wymowa: IPA: ˈdjjalɔk [ˈdjalɔk]

Tłumaczenia na język hiszpański:

  • diálogo   
    (Noun  m)
     
    rozmowa dwóch osób
  • dialogar   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (3)

dialog społecznydiálogo social
dialog społeczny we Wspólnociediálogo social comunitario
Dialogi KonfucjańskieAnalectas de Confucio

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dialog", pamięć tłumaczeniowa

add example
Można do tego doprowadzić w drodze wzmocnienia dialogu w obrębie tych organizacji, szczególnie w odniesieniu do obowiązkowego stosowania tych norm w umowach handlowych oraz niezbędnych mechanizmów nadzoru i zachęt, a także wzmocnienia grupy arbitrażu.Esto se puede producir mediante el fortalecimiento del diálogo dentro de estas organizaciones, en particular con respecto a la aplicación obligatoria de estas normas en los acuerdos comerciales y los necesarios incentivos y mecanismos de supervisión, además del refuerzo de grupos de arbitraje.
Sądzę, że najważniejszym punktem tej debaty była uwaga pani komisarz, że oczekujemy bardziej strategicznego dialogu, zdolności dostrzegania tendencji długoterminowych - tak jak czyni to Narodowa Rada Wywiadu (NRW) w swoim sprawozdaniu 2025 - tak, byśmy mogli sięgnąć wzrokiem dalej, dzielić się wspólnymi analizami i w efekcie podejmować wspólne działania.Creo que lo más importante de este debate ha sido que usted, señora Comisaria, ha afirmado que lo que buscamos es un diálogo más estratégico, la capacidad para evaluar tendencias a largo plazo, tal y como hace el informe NIC 2025; para poder mirar más hacia delante y constatar que podemos compartir un análisis común y ser capaces de emprender medidas conjuntas como resultado.
Przedmiotowa rezolucja Parlamentu została przyjęta w celu uniknięcia wybuchu przemocy w Tajlandii i pozostawienia miejsca na dialog, nie oznacza to jednak, że możemy zaniechać wszelkich wezwań do zachowania demokracji.Esta resolución parlamentaria se eligió deliberadamente para evitar una explosión de violencia en Tailandia y para dejar margen para el diálogo, pero eso no significa que podamos conformarnos con hacer todo tipo de llamamientos a la democracia.
Muszę jednak powiedzieć, że pomiędzy Komisją Europejską a jej partnerami, w tym FIFA, prowadzony jest rzeczywisty i bardzo konkretny dialog - zwłaszcza w następstwie niedawnych konferencji w Biarritz i Lozannie.Pero he de decir que existe un diálogo -especialmente tras los últimos acontecimientos en Biarritz y Lausanne- real y concreto entre la Comisión Europea y sus socios, incluida la FIFA.
Właśnie z tego powodu Komisja wyraziła swój zamiar rozpoczęcia dialogu na początku przyszłego roku z każdym z krajów Bałkanów Zachodnich, na temat mapy drogowej dotyczącej liberalizacji reżimu wizowego, poprzez określenie swoich wymogów i warunków.Precisamente por esa razón, la Comisión ha manifestado su intención de iniciar un diálogo a principios del año que viene con cada uno de los países de los Balcanes Occidentales, teniendo un plan de trabajo para la liberalización del visado que establezca sus requisitos y condiciones.
intensyfikację dialogu Unii Europejskiej z głównymi zainteresowanymi podmiotami dotyczącego tego regionuintensificar el diálogo sobre la región entre la Unión Europea y los principales interlocutores interesados
wyraża przekonanie, że w interesie skuteczności dobór tematów uwzględnianychw w harmonogramach dialogów i konsultacji powinien być bardziej zdecydowany i zasadniczy, a w ich formułowanie powinny się angażować obie strony; przypomina Komisji i Radzie, że rozwój dialogu i konsultacji opiera się na wzajemności i odbywa się w zastosowaniu zasady wzajemnego poszanowaniaConsidera que, en aras de la eficacia, la selección de los temas del diálogo y de las consultas en el orden del día debería ser más precisa y centrarse en lo sustancial, y que deben participar en su formulación las dos partes; recuerda a la Comisión y al Consejo que el desarrollo del diálogo y las consultas está basado en la reciprocidad y que se enmarca dentro de un respeto mutuo
promowania dialogu i wymiany informacji, szczególnie pomiędzy podmiotami odgrywającymi znaczącą rolę w dziedzinie edukacji i technologiipromuevan el diálogo y el intercambio de información entre personas relacionadas con los ámbitos de la educación y de la tecnología
Za kluczowe należy uznać propagowanie bliskiego dialogu i współpracy w ramach UMŚ, dalsze realizowanie najważniejszych wspólnych, opracowanych przez UMŚ projektów, a także podkreślanie dwustronnego charakteru układów o stowarzyszeniu, co pozwoli umocnić relacje państw po obu stronach Morza Śródziemnego i pomóc w zmniejszeniu tych dysproporcji.Un diálogo y una cooperación estrechos en el marco de la Unión para el Mediterráneo, la puesta en marcha de grandes proyectos conjuntos que esta contempla, así como el plano bilateral de los acuerdos de asociación, son muy necesarios para fortalecer la relación entre las dos orillas y conseguir que esas disparidades disminuyan.
