Tłumaczenia na język hiszpański:

  • khat   
  • qat   

Przykładowe zdania z "czuwaliczka jadalna", pamięć tłumaczeniowa

add example
v. powodujący zakłócenia rozwój biopaliw kosztem upraw jadalnych.v. el desarrollo engañoso de los biocarburantes a costa de los cultivos alimentarios.
Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneLeche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte
obszar użytkowany do produkcji owoców i warzyw, ziemniaków jadalnych i szkółekla superficie utilizada para la producción de frutas y hortalizas, patatas de consumo y los viveros
Warzywa jadalneHortalizas
uchylenie w konsekwencji decyzji z dnia ‧ grudnia z ‧ r. wydanej w postępowaniu w sprawie B ‧, w części w jakiej odrzuca się w niej sprzeciw wniesiony w imieniu strony skarżącej i uwzględnia wniosek o rejestrację spornego znaku towarowego dla towarów należących do klasy ‧, to jest dla mleka i wyrobów z mleka, jadalnych olejów i tłuszczyConsiguientemente que se anule la decisión de ‧ de diciembre de ‧ en el procedimiento B‧ en la parte, que desestima la oposición formulada en nombre de la demandante, y que admite la solicitud de la marca impugnada en clase ‧ para leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles
Gdy będziesz śpiewał, patrz na niego, jakby nie było w jadalni nikogo innegoCuando la estés cantando mírale siempre a él, como si no hubiese nadie más en el refectorio
Są w jadalni, proszę panaEstán en la sala, Señor
. – Posiadamy 80.000 hektarów drzew kasztanów jadalnych , ale 65 % drzewostanu nie jest ~ cinane .« Tenemos 80 000 hectáreas de castaños , pero el 65 % no se tala .
WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY, JADALNEHORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS
Bydło: tkanki jadalneBovino: carne
świeże, chłodzone lub mrożone podroby jadalneDespojos comestibles frescos, refrigerados o congelados
Program pomocy obejmie także opracowywanie norm (w tym ich porównywanie z innymi normami) oraz programy szkoleniowe, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit b) i c) rozporządzenia nr ‧/‧, dla uczestników wszystkich programów mających na celu zapewnienie jakości, także tych dotyczących jadalnych produktów ogrodniczych, kompostu grzybniowego oraz dla producentów opakowańLa ayuda también se destina a la elaboración de normas (incluida la evaluación comparativa con otras normas) y para programas de formación, de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, letras b) y c), del Reglamento (CE) no ‧/‧, dirigidos a los participantes en todos los Bord Bia's Quality Assured Schemes, incluidos los relativos a los productos hortícolas comestibles, incluidos los fabricantes de compost y de bandejas o cajones para el cultivo de champiñón
Świnie: tkanki jadalneCerdos: carne
W przypadku gdy dodatek podaje się rybom i ptakom nieśnym oraz ssakom w okresie laktacji, odpowiednie najwyższe wartości w zakresie tkanek jadalnych dodaje się do wartości odnoszących się do spożycia jaj i mlekaCuando el aditivo se utilice en peces, aves de puesta y mamíferos lactantes, los respectivos valores máximos en tejidos comestibles se añadirán a los correspondientes al consumo de leche y huevos
Należy jednak zapewnić, żeby refundacja była przyznawana tylko w odniesieniu do wagi netto części jadalnych, z wyłączeniem wagi kości zawartych ewentualnie w tych przetworachEs conveniente, no obstante, garantizar que la restitución únicamente se conceda para el peso neto de las materias comestibles, con exclusión del peso de los huesos que pudieran contener dichos preparados
Tusz zielony jadalny: syntetyczny czarny tlenek żelaza (E‧), syntetyczny żółty tlenek żelaza (E‧), glikol propylenowy, szelakTinta verde comestible: óxido de hierro negro sintético (E‧), óxido de hierro amarillo sintético (E‧), propilenglicol, Shellac
Tkanki jadalneCarne y vísceras
W opinii tej EFSA stwierdził, że ponieważ likopen może ulegać zmianom oksydacyjnym, musi być w formie zawiesin w olejach jadalnych, bezpośrednio ściśliwych lub dyspergowalnych w wodzie proszkówEn su dictamen, la EFSA llegó a la conclusión de que, dado que puede experimentar cambios oxidativos, el licopeno debe ser formulado como suspensiones en aceites comestibles, como comprimidos o como polvos dispersables en agua
mięso, jadalne produkty ogrodnicze, sektor jajCarne, productos hortícolas y huevos
Zawartość toksyny paralitycznej (PSP) w jadalnych częściach mięczaków (w całym ciele lub jakiejkolwiek jego jadalnej części oddzielnie) należy wykrywać zgodnie z biologiczną metodą badania lub inną międzynarodowo uznaną metodąEl contenido de toxinas paralizantes de molusco (PSP) de las partes comestibles de moluscos (el cuerpo entero o cualquier parte consumible por separado) deberá ser detectado con arreglo al método de análisis biológico o cualquier otro método reconocido internacionalmente
Chodźmy do jadalniPero vamos al comedor
tkanki jadalneCarne y despojos
Tkanki jadalne:-Bydło:-ŚwinieCarne:-Bovino:-Cerdos
Bydło (tkanki jadalneBovino (carne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 527 zdań frazy czuwaliczka jadalna.Znalezione w 0,712 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.