do doradzaniapoder consultivo
kontrola dostępu do nośnikaMedia Access Control
kość do grydado
lista dostępu do publikacjilista de acceso a la publicación
maszyna do pisaniamáquina de escribir
migracja z miasta do wsimigración urbana-rural
Miranda do DouroMiranda do Douro; Miranda del Duero
młynek do kawymolino de café; molinillo de café
mówić jak do ścianycomo hablar a la pared
mulcze do ściółkowania glebyacolchados de suelo
narzędzia do okrzesywania drzewherramientas para podar
narzędzie do rozpoznawania wyrażeń matematycznychreconocedor matemático
nie do wytrzymaniainsostenible
niejednolity dostęp do pamięciacceso a memoria no uniforme
niemiecka ustawa o zasadach dostępu do danych i kontroli dokumentów cyfrowych (GDPdU)Revisión de datos de sistemas
nóż do masłacuchillo mantequilla
odczyt niemożliwy do powtórzenialectura no repetible
odnoszący się (do)relativa; referente; relativo
odnośnie do czegośen cuanto a
odprowadzanie ścieków do morzadesague marino; desembocadura
odwołanie do aktorareferencia de actor
odwołanie do komórkireferencia de celda
organizacja narodów zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kulturyorganización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura
otwieracz do butelekdestapador; abrebotellas; abridor
oznakuj do alertów o zmianie statusuEtiqueta para alertas de cambio de estado
Podróż "Wędrowca do Świtu"La travesía del Viajero del Alba
Pole Do:cuadro Para
Program do udostępniania plikówprograma de uso compartido de archivos
Sąd do spraw Służby Publicznej Unii EuropejskiejTribunal de la Función Pública de la Unión Europea
Sonety do LauryCancionero
Star Trek IV: Powrót do DomuStar Trek IV: Misión: salvar la Tierra
Wszystkie drogi prowadzą do RzymuTodos los caminos conducen a Roma
Wyprawa Napoleona do EgiptuCampaña de Egipto
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaOficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Zestaw narzędzi firmy Microsoft do wdrażaniaMicrosoft Deployment Toolkit

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "do", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zatrzymać się po każdym ósmym ruchu okrężnym, by podnieść przeciwne krawędzie papierów filtrujących, a następnie sprowadzić do środka bryłki, które przetoczyły się na krańceInterrumpir la operación cada ocho movimientos circulares levantando los bordes opuestos de los papeles de filtro para volver a colocar en el centro los grumos que hayan rodado a la periferia
W przypadku gdy publiczna oferta sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych dających prawo do udziału w kapitale spółki, w trybie natychmiastowym lub z końcem terminu wymagalności, składana jest w jednym lub kilku Państwach Członkowskich innych niż Państwo, w którym znajduje się siedziba statutowa emitenta akcji, do których te papiery wartościowe uprawniają, a jednocześnie akcje emitenta zostały już dopuszczone do oficjalnych notowań w tym Państwie Członkowskim, właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym oferta jest składana, mogą podejmować działania dopiero po skonsultowaniu się z właściwymi organami tego Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa emitenta akcji, w przypadkach, kiedy badany jest prospekt emisyjny dotyczący publicznej oferty sprzedażyCuando una oferta pública de valores negociables que permitan acceder al capital social, de forma inmediata o diferida, se efectúe en uno o varios Estados miembros distintos de aquél en el que se encuentre el domicilio social del emisor de las acciones a las que den derecho dichos valores y cuando las acciones de dicho emisor ya hayan sido admitidas a negociación en una bolsa de este último Estado, las autoridades competentes del Estado miembro de la oferta sólo podrán pronunciarse tras haber consultado a las autoridades del Estado miembro en el que se encuentre el domicilio social del emisor de las referidas acciones, en caso de que el folleto de oferta pública esté sujeto a control
formalności wprowadzonych stosownie do umów międzynarodowych zgodnie z Traktatemformalidades introducidas en virtud de acuerdos internacionales de conformidad con el Tratado
Wiele spośród środków niezbędnych do propagowania rozwoju zrównoważonego dotyczy wykorzystania gruntów i zasobów wodnych na poziomie lokalnym i regionalnym oraz wiąże się z planowaniem przestrzennym, jak na przykład implementacja dyrektywy WE w sprawie wody czy strategie tematyczne na rzecz rozwoju obszarów miejskich oraz odpadówMuchas de las medidas necesarias para fomentar el desarrollo sostenible afectan a la utilización del suelo y del agua a nivel local y regional y están vinculadas a la ordenación territorial, como ocurre con la aplicación de la Directiva sobre la calidad de las aguas de la UE o las estrategias temáticas sobre el medio ambiente urbano y los residuos