Ponadto na programowanie niekorzystnie wpłynął kryzys finansowy w Rosji pod koniec lat ‧., kiedy to ogólna dezintegracja utrudniła dialog, zmniejszając poczucie odpowiedzialności na szczeblu lokalnymPor otra parte, la programación se vio afectada por la crisis financiera vivida en Rusia a finales de los años noventa, cuando la desintegración general hizo más difícil el diálogo, reduciendo con ello la participación local
rozwija dialog i współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizacjami zajmującymi się równością szans, uniwersytetami i ekspertami, ośrodkami badawczymi, partnerami społecznymi oraz innymi podobnymi organami, czynnie dążącymi do osiągnięcia równości na poziomie krajowym i europejskim oraz w krajach trzecichdesarrollará el diálogo y la colaboración con organizaciones no gubernamentales, organismos sobre igualdad de oportunidades, universidades y expertos, centros de investigación, interlocutores sociales y organizaciones afines que actúen para conseguir la igualdad a nivel nacional y europeo y en terceros países
Instytut powinien rozwijać współpracę i dialog z organizacjami pozarządowymi, organizacjami zajmującymi się równością szans, ośrodkami badawczymi, partnerami społecznymi i innymi powiązanymi podmiotami, aktywnie dążąc do osiągnięcia równości na szczeblu krajowym i europejskim oraz w państwach trzecichEl Instituto debe promover la cooperación y el diálogo con organizaciones no gubernamentales y organizaciones de igualdad de oportunidades, con centros de investigación, con los interlocutores sociales y otros organismos conexos cuya labor se centre en la consecución de la igualdad de oportunidades a escala nacional y europea y en terceros países
zwraca się do Rady i do Komisji o propagowanie współpracy z obrońcami praw człowieka kraju, którego dotyczy dialog lub konsultacje w zakresie praw człowieka, w celu przyznania im miejsca i głosu w ramach prowadzonego dialogu lub konsultacji, zgodnie z wytycznymi Rady oraz w następstwie kampanii na rzecz kobiet-obrończyń praw człowiekaPide al Consejo y a la Comisión que promuevan la colaboración de los defensores de los derechos humanos del país concernido por el diálogo o las consultas en materia de derechos humanos con el fin de otorgarles un espacio y voz en el desarrollo del mismo, en aplicación de las líneas directrices del Consejo y en seguimiento de la campaña en favor de las mujeres defensoras de los derechos humanos
Możemy prowadzić ten dialog z udziałem konkretnych osób, jak w przypadku znanego działacza na rzecz praw człowieka, pana Liu Xiaobo. Ale możemy go także prowadzić na innych szczeblach, jak na szczeblu politycznym w ramach dialogu politycznego.Lo podemos hacer en relación con personas concretas, por ejemplo, el caso del conocido activista de derechos humanos Liu Xiabó o también podemos hacerlo en otros niveles, políticos (diálogos políticos).
Partnerstwa te będą promowały wspólne działania badawcze i stały dialog polityczny na temat wydajności i skuteczności realizowanej współpracy oraz określania przyszłych potrzebLas asociaciones promoverán actividades de investigación conjuntas y un diálogo político permanente sobre la eficiencia y efectividad del trabajo de cooperación realizado, así como sobre la definición de futuras necesidades
mając na uwadze, że przyjęcie i wdrożenie głównych wytycznych dialogu politycznego AKP-UE (art. ‧) mogą być traktowane jako proaktywny, konkretny i pozytywny środek wzmocnienia dialogu politycznego AKP-UE, który musi być dalej pogłębiany i instytucjonalizowany na wszystkich poziomach, w sposób pozwalający na pełne wykorzystanie tego zasadniczego instrumentu zarządzania relacjami partnerskimiConsiderando que la aprobación y aplicación de las orientaciones propuestas para el diálogo político ACP-UE (artículo ‧) pueden considerarse como un medio proactivo, concreto y positivo para mejorar el diálogo político ACP-UE, que es necesario seguir mejorando e institucionalizando a todos los niveles, a fin de aprovechar plenamente este instrumento clave para la gestión de la relación de asociación
W tym roku obchodzimy Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego.Este año vamos a celebrar el Año europeo del diálogo intercultural.
Podzielamy podstawowe troski w dziedzinie ochrony środowiska i na tej właśnie podstawie powinniśmy oprzeć dialog w kwestiach takich jak zmiany klimatu, zarządzanie wodą, bioróżnorodność, wylesianie oraz rola, jaką powinna odgrywać w tym zakresie rdzenna ludność.En protección medioambiental, compartimos preocupaciones básicas y, sobre esta base, debemos abrir un diálogo en cuestiones tales como cambio climático, gestión del agua, biodiversidad y deforestación, y sobre el papel que en todo esto deben desempeñar las poblaciones indígenas.
