Przykładowe zdania z "banan plantan", pamięć tłumaczeniowa

add example
średnia cena bananów wyprodukowanych we Wspólnocie i wprowadzonych do obrotu w okresie odniesienia przed dniem ‧ stycznia ‧ r., która określona zostanie zgodnie z procedurą ustanowioną w artbasándose en el precio medio de los plátanos producidos en la Comunidad, comercializados durante un período de referencia anterior al ‧ de enero de ‧, fijado por el procedimiento del artículo
W pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń Komisja wstępnie stwierdziła, że adresaci uczestniczyli w jednym ciągłym naruszeniu art. ‧ poprzez wymianę informacji na temat ilości bananów i ofert cenowych oraz poprzez ustalanie cen w drodze koordynacji ofert cenowych dotyczących bananówEn el pliego de cargos, la Comisión manifestaba su opinión preliminar de que los destinatarios habían participado en una infracción única y continuada del artículo ‧ al intercambiar información sobre volúmenes y precios de referencia de los plátanos y al fijar los precios mediante la coordinación de los precios de referencia de los plátanos
Dziś uwijamy się brzęcząc jak pszczoły wokół bananów, a zwłaszcza wokół proponowanego porozumienia.Esta noche estamos zumbando como abejas sobre el tema de los plátanos y, en particular, sobre este acuerdo propuesto.
Celem tej pomocy jest wsparcie uruchamiania programów dostosowawczych przez państwa AKP eksportujące banany.El objetivo de esta ayuda es apoyar a los países ACP exportadores de plátanos en el establecimiento de programas de ajuste.
Celem podpisania międzynarodowego porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami między UE a takimi krajami Ameryki Łacińskiej, jak Brazylia, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Peru i Wenezuela, jest stopniowe obniżenie do 2017 roku stawek celnych na przywóz bananów.por escrito. - (PT) La ratificación, a nivel internacional, del Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos entre la Unión Europea y Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela, pretende reducir progresivamente los derechos de aduana aplicables a los plátanos importados antes de 2017.
Żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. otwierającego kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN ‧ pochodzących z krajów AKP i ustalającego zasady zarządzania nim w okresie od dnia ‧ marca do dnia ‧ grudnia ‧ r. (Dz.U. L ‧, strAnulación del Reglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión, dede febrero de ‧, relativo a la apertura y el modo de gestión del contingente arancelario para la importación de plátanos del código NC ‧ originarios de los países ACP durante el período comprendido entre el ‧ de marzo y el ‧ de diciembre de ‧ (DO L ‧, p
Dopłaty wyrównawcze dla producentów bananów w UELa Comisaria promete modernizar el régimen aplicable al azúcar tras la resolución de la Organización Mundial del Comercio
Pani Przewodnicząca! Co się tyczy zatwierdzenia porozumień handlowych w sektorze bananów, Grupa Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego będzie głosować za odrzuceniem.Señora Presidenta, con respecto a la aprobación de los acuerdos comerciales en el sector del plátano, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea votará en contra.
Proponowane przez Komisję Europejską środki finansowe na wspieranie producentów z krajów AKP (środki towarzyszące w sektorze bananów - BAM) oraz najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej (program szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich - POSEI) są niewystarczające.Las medidas financieras propuestas por la Comisión Europea para ayudar a los productores de los países ACP (Medidas de Acompañamiento para el Sector del Plátano (MAP)) y las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea (Programa de opciones específicas para la lejanía y la insularidad (POSEI)) son insuficientes.
Następnie stwierdził istnienie bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy działaniami pozwanych instytucji w dziedzinie przywozu bananów do Wspólnoty a szkodą poniesioną przez skarżących .Por otra parte , estimó que existía un nexo de causalidad directo entre el comportamiento de las instituciones demandadas en relación con la importación de plátanos en la Comunidad , por una parte , y el perjuicio así sufrido por las recurrentes , por otra .
