Tłumaczenia na język hiszpański:

  • khat   
  • qat   

Przykładowe zdania z "czuwaliczka jadalna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej wprowadziło dodatkową uwagę ‧ do działu ‧ Nomenklatury Scalonej w celu wyjaśnienia klasyfikacji solonego mięsa i podrobów jadalnych objętych kodem CN ‧ (mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobówMediante el Reglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión, de ‧ de marzo de ‧, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no ‧/‧ del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, se insertó en el capítulo ‧ de la nomenclatura combinada la nota complementaria ‧ a fin de aclarar la clasificación de las carnes y despojos comestibles salados correspondientes al código NC ‧ (Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos
Obejmuje: oliwki, czosnek, jadalne nasiona roślin strączkowych, słodką kukurydzę; pieczarki i inne grzyby jadalneIncluye: aceitunas, ajo, leguminosas, maíz dulce; hinojo marino y otras algas comestibles; setas y otros hongos comestibles
Zawartość toksyny paralitycznej (PSP) w jadalnych częściach mięczaków (w całym ciele lub jakiejkolwiek jego jadalnej części oddzielnie) należy wykrywać zgodnie z biologiczną metodą badania lub inną międzynarodowo uznaną metodąEl contenido de toxinas paralizantes de molusco (PSP) de las partes comestibles de moluscos (el cuerpo entero o cualquier parte consumible por separado) deberá ser detectado con arreglo al método de análisis biológico o cualquier otro método reconocido internacionalmente
Całkowitą zawartość toksyny powodującej amnezję (ASP) w jadalnych częściach mięczaków (w całym ciele lub jakiejkolwiek jego jadalnej części oddzielnie) należy wykrywać za pomocą wysokoczułej chromatografii cieczowej (HPLC) lub innej uznanej metodyEl contenido total de toxinas amnésicas de molusco (ASP) de las partes comestibles de moluscos (el cuerpo entero o cualquier parte consumible por separado) deberá ser detectado mediante el método de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) o cualquier otro método reconocido
Właściwe jest dodanie następujących owoców, warzyw, zbóż i produktów ze zwierząt: minneola, śliwa tarnina, malina tekszla, krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną, miechunka, limkwat, mangostan, smoczy owoc (pitaja), cibora jadalna (migdał ziemny), aktinidia ostrolistna, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie dzięgielu, korzenie goryczki, pomidor drzewiasty, kolcowój pospolity, kolcowój chiński, kapusta choysum, couve-galega, couve-portuguesa, liście grochu i rzodkwi, amaranthus powellii i nasiona szarłatu, solanka sodowa, nasiona dyniowatych innych niż dynia, komosa ryżowa, kwiaty dzikiego bzu czarnego, liście miłorzębu, kwiaty jadalne, mięta i zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowychEs preciso añadir las siguientes frutas, hortalizas, cereales y productos animales: el tangelo minneola, la endrina, la mora ártica, la frambuesa de néctar, el alquequenje, el limequat, el mangostán, la fruta del dragón (pitaya roja), la juncia avellanada (chufa), el kiwiño, la raíz de levístico, la raíz de angélica, la raíz de genciana, el tamarillo, la baya de goji, la cereza de goji, el choi sum, la col portuguesa, el repollo portugués, la hoja del guisante y del rábano, el bledo y sus semillas, la barrilla, las semillas de cucurbitáceas distintas de la calabaza, la quinua, la flor de saúco, la hoja de ginkgo, las flores comestibles, la menta y la caza
CPA ‧.‧.‧: Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobówCPA ‧.‧.‧: Carne y despojos de carne salados, en salmuera, secos o ahumados (excepto de porcino y bovino); harina y polvo comestibles, de carne o de despojos
W podpozycji ‧ terminy mięso i podroby jadalne, solone, w solance oznaczają mięso i podroby jadalne, głęboko i jednorodnie nasycone solą we wszystkich częściach, w których zawartość soli jest nie mniejsza niż ‧,‧ % masyA los efectos de la subpartida ‧ se entenderá por carne y despojos comestibles, salados o en salmuera carnes y despojos comestibles que han sido objeto de una salazón impregnada en profundidad, homogéneamente en todas sus partes y con un contenido total de sal en peso igual o superior al ‧,‧ %
