wymowa: IPA: ˈdjjalɔk [ˈdjalɔk]

Tłumaczenia na język hiszpański:

  • diálogo   
    (Noun  m)
     
    rozmowa dwóch osób
  • dialogar   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (3)

dialog społecznydiálogo social
dialog społeczny we Wspólnociediálogo social comunitario
Dialogi KonfucjańskieAnalectas de Confucio

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dialog", pamięć tłumaczeniowa

add example
uwzględniając wytyczne UE w zakresie dialogu na temat praw człowiekaVistas las orientaciones de la UE sobre los diálogos en materia de derechos humanos
Pani przewodnicząca! Sprawozdanie przedstawione przez panią Valenciano dotyczy podstawowego aspektu europejskich wartości: dialogu na temat praw człowieka.en nombre del Grupo del PSE. - (FR) Señora Presidenta, el informe de la señora Valenciano se ocupa de un aspecto fundamental de los valores europeos: el diálogo en materia de derechos humanos.
Zagłosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, ponieważ roczne sprawozdanie Rady zapewnia jasny przegląd polityki i działań w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) UE oraz przyczynia się do wzmocnienia dialogu międzyinstytucjonalnego.He votado a favor de este informe puesto que el informe anual del Consejo proporciona una visión clara de las políticas y acciones de la política exterior y de seguridad común (PESC) y contribuye al fortalecimiento del diálogo interinstitucional.
Dotyczy: inicjatywy na rzecz wspierania pokoju i dialogu w MauretaniiAsunto: Iniciativa para favorecer la paz y el diálogo en Mauritania
z zadowoleniem przyjmuje propozycję nawiązania dialogu pomiędzy krajami partnerskimi a Państwami Członkowskimi w celu pogłębienia dwustronnej współpracy w sektorze oświaty i szkolenia zawodowego, by osiągnąć do ‧ r. trzy cele: wyeliminować analfabetyzm w regionie, umożliwić wszystkim uczniom bez względu na płeć naukę w szkole podstawowej i zlikwidować nierówności między płciami na wszystkich szczeblach edukacjiexpresa su satisfacción por la propuesta de entablar un diálogo con los países socios y los Estados miembros para incrementar la cooperación bilateral en el sector de la educación y la formación profesional, con vistas a alcanzar tres objetivos para ‧: la erradicación del analfabetismo en la región; la escolarización en la fase primaria de todos los niños, sin distinción de sexo, y, por último, la eliminación de las disparidades por motivo de sexo en todos los niveles educativos
Unia ponawia swoją gotowość do kontynuowania ścisłego dialogu politycznego z Rządem Tymczasowym Haiti zgodnie z art. ‧ Umowy o partnerstwie AKP-WELa Unión sigue dispuesta a proseguir y reforzar el diálogo político con el Gobierno interino de Haití en virtud del artículo ‧ del Acuerdo de Asociación ACP-CE
Dlatego jednym z celów strategii jest rozszerzenie dialogu i współpracy poza obszary typowo rozwojowe.Por esta razón, una de las metas de la estrategia es garantizar un diálogo y una cooperación más amplios en esferas que no se limitan a las típicamente relacionadas con las cuestiones de desarrollo.
Dobrze byłoby, aby właściwe kryteria i wskaźniki były opracowywane wspólnie przez partnerów branżowego dialogu społecznego, z uwzględnieniem ewentualnego wkładu innych zainteresowanych stronSería conveniente que estos criterios y estos indicadores sean establecidos conjuntamente por los socios del diálogo social sectorial sin renunciar a las posibles contribuciones de otras partes interesadas
Odnoszą się one przede wszystkim do zmiany definicji, wzmocnienia przepisów, które mają zastosowanie w przypadku braku zgody, szkolenia pracowników, wprowadzenia poprawek do umów w przypadku znacznych zmian, takich jak fuzje, oraz do wdrożenia ustalonego przez strony systemu prowadzenia dialogu na skalę krajową i ponadkrajową.Las mismas se refieren principalmente a cambios en las definiciones, al fortalecimiento de normas para los casos de desacuerdo, a la formación de los trabajadores, a las modificaciones de los convenios en caso de cambios significativos como por ejemplo fusiones, y a la aplicación de un sistema pactado de diálogo mutuo a nivel nacional y supranacional.
