Przykładowe zdania z "banan plantan", pamięć tłumaczeniowa

add example
Sprawozdanie to zawiera między innymi analizę rozwoju obrotów bananami wspólnotowymi, bananami z państw trzecich i bananami AKP od wprowadzenia w życie tych uzgodnieńDicho informe incluirá, en particular, el análisis de la evolución del flujo de comercialización de los plátanos comunitarios, de países terceros y ACP desde la aplicación del presente régimen
Należy nadmienić, że w trakcie procesu negocjacji ostrzegaliśmy Komisję o potrzebie zajęcia się interesami i specyfiką producentów bananów w najbardziej oddalonych regionach, w szczególności poprzez zwiększenie finansowania w ramach programu szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI), gdyż naciski powstające w wyniku wzmocnienia postępu liberalizacji światowego handlu bananami mogą zagrozić dochodom producentów i utrudnić wprowadzanie do obrotu ich produktu; interesem i specyfiką producentów bananów w państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP).Cabe mencionar que, durante todo el proceso de negociación, advertimos a la Comisión de la necesidad de tener en cuenta: - los intereses y especificidades de los productores de plátanos de las regiones ultraperiféricas, en particular aumentando la financiación en virtud del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI), dado que los ingresos de los productores y la comercialización de su producción se podrían ver comprometidos por las presiones generadas por la creciente liberalización del comercio internacional del plátano; - los intereses y las especificidades de los productores de plátanos de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).
(HU) Co się tyczy środków utrzymania producentów bananów w UE i państwach AKP, Rada zdaje sobie sprawę, że produkcja bananów ma zasadnicze znaczenie gospodarcze i społeczne dla regionów uprawy bananów w UE.(HU) En lo que respecta al sustento de los productores de plátanos en la UE y en los países ACP, el Consejo es consciente de que la producción de plátanos es de una importancia social y económica fundamental para las regiones que cultivan bananos de la UE.
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia i zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN ‧ pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia ‧ marca do dnia ‧ grudnia ‧ rque modifica el Reglamento (CE) no ‧/‧, relativo a los certificados en el ámbito del régimen a la importación de plátanos en la Comunidad para los plátanos despachados a libre práctica con el derecho arancelario establecido en el arancel aduanero común; establece excepciones a dicho Reglamento, y modifica el Reglamento (CE) no ‧/‧, relativo a la apertura y el modo de gestión del contingente arancelario para la importación de plátanos del código NC ‧ originarios de los países ACP durante el período comprendido entre el ‧ de marzo y el ‧ de diciembre de
W tym celu należy otworzyć nowy kontyngent taryfowy na banany pochodzące z Meksyku i zamknąć kontyngent taryfowy na banany, otwarty w ‧ r. rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ i który przestał obowiązywać dnia ‧ stycznia ‧ r. w związku z wprowadzeniem systemu czysto taryfowego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananówPara ello es necesario abrir un nuevo contingente arancelario de plátanos originarios de México y cerrar el contingente arancelario de plátanos abierto en ‧ mediante el Reglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión que dejó de aplicarse a partir del ‧ de enero de ‧ con motivo del establecimiento del régimen arancelario único mediante el Reglamento (CE) no ‧/‧ del Consejo, dede noviembre de ‧, sobre los tipos arancelarios aplicables a los plátanos
Tzw. środki towarzyszące odnoszące się do bananów służą wyraźnemu celowi: wsparciu dostosowania 10 krajów AKP - eksporterów bananów - do zmieniających się ceł przywozowych UE na banany.Las denominadas medidas complementarias en el sector de los plátanos (BAM) tienen un objetivo claro: respaldar el ajuste de 10 países ACP exportadores de plátano para cambiar los aranceles de importación que la UE aplica a los plátanos.