Załączona tabela B podaje uzupełniające dane liczbowe dotyczące całości przepływu dochodów (stosunek dochodów do należności przeniesionych, stosunek dochodów do należności powstałych, stosunek dochodów do należności zebranychEl cuadro B, que se adjunta como anexo, proporciona información cifrada complementaria sobre todos los flujos de ingresos (ingresos-derechos prorrogados, ingresos-derechos constatados e ingresos-derechos recaudados
Obowiązkowe wymogi minimalne dotyczące wydawania świadectw dla marynarzy pełniących wachtę w tradycyjnej siłowni z bezpośrednim nadzorem lub wyznaczonych do pełnienia dyżuru w siłowni okresowo bezzałogowejRequisitos mínimos aplicables a la titulación de los marineros que formen parte de la guardia en cámaras de máquinas provistas de dotación y de los designados para prestar servicio en cámaras de máquinas sin dotación permanente
Z zastrzeżeniem ust. ‧, preferencyjne stawki celne zaokrągla się w dół, do pierwszego miejsca po przecinkuSin perjuicio de lo establecido en el apartado ‧, los tipos del derecho preferencial se redondearán al primer decimal inferior
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do informacji o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych środków spożywczych zawartych w komunikatach handlowych dotyczących produktów żywnościowych umieszczanych na etykietach, przy prezentacji i w reklamie, dostarczanych jako takich odbiorcy docelowemuEl presente Reglamento se aplicará a las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables incluidas en comunicaciones comerciales relativas a alimentos, en el etiquetado, la presentación y la publicidad de los alimentos que se suministren como tales al consumidor final
W przypadku realizacji działań określonych w art. ‧ do finansowania wspólnotowego nie kwalifikują się kosztyEn la ejecución de las actuaciones contempladas en el artículo ‧, no serán subvencionables, entre otros, los gastos ocasionados por
Jest zdania, że konkretne obszary rolne mają kluczowe znaczenie dla zachowania i przywrócenia różnorodności biologicznej i wysokiej wartości przyrodniczej oraz że związany z tym interes publiczny przedstawia wartość finansową i kwalifikuje się do płatnościconsidera que las zonas agrícolas con particularidades son primordiales para preservar y restaurar la biodiversidad y el valor de la naturaleza, y que este interés público representa un valor financiero y puede optar a ayudas comunitarias
Dostosowania zastosowano również w odniesieniu do różnic w zwrotach VAT, ponieważ stwierdzono, że w przypadku sprzedaży eksportowej poziom zwrotu VAT był niższy, niż w przypadku sprzedaży krajowejSe realizaron también ajustes para tener en cuenta las diferencias en las devoluciones del IVA, ya que se comprobó que el nivel del IVA que se reembolsa sobre las ventas de exportación es inferior al que se reembolsa por las ventas interiores
zachęca ETO i agencje do wzmocnienia wzajemnej współpracy w celu wsparcia procedur i narzędzi technicznych zmierzających do poprawy należytego zarządzania we wszystkich kwestiach budżetowych i finansowych, z myślą o wprowadzeniu metodologii, która od początku tego procesu przygotowuje grunt dla pozytywnego przebiegu procedury absolutorium; oczekuje, że będzie regularnie informowany o poczynionych postępach i wprowadzaniu najlepszych praktykPide al Tribunal de Cuentas y a las agencias que incrementen su cooperación con el fin de perfeccionar los procedimientos y las herramientas técnicas para mejorar la buena gestión de todos los asuntos presupuestarios y financieros con vistas a establecer una metodología que prepare el terreno para un desenlace positivo del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria desde el comienzo del proceso; espera que se le informe regularmente de los progresos realizados y de la aplicación de las mejores prácticas
wyraża żal, że wymiar terytorialny spójności nie jest traktowany jako samoistny priorytet lub jako podejście przekrojowe stosowane do trzech głównych priorytetów określonych w dokumencie, oraz że nie jest on tematem przewodnim całości strategicznych wytycznych Wspólnoty z tego samego tytułu, co spójność gospodarcza i społecznalamenta que la dimensión territorial de la cohesión no constituya una prioridad en sí misma o un principio de carácter transversal aplicado a las tres grandes prioridades que se determinan en el documento y que tampoco sea el principio rector del conjunto de las directrices estratégicas comunitarias del mismo modo que la cohesión económica y social
