wymowa: IPA: ˈdjjalɔk [ˈdjalɔk]

Tłumaczenia na język hiszpański:

  • diálogo   
    (Noun  m)
     
    rozmowa dwóch osób
  • dialogar   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (3)

dialog społecznydiálogo social
dialog społeczny we Wspólnociediálogo social comunitario
Dialogi KonfucjańskieAnalectas de Confucio

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dialog", pamięć tłumaczeniowa

add example
zorganizuje publiczną debatę w celu promowania dialogu oraz poprawy przejrzystości każdej wydanej przez siebie opiniiorganizará una mesa redonda de carácter público por cada dictamen que emita, con el fin de promover el diálogo y mejorar la transparencia
Polityki, które łączą migrację, współpracę na rzecz rozwoju i pomoc humanitarną powinny być spójne oraz być opracowywane w duchu partnerstwa i dialogu z krajami i regionami pochodzeniaLas políticas en las que se entrelazan la migración, la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria deben ser coherentes y desarrollarse en asociación y diálogo con los países y regiones de origen
mając na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi traktatami obywatele Unii mają wciąż mniejsze możliwości dochodzenia odszkodowania w odniesieniu do środków związanych z PWBS niż w innych dziedzinach działalności UE, że uprawnienia ETS są ograniczone, zwłaszcza w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, i mająca na uwadze, że niektóre państwa członkowskie nadal ograniczają dialog między sądami UE i krajowymi w tej dziedzinie; mając na uwadze, że Rada powinna odłożyć na okres po ratyfikacji Traktatu z Lizbony przyjmowanie wszelkich środków mogących mieć wpływ na prawa podstawoweConsiderando que, en el estado actual de los Tratados, los recursos de los ciudadanos de la Unión frente a medidas relacionadas con el ELSJ siguen siendo más limitados que en otros ámbitos de actividad de la UE; considerando que las facultades del TJCE son limitadas, en particular en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal y que, además, algunos Estados miembros continúan limitando el diálogo entre órganos jurisdiccionales de la Unión y nacionales en este ámbito; considerando que el Consejo debería posponer hasta la ratificación del Tratado de Lisboa la adopción de cualquier medida que pueda afectar a los derechos fundamentales
Z niecierpliwością wyczekuję dialogu.Espero que continúe el diálogo.
Wasz sprawozdawca proponuje, by z zadowoleniem przyjąć ten komunikat jako "solidną podstawę metodologiczną” i zachęca do przeprowadzenia dalszej analizy, gromadzenia danych, do dialogu i do składania konkretnych propozycji.Su ponente sugiere que se acoja positivamente esta comunicación como una "base metodológica sólida" y pide análisis más detallados, recogida de datos, diálogo y propuestas concretas.
EKES zdecydowanie zaleca ustanowienie mechanizmu finansującego fora dialogu transatlantyckiego (tzn. TABD, TACD, TALD i TAED, a także włączenie przewodniczących TALD i TAED w skład grupy doradców TECEl CESE recomienda firmemente crear mecanismos de financiación para los diálogos transatlánticos (DET, DCT, DLT y DMAT, así como incluir el DLT y el DMAT en el Grupo de Consejeros del CET
proponuje uczestnikom szczytu prowadzenie regularnego dialogu międzyregionalnego, gwarantującego ochronę praw człowieka w odniesieniu do pracowników migrujących bez względu na ich sytuację, a także rozwijanie i pogłębianie współpracy międzynarodowej z latynoamerykańskimi krajami pochodzenia i tranzytu dotyczącej swobodnego przepływu osób, w oparciu o te same wszechstronne i zrównoważone kryteria, które mają zastosowanie do krajów Afryki, regionu Morza Śródziemnego i krajów sąsiadujących z UE na wschodzie i południowym wschodziePropone a la Cumbre un diálogo birregional sistemático sobre migración que garantice la protección de los derechos humanos de los trabajadores migrantes, cualquiera que sea su situación, y desarrolle y profundice la cooperación en el ámbito de la libre circulación de personas con los países latinoamericanos de origen y tránsito, con el mismo criterio global y equilibrado con el que se viene haciendo ya con los países africanos, mediterráneos y vecinos situados al este y sudeste de la UE