Rozpoczęto dialogi dotyczące praw człowieka z wszystkimi państwami Azji Środ kowej , podjęto też decyzję , by prowadz ić regularne dialogi dotyczące praw człowieka z Armenią , Azerbejdżanem i Gruzją .Se establecieron diálogos de derechos humanos con todos los países de Asia Central , y se adoptó la decisión de llevar un diálogo de derechos humanos regular con Armenia , Azerbaiyán y Georgia .
W tych dziedzinach istnieje szerokie pole dla dialogu społecznego w przedsiębiorstwieHay aquí un vasto campo que explorar para el diálogo social en la empresa
Taka różnorodność nie jest traktowana jako słabość; dla Komisji, jest to dowód na dynamizm i duży potencjał instrumentu dialogu, który powinien być zachowany.Lejos de operar como una limitación del instrumento, la Comisión piensa que esa diversidad demuestra el dinamismo y el potencial del diálogo y un activo que debe protegerse.
Przez lata zbudowaliśmy podstawy dla bardzo owocnego dialogu między nami i chciałbym powiedzieć, że doskonałe sprawozdania, które przed chwilą zostały nam przedstawione przez pana posła Sciclunę i pana posła Giegolda są tego kolejnym dowodem.A lo largo de los años, hemos entablado un diálogo muy fructífero y yo diría que otra prueba de ello son los excelentes informes que acabamos de escuchar del señor Scicluna y del señor Giegold.
mechanizmy decyzyjne były zgodne z podstawowymi zasadami własności, udziału i dialogulos métodos para la toma de decisiones abarcan los principios fundamentales de adhesión, participación y diálogo
Każde państwo członkowskie nadzoruje, aby wyznaczony organ we właściwy sposób zapewniał współpracę różnych uczestników dialogu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnymCada Estado miembro velará por que ese organismo haga participar adecuadamente a los distintos protagonistas del diálogo intercultural a escala nacional, regional y local
Uważam, że dialog dotyczący ofiar różnych zbrodni terrorystów stanowi problem, którym musimy się zająć w przyszłości i wymaga rozwiązania w przyszłości, ale prowadzimy pogłębiony dialog ze Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie.Creo que ese diálogo en relación con las víctimas de los diferentes delitos terroristas es un elemento sobre el que hay que trabajar en el futuro, pero, en todo caso, se mantiene, como digo, un diálogo profundo con los Estados Unidos sobre este asunto.
Ponadto Komisjajest gospodarzem Komitetu ds . Sektorowego Dialogu Społecznego w Przemyśle Cukrowniczym , w którego skład wchodzą przedstawiciele związków zawodowychi · prze-mysłucukrowniczego .75.La isoglucosa se transforma a partir de cereales ( principalmente maíz y trigo ) y , al contrario del sector delaremolachaazucarera , no existen contratos intersectoriales de distribución espe-cíficosentrecultivadoresytransformadores .
Jako organ przedstawicielski władz lokalnych i regionalnych oczekuje z niecierpliwością owocnego dialogu z Komisją Europejską w sprawie Czwartego sprawozdania na temat spójności, który ma się ukazać wiosną ‧ respera, como órgano que representa al nivel de gobierno local y regional, que se entable un diálogo productivo con la Comisión Europea en torno al Cuarto informe de cohesión, previsto para la primavera de
Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu UE w finansowanie Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii, stworzonego w ramach porozumienia anglo-irlandzkiego z listopada ‧ r. w celu promowania postępu gospodarczo-społecznego i zachęcania do nawiązywania kontaktów, dialogu i pojednania między mieszkańcami IrlandiiEste crédito se destina a financiar la contribución de la Unión Europea a la financiación del Fondo internacional para Irlanda, creado en virtud del Acuerdo anglo-irlandés de noviembre de ‧, destinado a promover el progreso económico y social y a fomentar los contactos, el diálogo y la reconciliación entre las poblaciones irlandesas
Nacisk położono też na to, jak ważne jest dla Unii Europejskiej zabezpieczenie spójnego podejścia w tym obszarze; stwierdzono, że informacja dotycząca rozwoju takich dialogów wciąż powinna być Radzie regularnie przekazywana.También se subrayó la importancia que tiene para la Unión Europea garantizar un planteamiento coherente en este ámbito y se consideró que el Consejo debería continuar siendo informado de forma regular sobre la evolución de estos diálogos.