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów, w szczególności jego art. ‧aVisto el Reglamento (CEE) no ‧/‧ del Consejo, dede febrero de ‧, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano, y, en particular, su artículo ‧ bis
banan (Musa sppplátano (Musa spp
do środy w każdym tygodniu: ceny hurtowe bananów żółtych, zarejestrowane w poprzednim tygodniu na reprezentatywnych rynkach wymienionych w załączniku ‧ do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧, z podziałem na państwo pochodzenia lub grupę państw pochodzeniacada miércoles, los precios al por mayor de los plátanos amarillos registrados durante la semana anterior en los mercados representativos indicados en el anexo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión, desglosados por países de origen o grupos de países de origen
Zobowiązania z 2006 r. podjęte przez EuropeAid + DG ds . Rozszerzenia ( Bałkany ) Z wyłączeniem kosztów administracyjnych , które są zarządzane przez EuropeAid Podział regionalny wynika z geograficznych i tematycznych linii budżetowych ( 1 ) Region AKP obejmuje EFR oraz linię budżetową „ dostawcy bananów i cukru ” na lata 2001-2006Compromisos 2006 de EuropeAid y Desarrollo ( Balcanes ) No incluidos los gastos administrativos gestionados por EuropeAid Desglose regional de conformidad con las líneas presupuestarias geográficas y temáticas(1 ) Regi ón ACP includidas líneas presupuestarias FED y plátanos y azúcar 2001-2006
W tym celu , rozporządzeniem Rady ( WE ) nr 1637 / 98 z dnia 20 lipca 1998 r . , uzupełnionym rozporządzeniem Komisji ( WE ) nr 2362 / 98 z dnia 28 października 1998 r . , instytucje zmieniły ze skutkiem od dnia 1 stycznia 1999 r. dotyczący bananów reżim wymiany handlowej z państwami trzecimi .Para ello , las instituciones modificaron , con efectos de 1 de enero de 1999 , el régimen de intercambios de plátanos con los Estados terceros en virtud del Reglamento ( CE ) no 1637/ 98 del Consejo , de 20 de julio de 1998 , completado por el Reglamento ( CE ) no 2362/ 98 de la Comisión , de 28 de octubre de 1998.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN ‧ pochodzących z krajów AKP i ustalające zasady zarządzania nim w okresie od dnia ‧ marca do dnia ‧ grudnia ‧ rReglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión, dede agosto de ‧, que modifica el Reglamento (CE) no ‧/‧ relativo a la apertura y el modo de gestión del contingente arancelario para la importación de plátanos del código NC ‧ originarios de los países ACP durante el período comprendido entre el ‧ de marzo y el ‧ de diciembre de
zakres rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wzmocnienia nadzoru nad stosowaniem reguł wspólnotowych w odniesieniu do owoców i warzyw powinien zostać rozszerzony na sektor bananów, by umożliwić sprawdzenie, że normy ustanowione dla bananów na mocy tego rozporządzenia są spełnioneConsiderando que es oportuno ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no ‧ del Consejo, dede mayo de ‧, relativo al reforzamiento de los medios de control de la aplicación de la regulación comunitaria en el sector de las frutas y hortalizas, con el fin de hacer posible en el marco de dicho Reglamento el control del cumplimiento de las normas dispuestas para el plátano
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia i zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN ‧ pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia ‧ marca do dnia ‧ grudnia ‧ rReglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión, dede abril de ‧, que modifica el Reglamento (CE) no ‧/‧, relativo a los certificados en el ámbito del régimen a la importación de plátanos en la Comunidad para los plátanos despachados a libre práctica con el derecho arancelario establecido en el arancel aduanero común; establece excepciones a dicho Reglamento, y modifica el Reglamento (CE) no ‧/‧, relativo a la apertura y el modo de gestión del contingente arancelario para la importación de plátanos del código NC ‧ originarios de los países ACP durante el período comprendido entre el ‧ de marzo y el ‧ de diciembre de
Pomoc należy przyznawać w pierwszym rzędzie tym państwom AKP, które chcą utrzymać sektor produkcji bananów, jako że ma on wpływ na ich zrównoważony rozwój.La ayuda debe asignarse de forma prioritaria a los países ACP que desean mantener su sector del plátano, debido al impacto de este sobre el desarrollo sostenible de su país.
Reforma sektora bananów na rynku europejskim , która zapoczątkowana zosta ła 1 stycznia liberalizacją prze-pisów dotyczących importu , będzie kontynuowana w 2006 r . Pierwszym z zadań jest ponowna analiza we-wnętrznych zasad organizacji wspólnego rynku ( CMO ) , dotyczących środków pomocowych dla producentów bananów .La reforma del mercado europeo del plátano , iniciada el 1 de enero con la liberalización del régimen de importación , proseguirá en 2006 con un nuevo análisis de los aspectos internos de la organización común de mercados ( OCM ) que regula la ayuda concedida a los productores europeos de plátanos .
Nowe koncesje dla Kolumbii i Peru i te, o które już zwróciły się kraje Ameryki Środkowej, znacznie wykraczają poza te zawarte w niedawnym porozumieniu i mogą zdestabilizować inne kraje w regionie oraz gospodarki innych producentów bananów w krajach AKP i UELas nuevas concesiones extendidas a Colombia y Perú y ya solicitadas por algunos países centroamericanos van mucho más lejos que los del reciente acuerdo y podrían desestabilizar otros países vecinos, así como las economías de otros productores de plátanos en países ACP y europeos
Pełne włączenie obowiązującego obecnie w sektorze bananów systemu pomocy do systemu jednolitej płatności pociągnęłoby za sobą znaczące ryzyko dezorganizacji produkcji w regionach uprawnych wspólnotyLa plena integración en el régimen de pago único del régimen de ayudas vigente en el sector del plátano supondría un riesgo importante de desorganización de la producción en las zonas de cultivo de la Comunidad
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ w odniesieniu do systemu pomocy w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananówque modifica el Reglamento (CEE) no ‧/‧ por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no ‧/‧ del Consejo por lo que respecta al régimen de ayuda compensatoria por pérdida de ingresos de comercialización en el sector del plátano
Porozumienie w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi AmerykiAcuerdo sobre el comercio de bananos entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América
Mam zatem nadzieję, że przedmiotowe porozumienia zostaną przyjęte, ponieważ uważam, że stanowią one niezbędną podstawę tworzenia instrumentów dotyczących delikatnej równowagi działania rynku bananów i mogą zagwarantować klarowne praktyki na rzecz zabezpieczenia innych interesów, takich jak ochrona konsumentów, która wiąże się z przejrzystością w łańcuchu rolno-spożywczym.Por tanto, espero que estos acuerdos sean adoptados, porque considero que sientan una base esencial para conseguir que los instrumentos vinculados al delicado equilibrio del mercado del plátano funcionen y que pueden garantizar prácticas claras que también beneficiarán a otros intereses, como la protección del consumidor, relacionados con la transparencia de la cadena agroalimentaria.
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 1391 zdań frazy banan plantan.Znalezione w 0,551 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.