wymowa: IPA: ˈdjjalɔk [ˈdjalɔk]

Tłumaczenia na język hiszpański:

  • diálogo   
    (Noun  m)
     
    rozmowa dwóch osób
  • dialogar   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (3)

dialog społecznydiálogo social
dialog społeczny we Wspólnociediálogo social comunitario
Dialogi KonfucjańskieAnalectas de Confucio

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dialog", pamięć tłumaczeniowa

add example
Deklaracja ministrów w sprawie portu lotniczego na Gibraltarze, uzgodniona w Kordobie w dniu ‧ września ‧ r. (deklaracja ministrów) podczas pierwszego spotkania na szczeblu ministerialnym w ramach forum dialogu na temat Gibraltaru, zastąpi wspólną deklarację w sprawie portu lotniczego na Gibraltarze, sporządzoną w Londynie w dniu ‧ grudnia ‧ r., a jej całkowite przestrzeganie będzie uznane za równoważne przestrzeganiu ustaleń deklaracji z ‧ rLa Declaración ministerial sobre el aeropuerto de Gibraltar, adoptada en Córdoba el ‧ de septiembre de ‧ (la Declaración Ministerial), en el transcurso de la primera reunión ministerial del Foro de diálogo sobre Gibraltar, sustituirá a la Declaración conjunta sobre el aeropuerto de Gibraltar adoptada en Londres el ‧ de diciembre de ‧, y se considerará que el pleno respeto de dicha Declaración equivaldrá al cumplimiento de lo establecido en la Declaración de
praca w grupach, umiejętności komunikacji interpersonalnej, dialog z przedstawicielami innych zawodów i instytucjamitrabajar en grupo para mejorar así las competencias en el ámbito de la comunicación y en los estilos de comunicación interprofesional e interinstitucional
Ponadto należy zintensyfikować dialog między światem nauki i społeczeństwem w Europie w celu opracowania programu naukowo-badawczego wychodzącemu naprzeciw obawom społeczeństwa, także poprzez propagowanie krytycznej analizy; dialog ten ma na celu zwiększenie społecznego zaufania do naukiDebe, además, intensificarse el diálogo entre la ciencia y la sociedad en Europa con el fin de desarrollar un programa científico y de investigación que responda a las preocupaciones de los ciudadanos, también mediante el fomento de la reflexión crítica, y que se oriente al restablecimiento de la confianza del público en la ciencia
zachęca do utworzenia jako części wspólnej strategii przestrzeni politycznej niezbędnej do rzeczywistego i skutecznego dialogu między obywatelami poprzez odpowiednie finansowanie i gwarancje niezależności politycznej oraz aby ustanowiła mechanizmy, dzięki którym społeczeństwo obywatelskie i podmioty niepaństwowe będą mogły uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji oraz pociągać władze do odpowiedzialność przed obywatelamiExhorta a que la Estrategia conjunta cree un espacio político para la instauración de un diálogo auténtico y eficaz entre los ciudadanos, mediante fondos adecuados y garantías de independencia política, y a que establezca mecanismos mediante los cuales la sociedad civil y los agentes no estatales puedan participar en los procesos gubernamentales de toma de decisiones y que las autoridades sean responsables antes los ciudadanos
wyraża oburzenie tragedią ludzką powodowaną nielegalną migracją drogami morskimi, zwłaszcza na południowych granicach morskich Unii, gdzie ludzie na łodziach opuszczają wybrzeża Afryki, udając się w ryzykowną podróż do Europy; stanowczo wzywa do podjęcia pilnych działań, by raz na zawsze skończyć z tą tragedią ludzką oraz by umocnić dialog i współpracę z krajami pochodzeniaEstá escandalizado por la tragedia humana causada por las rutas marítimas de la inmigración ilegal, en particular en las fronteras marítimas del sur de la Unión, que siguen los que huyen por mar desde las costas africanas e inician una peligrosa travesía hacia Europa; pide enérgicamente que se emprendan acciones urgentes para poner término de una vez por todas a esta tragedia humana y reforzar el diálogo y la cooperación con los países de origen
Można to osiągnąć poprzez dialog prowadzony w oparciu o wzajemny szacunek, w związku z czym musimy być otwarci na obustronne wpływy.Esto se puede lograr mediante un diálogo basado en el respeto mutuo y, como tal, hemos de estar dispuestos a que la influencia sea recíproca.