Wysokość pomocy określoną w ust. ‧ zwiększa się o ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Martyniki, ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Gwadelupy i ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych na Krecie i w LakoniiEl importe de la ayuda fijado en el apartado ‧ se incrementará ‧,‧ EUR por cada ‧ kilogramos en el caso de los plátanos producidos en Martinica, ‧,‧ EUR por cada ‧ kilogramos en el caso de los plátanos producidos en Guadalupe y ‧,‧ EUR por cada ‧ kilogramos en el caso de los plátanos producidos en Creta y Laconia
Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego projektu rezolucji, będącego efektem osiągnięcia 15 grudnia 2009 r. porozumienia między UE, grupą krajów Ameryki Łacińskiej oraz Stanami Zjednoczonymi w sprawie ceł przywozowych na banany, w którym zwraca się uwagę na sporządzenie oceny wpływu tego porozumienia na będące producentami bananów kraje rozwijające się oraz najbardziej oddalone regiony Europy, a także zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla będących producentami bananów krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz UE, aby umożliwić im dostosowanie się do nowych uwarunkowań na rynku międzynarodowym.He votado a favor de esta propuesta de resolución que, tras el acuerdo alcanzado el 15 de diciembre de 2009 entre la UE, un grupo de países latinoamericanos y los Estados Unidos sobre los derechos aduaneros para la importación de plátanos, llama la atención sobre la necesidad de que se realice una evaluación del impacto para los países en desarrollo productores de plátanos y las regiones ultraperiféricas de Europa, así como la necesidad de que se apoye adecuadamente a los países productores de plátanos en África, el Caribe y el Pacífico y en la UE, para que puedan adaptarse a la nueva realidad del mercado internacional.
Banany – Porozumienie między UE a Ameryką Łacińską dotyczące bananów i jego wpływ na producentów bananów w AKP i UE: debata z deklaracjąAcuerdo UE-América Latina sobre el plátano y su impacto en los productores: debate con declaración
Włączenie kwot referencyjnych dla bananów do systemu jednolitej płatności w następstwie reformy sektora bananów, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧ oraz (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do sektora bananów, wymaga elastyczności pod względem możliwych uzupełnień lub zmian do pojedynczego wniosku w rokuLa integración de los importes de referencia del plátano en el régimen de pago único a raíz de la reforma del sector del plátano conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no ‧/‧ del Consejo, dede diciembre de ‧, por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no ‧/‧, (CE) no ‧/‧ y (CE) no ‧/‧ en lo que respecta al sector del plátano, precisa de flexibilidad en lo relativo a las posibles añadiduras y modificaciones en la solicitud única durante
W dniu 15 grudnia 2009 r. UE, grupa państw Ameryki Łacińskiej oraz Stany Zjednoczone doszły do porozumienia w sprawie unijnych ceł na przywóz bananów, kończąc w ten sposób trwający od dawna spór dotyczący preferencyjnego traktowania przez UE przywozu bananów z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) kosztem bananów z Ameryki Łacińskiej.El 15 de diciembre de 2009, la UE, un grupo de países latinoamericanos y los Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre los aranceles de la UE a las importaciones de plátanos, poniendo fin a un largo conflicto sobre el trato preferente de la UE hacia las importaciones de plátanos de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) en detrimento de los plátanos de América Latina.
W tym kontekście oprócz planowanej dodatkowej pomocy dla krajów będących największymi eksporterami bananów - w postaci środków towarzyszących w sektorze bananów (BAM) - trzeba wprowadzić zmiany w pakiecie wsparcia krajowych producentów UE w ramach budżetu programu szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI), aby pomóc im w dostosowaniu się do zmian na światowym rynku bananów.En este sentido, además de la ayuda complementaria para los principales países ACP productores de plátanos -conocidas como las Medidas de Acompañamiento para el Sector del Plátano (MAP)-, es fundamental introducir cambios en el paquete de medidas de apoyo para los productores internos de la UE previsto en el presupuesto del Programa de opciones específicas para la lejanía y la insularidad (POSEI), con el fin de ayudarles a adaptarse a los efectos de los cambios acontecidos en el mercado mundial del plátano.
