Tłumaczenia na język hiszpański:

  • Señal de la cruz   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

żegnać się znakiem krzyżapersignar

Przykładowe zdania z "Znak krzyża", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obok podstawy podwójnego krzyża widnieją z jednej strony znak mennicy, a z drugiej strony inicjały IŘ twórcy projektu monety, Ivana ŘehákaLa marca de la Fábrica de la Moneda y las iniciales IŘ del artista Ivan Řehák figuran a ambos lados de la parte inferior de la cruz
Jeśli na ścianie klasy szkolnej wisi krzyż i zostaje zdjęty, to ściana ta nie staje się ścianą świecką, lecz pustą, zaś puste miejsce po nim jest w zamiarze symbolem wyznania, aktem edukacji negatywnej, najgorszym, jaki można sobie wyobrazić, a który można postrzegać jako jeden z wielu znaków kulturowego i duchowego samobójstwa Zachodu.Si hay un crucifijo en la pared de una escuela y se retira, esa pared no es una pared secular sino una pared vacía, en la que el vacío cumple la función de símbolo confesional, una acto de educación negativa, el peor tipo imaginable, que puede ser visto como uno de los muchos indicios de suicidio cultural y espiritual de Occidente.
Namaszczam się znakiem krzyża i całuję słowa i krzyż swego ZbawcyDe esta manera haré la señal de la cruz,Y seguiré las palabras de mi Salvador
Znak jakości zdrowotnej dla świeżego mięsa musi zawierać krzyż ukośny składający się z dwóch prostych linii przecinających się w środku pieczęci i zapewniający czytelność informacji na nim zawartychEl sello de inspección veterinaria destinado a la carne deberá quedar atravesado por una cruz diagonal formada por dos líneas rectas que se crucen en el centro del sello y permitan que las indicaciones sigan siendo legibles
(IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zmartwiła nie tylko wierzących, lecz również wszystkich, którzy przez wieki postrzegali krzyż jako znak nadziei i solidarności, coś co daje pociechę i wolność od strachu i bólu.(IT) Señora Presidenta, Señorías, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha molestado no sólo a creyentes, sino también a todos aquellos que, durante siglos, han visto el crucifijo como un símbolo de esperanza y solidaridad, algo que ofrece consuelo y libertad frente al miedo y al dolor.
Oddając cześć pamięci ofiar i na znak głębokiego szacunku dla Romów, którzy przeżyli Holocaust, w 2007 roku rumuński prezydent uznał potworności, jakie wycierpieli Romowie i nadał Państwowy Krzyż "Za wierną służbę” trzeciej klasy trzem osobom narodowości romskiej ocalałym z ludobójstwa.En memoria de las víctimas y como señal de profundo respeto por los supervivientes gitanos del Holocausto, en 2007 el presidente de Rumanía reconoció las atrocidades sufridas por la población gitana y concedió la Cruz Nacional del "Servicio Leal" de tercera clase a los tres gitanos que sobrevivieron al genocidio.
Co należałoby zrobić z tą flagą - z flagą Szwecji- , i co należałoby zrobić z tą oto flagą - z flagą Finlandii, czy z flagą Republiki Słowackiej, z flagą Malty, z flagą Danii, z flagą Grecji lub flagą Wielkiej Brytanii, na której znajdują się aż trzy krzyże?¿Qué habría que hacer con esta bandera, la bandera de Suecia, y qué habría que hacer con esta bandera, la bandera de Finlandia, y la bandera de la República Eslovaca, y la bandera de Malta, y la bandera de Dinamarca, y la bandera de Grecia, y la bandera del Reino Unido, que tiene tres cruces, ni más ni menos?
A Krzyż Zasługi?¿ Una cruz al mérito?
Panie i panowie! Powód, dla którego na tych flagach pojawiają się krzyże jest bowiem taki sam jak powód, dla którego eksponowane są one we włoskich klasach, i nie jest to powód religijny, a raczej dotyczy kultury i tradycji.Y es que, Señorías, la razón por la que estas cruces aparecen en estas banderas no es distinta de la razón por la que los crucifijos se exponen en las aulas italianas; y no es una razón religiosa sino de cultura y tradición.
Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci) lobbuje, by kluczową rolę pełnił tu Międzynarodowy Czerwony Krzyż.El Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) está presionando para que la Cruz Roja internacional juegue un papel clave.
Osman- aha dał mi krzyżOsmán- agá me regaló una cruz
Oto krzyż na którym zawisnął Zbawca świataContemplen la cruz en la que fue crucificado el salvador de mundo
Na jakich doniesieniach mamy się oprzeć, skoro od września ewakuowane zostały wszystkie organizacje pomocowe, z wyjątkiem Czerwonego Krzyża?¿En qué informes tenemos que basarnos cuando todas las ONG, excepto la Cruz Roja, han sido evacuadas del país desde septiembre?
Międzynarodowy Komitet Czerwonego KrzyżaEl Comité Internacional de la Cruz Roja
ICRC (Międzynarodowy Komitet Czerwonego KrzyżaCICR (Comité Internacional de la Cruz Roja
Działania związane z pomocą humanitarną UE prowadzone są w ramach ogólnego międzynarodowego podejścia, które łączy Organizację Narodów Zjednoczonych, Ruch Czerwonego Krzyża/Czerwonego Półksiężyca, pozarządowe organizacje humanitarne oraz inne podmioty, i które wspiera lokalne działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysy humanitarne za pomocą partnerskiego podejścia z udziałem społeczności dotkniętych tymi kryzysamiLa acción humanitaria de la UE se inscribe en un planteamiento global internacional en el que participan las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, las ONG humanitarias y otros, y pretende prestar apoyo a las respuestas locales a las crisis humanitarias en un contexto de asociación con las comunidades afectadas
Nie potrzebuję łańcuszka, tylko krzyżNo necesito la cadena, sólo la cruz
Podobne zdarzenia miały już miejsce w Hiszpanii, Niemczech, Francji, jak również we Włoszech, gdzie w roku 1988 Rada Stanu stwierdziła, iż krzyż nie jest tylko chrześcijańskim symbolem, lecz również posiada wartość niezwiązaną z tą konkretną religią.Situaciones similares se habían producido antes en España, Alemania, Francia y también en Italia, donde, en 1988, el Consejo de Estado determinó que el crucifijo no es sólo un símbolo cristiano, sino también un valor no relacionado con esa religión concreta.
Legitimationskarte I (mit oliv Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation I (à bande olive): membres du personnel non suisse du Comité international de la Croix-Rouge et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione I (a banda oliva): membri del personale non svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto [karta pobytowa I (z paskiem w kolorze oliwkowym): personel Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża niemający obywatelstwa szwajcarskiego i członkowie rodzin mający ten sam status]Legitimationskarte I (mit oliv Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation I (à bande olive): membres du personnel non suisse du Comité international de la Croix-Rouge et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione I (a banda oliva): membri del personale non svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto [Documento de identidad I (con franja oliva): miembros del personal no suizo del Comité Internacional de la Cruz Roja y familiares que gozan del mismo estatuto]
(DE) Panie przewodniczący, przewodniczący Komisji, urzędująca pani przewodnicząca Rady! Przemówienie pana Borghezio było typowe, eurosceptycy nie potrafią dostrzec różnicy między Radą Europy a Unią Europejską, a przecież orzeczenie w sprawie krzyży wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka, który podlega Radzie Europy.(DE) Señor Presidente, Comisión, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, la intervención del señor Borghezio ha sido típica -estos euroescépticos no pueden distinguir entre el Consejo de Europa y la Unión Europea-, pues la sentencia sobre los crucifijos la dictó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que pertenece al Consejo de Europa.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15379 zdań frazy Znak krzyża.Znalezione w 5,464 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.