wzywa Unię Europejską i Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego do rozpoczęcia strategicznego dialogu w sprawie polityki kosmicznej i obrony antyrakietowej uwzględniając prawny nakaz unikania jakichkolwiek działań, które mogłyby być niezgodne z zasadą pokojowego wykorzystywania przestrzeni kosmicznej; zwłaszcza w sprawie uzupełniania się i interoperacyjności systemów łączności satelitarnej, obserwacji przestrzeni kosmicznej i wczesnego ostrzegania przed pociskami balistycznymi oraz ochrony sił europejskich przez system obrony antyrakietowej teatru działańPide a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte que inicien un diálogo estratégico sobre política espacial y defensa antimisiles, teniendo en cuenta el imperativo legal de evitar toda acción que pudiera ser incompatible con el principio relativo al uso pacífico del espacio, especialmente en lo referente a la complementariedad y la interoperatividad de sistemas de comunicaciones por satélite, la vigilancia espacial y la detección temprana de misiles balísticos, así como la protección de las fuerzas europeas mediante un sistema de defensa contra misiles balísticos de teatro de operaciones
Utworzenie nagrody w dziedzinie dialogu międzykulturowego za projekt skierowany do młodych ludzi i oparty na programach wspólnotowych, jak Socrates, Młodzież i Kultura, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ tiret pierwszeCreación de un premio para el diálogo intercultural que recompense un proyecto destinado a los jóvenes y enmarcado en programas comunitarios como Sócrates, Juventud o Cultura, según lo contemplado en el artículo ‧, apartado ‧, primer guión
uważa, że konstruktywny dialog z partiami opozycyjnymi, społeczeństwem obywatelskim i przedstawicielami organizacji międzynarodowych jest jedynym wyjściem z obecnej sytuacji w Republice MołdowyCree que la única manera para salir de la situación actual que atraviesa la República de Moldova es entablar un diálogo constructivo con los partidos de la oposición, la sociedad civil y los representantes de las organizaciones internacionales
Dialog jest bardzo skoncentrowany na potrzebach z zakresu spraw personalnych w związku z nowymi zadaniami dla Parlamentu wynikającymi z traktatu lizbońskiego; niemniej jednak przed rozpoczęciem dyskusji na temat zwiększenia etatów, należy zapewnić, aby potrzeby te zostały w miarę możliwości zaspokojone w drodze możliwych przesunięć personalnych.El diálogo se ha centrado muy concretamente en las necesidades de personal en relación con las nuevas tareas del Parlamento que emanan del Tratado de Lisboa, y no menos en la cuestión de asegurar que dichas necesidades se cubran mediante posibles reorganizaciones, antes que comenzar a hablar de incrementar el personal.
Ten obszar działalności obejmuje pięć działań operacyjnych: specjalne środki wspierające Wspólną Politykę Rybołówstwa (łącznie z zachowaniem zasobów połowowych, kontrolą i dialogiem z sektorem rybołówstwa), stosunki i porozumienia z krajami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi, wspólną organizację rynku rybnego, badania naukowe w dziedzinie rybołówstwa oraz środki strukturalne na rzecz rybołówstwa w ramach Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOREsta política cubre cinco actividades operativas: medidas específicas de apoyo a la PPC (incluidos la conservación de los recursos pesqueros, el control del sector pesquero y el diálogo con sus protagonistas), relaciones y acuerdos con terceros países y organizaciones internacionales, organización común de mercado de los productos de la pesca, investigación en materia de pesca y medidas estructurales para el sector pesquero a través del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP
Wreszcie, chciałabym podkreślić, że współpraca musi zostać wzmocniona poprzez wymianę informacji, szczery i otwarty dialog oraz szczere uznanie przez obydwie strony.Finalmente quiero destacar que toda cooperación debe reforzarse, siempre, mediante un intercambio de información, un diálogo franco y abierto y un reconocimiento sincero por ambas partes.
obejmowania dialogiem prowadzonym z państwami trzecimi w sprawie PWBiS dowodów pochodzących z międzynarodowych organizacji ochrony praw człowieka oraz orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowiekaa que integren, en los diálogos con los terceros países sobre el ELSJ, elementos fácticos suministrados por las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y extraídos de las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8982 zdań frazy dialog.Znalezione w 1,136 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.