wymowa: IPA: /dɔ/ dɔ    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • a   
  (Preposition  )
 • para   
  (Preposition  )
 • en cuanto   
  []
   
  Hasta un cierto límite.
 • a fin de   
 • a razón de   
 • a tanto por   
 • al   
 • al lado de   
 • anticipación   
 • cerca de   
 • con   
 • dentro de   
 • do   
 • en   
 • encima de   
 • hacia   
 • hasta   
 • hasta que   
 • insalvable   
  (Adjective  )
 • junto a   
 • polvo de hornear   
  (Noun  m)
 • por   
 • royal   
  (Noun  m) [Chile]
 • sobre   

Pozostałe znaczenia:

 
...przeznaczenie
 
...przybliżoną wartość
 
muz. muzyka nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;
 
...końcowy punkt w czasie

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (61)

1. List do TymoteuszaPrimera epístola a Timoteo
2. List do TesaloniczanSegunda epístola a los tesalonicenses
2. List do TymoteuszaSegunda epístola a Timoteo
Aplikacja do logowania w witrynie Microsoft Online ServicesMicrosoft Online Services – Aplicación para Iniciar sesión
bezpośredni dostęp do pamięciacceso directo a memoria
do dupyde pena; de mierda
do przoduadelante
do sześcianucubo
do zobaczenianos vemos; hasta la vista; adiós; hasta luego; nos vemos pronto; nos veremos
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft OutlookComplemento para conferencias para Microsoft Outlook
dojeżdżać do pracyviajar diariamente al trabajo
Dołączanie do spotkania terazReunirse ahora
dostęp do informacjiacceso a la información
dostęp do internetuacceso a Internet
dostęp do morzaacceso al mar
dostęp do odczytuacceso de lectura
dostęp do oświatyacceso a la educación
dostęp do sprawiedliwościacceso a la justicia
dostosowanie do oczekiwań klientaadaptación; personalización
Estádio do MorumbiEstadio Morumbi
Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa ŻywnościEuropean Food Safety Authority
gatunki łatwo przystosowujące się do otoczeniaespecie adaptable
hasło dostępu do siecicontraseña de red
igły do akupunkturyacupuntura aguja; acupuntura
International Taekwon-Do FederationInternational Taekwon-Do Federation
kolejka do zatwierdzeniacola de informes con aprobación (signoff)
kompetencje do doradzaniapoder consultivo
kontrola dostępu do nośnikaMedia Access Control
kość do grydado
lista dostępu do publikacjilista de acceso a la publicación
maszyna do pisaniamáquina de escribir
migracja z miasta do wsimigración urbana-rural
Miranda do DouroMiranda do Douro; Miranda del Duero
młynek do kawymolino de café; molinillo de café
mówić jak do ścianycomo hablar a la pared
mulcze do ściółkowania glebyacolchados de suelo
narzędzia do okrzesywania drzewherramientas para podar
narzędzie do rozpoznawania wyrażeń matematycznychreconocedor matemático
nie do wytrzymaniainsostenible
niejednolity dostęp do pamięciacceso a memoria no uniforme
niemiecka ustawa o zasadach dostępu do danych i kontroli dokumentów cyfrowych (GDPdU)Revisión de datos de sistemas
nóż do masłacuchillo mantequilla
odczyt niemożliwy do powtórzenialectura no repetible
odnoszący się (do)relativa; referente; relativo
odnośnie do czegośen cuanto a
odprowadzanie ścieków do morzadesague marino; desembocadura
odwołanie do aktorareferencia de actor
odwołanie do komórkireferencia de celda
organizacja narodów zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kulturyorganización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura
otwieracz do butelekdestapador; abrebotellas; abridor
oznakuj do alertów o zmianie statusuEtiqueta para alertas de cambio de estado
Podróż "Wędrowca do Świtu"La travesía del Viajero del Alba
Pole Do:cuadro Para
Program do udostępniania plikówprograma de uso compartido de archivos
Sąd do spraw Służby Publicznej Unii EuropejskiejTribunal de la Función Pública de la Unión Europea
Sonety do LauryCancionero
Star Trek IV: Powrót do DomuStar Trek IV: Misión: salvar la Tierra
Wszystkie drogi prowadzą do RzymuTodos los caminos conducen a Roma
Wyprawa Napoleona do EgiptuCampaña de Egipto
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaOficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Zestaw narzędzi firmy Microsoft do wdrażaniaMicrosoft Deployment Toolkit