Jeżeli chodzi o dialog, którego znaczenie tutaj podkreślano, muszę powiedzieć, że staraliśmy się robić, co w naszej mocy, aby prowadzić pozytywny dialog z Parlamentem, Komisją Kontroli Budżetowej i z Trybunałem Obrachunkowym.En cuanto al diálogo, que se ha subrayado aquí como importante, debo decir que hemos hecho todo lo posible por mantener un diálogo bueno con el Parlamento, con la Comisión de Control Presupuestario y con el Tribunal de Cuentas.
Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie bliższego dialogu z sektorem rybołówstwa i innymi grupami, na które ma wpływ wspólna polityka rybołówstwa (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strDecisión ‧/‧/CE del Consejo, de ‧ de julio de ‧, por la que se crean consejos consultivos regionales en virtud de la política pesquera común (DO L ‧ de ‧.‧.‧, p
Jedyną receptą dla UE na powodzenie tej współpracy jest mówienie jednym głosem oraz przystąpienie do dialogu obwarowanego warunkami, lecz jednocześnie konstruktywnego, opartego na wspólnych wartościach, poszanowaniu praw człowieka, podstawowych wolności i obowiązujących norm międzynarodowych.La única manera de que esta cooperación sea un éxito es que la UE hable con una única voz y se comprometa con un diálogo sujeto a condiciones, pero que sea al mismo tiempo constructivo, basado en valores comunes, en el respeto por los derechos humanos, en las libertades fundamentales y en las actuales normas internacionales.
Sektorowy dialog społeczny nie może być jednak narzędziem, po które sięga się dopiero w sytuacjach kryzysowychNo obstante, este instrumento no debería limitarse a examinar las situaciones de crisis
Agencja powinna utworzyć sieć współpracy zwaną platformą praw podstawowych, aby prowadzić zorganizowany i owocny dialog oraz ściśle współpracować ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronamiLa Agencia debe establecer una red de cooperación denominada Plataforma de los derechos fundamentales con miras a instaurar un diálogo estructurado y fructífero y una estrecha colaboración con todas las partes interesadas
W tym kontekście ogłoszenie tego roku Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego brzmi niemal jak kpina.En este contexto, el hecho de que éste sea el Año europeo del diálogo intercultural casi parece una broma.
W świetle powyższego chciałbym podkreślić konieczność: a) zdecydowanego potępienia przedsiębiorstw dostarczających władzom irańskim sprzęt i technologię mające na celu wprowadzenie cenzury i nadzoru, co powinno być europejskim firmom zabronione; b) poproszenia o uznanie, a jeszcze lepiej zażądania uznania bezwzględnej potrzeby uszanowania konwencji wiedeńskiej i zasad dyplomatycznych; c) wprowadzenia sankcji wobec organizacji lub urzędników irańskich działających za granicą i odpowiedzialnych za represję i ograniczanie swobód w Iranie, w tym także tych naruszających międzynarodowe zobowiązania Iranu dotyczące broni jądrowej; d) promowania, wbrew wszystkiemu, nieustającego i głębokiego dialogu z Iranem, zwłaszcza z jego społeczeństwem obywatelskim.En vista de esto, quiero resaltar la necesidad: a) de condenar con firmeza a las empresas que suministran a las autoridades iraníes equipos y tecnologías dirigidos a la censura y la vigilancia, y que deberían prohibirse para las empresas europeas; b) de solicitar, o mejor, exigir, el reconocimiento de la absoluta necesidad de respeto por la Convención de Viena y las normas de la diplomacia; c) de aplicar más sanciones a organizaciones o funcionarios iraníes que trabajan en el extranjero y que son responsables de la represión y restricción de libertades en Irán, junto con los que están vinculados con la violación de los compromisos internacionales de Irán en relación con el problema nuclear; y d) a pesar de todo, de promover un diálogo continuo y más profundo con Irán, especialmente con la sociedad civil.
Po drugie, wzywamy chiński rząd do rozpoczęcia konstruktywnego dialogu z Dalajlamą.En segundo lugar, exhortamos al Gobierno de China a que entable un diálogo constructivo con el Dalái Lama.
Chcemy po prostu zainicjować debatę dotyczącą możliwych mechanizmów, które najlepiej pomogłyby nam rozwiązać ten problem, więc w tym pytaniu chodzi o rozpoczęcie dialogu z Komisją, w nadziei, że uda nam się wypełnić tę lukę i znaleźć rozwiązanie poważnego problemu, zwłaszcza dla osób, które padły ofiarą niewypłacalności linii lotniczych.Simplemente deseamos abrir el debate de qué mecanismos pueden servirnos para solucionar este problema, por lo que la idea de la pregunta es comenzar un diálogo con la Comisión en la esperanza de que podamos cerrar esta laguna y encontrar una solución para un problema complicado, en especial para las personas que son víctimas de la insolvencia de las líneas aéreas.