Wlać roztwór do kolumny chromatograficznej przygotowanej zgodnie z ppktPoner la solución en la columna cromatográfica preparada con arreglo al punto
Posiadacz pozwolenia na wytwarzanie jest, co najmniej zobowiązany doEl titular de la autorización de fabricación quedará obligado al menos
Jechaliśmy do domu z parku zabaw...... jak co niedzielę, kiedy tylko mogłem urwać się z pracy...... i jakiś samochód zajechał nam drogęEstábamos yendo para casa, después de jugar al baloncesto... como hacíamos a los sábados, cuando yo no trabajaba... y un automóvil nos cerró
Decyzją Komisji ‧/‧/WE stwierdzono, że dokumentacja jest kompletna w tym znaczeniu, że należy uważać ją za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji ustanowione w załącznikach ‧ i ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWGMediante la Decisión ‧/‧/CE de la Comisión se confirmó la conformidad documental del expediente, esto es, que podía considerarse que satisfacía en principio los requisitos sobre datos e información establecidos en los anexos ‧ y ‧ de la Directiva ‧/‧/CEE
Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.‧- Halder/NPM Capital/ANP)- Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonejNotificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.‧- Halder/NPM Capital/ANP)- Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado
Globalizacja pociąga jednak też za sobą liczne, niespotykane dotąd wyzwania wymagające reakcji i właściwych dostosowań, co często okazuje się bardzo złożone, obfitujące w liczne trudności i brak symetrii w dostępie do rynku: drenaż mózgów oraz zachowanie wielojęzyczności i różnorodności kulturowej, migracja, nadzwyczaj zróżnicowane warunki pracy i produkcji, umiędzynarodowienie kapitału i rynków finansowych na niesłychaną skalę, podważenie zdobyczy systemu opieki społecznej w krajach rozwiniętych pod wpływem globalnej konkurencji, jak również poważne wyzwania związane z ochroną środowiska oraz zagadnieniami zdrowotnymi i bezpieczeństwemNo obstante, la mundialización plantea también muchos desafíos inusitados que requieren respuestas y adaptaciones a menudo muy complejas, habida cuenta especialmente de numerosas dificultades y asimetrías de acceso a los mercados; la fuga de cerebros, así como la preservación del multilingüismo y la diversidad cultural; las migraciones; la extrema diversidad de las condiciones laborales y de producción; la internacionalización del capital y de los mercados financieros con arreglo a una escala desconocida; el debilitamiento de los acervos sociales de los países desarrollados al quedar expuestos a la competencia globalizada y, por último, los retos esenciales en materia de salvaguarda del medio ambiente, de la salud y de la seguridad
Niniejszą decyzję stosuje się do dnia ‧ grudnia ‧ rLa presente Decisión expirará el ‧ de diciembre de
Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonejCaso susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado
Wszystkie sektory przyczyniające się do zwiększenia wykorzystania drewna oraz podniesienia wartości w ramach łańcucha produkcyjnego wyrobów drewnopochodnych (z wyłączeniem pomocy na rozwój produkcji bioenergii oraz produkcji celulozowo-papierniczejTodos los sectores que contribuyen a un uso cada vez mayor de la madera y a la aportación de valor añadido en el sector de la madera (excepto las ayudas al desarrollo de la producción de bioenergía y de la producción de papel
nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskichno supongan una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros ni, en particular, estén inscritos como no admisibles en las bases de datos nacionales de los Estados miembros por iguales motivos
Unia Europejska przyczynia się do zapewnienia większej przejrzystości oraz szerszego rozpowszechniania informacji dotyczących europejskiego sektora audiowizualnegoLa Unión Europea contribuye a una mayor transparencia y difusión de la información relativa al sector audiovisual europeo
proces otrzymywania upoważnień był prosty, proporcjonalny, opłacalny i racjonalny we wszystkich przypadkach i aby uwzględniano w nim wymagania i wykazywanie spełnienia wymagań proporcjonalnie do trudności operacji i związanego z nią ryzykael procedimiento para obtener las autorizaciones sea sencillo, proporcionado, rentable y eficiente en todos los casos, y permita así que los requisitos y las demostraciones de cumplimiento guarden proporción con la complejidad de las operaciones y con el riesgo que impliquen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 824936 zdań frazy do.Znalezione w 120,76 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.