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "do", pamięć tłumaczeniowa

add example
zaobserwowano przypadki zgonu w toku pomiarów do wartości kategorii ‧ w przypadku podania substancji droga pokarmową, lubse observe mortalidad cuando se efectúen ensayos hasta la categoría ‧ por vía oral, o
Pozycja ta dotyczy zazwyczaj wspierania odnawialnych źródeł energii lub kogeneracji albo opłat za emisje CO‧, SO‧ lub innych substancji przyczyniających się do zmian klimatuSuele referirse bien a la promoción de las fuentes de energía renovable o la cogeneración (PCCE) o bien a una penalización para las emisiones de CO‧, de SO‧ o de otros agentes relacionados con el cambio climático
Importuj listy odtwarzania: powoduje, że & amarok-mianownik; zaimportuje wszystkie listy odtwarzania (pliki. pls oraz. m‧u), które znajdzie szukając utworów do Twojej kolekcji. Po zaimportowaniu znajdziesz je w karcie " Listy " & amarok-dopelniaczImportar listas de reproducción: permite que & amarok; importe cualquier lista de reproducción (archivos. pls y. m‧u) mientras explora para añadir a su colección. Puede encontrarlas en la barra lateral de la « Lista de reproducción »
Daje stronie zainteresowanej prawo do otrzymania w Państwie Członkowskim, w którym oferta została złożona, pozwolenia na przywóz podającego obniżenie opłat przywozowych, o którym mowa w ofercie, i przyznanego dla ilości o którą aplikowanoel derecho a la expedición en el Estado miembro en el que se haya presentado la oferta de un certificado de importación en el que se mencione la reducción del derecho de importación contemplada en la oferta, por la cantidad ofertada
Przedsiębiorstwa wybrane do próby muszą przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu w terminach wskazanych w pkt ‧ lit. b) ppkt (iii) niniejszego zawiadomieniaLas empresas seleccionadas en una muestra deberán facilitar sus respuestas al cuestionario en el plazo fijado en el punto ‧, letra b), inciso iii
Do celów tego obliczenia jednostkę dominującą traktuje się tak, jakby była zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji podlegającym w odniesieniu do kapitałowego wymogu wypłacalności przepisom określonym w tytule I rozdział ‧ sekcja ‧ podsekcje ‧, ‧ i ‧, i podlegała warunkom określonym w tytule I rozdział ‧ sekcja ‧ podsekcje ‧, ‧ i ‧ w odniesieniu do środków własnych dopuszczalnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalnościA efectos del mencionado cálculo, la empresa matriz tendrá la misma consideración que una empresa de seguros o de reaseguros sujeta a lo dispuesto en el título I, capítulo VI, sección ‧, subsecciones ‧, ‧ y ‧, por lo que se refiere el capital de solvencia obligatorio, y a las condiciones que se establecen en el título I, capítulo VI, sección ‧, subsecciones ‧, ‧ y ‧, por lo que respecta a los fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio
do sprawozdania załączona jest informacja w sprawie aspektów finansowychtambién se incluirá información sobre los aspectos financieros
Zaproszenie jest również skierowane do osób prawnych mających siedzibę w innych krajach, na warunkach określonych w art. ‧ decyzji w sprawie ustanowienia programu i pod warunkiem podpisania umowy dwustronnejAdemás, está abierta a la participación de personas jurídicas establecidas en otros países en las condiciones fijadas en el artículo ‧ de la Decisión del programa, siempre que se haya firmado un acuerdo bilateral
propagowanie wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w odniesieniu do EMAS między wszystkimi zainteresowanymi stronamipromoción del intercambio de conocimientos y mejores prácticas sobre EMAS entre todas las partes interesadas