Mówiąc to, chciałbym podkreślić, że UE będzie stopniowo obniżać cła przywozowe na banany z Ameryki Łacińskiej, a z tego względu eksporterzy bananów z krajów AKP otrzymają dodatkowe wsparcie za pośrednictwem nowego programu, tzw. środków towarzyszących w sektorze bananów (BAM).Al decir esto, deseo señalar que la UE reducirá gradualmente sus aranceles a la importación de plátanos de América Latina y, por lo tanto, los países ACP exportadores de plátanos recibirían una ayuda adicional a través de un nuevo programa, las "Medidas de Acompañamiento para el Sector del Plátano" (MAP).
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia i zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN ‧ pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia ‧ marca do dnia ‧ grudnia ‧ rReglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión, dede abril de ‧, que modifica el Reglamento (CE) no ‧/‧, relativo a los certificados en el ámbito del régimen a la importación de plátanos en la Comunidad para los plátanos despachados a libre práctica con el derecho arancelario establecido en el arancel aduanero común; establece excepciones a dicho Reglamento, y modifica el Reglamento (CE) no ‧/‧, relativo a la apertura y el modo de gestión del contingente arancelario para la importación de plátanos del código NC ‧ originarios de los países ACP durante el período comprendido entre el ‧ de marzo y el ‧ de diciembre de
w niektórych bardzo małych regionach wspólnotowych, gdzie warunki są szczególnie nieodpowiednie dla produkcji bananów, ale bardziej odpowiednie dla innych zbiorów, należy wspierać ostateczne zaprzestanie produkcji bananów poprzez premie z tytułu zaprzestania produkcji bananówConsiderado que en un número muy limitado de regiones productoras de la Comunidad, que se caracterizan por unas condiciones particularmente desfavorables para la producción de plátanos y, en cambio, más aptas para otros cultivos alternativos, es conveniente fomentar el abandono definitivo de esa producción mediante la concesión de una prima por cesación del cultivo de plátanos
Dla celów kontroli wagi netto świeżych bananów przywożonych do Wspólnoty i objętych kodem CN ‧ do zgłoszeń o dopuszczenie do swobodnego obrotu załącza się świadectwo ważenia bananów stwierdzające wagę netto danej partii świeżych bananów, z uwzględnieniem typu opakowania i pochodzeniaA efectos de control del peso neto en la importación de plátanos frescos del código NC ‧, la correspondiente declaración de despacho a libre práctica deberá acompañarse de una nota de pesaje que certifique el peso neto del envío de plátanos frescos en cuestión, por tipo de envase y por origen
Metody te powinny obejmować ważenie świeżych bananów w celu ustalenia ich wagi netto oraz sporządzenie świadectw ważenia bananów stwierdzających tę wagę przez podmioty gospodarcze upoważnione przez organy celneEstos métodos deben incluir el pesaje de los plátanos frescos, para determinar su peso neto, y la redacción de notas de pesaje de los plátanos que acrediten dicho peso, a cargo de operadores económicos autorizados por las autoridades aduaneras
W ramach systemu pomocy wyrównawczej przeznaczonej dla producentów bananów ustanowionej na mocy artykułu ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧, Komisja, mając na uwadze poziom cen w regionach produkujących banany, postanowiła rozpatrzyć, od ‧ lipca ‧ r., wstrzymanie systemu wypłaty zaliczek, ustanowionego na mocy rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧, w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty, a także w celu uniknięcia w przyszłości obowiązku zwrotu płatności przez producentów, wypłaconych w ramach zaliczek w ‧ rokuDe acuerdo con el régimen de ayudas compensatorias a los productores de plátanos, establecido en el artículo ‧ del Reglamento (CEE) no ‧/‧ del Consejo, y habida cuenta de la evolución de los precios que se ha registrado en las regiones de producción, la Comisión se ve inclinada a considerar la suspensión, a partir del ‧ de julio de ‧, del régimen de anticipos establecido por el Reglamento (CEE) no ‧/‧ de la Comisión, con objeto de proteger los intereses financieros de la Comunidad y evitar que los productores se encuentren en la obligación de reembolsar posteriormente los importes abonados en concepto de anticipo en