W tym celu, Strony będą kontynuowały polityczny dialog o koniecznych reformachCon ese fin, las Partes mantendrán un diálogo continuado sobre las reformas necesarias
w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, utworzonej decyzją ‧/‧/WEsobre el nombramiento de los miembros del Grupo de diálogo con las partes interesadas en los ámbitos de la salud pública y la protección de los consumidores establecido por la Decisión ‧/‧/CE
Na zakończenie chciałbym przypomnieć państwu, że rok 2008 był Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego.Para concluir, quiero recordarles que 2008 fue el Año europeo del diálogo intercultural.
Monitorowanie jest również wsparte przez dwustronny dialog, jaki Komisja prowadzi z krajami beneficjentami GSP+ w sprawie kwestii realizacyjnych.La vigilancia también está respaldada por el diálogo bilateral que mantiene la Comisión con los países del SPG Plus sobre cuestiones relativas a la aplicación.
Zapewniając dostęp do odpowiednich informacji, nawiązując konstruktywny dialog i uwzględniając stanowisko Parlamentu, Rada nie tylko okaże dobrą wolę współpracy z nami, lecz również prześle ważny sygnał na temat instytucji stojących na straży wartości europejskich oraz przejrzystej współpracy i partnerstwa.Al permitir el acceso a la información relevante, establecer el diálogo constructivo y tener en cuenta el punto de vista del Parlamento, el Consejo no solo hará gala de su buena voluntad en lo que respecta a la cooperación con nosotros, sino que también estará enviando un potente mensaje sobre uno de los guardianes de los valores europeos y sobre la colaboración y la asociación transparente.
ustanawiająca grupę zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentówpor la que se constituye un grupo de diálogo con las partes interesadas en los ámbitos de la salud pública y la protección de los consumidores
Jak już mówiłem, istnieje zorganizowany dialog, umożliwiający regularne tury rozmów na ten temat z Chinami.En relación con este asunto, ya le he dicho que hay un diálogo estructurado y que, por tanto, regularmente se celebra una serie de conversaciones con China a este respecto.
Należy nawiązać zorganizowany dialog z młodzieżą.Deben entablar con ellos un diálogo estructurado.
Czy zgodzi się Pan, że Komisja powinna raczej dążyć do promowania dialogu społecznego i układów zbiorowych, a nie im szkodzić?¿No le parece que la Comisión debería promover el diálogo social y la negociación colectiva en lugar de socavar estos factores?
Dlatego, zachowując wielką determinację, możemy udoskonalić ten tekst w trakcie dialogu, jaki będziemy prowadzić z Radą.Por esta razón, con mucha determinación, podemos mejorar aún más este texto durante el dialogo que vamos a mantener con el Consejo.
Negocjacje zbiorowe: włączenie praw młodych ludzi jako pełnoprawnych obywateli do procesu konsultacji i dialogu społecznego, negocjowanie form organizacji pracy, które dają perspektywę bezpieczeństwa w okresie wchodzenia w życie zawodowe, umożliwianie młodym pracownikom kontynuację lub ukończenie studiówNegociación colectiva: integrando los derechos de los jóvenes como ciudadanos de pleno derecho en el plano de la concertación y el diálogo social, negociando formas de organización del trabajo que logren darles perspectivas de seguridad en su período de transición a la vida activa, favoreciendo la posibilidad de que los jóvenes trabajadores puedan continuar y completar sus estudios
Zwróciliśmy się do przywódców kenijskich o odniesienie się do wątpliwości dotyczących prawidłowości wyborów, ale przede wszystkim o nawiązanie dialogu i znalezienie rozwiązania politycznego.Hemos hecho un llamamiento a los líderes keniatas para que traten de disipar las dudas sobre la limpieza del proceso electoral, pero ante todo para que establezcan un diálogo y encuentren una solución política.
Jeśli dialog zwycięży w kraju, który jest sercem radykalnego islamu, to pozytywne efekty tego odczuje cały świat.Si el diálogo tiene éxito en un país que es un centro del islam radical, los efectos positivos se sentirán en todos los lugares del mundo.