propagowanie poszanowania społecznych, kulturowych i duchowych wartości ludności autochtonicznej oraz mniejszości w celu zwiększenia równości i sprawiedliwości w społeczeństwach wieloetnicznych zgodnie z powszechnymi prawami człowieka, które przysługują każdemu człowiekowi, w tym ludności autochtonicznej i osobom należącym do mniejszościfomento del respeto de los valores sociales, culturales y espirituales de los pueblos indígenas y de las minorías, con objeto de favorecer la igualdad y la justicia en las sociedades multiétnicas en el respeto de los derechos humanos universales que protegen a todos, incluidos los pueblos indígenas y las personas pertenecientes a minorías
W okolicznościach przewidzianych w art. ‧ ust. ‧ lit. c) protokołu nr ‧, druga rata jest redukowana o liczbę ekopunktów obliczoną przy użyciu metody ustanowionej w pkt ‧ załącznika ‧ do protokołuEn las circunstancias previstas en la letra c) del apartado ‧ del artículo ‧ del Protocolo no ‧ se reducirá el segundo tramo en el número de Ecopuntos que resulte de la aplicación del método fijado en el punto ‧ del Anexo ‧ del Protocolo
Ilość substancji kontrolowanych z grupy ‧ (bromek metylowy) podlegających rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, którą można zużyć do krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych we Wspólnocie w ‧ r. wynosi ‧,‧ kilograma ODPLa cantidad de sustancias reguladas del grupo ‧ (bromuro de metilo) sujetas al Reglamento (CE) no ‧/‧ que podrán utilizarse para usos críticos de laboratorio y análisis en la Comunidad en ‧ será de ‧,‧ kilogramos ponderados según el PAO
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. ‧, jest zwalnianie zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do ilości, w stosunku do których wnioskodawca spełnił wynikający z pozwoleń wydanych zgodnie z ust. ‧ obowiązek wywozu, w rozumieniu art. ‧ lit. b) i art. ‧ lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i dla których przedstawiono trzy następujące dokumentyLa garantía mencionada en el apartado ‧ se liberará de conformidad con el artículo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión por la cantidad por la que el adjudicatario haya cumplido, en la acepción del artículo ‧, letra b), y el artículo ‧, letra b), inciso i), del Reglamento (CE) no ‧/‧, la obligación de exportar derivada de los certificados expedidos de conformidad con el apartado ‧ y por la cual se presentarán los tres documentos siguientes
Państwa Członkowskie mają prawo określać szczególne zasady praktyk rolnych niezbędnych do utrzymania upraw w normalnych warunkach wzrostu z wyjątkiem czynności zbioruSe autorizará a los Estados miembros a establecer normas específicas sobre las prácticas agronómicas necesarias para el mantenimiento de los cultivos en condiciones de crecimiento normales, con exclusión de las operaciones de recolección
iloczyn liczby rojów i ich wartości rynkowej w momencie zgonu lub likwidacji zgodnie z załącznikiem ‧ do rozporządzenia rządu nr ‧/‧; wszelkie kwoty otrzymywane w ramach roszczeń ubezpieczeniowych odlicza się od strat wyliczonych w ten sposóbel producto del número de colonias de abejas por su valor de mercado en el momento de la muerte o sacrificio, de conformidad con el anexo ‧ del Decreto Gubernamental no ‧/‧; cualquier suma recibida en virtud de una solicitud de indemnización por siniestro se restará de las pérdidas calculadas de esta manera
W przypadku produktów wymienionych w części I, sekcja D, F i L załącznika ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ okres ważności pozwoleń na przywóz jest określony we wspomnianych sekcjachPara los productos que figuran en la parte I, letras D, F y L, del anexo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧, el período de validez del certificado de importación será el establecido en dichas letras