Ponadto ważne jest podkreślanie znaczenia wkładu różnych kultur w dziedzictwo państw członkowskich i sposób życia ich obywateli oraz uznanie, że kultura i dialog międzykulturowy są kluczowe dla uczenia się harmonijnego współżyciaAdemás, es importante destacar la contribución de las diferentes culturas al patrimonio cultural y el modo de vida de los Estados miembros de la Unión Europea y reconocer que el diálogo cultural e intercultural resulta fundamental para aprender a vivir juntos en armonía
Rozpoczęto dialogi dotyczące praw człowieka z wszystkimi państwami Azji Środ kowej , podjęto też decyzję , by prowadz ić regularne dialogi dotyczące praw człowieka z Armenią , Azerbejdżanem i Gruzją .Se establecieron diálogos de derechos humanos con todos los países de Asia Central , y se adoptó la decisión de llevar un diálogo de derechos humanos regular con Armenia , Azerbaiyán y Georgia .
Uważam, że za pośrednictwem nawiązanego dzisiaj dialogu z Komisją musimy nadal zapewniać, aby nasze cele w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju były ze sobą spójne w międzynarodowych porozumieniach handlowych.Creo que, a través del diálogo que hemos iniciado hoy con la Comisión, tenemos que seguir garantizando que nuestros objetivos de RSE y nuestros objetivos con respecto al desarrollo sostenible son coherentes con cada acuerdo comercial internacional.
Dialog pomiędzy Rosją a UE należałoby rozszerzyć na wszystkie sektory, a my powinniśmy zmierzać ku strategicznemu partnerstwu na rzecz naszej wspólnej przyszłości.El diálogo entre Rusia y la UE debería extenderse a todos los sectores y deberíamos avanzar hacia una colaboración estratégica para nuestro futuro común.
Przestępstwa przeciwko kobietom są niedopuszczalne i dialog między suwerennymi państwami mający na celu położenie kresu tym przestępstwom przyjmowany będzie z zadowoleniem, ponieważ ważna jest poprawa niepewnej pozycji kobiet w wielu częściach świata.Los crímenes contra las mujeres son inaceptables y cabe acoger con satisfacción un diálogo entre Estados soberanos para poner fin a esto, porque es importante mejorar la vulnerable posición de las mujeres en gran parte del mundo.
Powołaliśmy specjalną grupę roboczą i kiedy dialog między stronami jeszcze się nie rozpoczął, my pomogliśmy doprowadzić do pogodzenia zwaśnionych stron.Formamos un grupo de trabajo especial y, volviendo a cuando aún no se había entablado diálogo entre las partes, ayudamos a que se produjera esta reconciliación.
W tym celu należy też wspierać dialog międzynarodowyPara ello también será preciso fomentar el diálogo internacional
uwzględniając wynik szczytów UE-Rosja, a zwłaszcza decyzję podjętą na szczycie UE-Rosja w Hadze z dnia ‧ listopada ‧ r., dotyczącą utrzymania regularnego dialogu w kwestiach praw człowiekaVisto el resultado de las Cumbres UE-Rusia, en particular la decisión adoptada en la Cumbre UE-Rusia de ‧ de noviembre de ‧ en La Haya de celebrar un diálogo regular sobre las preocupaciones relativas a los derechos humanos
W ramach stałego dialogu z sektorem bankowym oraz w oparciu o wkład ze strony właściwych podmiotów rynkowych Komisja zamierza w trybie pilnym przedstawić wytyczne co do obiektywnych i wymiernych kryteriów zgodności takich wielostronnych opłat międzybankowych, które mogłyby obejmować wielostronne opłaty interchange, ze wspólnotowymi przepisami dotyczącymi konkurencji oraz wspólnotowymi ramami regulacyjnymiEn el marco de un diálogo sostenible con el sector bancario y sobre la base de las contribuciones realizadas por los agentes del mercado pertinentes, la Comisión tiene intención de facilitar, con carácter de urgencia, unas orientaciones con respecto a criterios objetivos y cuantificables para establecer la compatibilidad de dicha retribución multilateral interbancaria, que podría incluir tasas multilaterales de intercambio, con el Derecho comunitario de la competencia y el marco normativo comunitario
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10179 zdań frazy dialog.Znalezione w 2,556 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.