wyraża żal w związku z faktem, że sytuacja praw człowieka w Chinach nadal budzi poważne zaniepokojenie; w związku z powyższym podkreśla potrzebę znacznego wzmocnienia i poprawy prowadzonego między UE a Chinami dialogu z zakresu praw człowieka; wzywa Radę do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu bardziej szczegółowych informacji w tej kwestii; wyraża przekonanie, że istotne jest dalsze organizowanie zwyczajowo poprzedzającego dialog seminarium prawnego UE i Chin na temat praw człowieka, z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego; w związku z powyższym z zadowoleniem przyjmuje powołanie Akademickiej Sieci Praw Człowieka UE-Chiny w ramach trzeciego celu europejskiej inicjatywy na rzecz demokracji i praw człowieka i wzywa Komisję do zapewnienia, że sieć ta będzie skutecznie funkcjonowała we współpracy z Parlamentem EuropejskimLamenta que el historial de China en materia de derechos humanos sigue siendo muy preocupante; subraya, por lo tanto, la necesidad de intensificar y mejorar considerablemente el diálogo UE-China en materia de derechos humanos; insta al Consejo a que facilite información más detallada al Parlamento Europeo al término de la ronda de diálogo; considera pertinente que se siga organizando el seminario jurídico UE-China sobre derechos humanos, antesala del diálogo en el pasado, con participación de representantes del mundo académico y de la sociedad civil y, a este respecto, acoge favorablemente el establecimiento de una Red Académica de Derechos Humanos UE-China, de conformidad con el Objetivo ‧ del Instrumento Europeo sobre Democracia y Derechos Humanos; pide a la Comisión que vele por el funcionamiento efectivo de esa red, en cooperación con el Parlamento Europeo
wspieranie dialogu pomiędzy społeczeństwami obywatelskimi w państwach członkowskich oraz w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących, stanowiącego integralną część procesu przedakcesyjnegopromoción del diálogo entre las sociedades civiles de los Estados miembros y de los países candidatos o candidatos potenciales como parte integrante de los procesos de adhesión
(DE) Szanowny rabinie, szanowna pani Sacks, panie komisarzu, panie i panowie! To dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność powitać Naczelnego Rabina Zjednoczonych Kongregacji Hebrajskich Brytyjskiej Wspólnoty Narodów oraz jego małżonkę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na tym uroczystym posiedzeniu, które stanowi część Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008.(DE) Honorable Gran Rabino, Sir Sacks, señora Sacks, Comisario, Señorías, es un auténtico honor y un auténtico placer dar la bienvenida al Honorable Gran Rabino de las Congregaciones Hebreas Unidas de la Commonwealth y a su esposa a la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo, que participará en esta sesión solemne en el marco del "Año europeo del diálogo intercultural 2008".
proponuje ponowne rozpoczęcie dialogu UE-Iran na temat praw człowieka, który przerwano w czerwcu ‧ rPropone que se reanude el diálogo UE-Irán sobre derechos humanos, interrumpido desde junio de ‧, reanudación que podría ir acompañada de una iniciativa conjunta del Majlis y del Parlamento Europeo
na piśmie. - (SV) My, szwedzcy Socjaldemokraci głosowaliśmy za przyjęciem sprawozdania pani poseł Grabowskiej w sprawie perspektyw rozwijania dialogu obywatelskiego w ramach traktatu z Lizbony.por escrito. - (SV) Los socialdemócratas suecos hemos votado a favor del informe de la Sra. Grabowska sobre las perspectivas de desarrollo del diálogo civil en el marco del Tratado de Lisboa.
Stąd też przy jego rozwijaniu i wdrażaniu trzeba szczególną uwagę zwrócić na dialog międzynarodowy, wymianę wzorcowych rozwiązań i koordynację bieżących wspólnych działańPor tanto, en su desarrollo y aplicación reviste especial importancia el diálogo internacional, el intercambio de mejores prácticas y la coordinación de acciones conjuntas actuales
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8982 zdań frazy dialog.Znalezione w 2,355 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.