Po zbadaniu pełnego zgłoszenia, dodatkowych informacji dostarczonych przez zgłaszającego, konkretnych zastrzeżeń zgłoszonych przez państwa członkowskie oraz opinii EFSA stwierdzono, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że wprowadzenie do obrotu ciętych kwiatów zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia ‧.‧.‧) mogłoby mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt bądź na środowisko, biorąc pod uwagę planowane wykorzystanie produktu do celów ozdobnychUn examen de la notificación completa, de la información suplementaria suministrada por el notificador, de las objeciones específicas formuladas por los Estados miembros y del dictamen de la AESA no revela ninguna razón para creer que la comercialización de flores cortadas de clavel modificado genéticamente (Dianthus caryophyllus L., línea ‧.‧.‧) tendrá efectos nocivos en la salud humana o animal o en el medio ambiente en el contexto del uso ornamental propuesto
zmieniająca załącznik ‧ (Energia) do Porozumienia EOGpor la que se modifica el anexo ‧ (Energía) del Acuerdo EEE
Odniesienie do załącznika do dyrektywyReferencia al anexo de la Directiva
Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na ‧ r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe, określa kwoty na rokEl Reglamento (CE) no ‧/‧ del Consejo, dede diciembre de ‧, por el que se establecen, para ‧, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas, fija las cuotas para el año
Ze względu na to, że środki te mają zasięg ogólny, a ich celem jest wprowadzenie zmian do elementów innych niż istotne tego rozporządzenia lub jego uzupełnienie poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. ‧a decyzji ‧/‧/WEDado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de dicho Reglamento, incluso completándolo con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo ‧ bis de la Decisión ‧/‧/CE
Zgodnie z załącznikiem ‧ do programu ramowego kwota uznana za niezbędną do realizacji programu szczegółowego wynosi ‧ mln EUR, z czego nie więcej niż ‧ % jest przeznaczone na wydatki administracyjne KomisjiDe conformidad con el anexo ‧ del programa marco, el importe que se estima necesario para la ejecución del programa específico ascenderá a ‧ millones EUR, de los cuales menos del ‧ % se dedicarán a los gastos administrativos de la Comisión
W załączniku I do dyrektywy ‧/‧/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywyEl anexo I de la Directiva ‧/‧/CE queda modificado de conformidad con el anexo de la presente Directiva
Zakazuje się dodawania do nazwy Aceto Balsamico di Modena jakichkolwiek określeń, nawet w postaci numerycznej, innych niż określenia, które są wyraźnie przewidziane w niniejszej specyfikacji, w tym przymiotników extra, fine, scelto, selezionato, riserva, superiore, classico lub podobnychEstá prohibido añadir a la denominación Aceto Balsamico di Modena cualquier otro calificativo, incluso en forma numérica, distinto de los contemplados expresamente en el presente pliego de condiciones, incluidos los adjetivos extra, fine, scelto, selezionato, riserva, superiore, classico o similar
Decyzje o zmianach w rozdziale ‧ niezbędne w celu uwzględnienia zmian właściwych przepisów prawa wspólnotowego w sprawach objętych tym rozdziałem podejmuje się tak szybko, jak to możliwe, aby umożliwić ich stosowanie jednocześnie ze zmianami wprowadzanymi do prawa wspólnotowego zgodnie z wewnętrznymi procedurami Umawiających się StronLas modificaciones del capítulo ‧ necesarias para tener en cuenta el desarrollo de la normativa comunitaria pertinente por lo que respecta a las materias que se abordan en dicho capítulo, se decidirán lo antes posible a fin de que puedan aplicarse simultáneamente a las introducidas en la normativa comunitaria, en el respeto de los procedimientos internos de las Partes contratantes
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 892382 zdań frazy do.Znalezione w 61,428 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.