Komisja zapewniła wsparcie w celu zrównoważenia strat ponoszonych przez producentów z UE, stopniowo wdrożyła środki mające na celu zachęcanie do zrównoważonej produkcji bananów w UE oraz zapewniła skuteczne stosowanie klauzuli ochronnej dotyczącej bananów w dwustronnych i wielostronnych umowach handlowychLa Comisión facilite apoyo para compensar las pérdidas ocasionales de los productores de la UE, introduzca paulatinamente medidas para fomentar la producción sostenible de plátanos en la UE y asegure la aplicación efectiva de la cláusula de salvaguarda relativa a los plátanos en sus acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales
Dlatego Komisja Europejska proponuje wsparcie najważniejszych państw AKP będących eksporterami bananów poprzez ustanowienie środków towarzyszących w sektorze bananów (BAM), których budżet w okresie 4 lat (2010-2013) ma wynieść 190 milionów euro.Por consiguiente, la Comisión Europea propone apoyar a los principales países ACP exportadores de plátanos mediante el establecimiento de las medidas de acompañamiento en el sector de los plátanos (MAP) que se prolongarían durante un período de 4 años (2010-2013) y que tendrían un presupuesto de 190 millones de euros.
Tendencje dotyczące ceny bananów ze Wspólnoty na różnych etapach łańcucha produkcyjnego, aż do etapów sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz bananów pochodzących z państw trzecich, od etapu CIF do etapu sprzedaży detalicznej, są każdego tygodnia wysyłane do Komisji przez wspomniane wyżej Państwa CzłonkowskieCada semana, los Estados miembros mencionados informarán a la Comisión de la evolución de los precios de los plátanos comunitarios en las diferentes fases de la cadena de producción hasta la fase del comercio al por mayor y al por menor, y de los plátanos originarios de países terceros desde la fase cif hasta la del comercio al por menor
W Unii Europejskiej panuje wyjątkowa sytuacja, ponieważ banany są czwartą najbardziej rozpowszechnioną rośliną uprawną na świecie, a liczba krajów będących producentami bananów jest ograniczona.La situación en la Unión Europea es muy especial, puesto que los plátanos son el cuarto cultivo más importante del mundo y solamente existe un número limitado de países productores de plátanos.
W przypadku bananów wykluczyłoby to za jednym zamachem dostawców brytyjskich, którzy nabywają banany w krajach karaibskich Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, tym samym tworząc nowe lukratywne możliwości dla francuskich wysp Gwadelupy i Martyniki.En el caso de los plátanos, esto podría excluir de un plumazo a los proveedores británicos que consiguen sus plátanos de los países caribeños de la Commonwealth británica y así ofrecería una nueva oportunidad lucrativa a las islas francesas de Guadalupe y Martinica.
Wysokość pomocy określoną w ust. ‧ zwiększa się o ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Martyniki i ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w regionie GwadelupyEl importe de la ayuda fijado en el apartado ‧ se incrementará ‧,‧ EUR por cada ‧ kilogramos en el caso de los plátanos producidos en la región de Martinica y ‧,‧ EUR por cada ‧ kilogramos en el caso de los producidos en la región de Guadalupe
Ponadto skarżące twierdzą, że omawiane kontakty nie miały i nie mogły mieć na celu ograniczenia konkurencji na rynku bananów, jako że ceny referencyjne nie są rzeczywistymi cenami i nie stanowią podstawy negocjacji rzeczywistych cen zielonych bananówAsimismo, las demandantes afirman que estas comunicaciones no tenían y no podían tener como finalidad restringir la competencia en el mercado del plátano dado que los precios de referencia no son precios reales y no forman parte de la base de negociación de los precios reales de los plátanos verdes
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 1299 zdań frazy banan plantan.Znalezione w 2,788 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.