Spotkania te wprowadzają kulturę dialogu i przejrzystości we wdrażaniu polityki SME , która w dużej mierze nie była obecna przed wprowadzeniem Karty .A través de estas audiencias públicas se introduce una nueva cultura de diálogo y transparencia en la regulación de las PYME que era prácticamente inexistente antes de la Carta .
wzywa uczestników zbliżającego się szczytu szczytu UE-USA do wspierania parlamentarnego wymiaru partnerstwa transatlantyckiego i do wzmocnienia roli prawodawców w dialogu między UE a USA, a także do ściślejszego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego po obu stronach AtlantykuPide a la próxima Cumbre UE-EE.UU. que apoye la dimensión parlamentaria de la asociación transatlántica, que potencie la función de los legisladores en el diálogo entre la UE y los EE.UU., y que implique más estrechamente a la sociedad civil de ambos lados del Atlántico
Komisja Europejska powinna zachęcić Państwa Członkowskie do pełnego respektowania tych zobowiązań oraz zaangażować się w dialog międzynarodowy, aby podnieść świadomość obowiązków spoczywających na państwach oraz przypomnieć im o odnośnych obowiązkach w zakresie rozwoju społecznegoLa Comisión Europea debería animar a los Estados miembros a respetar escrupulosamente estas obligaciones y a iniciar un diálogo internacional destinado a incrementar la concienciación sobre los deberes de los Estados y a recordarles las responsabilidades respectivas en cuanto a desarrollo social
Droga jest prosta: silne europejskie centrum polityczne, prawo do podejmowania decyzji dla Parlamentu Europejskiego, wspólna odpowiedzialność państw członkowskich w dyplomacji za obronę praw człowieka, kierownicza rola Komisji Europejskiej w tym zakresie, bardziej polityczne i mniej biurokratyczne delegacje Komisji Europejskiej w krajach trzecich, nacisk na Światową Organizację Handlu, aby badała demokratyczną godność swoich członków, promowanie struktur organizacyjnych identycznych z unijnymi, intensywny dialog z Unią Afrykańską i Unią Narodów Południowoamerykańskich oraz innymi regionalnymi organizacjami, nacisk na reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych, w wyniku której Unia Europejska odgrywałaby kluczową rolę, stworzenie wewnętrznej strategii przeciw zależności skoncentrowanej na jednej polityce energetycznej i spójnej polityce obronnej.El camino es simple: un centro político europeo firme, un Parlamento Europeo con poder para decidir, responsabilidad compartida en las negociaciones diplomáticas de los Estados miembros para defender los derechos humanos, con la Comisión Europea dirigiendo este cometido, delegaciones de la Comisión Europeas más políticas y menos burocráticas en terceros países, presión sobre la Organización Mundial del Comercio para investigar la dignidad democrática de sus miembros, fomento de las estructuras organizativas idénticas a las de la Unión, diálogo intensivo con la Unión Africana y la Unión de Naciones Suramericanas y otras agrupaciones regionales, presión en cuanto a la reforma de las Naciones Unidas desempeñando la Unión Europea un papel clave, creación de una estrategia integral contra la dependencia, centrada en una única política energética y una política de defensa coherente.
Wspólnotowa inicjatywa na rzecz mikrofinansowania powinna także przewidywać umocnienie dialogu społecznego i dialogu pomiędzy różnymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego jak również optymalne wykorzystanie europejskich sieci wymiany dobrych praktyk jak Europejska Sieć Mikrofinansowania, Centrum Organizacji Pożyczkowych w Europie Środkowej i Wschodniej i Europejska Platforma MikrofinansowaniaLa Iniciativa comunitaria para el desarrollo del microcrédito debería incluir también el refuerzo del diálogo social y del diálogo entre los diferentes agentes de la sociedad civil, además de valorizar las redes europeas de intercambio de buenas prácticas, como la Red Europea de Microfinanzas, el Centro de Microfinanzas para Europa Central y Oriental y la Plataforma Europea de Microfinanzas
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10179 zdań frazy dialog.Znalezione w 1,881 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.