W podpozycjach od ‧ do ‧ terminy mięso i podroby jadalne, solone, w solance oznaczają mięso i podroby jadalne, głęboko i jednorodnie nasycone solą we wszystkich częściach, w których zawartość soli jest nie mniejsza niż ‧,‧ % masy, pod warunkiem że jest to solenie, które zapewnia długoterminową konserwacjęA los efectos de las subpartidas ‧ a ‧, se entenderá por carne y despojos comestibles, salados o en salmuera carnes y despojos comestibles que han sido objeto de una salazón impregnada en profundidad, homogéneamente en todas sus partes y con un contenido total de sal en peso igual o superior al ‧,‧ %, siempre que esta salazón sea la que garantice una conservación a largo plazo
odnotowało wysiłki poczynione w ramach Specjalnego programu na rzecz bezpieczeństwa żywieniowego realizowanego przez FAO, który ma na celu pomoc osobom żyjącym w krajach rozwijających się, w szczególności w krajach o niskim dochodzie i deficycie upraw roślin jadalnych, na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywieniowego dzięki szybkim wzroście produkcji roślin jadalnychConstata los esfuerzos realizados en el marco del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) de la FAO, dirigido a ayudar a las personas que viven en los países en desarrollo y especialmente en los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA), así como a mejorar su seguridad alimentaria mediante un rápido aumento de la producción de alimentos
Fizyczne: kształt: kwiatostan stożkowy, wydłużony, średnio spójny; barwa: zielona z licznymi pasmami fioletowo-brunatnymi; kolce w przysadkach o barwie żółtej; struktura łodygi: część wewnętrzna mało włóknista, delikatna i jadalna; część jadalna: stanowi nie mniej niż ‧ % wagi świeżego kwiatostanuFísicas: forma: capítulo cónico alargado medianamente compacto; color: verde con amplias irisaciones del morado al parduzco; presencia de espinas de color amarillo en las brácteas; estructura del tallo: parte interna poco fibrosa, tierna y comestible; parte comestible: el ‧ % como mínimo del peso del capítulo fresco
Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobówCarne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos
wymogi jego stosowania i składu i/lub rozpuszczalności, w szczególności odnoszące się do potrzeby zapewnienia dla tego produktu minimalnej obecności pozostałości w częściach jadalnych rośliny i produktach jadalnych z tej rośliny oraz z możliwie jak najmniejszymi skutkami oddziaływania na środowiskolas condiciones de su utilización y las exigencias de composición y/o solubilidad, particularmente en relación con la necesidad de garantizar que dichos productos dejen el mínimo de residuos en las partes comestibles de los productos agrarios y en los productos agrarios comestibles y se reduzca al mínimo su efecto sobre el medio ambiente
Ziemniaki objęte chronioną nazwą pochodzenia Pomme de terre de l’île de Ré muszą należeć do odmian ziemniaka jadalnego (Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette lub Carrera) albo do jadalnych odmian ziemniaka o twardym miąższu (Amandine, BF‧, Charlotte lub RosevalLas patatas con derecho a la denominación de origen controlada Pomme de terre de l'île de Ré deben proceder de variedades de patata de consumo (Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette, Carrera) y de patatas de consumo de carne firme (Amandine, BF‧, Charlotte, Roseval
Decyzje Komisji ‧/‧/WE, ‧/‧/WE, ‧/‧/WE, ‧/‧/WE oraz ‧/‧/WE dotyczące, odpowiednio, stosowania systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwek jadalnych w Grecji, Hiszpanii, we Francji, we Włoszech i w Portugalii przyzwalają na zastosowanie wobec wymienionych Państw Członkowskich systemu pomocy produkcyjnej w odniesieniu do oliwek jadalnych na sezon sprzedaży oliwy z oliwek w latach ‧/‧ iLas Decisiones ‧/‧/CE, ‧/‧/CE, ‧/‧/CE, ‧/‧/CE y ‧/‧/CE de la Comisión relativas a la concesión de una ayuda a la producción de aceitunas de mesa en Grecia, España, Francia, Italia y Portugal, autorizan a estos Estados miembros a conceder una ayuda a la producción de aceitunas de mesa para las campañas de comercialización del aceite de oliva ‧/‧ a
