Tłumaczenia na język hiszpański:

  • khat   
  • qat   

Przykładowe zdania z "czuwaliczka jadalna", pamięć tłumaczeniowa

add example
W wyniku realizacji pewnych polityk w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, tysiące ton jadalnych ryb wyrzucanych jest martwych u naszych wybrzeży za burty łodzi rybackich.A consecuencia de las políticas derivadas de la política pesquera común, los buques pesqueros tiran en nuestras costas miles de toneladas de pescado comestible muerto.
. – Posiadamy 80.000 hektarów drzew kasztanów jadalnych , ale 65 % drzewostanu nie jest ~ cinane .« Tenemos 80 000 hectáreas de castaños , pero el 65 % no se tala .
Bydło (tkanki jadalneBovino (carne
Tkanki jadalneCarne y vísceras
Otoczka kapsułki składa się z żelatyny, indygokarminy (E‧), dwutlenku tytanu (E‧) oraz tuszu drukarskiego jadalnegoLa cubierta de la cápsula está compuesta de gelatina, índigo carmín (E‧), dióxido de titanio (E‧) y tinta comestible
Nadmuchiwanie mięsa drobiowego, jego czyszczenie za pomocą ścierek oraz wypełnianie tusz jest zabronione, z wyjątkiem przypadku, gdy tusze wypełniane są jadalnymi podrobami, które pochodzą z drobiu poddanego ubojowi w zakładzieEstá prohibido: insuflar las carnes de ave de corral y limpiarlas con un paño, así como rellenar las canales, a menos que sea con una partida de despojos comestibles correspondiente a una de las aves de corral sacrificadas en el establecimiento
Jadalne kraby kieszeńce mogą być zatrzymywane na pokładzie wyłącznie w całości oraz mogą być wyładowywane wyłącznie w całościLos bueyes de mar sólo podrán mantenerse a bordo enteros y sólo se podrán desembarcar enteros
ignamy, słodkie ziemniaki i inne podobne jadalne części roślin zawierające ‧% lub więcej skrobi w stosunku wagowymÑames, boniatos y partes comestibles similares de plantas, con un contenido de almidón o de fécula igual o superior al ‧ % en peso
Zawartość toksyny paralitycznej (PSP) w jadalnych częściach mięczaków (w całym ciele lub jakiejkolwiek jego jadalnej części oddzielnie) należy wykrywać zgodnie z biologiczną metodą badania lub inną międzynarodowo uznaną metodąEl contenido de toxinas paralizantes de molusco (PSP) de las partes comestibles de moluscos (el cuerpo entero o cualquier parte consumible por separado) deberá ser detectado con arreglo al método de análisis biológico o cualquier otro método reconocido internacionalmente
Okresy karencji – tkanki jadalne (kurcząt i indykówTiempos de espera-Carne (pollos y pavos
Całkowitą zawartość toksyny powodującej amnezję (ASP) w jadalnych częściach mięczaków (w całym ciele lub jakiejkolwiek jego jadalnej części oddzielnie) należy wykrywać za pomocą wysokoczułej chromatografii cieczowej (HPLC) lub innej uznanej metodyEl contenido total de toxinas amnésicas de molusco (ASP) de las partes comestibles de moluscos (el cuerpo entero o cualquier parte consumible por separado) deberá ser detectado mediante el método de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) o cualquier otro método reconocido
Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawia metody analityczne wykrywania zawartości toksyny paralitycznej (PSP) w jadalnych częściach mięczaków (w całym ciele lub jakiejkolwiek jego jadalnej części oddzielnieEl Reglamento (CE) no ‧/‧ establece los métodos analíticos para la detección del contenido de toxinas paralizantes de molusco (PSP) de las partes comestibles de moluscos (el cuerpo entero o cualquier parte consumible por separado
A zatem najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości ustalone przez CVMP dla benzylopenicyliny wynoszą ‧ μg/kg dla tkanek jadalnychAsí, los LMR establecidos por el CVMP para la benzilpenicilina fueron de ‧ μg/kg en relación con los tejidos comestibles
Obejmuje: mięso i jadalne podroby ssaków morskich (np. fok) i zwierząt egzotycznych (kangura, strusia, aligatora itd.); zwierząt i drobiu zakupionego jako żywiec celem spożycia jako pokarmIncluye: carne y despojos comestibles de mamíferos marinos (focas, etc.) y animales exóticos (canguro, avestruz, caimán, etc.); animales y aves de corral comprados vivos para su consumo como alimentos
żelatyna jadalnagelatina alimentaria
Właściwe władze krajowe, przy uwzględnieniu odpowiedniej oceny skutków zmechanizowanego połowu sercówki jadalnej dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony, udzielają zezwolenia na jego przeprowadzanie wyłącznie pod warunkiem, że uzyskały przekonanie, że nie spowoduje on niekorzystnych skutków dla danego terenuLas autoridades nacionales competentes, a la vista de las conclusiones de la evaluación adecuada de las repercusiones de la recogida mecánica del berberecho sobre el lugar de que se trate, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de este último, sólo autorizarán esta actividad si tienen la certeza de que no producirá efectos perjudiciales para la integridad de ese lugar
Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalneLegumbres , plantas , raíces y tubérculos alimenticios
Mięso i podroby jadalne, solone, w solanceCarne y despojos comestibles, salados o en salmuera
Czy Nomenklaturę Scaloną dotyczącą Wspólnej Taryfy Celnej zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej należy interpretować w ten sposób, że mrożony kręgosłup (ości z mięsem rybnym) hodowlanego łososia atlantyckiego (Salmo salar) uzyskiwany przy filetowaniu ryb, który jest jadalny i jest zwykle sprzedawany jako środek spożywczy powinien być sklasyfikowany¿Debe interpretarse la Nomenclatura Combinada del Arancel Aduanero Común recogida en el anexo I del Reglamento (CEE) no ‧/‧ del Consejo, de ‧ de julio de ‧, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, en el sentido de que la espina dorsal congelada (espinas con carne de pescado) de salmones del Atlántico de piscifactoría (Salmo salar), que se obtiene después de filetear el pescado y que es apta para el consumo humano y se comercializa habitualmente como producto alimenticio, pertenece
Gdy będziesz śpiewał, patrz na niego, jakby nie było w jadalni nikogo innegoCuando la estés cantando mírale siempre a él, como si no hubiese nadie más en el refectorio
Orzechy: orzechy włoskie, orzechy laskowe, migdały, kasztany jadalne itpFruta de cáscara: nueces, avellanas, almendras, castañas, etc
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 527 zdań frazy czuwaliczka jadalna.Znalezione w 0,545 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.