jednakże w przypadku roślin wieloletnich może zaistnieć bezpośredni kontakt, ale tylko poza sezonem uprawy jadalnych części (owoców), o ile takie stosowanie nie spowoduje bezpośrednio obecności pozostałości produktu w częściach jadalnych, oraz-ich zastosowanie nie prowadzi, lub nie przyczynia się do nieakceptowalnych skutków w środowisku, lub skażenia środowiskasin embargo, en caso de tratamiento de vegetales vivaces, podrá tener lugar un contacto directo pero tan sólo fuera de la temporada de crecimiento de las partes comestibles (frutos), siempre y cuando dicha aplicación no redunde de forma indirecta en la presencia de residuos del producto en las partes comestibles;-y su utilización no produzca ni contribuya a producir efectos inaceptables sobre el medio ambiente ni tenga como resultado la contaminación del medio ambiente
Obejmuje: oliwki, czosnek, jadalne nasiona roślin strączkowych, słodką kukurydzę, koper morski i inne jadalne wodorostyIncluye: aceitunas, ajo, leguminosas, maíz culce, hinojo marino y otras algas comestibles
Ziemniaki objęte chronioną nazwą pochodzenia Pomme de terre de l’île de Ré muszą należeć do odmian ziemniaka jadalnego (Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette lub Carrera) albo do jadalnych odmian ziemniaka o twardym miąższu (Amandine, BF‧, Charlotte lub RosevalLas patatas con derecho a la denominación de origen controlada Pomme de terre de l'île de Ré deben proceder de variedades de patata de consumo (Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette y Carrera) y de patatas de consumo de carne firme (Amandine, BF‧, Charlotte, Roseval
Całkowitą zawartość toksyny powodującej amnezję (ASP) w jadalnych częściach mięczaków (w całym ciele lub jakiejkolwiek jego jadalnej części oddzielnie) należy wykrywać za pomocą metody wysokoczułej chromatografii cieczowej (HPLC) lub innej metody, uznanej w skali międzynarodowejEl contenido total de toxinas amnésicas de molusco (ASP) de las partes comestibles de moluscos (el cuerpo entero o cualquier parte consumible por separado) deberá ser detectado mediante el método de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) o cualquier otro método reconocido internacionalmente
Gdy duża część rośliny jadalnej jest narażona w czasie stosowania, połowa nadzorowanych badań pozostałości, które podano powinna obejmować dane ukazujące wpływ czasu na poziom obecnych pozostałości (badania zaniku pozostałości), chyba że można uzasadnić, iż stosowanie środka ochrony roślin nie ma wpływu na roślinę jadalną w proponowanych warunkach stosowaniaCuando esté presente en el momento de la aplicación una parte significativa del cultivo consumible, la mitad de los ensayos controlados de residuos incluirán datos que muestren el efecto del tiempo sobre el nivel de residuos (estudios de disipación de residuos), a menos que pueda justificarse que el cultivo consumible no se ve afectado por la aplicación del producto fitosanitario en las condiciones de utilización propuestas
Otoczka kapsułki: żelatyna, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E ‧), indygokarmina (E‧), żelaza tlenek żółty (E‧) (tylko w kapsułkach ‧ mg) oraz tusz zielony jadalny (w kapsułkach ‧ mg) lub tusz biały jadalny (w kapsułkach ‧ mgCuerpo de la cápsula: gelatina, laurilsulfato de sodio, dióxido de titanio (E‧), índigo carmín (E‧), óxido de hierro amarillo (E‧) (sólo ‧ mg) y tinta verde comestible (‧ mg) o tinta blanca comestible (‧ mg
Ziemniaki objęte chronioną nazwą pochodzenia Pomme de terre de l’île de Ré muszą należeć do odmian ziemniaka jadalnego (Alcmaria, Goulvena, Pénélope, Starlette) albo do jadalnych odmian ziemniaka o twardym miąższu (Amandine, BF‧, Charlotte lub RosevalLas patatas con derecho a la denominación de origen controlada Pomme de terre de l'île de Ré deben proceder de variedades de patata de consumo (Alcmaria, Goulvena, Pénélope y Starlette) y de patatas de consumo de carne firme (Amandine, BF‧, Charlotte, Roseval
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 491 zdań frazy czuwaliczka jadalna.Znalezione w 3,023 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.